logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Štatút Ekumenickej rady cirkví v SR     

PDF_štatút_ERC

 

 

 

I.

VIEROUČNÝ ZÁKLAD A CIEĽ EKUMENICKEJ RADY CIRKVÍ

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike (ďalej iba ERC) je spoločenstvo cirkví, ktoré vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a Hlavu Cirkvi. Svoj spoločný vieroučný základ vidia v Písme svätom a ekumenických vyznaniach (Apoštolskom, Nicejskom a Athanáziovom). Svojou činnosťou sa snažia spoločne i jednotlivo osláviť vo svete Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.

Každá členská cirkev rozhoduje podľa svojich konfesijných špecifík v súlade so spoločným ekumenickým základom samostatne o otázkach svojho učenia a vnútornej správy. Návrhy ERC, ktoré sa týkajú vnútorných vecí jednotlivých členov ERC sa stávajú pre nich platnými po osvojení rozhodujúcim orgánom členskej cirkvi ERC.

Členské cirkvi ERC sa zaväzujú ku ekumenickému vzťahu voči ostatným členským cirkvám, bez akejkoľvek diskriminácie niektorej z nich. Zaväzujú sa napomáhať dielo budovania jednoty medzi kresťanmi podľa vôle Ježiša Krista, Hlavy Cirkvi „aby všetci jedno boli“ (J 17, 21), vyhľadávať konkrétne formy medzi cirkevnej spolupráce v službe ľuďom evanjelizáciou a diakoniou a usilovať sa o dosiahnutie dohody vo všetkých sporných otázkach.

II.

PRÁVNE POSTAVENIE ERC

ERC  je  združenie cirkví - právnická osoba v zmysle zákona Slovenskej republiky č.308/91 Zb. ERC koná samostatne vo veciach stanovených Štatútom Ekumenickej rady cirkví v SR / ďalej len Štatút/ a v ďalších záležitostiach z poverenia členských cirkví.

III.

ČLENSTVO

Členstvo v ERC môže byť:

 1. Riadny člen – riadnym členom sa môže stať cirkev registrovaná štátom v zmysle zákona č. 308/91 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá súhlasí s týmto Štatútom.

 2. Člen - pozorovateľ – členom - pozorovateľom sa môže stať cirkev alebo náboženská spoločnosť v zmysle zákona č. 308/91 Zb., ktorá  má záujem podieľať sa na práci ERC, ale z rôznych dôvodov sa nemôže stať plnoprávnym členom ERC.

IV.

ZMENA ŠTATÚTU ČLENSTVA

Zmenu štatútu členstva navrhuje Riadiaci výbor ERC (pozri čl. VII., bod 2) Valnému zhromaždeniu ERC (pozri čl. VII., bod 1).

V.

ZÁNIK ČLENSTVA

Členstvo v ERC zaniká:

 1. písomným oznámením o vystúpení členskej cirkvi

 2. zrušením registrácie členskej cirkv

 3. z dôvodov hrubého porušovania alebo sústavného nedodržiavania Štatútu ERC členskou cirkvou, a to na základe návrhu Riadiaceho výboru ERC a rozhodnutia Valného zhromaždenia ERC nadpolovičnou väčšinou hlasov riadnych členov.

 

VI.

ÚLOHY ERC

Úlohou ERC je najmä:

 1. prehlbovať v cirkvách túžbu po jednote Kristovej Cirkvi a umožňovať jej praktické   uskutočňovanie v živote cirkví a vo verejnom občianskom živote a to predovšetkým organizovaním ekumenických služieb Božích, rozhovorov o vieroučných otázkach a ďalšími aktivitami v ekumenickom duchu

 2. podporovať členské cirkvi a vyvíjať vlastné aktivity v napomáhaní biblickej, zvestovateľskej, katechetickej a diakonickej  práci

 3. iniciovať spoluprácu cirkví na miestnej, regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni

 4. vykonávať vlastnú vydavateľskú a publikačnú činnosť, spolupracovať s masovokomunikačnými prostriedkami, vydávať stanoviská k jednotlivým spoločenským a cirkevným otázkam 

 5. udržiavať kontakt so Svetovou radou cirkví, Konferenciou európskych cirkví a s ďalšími ekumenickými organizáciami, najmä v susedných  krajinách  vo všetkom, čo sa dotýka spoločného záujmu členských cirkví

 6. organizovať  výmeny odborníkov, študentov, ekumenickej literatúry a ekumenickej publicistiky  doma i v zahraničí; organizovať konkrétne podujatia, ako letné ekumenické  tábory, či konferencie o cirkevných a spoločenských otázkach

 7. vyvíjať snahu o dialóg s inými náboženskými spoločenstvami

 8. spolupracovať s ďalšími organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú činnosť v sociálno - etickej oblasti

 9. koordinovať postup členských cirkví pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a ďalšími   verejnými inštitúciami

 10. koordinovať súčinnosť ERC s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a  v Ozbrojených zboroch SR (ďalej len EPS) a ďalších programov zriadených ERC

 11. skúmať a vytvárať nové programy a projekty  podľa možností a potreby.

 

VII.

ORGÁNY ERC

1.   Valné zhromaždenie ERC

Valné zhromaždenie je zhromaždením všetkých členov ERC. Veľkosť delegácií jednotlivých členov ERC na Valnom zhromaždení určuje Riadiaci výbor. Každý riadny člen ERC má na Valnom zhromaždení pri hlasovaní 1 hlas. Členovia – pozorovatelia sa zúčastňujú s hlasom poradným. Stretáva sa minimálne raz za dva roky. Zvoláva ho Predsedníctvo ERC. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina riadnych členov. 

Valné zhromaždenie plní najmä tieto úlohy:

1.       volí Predsedníctvo ERC

2.       prijíma Štatút ERC, zmenu štatútu členstva a iné organizačné a právne  predpisy

3.       prijíma zásadné uznesenia k otázkam duchovného smerovania ERC

4.       vyjadruje sa k otázkam cirkevného a spoločenského života

5.       schvaľuje zásady programu ERC a správu o činnosti ERC

6.       volí revíznu komisiu.

Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť zvolané, ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov ERC.

2.   Riadiaci výbor ERC

Riadiaci výbor je tvorený zhromaždením riadnych členov. Každý člen Riadiaceho výboru ma na ňom pri hlasovaní 1 hlas. Generálny tajomník ERC má hlas poradný. K práci v Riadiacom výbore môžu byť pozývaní tiež zástupcovia členov – pozorovateľov s hlasom poradným a hostia, ktorí hlas poradný nemajú. Riadiaci výbor zvoláva podľa potreby najmenej 14 dní vopred Predsedníctvo ERC najmenej dvakrát za rok. Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina riadnych členov.  V období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia zodpovedá Riadiaci výbor za prijímanie rozhodnutí smerujúcich k zabezpečeniu činnosti ERC v rámci schváleného programu a základných cieľov ERC.

Vo svojej zodpovednosti Riadiaci výbor rozhoduje najmä o:

 1. členstve v ERC

 2. menovaní a odvolaní generálneho tajomníka ERC

 3. tvorbe programov a zriaďovaní miest programových tajomníkov v závislosti od aktuálnych    úloh ERC

 4. menovaní regionálnych spolupracovníkov, komisií a pracovných skupín ako poradných a iniciatívnych orgánov ERC

 5. prostredníctvom generálneho tajomníka ERC poveruje kanceláriu ERC konkrétnymi   úlohami v rozsahu jej kompetencií.

 

Riadiaci výbor ďalej:

 1. zabezpečuje výkon rozhodnutí Valného zhromaždenia

 2. vyhodnocuje činnosť ERC

 3. pripravuje zasadnutia Valného zhromaždenia ERC

 4. posudzuje a schvaľuje navrhované projekty a vznik nových programov podľa aktuálnej potreby

 5. stanovuje priority programu ERC a prijíma plán práce

 6. schvaľuje rozpočet a záverečný účet tvorený najmä pravidelnými vopred dohodnutými ročnými členskými príspevkami, účelovými zbierkami, podporami a darmi partnerských organizácií ako aj fyzických a právnických osôb a výnosmi zo základín ERC, (ďalej iba vnútornými finančnými prostriedkami)  na jeden rok

 7. rozdeľuje vnútorné finančné prostriedky

 8. rozhoduje o nadobúdaní a predaji majetku ERC

 9. rokuje o odporúčaní kandidátov jednotlivých cirkví na miesta duchovných EPS  v OS SR a OZ SR ako aj o návrhu jednotlivej cirkvi na menovanie a odvolanie generálneho duchovného EPS v súlade so zákonom č. 250/2002 Z. z. a  Dohodou č. 270/2005. 

3.   Predsedníctvo ERC

 1. Predsedníctvo ERC tvoria predseda a podpredseda. Generálny tajomník ERC sa zúčastňuje zasadnutí Predsedníctva ERC, ktoré sa stretáva minimálne dvakrát za rok.

 2. Predsedu a podpredsedu  volí Valné zhromaždenie spravidla z vedúcich predstaviteľov cirkví ERC so štatútom riadneho člena na dvojročné obdobie. Predseda, podpredseda a generálny tajomník zastupujú navonok ERC a sú štatutárnymi zástupcami ERC, pričom o veciach im prislúchajúcich rozhodujú vždy zásadne dvaja štatutári. Za svoju činnosť a rozhodnutia sa zodpovedajú orgánom ERC.

4.   Voľby predsedníctva ERC

 1. Valné zhromaždenie ERC zriaďuje nominačný výbor a volebnú komisiu, ktoré uskutočnia voľby.

 2. Možnosť kandidovať vo voľbách predsedníctva ERC majú kandidáti všetkých členských cirkví s riadnym členstvom v ERC.

 3. Členské cirkvi ERC môžu navrhnúť svojho člena alebo člena inej členskej cirkvi ERC.

 4. Podmienkou k voľbe navrhovaného kandidáta je podpora cirkvi, v ktorej je členom a jeho písomný súhlas s prevzatím úradu v prípade zvolenia.

5.   Generálny tajomník ERC

Na základe uznesení Riadiaceho výboru, v súčinnosti s predsedníctvom ERC a v súlade so svojou pracovnou náplňou generálny tajomník ERC:

 1. riadi a koordinuje činnosť kancelárie ERC, t. z. činnosť programových tajomníkov,spolupracovníkov, komisií a pracovných skupín

 2. ako štatutárny zástupca zastupuje ERC navonok a vybavuje agendu ERC v kompetenciách stanovených jeho pracovnou náplňou

 3. zodpovedá spolu s predsedníctvom za personálne obsadenie a účelné vynakladanie vonkajších finančných prostriedkov (pozri čl.VIII., bod 2) v súlade s platnými právnymi predpismi SR v súvislosti so  zabezpečením chodu kancelárie ERC

 4. navrhuje riešenia v súvislosti s hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom ERC

 5. ako  člen  Rady   EPS,  ktorá   je    poradným   orgánom  generálneho duchovného, sa zúčastňuje zasadnutí Rady EPS a zabezpečuje koordináciu medzi EPS a ERC v súlade  s Dohodou 270/2005.

6.   Revízna komisia ERC

 1. Členov Revíznej komisie ERC volí Valné zhromaždenie ERC na dva roky z radov riadnych členov ERC nadpolovičnou väčšinou;

 2. Revízna komisia je trojčlenná;

 3. Predsedu Revíznej komisie si volia spomedzi seba jej členovia.

VIII.

HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE ERC

 1. Náklady, spojené s obsahovou činnosťou, hradí ERC najmä z vnútorných finančných prostriedkov.

 2. Prevádzkové náklady (energie, nájmy, kancelárske potreby, telefóny) a mzdy zamestnancov sú hradené z vonkajších finančných prostriedkov, ktoré tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 3. O rozdelení vnútorných finančných prostriedkov rozhoduje Riadiaci výbor na základe materiálov predložených generálnym tajomníkom ERC. Hospodárenie ERC kontroluje minimálne raz za rok Revízna komisia ERC. O výsledku revíznej kontroly podáva písomnú správu  Riadiacemu výboru a Valnému zhromaždeniu ERC.

IX.

ZÁNIK ERC

ERC zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia a to 3/4 väčšinou hlasov všetkých riadnych členov ERC. Na návrh Riadiaceho výboru ERC rozhoduje Valné zhromaždenie ERC o likvidácii majetkovej podstaty ERC.

X.

SÍDLO ERC

Sídlom kancelárie ERC je Bratislava, Palisády 48.

XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na prijatie akejkoľvek zmeny v platnom Štatúte je potrebné jej schválenie 2/3 väčšinou hlasov riadnych členov ERC.

V čase prijatia tohto Štatútu sa k členstvu v ERC hlásia:

Riadni členovia

 1. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

 2. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

 3. Pravoslávna cirkev na Slovensku

 4. Cirkev bratská v Slovenskej republike

 5. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

 6. Cirkev československá husitská na Slovensku

 7. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

Členovia – pozorovatelia

 1. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej Republike a Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike v zastúpení Konferencie biskupov Slovenska

 2. Apoštolská cirkev na Slovensku

 3. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

 4. Starokatolícka cirkev na Slovensku.

 5. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

 

Tento štatút bol prijatý na Valnom zhromaždení ERC dňa 27. marca 2019

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR