Vyhľadať
Close this search box.

Duchovný profil a Vnútorná správa cirkvi

Duchovný profil CB

Cirkev bratská, ako súčasť Kristovej Cirkvi, je zväzok samostatných zborov v Slovenskej republike, ktoré sa dobrovoľne zaviazali žiť v jednomyseľnosti viery, v službe Bohu a ľuďom a v bratskom spolunažívaní podľa príkladu novozmluvnej cirkvi. Za jediné meradlo a autoritu svojej viery a spôsobu života považuje Sväté Písmo ako Božie slovo. Hlási sa k starokresťanským a reformovaným vyznaniam viery, k odkazu Jednoty bratskej a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Ježiša Krista prijíma osobne ako jediného Božieho Syna, ktorý sa svojou zástupnou obeťou na kríži a vzkriesením stal osobným Spasiteľom, Hlavou Cirkvi a celého sveta.

Cirkev bratská chce slúžiť ľuďom k zvýšeniu kvality ich života tým, že chce byť zrozumiteľným vyjadrením Božej osobnosti, slúžiť k osobnej viere, rastu jednotlivcov v spoločenstve a vnášať hodnoty evanjelia do všetkých oblastí života spoločnosti. Svoje poslanie realizuje aktivitami v miestnych zboroch, prostredníctvom zariadení Diakonického združenia Betánia, Základnej cirkevnej školy s bilingválnym vyučovaním, celoslovenským mládežníckym spevokolom Eben-Ezer a pod.

Vnútorná správa cirkvi CB

Základným spoločenstvom v Cirkvi bratskej, v ktorom sa rozvíja duchovný život členov cirkvi, je zbor. Zbory Cirkvi bratskej sa v záujme jednoty a spolupráce riadia spoločnou Ústavou, Vyznaním a Vnútrocirkevným poriadkom a okrem toho uzneseniami cirkevnej konferencie. Činnosť celej cirkvi koordinuje a reprezentuje Rada Cirkvi bratskej.