Vyhľadať
Close this search box.

Bratská jednota baptistov

História a základná charakteristika

História baptistov siaha až do obdobia reformácie. Už z tohto obdobia je známe radikálne krídlo reformácie – anabaptisti, nazývaní tiež habáni, huteriti a pod. Väčšina baptistov, najmä v Európe, však odvodzuje svoj pôvod od prvého zboru založeného v holandskom Amsterdame v r. 1609, keď sa skupina anglických puritánov dostala do styku s menomitmi (anabaptistickými utečencami z Nemecka). Na osobné vyznanie viery boli pokrstení a založili zbor. Odtiaľ sa hnutie baptistov prenieslo späť do Anglicka a do Ameriky. Neskôr sa hnutie teologicky i organizačne posilnené vrátilo späť do Európy. Dobré zázemie našlo v Nemecku a najmä prispením Jána Gerharda Onckena sa rozšírilo do všetkých krajín Európy.

Na území dnešného Slovenska sa začala šíriť baptistická práca najmä medzi nemeckým obyvateľstvom Spiša vďaka neúnavnej práci kolportérov biblickej spoločnosti zo Škótska a Anglicka. Ďalším významným zdrojom nových myšlienok boli slovenskí remeselníci pracujúci v Budapešti, kde sa mnohí z nich dostali do styku s evanjeliom. Postupne vznikali skupinky schádzajúca sa na domáce pobožnosti, z ktorých sa neskôr vyvinuli zárodky budúcich zborov. Počiatky práce baptistov boli skromné, ale prinášali úrodu. Božie slovo sa šírilo a počet členov rástol.

V r. 1993, keď vznikla samostatná Slovenská republika, žili zbory Bratskej jednoty baptistov (ďalej BJB) v Českej a Slovenskej republike spoločne. K organizačnému rozdeleniu došlo 1.1.1994.

Organizačná štruktúra

Základnou samostatnou jednotkou BJB je zbor. Vrcholným orgánom v otázkach spoločného života cirkvi je Konferencia delegátov zborov. V medzikonferenčnom období organizuje a koordinuje prácu zborov Rada BJB pozostávajúca z predsedu, tajomníka a členov.

Poslanie a misijné ciele

BJB venuje zvláštnu pozornosť misijnej a evanjelizačnej službe. Evanjelizačný výbor pripravuje a realizuje rôzne projekty. Napr. letná evanjelizácia je školením mladých členov zborov s praktickou službou v rôznych lokalitách, pri ktorej ponúkajú duchovnú literatúru, konajú pouličné evanjelizácie a verejné koncerty duchovných piesní, premietajú filmy a videoprogramy. Ďalšou formou evanjelizácie je starostlivosť o deti v detských domovoch, služba väzňom, služba v liečebných ústavoch (napr. protialkoholická liečebňa). Cirkev chce osloviť svojich súčasníkov nekonformnými metódami, čo však neznamená opustiť biblickú vernosť.

Bratská jednota baptistov
Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D., predseda
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, Súľovská 2, 82105 Bratislava
e-mail: predseda(@)baptist.sk

webová stránka: http://www.baptist.sk