Vyhľadať
Close this search box.

Programy

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (ďalej len „Ústredie“) je právnická osoba s odvodenou právnou subjektivitou od cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví Slovenskej republiky (ďalej len „ERC“). Ústredie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Činnosť ústredia sa riadi štatútom schváleným ERC. Ústredie riadi činnosť Úradov ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.
 
Na čele Ústredia je generálny duchovný, ktorého vymenúva ERC a do funkcie ustanovuje Minister obrany Slovenskej republiky. Generálny duchovný riadi, zabezpečuje a kontroluje činnosť duchovných Ústredia. Za svoju činnosť v oblasti pastoračnej služby zodpovedá ERC.
 
Do pôsobnosti Ústredia patria veriaci cirkví zúčastnených v ERC, ktorí sú zároveň profesionálnymi vojakmi a zamestnancami ozbrojených síl, príslušníkmi a zamestnancami ozbrojených zborov, zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy ich rodinní príslušníci, manželia, deti aj dospelé a príbuzní, ktorí bývajú s nimi v spoločnej domácnosti. Ďalej sem patria poslucháči a študenti škôl OS SR a OZ SR, pacienti a personál zdravotných a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy, osoby, ktoré sú vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody a osoby zadržané alebo zaistené.
 
Duchovní Ústredia vykonávajú pastoračnú činnosť, ktorá zahŕňa vykonávanie bohoslužieb, prisluhovanie sviatostí, cirkevných obradov ako sú krsty, sobáše, konfirmácie,  pohreby a iné, podľa zaužívaného poriadku jednotlivých cirkví. Vykonávajú pastorálne poradenstvo a napomáhajú duchovnej orientácii v otázkach svedomia, tiež poskytujú útechu pri strate životného optimizmu a pri strachu z ohrozenia zdravia a života pri plnení úloh. 
 
Zvestovaným slovom a dobrým príkladom napomáhajú pri posilňovaní morálneho stavu príslušníkov ozbrojených zložiek, participujú na tvorbe obsahu, metodiky etickej a mravnej výchovy ich príslušníkov, na rozvíjaní mravných a morálnych kvalít ako aj medziľudských vzťahov.
 
Povzbudzujú vo viere príslušníkov pri odchodoch a návratoch z misií a na verejnosti pri konaní pietnych aktov. Poskytujú duchovnú orientáciu v otázkach svedomia,  útechy pri strate životného optimizmu vojakom, policajtom príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, ale aj ostatným zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, väzňom vo výkone trestu a občanom vo vyšetrovacej väzbe.

Duchovní Ústredia vykonávajú svoju činnosť v ekumenickom duchu, ale cirkevné obrady vykonávajú podľa poriadkov svojich cirkví. V prípade potreby a záujmu konkrétnych osôb sú  povinní zabezpečiť vykonanie cirkevného obradu duchovným tej cirkvi, ku ktorej žiadajúca osoba patrí.

Centrum pre štúdium siekt (CŠS) vzniklo ako špecializované odborné pracovisko Ekumenickej rady cirkví v SR v júni 2001. Zaoberá sa problematikou siekt, kultov a nových náboženských hnutí, ale i javmi, ktoré s nástupom novej religiozity bezprostredne súvisia. Jeho poslaním je na základe odborného monitoringu a analýzy súčasnej náboženskej domácej a zahraničnej scény verejnosti sprístupňovať objektívne a kvalifikované informácie a poradenstvo v rámci uvedenej oblasti.

Pri CŠS pôsobí aj Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt (občianske združenie založené r. 1995). Spoločne vydávajú štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Toto odborné periodikum obsahuje príspevky o mnohých náboženských kultoch, ale tiež svedectvá, rozhovory, reportáže, spravodajstvo, listáreň, recenzie a bibliografiu odbornej literatúry a iné zaujímavé rubriky. Ich autormi sú renomovaní tuzemskí a zahraniční experti z rôznych spoločensko-vedných oblastí: teológovia, religionisti, psychológovia a psychiatri, sociológovia a iní, pretože fenomén siekt je problémom celospoločenským a viac či menej sa dotýka každého z nás. Redakcia spolupracuje s podobne orientovanými časopismi vychádzajúcimi vo viacerých európskych krajinách.
Okrem toho CŠS realizuje pre odbornú i laickú verejnosť osvetové prednášky, semináre a konferencie s medzinárodným zastúpením. Spolupracuje s členskými cirkvami ERC a Konferenciou biskupov Slovenska, s tuzemskými a zahraničnými poradenskými centrami, redakciami, inštitúciami a uznávanými špecialistami. Vlastní archív odbornej literatúry a video dokumentačných nahrávok. Poskytuje bezplatné poradenstvo tak pre jednotlivcov, ako i pre cirkevné a štátne inštitúcie.

