logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - júl 2009


 


Ekuména vo svete 28/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 22. júla 2009 o 19:20

 

 

 

13. valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví

21. júla sa vo Francúzsku skončilo Valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví. Prinášame Vám informácie o jeho priebehu, najdôležitejších rozhodnutiach, aj o momentoch oslavy a spoločnej ekumenickej modlitby.

Budeme sa venovať hlavným myšlienkam ústredných príhovorov, ako aj tomu, že popri klasických tlačových správach a konferenciách sa na zhromaždení a o zhromaždení aj blogovalo, twittovalo a komunikovalo na Facebooku.

Valné zhromaždenie

15. – 21. júla sa vo Francúzskom meste Lyon, dôležitom pre kresťanov už v 2. storočí, kedy tu pôsobil významný teológ a biskup Ireneus, konalo 13. Valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví. Pre túto najväčšiu ekumenickú organizáciu v Európe je valné zhromaždenie najdôležitejším rozhodovacím orgánom. Koná sa raz za 6 rokov a rozhoduje o smerovaní a hlavných dôrazoch práce Konferencie pre blízku, ale i vzdialenejšiu budúcnosť. Predošlé valné zhromaždenie sa konalo v roku 2003 v Trondheime v Nórsku. Ústrednou témou tohtoročného zhromaždenia bol citát z Listu Efezským „Povolaní k jednej nádeji v Kristu“.

Účastníci

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 300 delegátov zastupujúcich 120 členských cirkví: protestantských, pravoslávnych, anglikánskych, a starokatolíckych, zo všetkých krajín Európy. Okrem delegátov bolo na zhromaždení prítomných okolo 500 ďalších účastníkov, medzi nimi pracovníci ústredí Konferencie, špeciálni hostia, miestni dobrovoľníci, žurnalisti, návštevníci, a 49 mladých ľudí z celej Európy, ktorí na zhromaždení vypomáhali ako stewardi. 25 delegáti zastupovali menšinové etnické skupiny ľudí, ktorí do Európy prišli ako migranti z Afrického kontinentu a z Ázie. 170 delegáti boli muži, 130 bolo žien. Ordinovaných bolo 191 delegátov, 41 bolo v mládežníckom veku do 30 rokov. Okrem spoločných rokovaní v plenárnej sále boli súčasťou zhromaždenia i rozličné workšopy a tematické skupiny súvisiace so svedectvom cirkví v Európe. Ústredie Konferencie európskych cirkví sídli v Ženeve, Bruseli a Štrasburgu.

Ekumenické bohoslužby

Valné zhromaždenie oficiálne otvorili slávnostné ekumenické bohoslužby vo Františkánskom kostole svätého Bonaventuru. Na tému nádeje na nich kázal pravoslávny arcibiskup Tirany a celého Albánska – jeho blaženosť Anastasios. Zdôraznil potrebu kresťanov zjednotiť sa, lebo nádej nemôže prekvitať, ak sme rozdelení. Vyjadril však aj nádej, ktorá je naším posolstvom pre svet: „Kresťania majú odvahu k nádeji, aj keď strach zmieta naše srdcia a mysle“.  Počas rokovacích dní sa zhromaždenie každý deň trikrát zastavilo a upriamilo svoje mysle k Bohu. Pobožnosti odzrkadľovali konfesionálnu pestrosť účastníkov ako aj miestnych cirkví v Lyone. Boli plné radosti zo vzájomného spoločenstva, nádeje, a horlivých prosieb o prítomnosť Božieho Ducha. Valné zhromaždenie ukončili slávnostné ekumenické služby Božie, na ktorých zazneli vďaky za Božie vedenie počas práce a vyslanie delegátov s prosbami o požehnanie.

Správy z činnosti za posledných 6 rokov

Dialóg medzi cirkvami, spolupráca s Európskymi inštitúciami, a obhajovanie práv migrantov boli kľúčovými programovými iniciatívami Konferencie európskych cirkví počas posledných 6 rokov. Najvyšší predstavitelia Konferencie podrobne informovali o širokom a bohatom spektre aktivít vo svojich správach, ktoré boli delegátom zaslané pred zhromaždením. Počas druhého dňa rokovaní predstavili v panelovej diskusii na tému „Od Trondheimu po Lyon“ najdôležitejšie dôrazy tejto práce. Medzi panelistami boli prezident Konferencie európskych cirkví Jean-Arnold de Clermont, generálny tajomník Colin Williams, a riaditelia troch programových komisií: Viorel Ionita za Komisiu Cirkvi v dialógu, Rüdiger Noll z Komisie Cirkev a spoločnosť, a Doris Peschke za Komisiu cirkví pre migrantov v Európe. Okrem predstavenia najdôležitejších úspechov odpovedali aj na otázku, čo sa v posledných 6-tich rokoch nepodarilo. Napr. nedopracované spoločné stanovisko cirkví k otázke rovnosti pohlaví, bližšia spolupráca s rómskou menšinou v Európe, dočasné vzdanie sa členstva Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá na valné zhromaždenie ani nevyslala delegáciu.  Delegáti v diskusii ocenili širokú odbornú prácu, ktorú Konferencia koná prostredníctvom svojich komisií.

