Vyhľadať
Close this search box.

Pastiersky list k adventu 2023 predstaviteľov signatárskych cirkví Leuenberskej konkordie na Slovensku

„Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým: každým slovom i každým poznaním. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýba vám nijaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ Prvý list Korinťanom 1,3-9

Milé sestry a bratia v Kristovi,

tento rok sme si pripomenuli 50. výročie podpísania Leuenberskej konkordie, vďaka ktorej došlo v Európe k významnému zblíženiu medzi evanjelikmi, reformovanými, metodistami, husitmi a predreformačnými cirkvami ako sú napríklad Valdenskí. Táto zmluva vytvorila podmienky na vstup do hlbokého vzájomného spoločenstva, v ktorom môžeme budovať a prehlbovať naše vzťahy.

Nie je to hocijaké spoločenstvo. Je to spoločenstvo v Ježišovi Kristovi, o ktorom hovorí už apoštol Pavel. Konkordia (z latinského cum – s a cor – srdce), to sú „srdcia spolu“. Naše srdcia už nemusia byť rozhádané a rozdelené, ale môžu biť spoločne na slávu nášho Boha.

Ďakujeme Bohu za 50 rokov spoločenstva v Ježišovi Kristovi, v ktorom môžeme prežívať vzájomnú blízkosť, keď sa s naším Bohom stretávame a zažívame Kristovu prítomnosť vo Večeri Pánovej.

Bola to Božia milosť, keď sme pred 50 rokmi, a odvtedy opakovane, boli nesmierne obohatení poznaním a vhľadmi, myšlienkami, slovami a skutkami našich bratov a sestier z protestantských cirkví po celej Európe. Táto Božia milosť, ako hovorí 1. list Korinťanom a my spolu s Pavlom veríme a vyznávane, nám bola daná v Ježišovi Kristovi. Ona utvrdila medzi nami svedectvo o Kristovi, vedomie o bohatstve darov milosti, ktoré sme spolu dostali na tejto pozemskej púti, kým očakávame opätovné zjavenie a príchod nášho Pána Ježiša Krista. Obohatení – každým slovom i každým poznaním – sme boli v Ňom – v Kristovi. A tak to aj prežívame. Naše vzájomné spoločenstvo v Kristovi, vyjadrené aj v spoločnom slávení Večere Pánovej, nás duchovne obohacuje. Sme bohatí, pretože nás obohatil Boh.

Chceme, túžime, modlíme sa, aby sa medzi nami a cez nás Boh ešte intenzívnejšie zjavoval a dokazoval sa. Aby sme si v Kristovi boli ešte bližší, s víziou dosiahnutia takej dokonalej jednoty, za ktorú sa On sám modlil.

Nový cirkevný rok, ktorý sa s adventom otvára, je nová Bohom darovaná príležitosť k odpusteniu, k začatiu odznova, k spoločnej radosti vo viere, k hľadaniu nových spôsobov, ako prehlbovať naše vzťahy a vzájomné porozumenie, ako tu byť spolu pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc, ktorých nikto nevidí a potrebujú pozornosť, ako spolu vydávať svedectvo o Kristovi, ktorý pre nás prišiel na tento svet, aby nás uzdravil a oslobodil od toho pod čím padáme, od našich hriechov a chýb, od nelásky a sebectva.

Leuenberská konkordia vyzdvihla a zdôraznila jednotu v zmierenej rôznosti, čím zaručila, že nikto sa nemusí vzdávať svojich originálnych a vzácnych konfesionálnych dôrazov, ktoré vytvorili jedinečnosť jeho cirkevnej tradície. Naša rôznosť teologických dôrazov, liturgických vyjadrení, misijných prístupov a podujatí, rozličných služieb a darov je obrovským darom a vzájomnou inšpiráciou. Darom pre nás navzájom a darom pre tento svet. Rôznosť našich darov umožňuje lepšie osloviť rôznych ľudí. Navzájom sa pritom doplňujeme. Skúsme to robiť vedome. Podporme jedni druhých v rôznych iniciatívach. Nevnímajme sa ako konkurenti, učme sa od tých druhých a rozmýšľajme spoločne, ako robiť veci lepšie na slávu nášho Boha.

Buďme aj v našej spoločnosti príkladom, ako viesť dialóg v láske a vzájomnej úcte, dialóg, ktorý nepolarizuje a nepoužíva ako nástroj hanlivé vyjadrenia, ale hľadá zmierenie a pokojné riešenia, vydvihujúc to, čo si na našich spolubratoch a spolusestrách a ich cirkvách vážime.

Žijeme v ťažkej dobe, počujeme každý deň toľko zlých a smutných správ. Mnohí sa pýtajú: Kde je Boh? Kde môžeme nájsť zdroj nádeje? Sme si istí, že Boh nás neopustil. Boh je tu s nami i vo chvíľach, keď máme pocit, že mlčí. Je v našich blízkych pre nás. Je v nás pre našich blízkych. Platí to pre jednotlivcov i pre cirkvi. Buďme si navzájom oporou, buďme jedni pre druhých posolstvom lásky a nádeje, načúvajúcim uchom a srdcom a podanou rukou vo chvíľach problémov, zápasov a bolestí. A buďme jedni pre druhých tými, s ktorými môžu oslavovať a ďakovať vo chvíľach radosti.

Prajeme Vám požehnané obdobie adventu 2023.
S úctou, vaši v Kristovi,

Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,
Róbert Géresi, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
Gabriella Kopas, superintendentka Evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku,
Ján Hradil, biskup Cirkvi československej husitskej na Slovensku.

2. nedeľa adventná