logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Organizačná štrukúra ERCSR

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - je najvyšším orgánom ERCSR
PREDSEDNÍCTVO
Predseda
Mgr. Miloš Klátik PhD,
generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

(do funkcie zvolený na Valnom zhromaždení ERC v SR 23.apríla 2009)

Podpredseda
Mgr. László Fazekas,

biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

(do funkcie zvolený na Valnom zhromaždení ERC v SR 23.apríla 2009))

RIADIACI VÝBOR  - skladá sa z poverených zástupcov členských a pozorovateľských církví   

PRACOVNÉ KOMISIE

Teologická, Diakonická, Práca so ženami, Práca s mládežou, Práca s médiami

VÝKONNÁ ÚROVEŇ

Programoví pracovníci

Mgr. Ladislav Krpala,

generálny tajomník

 • koordinuje prácu sekretariátu

 • riadi a koordinuje činnosť programových tajomníkov

 • zabezpečuje styk s ústrediami členských cirkví

 • informuje členské cirkvi o dôležitých aktivitách v cirkvách a spoločnosti

 • udržiava kontakt s domácimi aj zahraničnými cirkvami a cirkevnými organizáciami

 • koordinuje prípravu konferencií, seminárov, školení a pod. podľa schváleného plánu činnosti ERC v SR

Mgr. Nata Hovorková,

programová tajomníčka pre Rozvoj ľudských zdrojov + webmaster

 • administruje Operatívny štipejdijný fond

 • koordinuje činnosť komisií pre diakoniu, ženy a mládež na domácej a medzinárodnej úrovni

 • tvorba webovej stránky a jej aktualizácia

 • administruje žiadosti produktov Microsoft v rámci Academic Select

koordinátorka programu Dobrovoľníctvo

 • zabezpečuje nábor dobrovoľníkov a ich umiestnenie na Slovensku a v zahraničí

 • prípravuje semináre a koordinuje umiestnených dobrovolníkov

 • zabezpečuje kontakt s partnerskými organizáciami pre dobrovoľníctvo doma a v zahraničí

ThDr. Boris Rakovský,

programový riaditeľ Centra pre štúdium siekt

 • zabezpečuje aktivity v oblasti poradenstva Centra

 • redakčne zabezpečuje vydávanie časopisu Rozmer

Marián Paľaga

koordinátorka programu Ekumenická krízová a rozvojová služba

koordinátor projektov pre utečencov / žiadateľov o azyl

 • zabezpečuje aktivity v oblasti krízovej pomoci

 • zabezpečuje aktivity v oblasti práce s utečencami

Mgr. Miroslava Franková,

koordinátorka projektu pre utečencov / žiadateľov o azyl

Administratívni pracovníci

Mgr. Daniela Horínková,

asistentka generálneho tajomníka

Anna Ondrejičková,

mzdová a účtovná agenda

Ing. Dáša Rakovská,

administratívna asistentka Centra pre štúdium siekt

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR