Vyhľadať
Close this search box.

Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska na záver Ekumenických bohoslužieb v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov / Bratislava, 21.1.2024

Vážení občania Slovenskej republiky!

Keď spomíname na rok ktorý sa nedávno uzavrel kladieme si otázku, čo ľudia vlastne vedia o ekumenizme na Slovensku? Prinesme teda aspoň miniatúrny pohľad na nás, kresťanov rozličných tradícií, ktorí hľadajú cestu k sebe, pretože to považujú za principiálne správne. Nech slúži na povzbudenie členom našich komunít. A sekulárnym ľuďom, ktorí možno vedia o nás iba to, že naša minulosť bola plná vzájomných konfliktov nech ukáže, že dnes sme predsa ďalej. Dokonca ponúkame myšlienku, že rastúce ekumenické porozumenie medzi nami by mohlo byť inšpiráciou i cestou k hľadaniu porozumenia v spoločnosti.

Rok 2023 sa začal Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov. Po celom Slovensku sa dialo množstvo ekumenických stretnutí, naživo i online. Finančné zbierky z nich slúžili charitatívnym potrebám, napríklad na terapeutické tábory pre siroty a polosiroty z Ukrajiny.

V januári bola posvätená Ekumenická kaplnka v Dukelských kasárňach v Bratislave. Slúži Ústrediu Ekumenickej pastoračnej služby, no je otvorená i potrebám Ordinariátu Ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky.

Vo februári sme si pri pietnom akte v Národnej rade Slovenskej republiky spoločne pripomenuli 75. výročie začiatku komunistickej diktatúry v Československu. V marci sme sa pri pietnom akte pri pamätníku Sviečkovej manifestácie v Bratislave a potom v srdečnom ekumenickom kruhu diskutujúcich stretli s Kurtom Kardinálom Kochom.

Delili sme sa o radosť, či pri inštalácii sestry Renáty Vinczeovej do úradu generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi, alebo vysviacke brata Františka Trstenského za biskupa Spišskej diecézy.

Naše tímy spoločne pripravovali koncept Roku kresťanskej kultúry na Slovensku. Predsedovia Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickej rady cirkví a ministerka kultúry Slovenskej republiky ho spoločne vyhlásili v Nitre, na sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda.

Minulý rok bol rokom 50. výročia podpísania ekumenického dokumentu Leuenbergská konkordia. Ten zblížil cirkvi, pochádzajúce z Lutherovej a Kalvínovej reformácie. Jeho signatármi sú na Slovensku i Evanjelická cirkev metodistická a Československá cirkev husitská. Preto v lete pri ordinácii novokňazov evanjelickej cirkvi, im ordinačné požehnanie udeľoval spoločne s evanjelickými biskupmi i biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi Róbert Geresi. Predstavitelia zvyšných cirkví sa, žiaľ, nemohli zúčastniť.

Na jeseň sa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte konala medzinárodná teologická konferencia o Leuenbergskej konkordii. Bohoslužbu a prisluhovanie Večere Pánovej spoločne vykonali biskupi evanjelickej, reformovanej a metodistickej cirkvi.

Na jeseň, po zemetrasení na východnom Slovensku, sme vykonali zbierku na opravu poškodených sakrálnych budov sesterských cirkví.

Spolusúcitili sme s priateľmi židovského vierovyznania po útoku Hamasu na Izrael. Je nám ľúto, že mnohí v slovenskom politickom a mediálnom prostredí tento útok principiálne neodsúdili. Že zazneli argumenty o frustrácii, ktorá akoby ospravedlňovala masaker civilistov a branie ľudí do zajatia. Ale ospravedlnenie zabíjania frustráciou nemôžeme myslieť vážne! Ak tento motív odmietame v prípade ruského útoku na Ukrajinu, alebo v prípade zabíjania v Teplárni, tak ho musíme odmietnuť i v prípade napadnutia Izraela! Rovnako sa dištancujeme od vlny antisemitizmu, ktorá sa dvihla v Európe a v Amerike. Ak by sme tak neurobili, darmo by sme si s pietou pripomínali obete holokaustu.

Ekumenické výbory Evanjelickej cirkvi a Bratislavskej arcidiecézy okrem iného pripravili ekumenickú Duchovnú obnovu v Herľanoch. Tradične výborne fungovalo Ekumenické spoločenstvo v Košiciach.

Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkví pripravili program odborného vzdelávania duchovných pre službu v nemocniciach. A napokon, skvelo pracovalo i naše najväčšie ekumenické dielo – uniformovaní duchovní Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Prinášali duchovnú službu, ľudskú podporu i množstvo komunitných a charitatívnych akcií do sféry vojska, polície, záchranných zložiek, väzenstva, či colnej správy.

Áno, mohli by sme byť ešte ďalej. Avšak vzhľadom na naše komplikované dejiny považujeme za zázrak, že sa dnes či na miestnej, či na najvyššej úrovni priatelíme, zhromažďujeme k bohoslužbe a pracujeme na spoločných projektoch.

Dvojité prikázanie lásky „Milovať budeš Boha a milovať budeš blížneho“ formovalo našu civilizáciu. Ako výzvu ho Pán Ježiš Kristus položil na každého veriaceho osobne. Sme presvedčení, že ono je i dnes riešením mnohých bolestí, ktoré nás trápia.

Ako ekumenické spoločenstvo túto výzvu rovnako, ale predsa každý originálne kážeme, vyučujeme, obhajujeme a snažíme sa žiť. Je nám ľúto, ak v tom nie sme dosť verní, ak pre slabosť zlyhávame. Ubezpečujeme obyvateľov Slovenska, že nám ide o vernosť v plnení tejto výzvy, pretože ona nie je našim vlastným humanistickým programom, ale vôľou svätého Boha. Nemá prinášať reklamu a kredit cirkvám a biskupom, ale slúži neznámemu človeku, ktorý stojí vedľa nás. Komunite, v ktorej sme niekomu susedmi. Civilizácii, ktorej sme súčasťou. Láska zabúda na seba. Snaží sa o dobro iných, ako to bolo dnes skvelo vyjadrené v kázni.

Povzbudzujeme členov cirkví a náboženských spoločností, aby sa obnovili v plnení dvojitého prikázania lásky. Každý, kto máš duchovnú skúsenosť, že si Bohom v Pánovi Ježišovi Kristovi milovaný, miluj podobne.

A sekulárnych ľudí, ktorí majú vlastnú životnú skúsenosť, že láska je lepšia ako sústredenosť na seba povzbudzujeme, aby preukazovali lásku a neustávali v tom.

Ako predstavitelia cirkví a náboženských spoločností prajeme a vyprosujeme občanom Slovenskej republiky, našej drahej vlasti zdravie, prosperitu, mier a lásku.

Ivan Eľko, predseda ERC na Slovensku,
Bratislava, 21.1.2024.