logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ponuka produktov Microsoft v rámci zmluvy Academic Select

Ekumenická rada cirkví v SR vykonávacou prihláškou pristúpila ku zmluve Academic Select, ktorá umožňuje nákup vybraných produktov Microsoft so zľavou. Platnosť zmluvy je predĺžená do 31.3.2013

Oprávnenie nakupovať produkty prostredníctvom tejto zmluvy majú všetky organizačné jednotky členských cirkví alebo cirkví so štatútom pozorovateľa v Ekumenickej rade cirkví v SR, ktoré majú právu subjektivitu, alebo právnické osoby, ktorých právna subjektivita je odvodená od niektorej z týchto cirkví. Konkrétne ide o tieto cirkvi:

 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,

 • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,

 • Pravoslávna cirkev na Slovensku,

 • Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,

 • Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,

 • Cirkev bratská v Slovenskej republike,

 • Cirkev československá husitská na Slovensku,

 • Starokatolícka cirkev na Slovensku,

 • Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,

 • Apoštolská cirkev na Slovensku,

 • Konferencia biskupov Slovenska (Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev)

Oprávnenie sa netýka cirkevných škôl, ktoré majú právo nakupovať produkty Microsoft prostredníctvom rezortu školstva.

Postup pri nadobudnutí vybraného produktu je nasledovný:

 1. Organizačná jednotka cirkvi vystaví objednávku podľa priloženého vzoru. Objednávka musí byť adresovaná predajcovi licencií ale odoslaná na adresu:
  Ekumenická rada cirkví v SR
  Palisády 48
  811 06 Bratislava

 2. Ekumenická rada cirkví posúdi oprávnenosť objednávateľa a postúpi objednávku predajcovi licencií.

 3. Predajca licencií vystaví faktúru a zašle ju objednávateľovi.

 4. Objednávateľ uhradí fakturovanú čiastku.

 5. Po zaplatení faktúry Ekumenická rada cirkví vyhotoví kópiu produktu a zašle produkt spolu s podmienkami používania na adresu objednávateľa.

 6. Spolu so zásielkou dostane objednávateľ faktúru za vyhotovenie kópie, nákup média, poštovné a balné náklady v základnej výške za 1 CD 3 €.- a 0,70 €.- za každé ďalšie CD. Faktúru uhradí na účet Ekumenickej rady cirkví v SR.

 7. Po dobe potrebnej pre vystavenie licencie objednávateľ od Ekumenickej rady cirkví dostane potvrdenie o licencii.

 

Cena licencie za jednotlivé produkty je uvedená v €uro. Predajca licencie fakturuje cenu v € podľa aktuálneho kurzu. Ku cene sa pripočítava 20% DPH.


Vzor objednávky:

 

Objednávateľ:

Názov organizácie:

Adresa:

Kontaktná osoba:

Telefonický kontakt:

IČO:

Bankové spojenie:

 

Adresát:

BSP Softwaredistribution, a.s.

c/o

Ekumenická rada cirkví v SR

Palisády 48

811 06 Bratislava

 

Dátum a miesto vystavenia objednávky:

 

Vec: Objednávka

 

 

Objednávame u Vás

Názov produktu:

 

Počet objednávaných kusov:

 

Kód  produktu:

 

Jazyková verzia produktu:

 

 

Meno a podpis zodpovednej osoby

PečiatkaVýber ponúkaných produktov:

Názov produktu  Product Family Jazyk
Office Standard 2010 54 Office  Standard Single Language
Office Professional Plus 2010 70 Office Professional Plus Single Language

Uvedená tabuľka predstavuje len výber ponúkaných produktov. Kompletná ponuka je k dispozícii v elektronickom formáte *.xls a zašleme ju na požiadanie. Cena je len orientačná a mení sa každý mesiac. Cena sa uvádza bez DPH.

Licencie je možné zakúpiť aj na jednotlivé programy v rámci balíka Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access a pod.). Ceny sa pohybujú medzi 12 - 30 €uro (závisí od produktu).

Je možné zakúpiť aj licenciu na staršie produkty ale za cenu nových.

Operačný systém Windows (najvyššiu aktuálnu verziu) nie je možné zakúpiť. Je možné dokúpiť len upgrade, ktorého predchodcom musí byť legálny operačný software Windows nižšej verzie s licenciou.

 

Bližšie informácie na požiadanie na adrese:

 

Ekumenická rada cirkví v SR

Palisády 48

811 06 Bratislava

tel: 02/5464 9483; 0903/195-884

hovorkova@ekumena.sk

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR