Vyhľadať
Close this search box.

Štruktúra

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – je najvyšším orgánom ERCSR tvoria ho delegovaní zástupcovia riadnych členov, pridružených členov a pozorovateľov.

RIADIACI VÝBOR – skladá sa z poverených zástupcov riadnych, členov, pridružených cirkví a pozorovateľskej cirkvi.

PREDSEDNÍCTVO

Predseda
Mgr. Ivan Eľko
generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
(do funkcie zvolený na Valnom zhromaždení ERC v SR 26.apríla 2023 na dva roky)

Podpredseda
Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc
podpredseda Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike
(do funkcie zvolený na Valnom zhromaždení ERC v SR 26.apríla 2023 na dva roky)

VÝKONNÁ ÚROVEŇ

Mgr. Ladislav Krpala
generálny tajomník

Programoví pracovníci

ThDr. Boris Rakovský
programový riaditeľ Centra pre štúdium siekt

Administratívni pracovníci

Anna Ondrejičková
mzdová a účtovná agenda

Mgr. Nata Hovorková
technická pomoc

Ing. Dáša Rakovská
administratívna asistentka Centra pre štúdium siekt