Kontaktná adresa:
Redakcia časopisu ROZMER
Svoradova 3
811 03 Bratislava 1
Tel.: 02 / 2072 2838
E-mail: rozmer(zavináč)sekty.sk
Web: http://www.rozmer.sk

Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci so Slovenským rozhlasom pripravuje reláciu Ekuména vo svete, ktorá je vysielaná každý týždeň v stredu na všetkých troch staniciach Rádio Regina.

Na základe zmluvy o spolupráci zo Slovenským rozhlasom má ERCSR zabezpečený 10 minútový vysielací čas týždenne na celoslovenskom okruhu SRo pre šírenie spravodajstva o ekumenickom dianí v zahraničí. V centre pozornosti sú najmä stanoviská cirkví k spoločenským otázkam, príklady spolupráce v rozvojovej a humanitárnej službe, výsledky ekumenických teologických dialógov a príklady misijnej služby. Relácia prináša aj rozhovory s významnými osobnosťami ekumenického diania v zahraničí.

Vysiela sa: štvrtok 21:50-22:00 RTVS

Archív relácie nájdete na:
Spotify: Ekuména vo svete
Informácie – Každý týždeň aktuálne dianie z ekumenického prostredia. EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ v spolupráci so Slovenským rozhlasom pripravuje reláciu zo sveta ekumény. Vydajte sa s nami na výlet do rôznych krajín a spoznajte život mnohých cirkví či náboženských spoločností.

Apple Podcasts PreviewEkuména vo svete
Každý týždeň aktuálne dianie z ekumenického prostredia. EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ v spolupráci so Slovenským rozhlasom pripravuje reláciu zo sveta ekumény. Vydajte sa s nami na výlet do rôznych krajín a spoznajte život mnohých cirkví či náboženských spoločností.

Program je minimalizovaný

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike od 1. decembra 2004 spustila novú aktivitu „program Dobrovoľníctvo ERCSR“. Jeho vytvorenie je odpoveďou na aktuálny trend rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom výmeny dobrovoľníkov. Dobrovoľníctvo svojím významom prekračuje hranice štátov, náboženských a sociálnych skupín a poukazuje na formu spolužitia založenú na vzájomnej pomoci a solidarite. Hlavne mladým ľuďom poskytuje neformálnu medzi kultúrnu skúsenosť a prehlbuje vzájomné poznávanie a medziľudské vzťahy.

Pod pojmom dobrovoľnícka služba sa rozumie vo všeobecnosti:

 • pomoc nezamestnaným, osobám sociálne slabým, zdravotne postihnutým, dôchodcom, príslušníkom národnostných menšín, osobám po vykonaní trestu odňatia slobody, osobám drogovo závislým, osobám trpiacim domácim násilím, ako aj pomoc pri starostlivosti o deti a mládež v rámci ich voľného času
 • pomoc pri prírodných, ekologických alebo humanitných katastrofách, pri ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, pri starostlivosti o zachovanie kultúrneho dedičstva


V centre záujmu tohto programu stojí samotný osobný rozvoj dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňujú dobrovoľníckeho programu cez ich sociálnu prácu či už vo svojej krajine, alebo v zahraničí. Dobrovoľník sa bez nátlaku, sám z vlastnej vôle rozhoduje venovať svoj čas a skúsenosti v určitej konkrétnej oblasti, ktorú považuje za zmysluplnú a prospešnú a v konečnom dôsledku z tejto činnosti prosperuje aj organizácia, ktorá dobrovoľníka prijíma.

