Vyhľadať
Close this search box.

Cirkev adventistov siedmeho dňa

História a základná charakteristika cirkvi

Cirkev adventistov siedmeho dňa (CASD) je kresťanské spoločenstvo veriacich, ktoré sa považuje za súčasť svetového spoločenstva Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Ústava CASD v SR (1995) má byť vykladaná vždy v súlade so zásadami zakotvenými v Cirkevnom poriadku a v Pracovných zásadách Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú Základné vieroučné výroky CASD, ktoré sú záväzné pre všetkých členov, orgány, predstaviteľov a inštitúcie cirkvi.

CASD je štátom uznanou a registrovanou cirkvou pôsobiacou na území Slovenskej republiky.
Jej organizačnú štruktúru tvoria organizačné zložky:

a) zbory ako miestne spoločenstvá veriacich,

b) Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa ako zväzok zborov.

CASD vychádza z pôvodného učenia kresťanskej cirkvi, ako sa nachádza v Novej zmluve a je pokračovateľkou reformačného úsilia predkov. Vyznáva Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Prijíma Ježiša Krista ako svojho jediného Pána a Spasiteľa a chce ho z vďačnosti a lásky vo všetkom poslúchať a nasledovať. Uznáva platnosť Desatora a na jeho základe zachováva siedmy deň – sobotu – ako deň odpočinku ustanovený Bohom. Jej pravidlom viery a pravidlom života je Písmo sväté – Stará a Nová zmluva – v jeho plnom znení.

Poslanie a misijné ciele

Hlavným poslaním, právom a povinnosťou CASD je zvestovať večné evanjelium nášho Pána a Spasiteľa, vyzývať všetkých ľudí, aby prijali Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa a pripojili sa k jeho cirkvi a viesť ich, aby sa pripravovali na jeho druhý príchod.

CASD koná náboženské obrady, pripravuje programy a vykonáva katechetickú, pastoračnú, evanjelizačnú, zdravotnú, osvetovú, ekologickú, výchovnú, dobročinnú, kultúrnu a verejno-informačnú činnosť. Podporuje vzájomnú toleranciu, mier, bratstvo a kresťanskú lásku medzi ľuďmi všetkých vyznaní, národností, národov a rás, obhajuje občianske práva a slobody, najmä slobodu svedomia a náboženstva a chráni svoje dobré meno a povesť.

Na splnenie svojho poslania a úloh cirkev využíva tiež:

a) tlač, periodické a neperiodické publikácie;

b) rozhlasové, televízne i rôzne iné audiovizuálne programy, ktoré vytvára a šíri sama alebo prostredníctvom na to oprávnených osôb;

c) kurzy, vzdelávacie inštitúcie, ktoré zriaďuje a prevádzkuje;

d) kultúrne, vzdelávacie, výchovné, zdravotnícke a iné zariadenia, zriadené inými subjektmi s ich súhlasom.

V otázkach cirkevno-organizačných a cirkevno-právnych uznáva vyššie orgány celosvetovej cirkvi, predovšetkým Generálnu konferenciu Cirkvi adventistov siedmeho dňa a orgány príslušnej územnej divízie Generálnej konferencie a Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

 

Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie

František Kolesár B.Th. predseda

Cablkova 3; 821 04 Bratislava

Tel.: 02 / 4341 5502

e-mail: casd(@)casd.sk

www.casd.sk