Vyhľadať
Close this search box.

Komisie

 

Pracovné komisie sú iniciatívnym a poradným orgánom ERCSR. Stretávajú sa podľa potreby a sú zložené zo zástupcov cirkví a odborných kresťanských organizácií. V súčasnosti aktívne pôsobia komisie:

 • Diakonická
 • Ženská
 • Mládežnícka

Diakonická komisia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike (ďalej len „komisia“) je v zmysle štatútu ERCSR iniciatívnym a poradným orgánom ERCSR v otázkach diakonickej a charitatívnej práce členských cirkví ERCSR.

Úlohou komisie je:

 1. zhromažďovať, udržiavať a poskytovať informácie o diakonických službách a organizáciách na území Slovenskej republiky
 2. skúmať potreby diakonických a charitatívnych organizácií a pripravovať možnosti ich napĺňania vzdelávaním a inou podporou
 3. sprostredkovávať výmenu informácií a skúseností
 4. pripravovať a realizovať spoločné projekty na ekumenickej úrovni
 5. povzbudzovať a podporovať projekty v oblasti diakonickej komisie
 6. poskytovať ERC SR informácie o situácii v sociálnej sfére a o možnostiach vstupu ERS SR do procesu formovania rozvoja diakonických a charitatívnych služieb
 7. vyjadrovať sa k projektom predloženým komisii v oblasti diakonie a charity
 8. zúčastňovať sa na vytváraní sociálneho prostredia v Slovenskej republike
 9. podporovať proces seba identifikácie a ekumenickej spolupráce medzi diakonickými a charitatívnymi organizáciami členských cirkví a v rámci tohto procesu pripravovať stanoviská a pripomienky pre ERCSR
 10. reprezentovať spoločnú diakonickú a charitatívnu prácu a projekty

 

Členstvo v komisii:
Členstvo v komisii vzniká na základe poverenia príslušnej cirkvi po schválení Riadiacim výborom ERCSR

Ženská komisia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike (ďalej len „komisia“) je v zmysle štatútu ERCSR iniciatívnym a poradným orgánom ERCSR v otázkach spoločenských, sociálnych a pri hľadaní ich riešenia na kresťanských princípoch
Komisia je členom Ecumenical Forum of European Christian Women (EFECW)

Úlohou komisie je:

 • zhromažďovať, udržiavať a poskytovať informácie o činnostiach jednotlivých cirkví v  spoločenských a sociálnych otázkach, na ktorých sa podieľajú najmä ženy
 • podporovať potreby rozvoja žien v oblasti duchovnej a sociálnej a  pripravovať možnosti ich napĺňania vzdelávaním a inou podporou
 • sprostredkovávať výmenu informácií a skúseností
 • pripravovať a realizovať spoločné projekty na ekumenickej úrovni
 • povzbudzovať a podporovať projekty v oblasti práce žien
 • poskytovať ERC SR informácie o situácii v spoločnosti, v oblasti etiky a vzájomných vzťahov
 • zaoberať sa otázkami skvalitňovania života s dôrazom na kresťanské hodnoty a posilnenie vedomia zodpovednosti každého jedinca
 • podporovať proces sebaidentifikácie a ekumenickej spolupráce medzi ženskými spoločenstvami členských cirkví a organizáciami zaoberajúcimi sa otázkami kresťanských žien a v rámci tohto procesu pripravovať stanoviská a pripomienky pre ERCSR
 • reprezentovať spoločnú prácu žien a aktuálne projekty

 

Členstvo v komisii:
Členstvo v komisii vzniká na základe poverenia príslušnej cirkvi po schválení Riadiacim výborom ERCSR.

Mládežnícka komisia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike je poradným a iniciatívnym orgánom ERC SR v otázkach definovania priorít pre prácu s mládežou v rámci ERC SR a tvorby spoločných ekumenických mládežníckych projektov a programov. Komisia funguje od roku 2000.
Komisia je členom Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE)

Ciele a misia:
Systematická práca s mladými ľuďmi
Misia – oslovovanie mladých ľudí – nekresťanov
Výchova a vzdelávanie nových vedúcich
Práca s okrajovými (marginálnymi ) skupinami mládeže so zameraním na ľudskú dôstojnosť, demokratické práva a princípy, plnšie zapojenie do života cirkví a spoločnosti.
Obhajoba kresťanských hodnôt vo verejnom živote a v spoločnosti – podpora svedectva, služby a šírenia evanjelia

Úlohou komisie je:

 1. Sprostredkovávať výmenu informácií
 2. Navrhovať a vypracovávať spoločné ekumenické projekty (súhrnné a pilotné)
 3. Poskytovať pomoc a poradenstvo a servis pri tvorbe a písaní programov a projektov ( po formálnej aj obsahovej stránke)
 4. Vyvíjať a iniciovať ďalšie aktivity na podporu a rozvoj práce s mládežou, pripomienkovanie a účasť na tvorbe zákonov, lobbying v grantových programoch pre Ministerstvo školstva v iných nadáciách a grantoch.
 5. Určovať priority v práci s mládežou v rámci ERC SR

 

Členstvo v komisii:
Členstvo v komisii vzniká na základe poverenia príslušnej cirkvi po schválení Riadiacim výborom ERCSR.