logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Členské cirkvi ERCSR

Riadny člen - riadnym členom ERC sa môže stať cirkev registrovaná štátom podľa zákona č. 308/1991 Zb. platnom znení, ktorá súhlasí so Štatútom ERCSR.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Reformovaná kresťanská cirkev

Pravoslávna cirkev

Bratská jednota baptistov  

Cirkev bratská  

Evanjelická cirkev metodistická  

Cirkev československá husitská  


Pridružený člen ERC - Cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá nie je riadnym členom ERC, avšak sa zúčastňuje na Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 270/2005 v platnom znení  a ERC ju pri vykonávaní Dohody zastupuje, má štatút pridruženého člena ERC.

Apoštolská cirkev

Cirkev adventistov siedmeho dňa

Starokatolícka cirkev

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

 

Pozorovateľ - Cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá súhlasí s cieľmi ERC, má záujem podieľať sa na práci ERC, avšak z vieroučných alebo iných dôvodov sa nechce alebo nemôže stať riadnym členom ERC, môže byť udelený štatút pozorovateľa.

Rímsko-katolícka a Grécko-katolícka cirkev

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR