logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ženská komisia

Ženská komisia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike (ďalej len „komisia“) je v zmysle štatútu ERCSR iniciatívnym a poradným orgánom ERCSR v otázkach spoločenských, sociálnych a pri hľadaní ich riešenia na kresťanských princípoch

Komisia je členom Ecumenical Forum of European Christian Women (EFECW)

Úlohou komisie je:

  • zhromažďovať, udržiavať a poskytovať informácie o činnostiach jednotlivých cirkví v  spoločenských a sociálnych otázkach, na ktorých sa podieľajú najmä ženy

  • podporovať potreby rozvoja žien v oblasti duchovnej a sociálnej a  pripravovať možnosti ich napĺňania vzdelávaním a inou podporou

  • sprostredkovávať výmenu informácií a skúseností

  • pripravovať a realizovať spoločné projekty na ekumenickej úrovni

  • povzbudzovať a podporovať projekty v oblasti práce žien

  • poskytovať ERC SR informácie o situácii v spoločnosti, v oblasti etiky a vzájomných vzťahov

  • zaoberať sa otázkami skvalitňovania života s dôrazom na kresťanské hodnoty a posilnenie vedomia zodpovednosti každého jedinca

  • podporovať proces sebaidentifikácie a ekumenickej spolupráce medzi ženskými spoločenstvami členských cirkví a organizáciami zaoberajúcimi sa otázkami kresťanských žien a v rámci tohto procesu pripravovať stanoviská a pripomienky pre ERCSR

  • reprezentovať spoločnú prácu žien a aktuálne projekty

 

Členstvo v komisii:

Členstvo v komisii vzniká na základe poverenia príslušnej cirkvi po schválení Riadiacim výborom ERCSR.

Realizované aktivity od roku 2000:

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR