Vyhľadať
Close this search box.

Pravoslávna cirkev

História a základné charakteristiky cirkvi

Názov pravoslávny alebo ortodoxný zahŕňa do svojho pojmu označenie pôvodnosti, neporušenej jednoty a apoštolskej postupnosti od doby Kristovej a vyznanie, že jedinou hlavou jedného tela cirkvi je Isus Christos.

Počiatočné dejiny Pravoslávnej cirkvi (ďalej PC) u nás sú spojené s misiou Cyrila a Metoda. Pravoslávie u nás nadväzuje na cyrilometodské dielo a považuje sa za jeho pokračovateľa.

Vo východnej časti Slovenska trvala PC vďaka vplyvu Kyjevskej Rusi do 17. st. V r. 1649 bola viedenským dvorom zavedená únia s Rímom, ktorá neskôr dostala oficiálny názov Gréckokatolícka cirkev.

Po sv. Cyrilovi a Metodovi bol prvým biskupom a ich nasledovníkom po takmer tisíc rokoch moravsko-sliezsky biskup Gorazd, ktorý bol vysvätený 25. septembra 1921 v srbskom Belehrade. Biskup Gorazd považoval pravoslávie za plodnú formu kresťanstva a bol presvedčený o jeho významnom poslaní v ekumenickom hnutí.

Po r. 1945 prešla PC po organizačnej stránke z jurisdikcie srbskej Cirkvi do jurisdikcie ruskej Cirkvi. Vývoj cirkevnej organizácie smeroval k osamostatneniu cirkvi – autokefalite. Tá bola vyhlásená 8. a 9. decembra 1951 pri bohoslužbách v Katedrále sv. Cyrila a Metoda v Prahe, po tom, čo sa moskovský patriarcha so zborom biskupov rozhodol zrušiť dovtedajší exarchát.

Novým podmienkam po rozdelení Československa sa PC rozhodla prispôsobiť na sneme v decembri 1992 v Prešove, kde sa delegáti vyslovili za zachovanie jednoty cirkvi aj po rozdelení Československa. Na sneme bola schválená aj nová ústava cirkvi. Po právnej stránke je PC v Slovenskej republike registrovaná ako Pravoslávna cirkev na Slovensku.

Organizačná štruktúra

Na Slovensku sú ustanovené dve eparchie: prešovská a michalovská. Prešovská eparchia je zložená z 8 arcidekanátov, michalovská eparchia je zložená zo 4 arcidekanátov.

Na čele cirkevnej obce sú duchovní, ktorí spolu s kurátorským zborom riadia cirkevnú obec. Z predstaviteľov cirkevných obcí sa tvorí eparchiálne zhromaždenie.

Najvyšším vieroučným, ústavodarným, právnym a cirkevným kanonickým súdnym orgánom je snem, ktorý sa zvoláva každých 6 rokov.

Poslanie a misijné ciele

Pravoslávna cirkev chce naplniť svoje poslanie a pomáhať dnešnému človeku v jeho mravnej tiesni, odpovedať na závažné otázky duchovnej existencie.

PC venuje veľkú pozornosť náboženskej výučbe, osvetovej práci a edičnej činnosti.

Preambula

Pravoslávna cirkev

Ján, arcibiskup prešovský a Slovenska
Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, Bayerova 8, 08001 Prešov
tel. 051/772-4736, e-mail: mrpc(@)orthodox.sk
webová stránka: https://orthodox.sk