Čo program ponúka

V rámci hosťovania dobrovoľníkov je možné prijať dobrovoľníka na obdobie 10-11-12 mesiacov. O hosťovanie sa môže uchádzať organizácia alebo cirkevný zbor, ktorá sa zaoberá sociálnou činnosťou alebo voľno časovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov. Viac-menej sa to týka všetkých hore vymenovaných činností. Každá hosťujúca organizácia alebo cirkevný zbor musí mať akreditáciu programu Erasmus plus Európskej dobrovoľníckej služby. Akreditáciu je možné získať vyplnením príslušného formulára v anglickom jazyku od národnej agentúry. Veľká časť nákladov na hosťovanie dobrovoľníka je hradená z projektov EU. Je však potrebné zabezpečiť dobrovoľníkovi prácu, supervízora a ubytovanie (v spolupráci s koordinujúcou organizáciou). Detailnejšie informácie je možné získať u programového tajomníka programu DOBRO.
V rámci vysielania dobrovoľníkov program otvára možnosti pre mladých ľudí zúčastniť sa dobrovoľníckej služby v zahraničí. Program je otvorený pre všetkých vo veku od 17 – 30 rokov, ktorí chcú vykonávať dobrovoľnícku činnosť v inej krajine a chcú ponúknuť svoje schopnosti, znalosti a zručnosti iným, ktorí to potrebujú a naopak. Rovnako ide aj o hosťovanie dobrovoľníkov zo zahraničia na Slovensku a ich umiestnenie v organizáciách, cirkevných zboroch a zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálnu prácu. Tieto aktivity by mali poslúžiť na prehlbovanie medzi kultúrneho poznávania, oboznamovanie sa s novým prostredím, adaptovanie sa v neznámych podmienkach a objavovanie samých seba.
Uchádzači, ktorí sa chcú stať dobrovoľníkmi pochádzajú z rôznych prostredí, denominácií a pod. Asi rovnaká u všetkých je túžba pohnúť sa vpred v kresťanskej viere, či v sociálnej oblasti; byť otvorení komunikovať o tom, čo je dobré alebo zlé, čo je ľahké alebo ťažké na tejto ceste služby blížnemu, ale zároveň hľadať odpovede na tieto otázky vo viere. Pre každého je tu príležitosť venovať svoj čas, schopnosti a zručnosti v niektorej z oblastí pomoci druhým.


Ekumenická rada cirkví v SR je členom siete Ecumenical Diaconal Year Network – EDYN spolu s ďalšími 17 kresťanskými organizáciami, ktoré vzájomne spolupracujú na výmene dobrovoľníkov.

Ciele členských organizácii:

 • Ponúknuť príležitosť pre dobrovoľníkov zúčastniť sa dlhodobej dobrovoľníckej   služby v cirkevných, sociálnych a vzdelávacích inštitúciách v EU
 • Organizovať vzájomnú výmenu dobrovoľníkov medzi jednotlivými členskými krajinami
 • Koordinovať a podporovať prácu členských organizácií
 • Zvýšiť záujem o medzi kultúrne a celoživotné vzdelávanie
 • Vytvárať spoločné štandardy a ciele kresťanskej dobrovoľníckej služby

Základné informácie o dobrovoľníctve

Vo vyspelých demokratických krajinách je zapájanie sa občanov do dobrovoľníctva každodennou praxou a má svoju dlhodobú tradíciu. Dobrovoľník (latinsky voluntarius – ochotný, naklonený; anglicky volunteer – dobrovoľník) má viacero charakteristík, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že je to človek, ktorý ponúka organizácii svoje znalosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti za dohodnutých podmienok a nie je za túto činnosť finančne odmenený formou platu.
Vo Všeobecnej deklarácii o dobrovoľníctve, ktorá bola prijatá Medzinárodnou asociáciou pre dobrovoľnícke úsilie (International Association for Volunteer Effort – IAVE) na 11. svetovej konferencii v Paríži v roku 1990.sa hovorí, že dobrovoľníctvo:

 • je založené na osobnej motivácii a osobnom rozhodnutí
 • je to spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj komunity
 • má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie
 • zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu
 • poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej spoločnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta
 • prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií

 

Mladí ľudia sú jedným z najdôležitejších a veľmi hodnotných zdrojov. Majú chuť a vôľu čeliť novým výzvam, entuziazmus učiť sa nové schopnosti a zručnosti a záväzok budovať nové spojenectvá a spoločenstvá. Mladí dobrovoľníci vytvárajú pozitívny prínos do životov druhým na celom svete a práve tak dôležitá je aj skutočnosť, že mladí dobrovoľníci sa učia hodnotným skúsenostiam a nachádzajú novú odolnosť a zdatnosť vo svojich aktivitách, ktoré vykonávajú.

Niektoré projekty programu boli podporované Európskym zborom solidarity /European Solidarity Corps (ESC)/ prostredníctvom národnej agentúry NIVAM / IUVENTA.