Vyhľadať
Close this search box.

Členovia

 

Riadny člen – riadnym členom ERC sa môže stať cirkev registrovaná štátom podľa zákona č. 308/1991 Zb. platnom znení, ktorá súhlasí so Štatútom ERCSR.

 

Pridružený člen ERC – Cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá nie je riadnym členom ERC, avšak sa zúčastňuje na Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 270/2005 v platnom znení  a ERC ju pri vykonávaní Dohody zastupuje, má štatút pridruženého člena ERC.

 

Pozorovateľ – Cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá súhlasí s cieľmi ERC, má záujem podieľať sa na práci ERC, avšak z vieroučných alebo iných dôvodov sa nechce alebo nemôže stať riadnym členom ERC, môže byť udelený štatút pozorovateľa.