Ústredný príhovor

Vo štvrtok 16. júla predniesol patriarcha Daniel z Rumunskej pravoslávnej cirkvi ústredný príhovor valného zhromaždenia. Venoval sa v ňom téme zhromaždenia „Povolaní k jednej nádeji v Kristu“. Zdôraznil, že „ľudské bytosti nie sú len biologické tvory, ale aj teologické bytosti“ s potrebou duchovna a nádeje. „Nádej sa rodí z viery a prejavuje sa v láske“, doplnil. Prameňom nádeje je sám Ježiš Kristus. Na príhovor patriarchu Daniela nadviazalo 5 špeciálnych hostí reprezentujúcich rôzne kúty sveta. Medzi nimi biskup Evanjelickej cirkvi v Jordánsku a Svätej Zemi Munib Younan. Hovoril o nádeji v časoch krízy a poukázal na situáciu kresťanov na Blízkom východe. O odvahe prinášať nádej, ktorá sa nebojí riskovať pre druhého, hovoril biskup Julio Murray, prezident Latinskoamerickej rady cirkví, partnerky Konferencie európskych cirkví na Juhoamerickom kontinente. Zároveň pozval k užšej spolupráci týchto dvoch organizácií.

Deň vízie

Tretí deň valného zhromaždenia bol venovaný vízii a pohľadu do budúcnosti. Otvoril ho biblickým štúdiom predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi Nemecka Wolfgang Huber. Na základe hymnu z Listu Efezským[1] zdôraznil jednotu, ktorú máme v Kristovi, a ktorá nám bola vopred darovaná. Sviatostným prejavom tejto jednoty je krst, spoločný všetkým kresťanom. Biskup vyzval k jeho vzájomnému uznaniu v širokom merítku tam, kde k takémuto kroku ešte nedošlo.  Po biblickom štúdiu mal nasledovať príhovor troch rečníkov, ktorý mal uviesť zhromaždenie do diskusie o vízii pre Konferenciu európskych cirkví a ekumenizmus v Európe. Delegáti však cítili naliehavú potrebu diskutovať o predloženom návrhu reštrukturalizácie a radikálnej obnovy, ktorý priniesla Evanjelická cirkev Nemecka. Po celodennej diskusii, ktorá bola výrazom silnej spoločnej túžby po obnove a hlbšej spolupráci s väčšou efektivitou, delegáti obrovskou väčšinou schválili upravený návrh a dali tak Konferencii európskych cirkví novú víziu do budúcnosti.  Schválený návrh povedie k ustanoveniu špecializovanej pracovnej skupiny, ktorá prinesie návrh kompletnej obsahovej i štrukturálnej obnovy Konferencie európskych cirkví. Tento návrh predloží Centrálny výbor Konferencie členským cirkvám na schválenie na najbližšom valnom zhromaždení v roku 2013, ktoré pre urýchlenie procesu obnovy nebude o 6 ale už o 4 roky.

Oslavy

Počas celého valného zhromaždenia rezonovalo v príhovoroch, diskusiách, i počas bohoslužobných momentov, že zhromaždenie je jubilejné. Konferencia európskych cirkví, ktorá bola založená v roku 1959 s cieľom posilňovať vzťahy medzi cirkvami a budovať mosty vo vtedy rozdelenej Európe, sa dnes dožíva 50. výročia svojej bohatej existencie.  V lete roku 1989 sa v Bazileji vo Švajčiarsku konalo 1. veľké európske ekumenické zhromaždenie; len niekoľko mesiacov po ňom padla železná opona a hranice rozdeľujúce ľudí sa otvorili. Tento rok si pripomíname 20. výročie týchto udalostí. Konferencia európskych cirkví mala aj ďalší významný dôvod na oslavu: zavŕšenie integrácie Komisie cirkví pre migrantov v Európe do jej štruktúry, ako aj prijatie nového člena – Estónskej apoštolskej (pravoslávnej) cirkvi do svojich radov. Oslavy vyvrcholili v nedeľu poobede sériou povzbudzujúcich príhovorov ľudí, ktorí spolupracovali s Konferenciou európskych cirkví od jej počiatkov a v rôznych obdobiach jej existencie. Zlatým bodom slávnostného programu bol príhovor Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Oslavy pokračovali večer slávnostnou recepciou.

... Facebook, blog, twittovanie

Valné zhromaždenie malo mediálne pokrytie s využitím najmodernejších interaktívnych komunikačných kanálov ako blogovanie, twittovanie, či vlastná stránka na Facebooku. Konferencia európskych cirkví viac ako pol roka pred stretnutím spustila webovú stránku vytvorenú špeciálne pre Valné zhromaždenie v Lyone. Počas zhromaždenia sa na nej dal sledovať priamy video prenos z plenárnej sály, množstvo fotografií, boli na nej uverejňované všetky tlačové správy a magazín zo zhromaždenia, ktorý vychádzal každý deň, a ďalšie zaujímavosti či užitočné informácie. Okrem nedele sa každý deň konala tlačová konferencia s kľúčovými osobnosťami zhromaždenia.  Reverend Luca Negro, výkonný tajomník pre komunikáciu a informácie Konferencie európskych cirkví, pred zhromaždením povedal: „S využitím internetu je dnes pre nás oveľa jednoduchšie deliť sa o myšlienky a zážitky. Dúfam, že prostredníctvom webstránky a ďalších digitálnych služieb a vďaka spolupráci s mnohými žurnalistami, ktorí prišli, aby podávali informácie o dianí, sa nám podarí pripraviť informácie o valnom zhromaždení zaujímavejšie a vzrušujúcejšie pre ľudí v cirkvách po celej Európe.“

 

 

S použitím tlačových správ Konferencie európskych cirkví zostavila Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


[1] „Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst; jeden Boh a Otec všetkých“
 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR