Vyhľadať
Close this search box.

Cirkev československá husitská

História a základná charakteristika

Cirkev československá husitská (ďalej CČSH) vznikla na Vianoce 1919, kedy bola v mnohých katolíckych kostoloch slávená omša v českom jazyku. Dňa 8. januára 1920 bola ustanovená v Prahe z radikálneho krídla reformného hnutia rímskokatolíckeho duchovenstva na čele s Prof. ThDr. Karlom Farským, ktorý bol neskôr zvolený za prvého patriarchu novej cirkvi.

CČSH bola na Slovensku v r. 1939 zakázaná. Po roku 1945 bola obnovená len činnosť cirkevnej obce v Bratislave.

Organizačná štruktúra

CČSH je presbyteriálno-episkopálna cirkev. Základnou organizačnou jednotkou je náboženská obec, vedená Radou starších. Členovia CČSH usadení na území Slovenskej republiky tvoria slovenskú diecézu so sídlom v Bratislave. Celok cirkvi je riadený Ústrednou radou na čele s biskupom – patriarchom, ktorého volí cirkevný snem. Cirkevný snem rozhoduje o základných vieroučných a organizačných normách.

Poslanie a misijné ciele

  • Poslaním CČSH je hlásať evanjelium, vyznávať svoju vieru, svedčiť o nej a uvádzať ju do života a zvlášť:
  • svedčiť životom, slovom, tlačou a inými vhodnými prostriedkami o Ježišovi Kristovi ako Pánovi a Spasiteľovi
  • slúžiť životu svojich členov podľa svojho poslania kázaním, bohoslužbou, prisluhovaním sviatostí (CČSH má 7 sviatostí), duchovnou opaterou a výchovou
  • spolupracovať s inými cirkvami na diele Kristovom a v zmysle sociálnych dôsledkov evanjelia so všetkými ľuďmi dobrej vôle na nastolení spravodlivosti a zachovaní pokoja
  • zriaďovať a organizovať zariadenia a hmotné prostriedky k plneniu poslania cirkvi a vychovávať pre účely cirkevného diela odborných pracovníkov

 

Cirkev československá husitská

ThDr. Jan Hradil, Th.D., biskup
Cirkev československá husitská, Diecézna rada v Bratislave,
Konventná 11, 81100 Bratislava 1;

tel.: +421 2 5464 7087

e-mail: ccsh(@)centrum.sk

https://cirkev-ceskoslovenska-husitska6.webnode.sk