Vyhľadať
Close this search box.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej ECAV) je druhou najväčšou kresťanskou cirkvou a najpočetnejšou protestantskou cirkvou na Slovensku.

História a základná charakteristika cirkvi

Meno a základný charakter tejto cirkvi sa spájajú s reformačným učením Dr. Martina Luthera, ktorý 31. októbra 1517 (sviatok Pamiatka reformácie) pribil na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí, v ktorých kritizoval praktiky vtedajšej cirkvi, predovšetkým predávanie odpustkov.

Lutherovo učenie sa veľmi rýchlo dostalo a rozšírilo aj na naše územie. Do konca 16. st. bolo takmer celé územie Slovenska na strane reformácie. Synody v Žiline (1610), Spišskom Podhradí (1614) a Ružomberku (1707) konštituovali cirkev v otázkach učenia, bohoslužieb a cirkevného zriadenia. Obdobie 1608 – 1781 bolo poznačené silnou protireformáciou a rekatolizáciou. Uvoľnenie náboženského útlaku priniesol až tolerančný patent Jozefa II. r. 1781.

Taktiež obdobie komunizmu bolo pre evanjelickú cirkev skúškou. Všetky aktivity cirkvi smerom k spoločnosti boli zastavené a život cirkvi uzavretý medzi múrmi kostolov.

V období po roku 1989 sa v cirkvi opäť rozbehli aktivity, ktoré pred tým štát nedovoľoval – práca s deťmi, mládežou, so ženami, rodinami, vzdelávacie aktivity, diakonická a evanjelizačná práca, pastoračná práca v ozbrojených zložkách SR, spolupráca s elektronickými médiami, publikačná činnosť a pod.

V roku 1993 bola prijatá nová cirkevná ústava vytvárajúca rámcové predpoklady pre prácu cirkvi v nových demokratických podmienkach. Ústava bola novelizovaná v roku 2000.

Poslanie a misijné ciele

Pre príslušníkov ECAV je pravidlom viery a života jedine Biblia – Písmo sväté, vysvetľované v duchu symbolických kníh a všeobecných kresťanských vierovyznaní. Hlavným poslaním ECAV je zvestovať Slovo Božie a prisluhovať sviatosti (Krst Svätý a Večeru Pánovu).

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup
Generálny biskupský úrad, Palisády 46, Bratislava, P.O.Box 289, 810 00 Bratislava
tel. 02/59201220, e-mail: ecav(@)ecav.sk, biskup(@)ecav.sk
webová stránka: http://www.ecav.sk