Vyhľadať
Close this search box.

Cirkev bratská

História a základná charakteristika

Cirkev bratská (ďalej CB) vznikla v súvislosti s duchovnou prácou v Čechách. Tam bola v r. 1880 založená Svobodná církev reformovaná, ktorá neskôr prijala meno Cirkev bratská. Na Slovensko sa jej pracovníci dostali po 1. sv. vojne, keď vzniklo stredisko práce pre východné Slovensko v Prešove (1923) a pre západné Slovensko v Bratislave (1926).

V r. 1948 bol rozpustený Modrý kríž, abstinentský spolok s ústredím v Starej Turej. Väčšina členov tohto spolku sa pripojila k Cirkvi bratskej. Z práce Modrého kríža pochádza i zbor, ktorý sa v r. 1946 presídlil z Nyíregyházy (Maďarsko) do Levíc. Zbor v Leviciach mal výrazné kazateľské osobnosti, ktoré pestovali teológiu priamo spojenú so životom a zachytávajúcu najmä mladšiu a strednú generáciu.

Po rozdelení Československa sa rozdelila aj CB, ale obidve cirkvi sú aj naďalej spojené jedným vierovyznaním, jednou ústavou a cirkevným poriadkom.

CB je typom prebudeneckej (evanjelikálnej) cirkvi s kongregačno-presbyteriálnym zriadením. Dôraz sa kladie na zásadu, že kresťanom sa nikto nerodí, ale sa ním stáva na základe osobného rozhodnutia nasledovať Krista.

Organizačná štruktúra

Základnou jednotkou cirkvi je zbor. Zbor je spravovaný staršovstvom, ktorého predsedom je kazateľ. Cirkev bratskú spravuje sedemčlenná rada na čele s predsedom, ktorá je výkonným orgánom celocirkevnej konferencie. Celocirkevná konferencia sa schádza zvyčajne raz za rok a rozhoduje o všetkých otázkach učenia, života aj organizácie.

CB je členom Medzinárodného spoločenstva evanjelikálnych cirkví a Svetového reformovaného zväzu.

Poslanie a misijné ciele

Celý život sa chápe ako hlásanie evanjelia. CB preto dbá na živé bohoslužby s dôrazom na oslavu Boha, premyslenú kázeň a vrúcne modlitby, často v menších skupinách. Na zvláštnych evanjelizačných zhromaždeniach majú jednotliví členovia príležitosť verejne sa vyznať zo svojho nasledovania Ježiša Krista.

Krst je dvojaký – krst detí i krst dospelých. Večera Pánova sa slávi ako prijatie odpustenia aj ako záväzok k zodpovednému životu.

Veľká pozornosť sa venuje výchove detí ako aj dorastu a mládeže. Starostlivosť sa venuje aj rodinnému životu strednej a staršej generácie, ktoré sú vedené k poriadku a disciplíne.

Duchovný profil a Vnútorná správa cirkvi

Pojem Evanjelikál

 

Cirkev bratská
Mgr. Milan Mitana, predseda Rady CB

e-mail: predseda(@)cb.sk

kancelária

Rada Cirkvi bratskej v SR, Cukrová 14, 811 08 Bratislava

tel.: 02/5443-2586; e-mail: tajomnik(@)cb.sk
webová stránka: www.cb.sk