Vyhľadať
Close this search box.

Evanjelická cirkev metodistická

História a základná charakteristika

Evanjelická cirkev metodistická (ďalej ECM) je na Slovensku malou denomináciou protestantského typu. Jej pôvod siaha do 18. storočia. Metodizmus vznikol ako prebudenecké hnutie v anglikánskej cirkvi, keď jej duchovný John Wesley (1703-1791) prežil obrátenie prostredníctvom svedectva Moravských bratov a pod bezprostredným oslovením Lutherovho predhovoru k epištole Rímskym. V tomto prebudeneckom duchu začal s veľkým úsilím kázať vo svojej cirkvi. Na jednej strane sa stretol s nadšením, ale aj s nepochopením, čo viedlo k zákazu jeho pôsobenia na anglikánskej pôde. Vytváral skupiny ľudí, ktorí sa pod jeho vplyvom a jeho službou duchovne prebúdzali. Väčšinou to boli ľudia, ktorí pochádzali zo sociálne slabých vrstiev a z problematických rodín. Pravidelne sa s nimi schádzal, čítal s nimi Bibliu a modlil sa. Týchto ľudí začali volať „metodistami“ podľa niekdajšieho pomenovania oxfordského krúžku vážnych študentov teológie vedených Johnom Wesleyom. Wesley bol výborným organizátorom a pochopil potreby vtedajšej doby aj jednotlivcov. Tak vznikola časom organizácia, ktorá vošla do dejín ako metodistická cirkev.

ECM na Slovensku sa začala rozvíjať v období pred 2. svetovou vojnou. Vtedy pod heslom „Preč od Ríma“ masovo vystupovali z Rímsko-katolíckej cirkvi ľudia národného zmýšľania. Zámerom metodistov bolo duchovne prebudiť týchto ľudí. Novoobrátených posielali spočiatku do existujúcich evanjelických denominácií, neskôr bola založená Metodistická cirkev. Táto však svoju prácu nestačila plne rozvinúť, pretože prišla 2. sv. vojna a novoutvorený Slovenský štát prácu metodistov zakázal. Po skončení vojny sa ich práca začala prakticky od počiatku. S nástupom komunizmu bola misijná a evanjelizačná práca ECM opäť takmer úplne zastavená.

Organizačná štruktúra

Všetky metodistické cirkvi sa združujú do Svetovej metodistickej rady so sídlom v Lake Junaluska v USA. Európska kancelária tejto rady sídli v Ženeve. Metodistické cirkvi majú najčastejšie konferenčné zriadenie s významnou úlohou biskupov, resp. prezidentov konferencií.

ECM na Slovensku je jednou oblasťou medzinárodnej Výročnej konferencie, ktorú tvorí spolu s Českou oblasťou. Na čele Výročnej konferencie stojí superintendent (má autoritu vo veciach duchovných a spoločného vzdelávania pracovníkov). Jednotlivé oblasti vedie predseda Rady oblasti. Konferencia ECM v ČR a SR organizačne spadá do Centrálnej konferencie pre strednú a južnú Európu, ktorej biskup sídli vo švajčiarskom Zürichu.

ECM na Slovensku má päť farností: Bratislava, Jenkovce, Michalovce, Partizánske a Sereď.

Poslanie a misijné ciele

Poslanie ECM je dané jej vznikom: chce byť cirkvou s dôrazom na praktický prejav kresťanského života veriacich. V oblasti evanjelizácie a misie využíva aj laických spolupracovníkov. Kladie veľký dôraz na vzdelávanie všetkých. Stará sa o doškoľovanie laikov prostredníctvom vlastného Konferenčného študijného kurzu.

ECM pracuje na zborovej úrovni (nedeľné bohoslužby, biblické hodiny, stretania detí a mládeže a pod.), ale aj v oblasti väzenskej služby, rómskej misii a pod.

Evanjelická cirkev metodistická
Mgr. Gabriella Kopas, PhD., superintendent
Rada Slovenskej oblasti Evanjelickej cirkvi metodistickej, Panenská 10, 81103 Bratislava
tel. 02/5441-4468, e-mail: superintendent(@)umc.sk; ustredie(@)umc.sk
webová stránka: https://metodisti.sk