logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - január  2009


Ekuména vo svete 04/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 28. januára 2009 o 19:20

 

Minulý týždeň v nedeľu sa skončil Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Dnes Vám priblížime jeho históriu i súčasnosť.  Prinášame Vám rozhovor s hlavným predstaviteľom Svetovej rady cirkví, ktorý má na starosti každoročnú prípravu materiálov pre týchto 8 dní ekumenických modlitieb.

V nedeľu 25. januára sa v krajinách severnej pologule skončil tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Odhaduje sa, že každoročne sa do Týždňa modlitieb zapojí niekoľko miliónov veriacich. Tento rok sa konal už po 101. krát. Už 101 rokov sa kresťania pravidelne a intenzívne modlia za jednotu, uzdravenie zranení, ktoré si v minulosti navzájom spôsobili, a za vzájomné zmierenie. Podnetom k modlitbám kresťanov za jednotu je túžba samotného Boha vyjadrená v modlitbe Ježiša Krista krátko pred Jeho ukrižovaním: „aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal.“ (Ján 17,21)

Týždeň modlitieb sa na severnej pologuli tradične koná medzi sviatkami Vyznania apoštola Petra a Obrátenia apoštola Pavla 18. – 25. januára. Na južnej pologuli slávia tento týždeň obyčajne okolo sviatkov Zoslania Svätého Ducha. Tento rok záver Týždňa modlitieb pripadol zároveň na 50. výročie ohlásenia pápežom Jánom XXIII. zámeru zvolať 2. Vatikánsky koncil. Sotva rok po ukončení tohto prelomového koncilu začala Svetová rada cirkví úzko spolupracovať s Rímsko-katolíckou cirkvou na každoročnej príprave materiálov pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Táto plodná a úspešná spolupráca pokračuje dodnes. Odohráva sa prostredníctvom spoločných prípravných stretnutí zástupcov Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

V dnešnom vydaní relácie Ekuména vo svete vám prinášame rozhovor s doktorom Odairom Pedrosom Mateusom, ktorý je hlavným zodpovedným za prípravu materiálov a koordináciu procesu ich prípravy zo strany Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Reverend doktor Mateus je zároveň profesorom Ekumenickej teológie a tento rok aj dekanom Ekumenického Inštitútu v Bossey. Pochádza z Brazílie a je ordinovaným služobníkom Presbyteriánskej cirkvi Brazílie.

Rozhovor s ním pripravila Eva Guldanová.

 

Doktor Mateus, priblížte nám, prosím, myšlienku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov už existuje vyše 100 rokov. Mnohé cirkvi sa, prirodzene, vždy modlili za kresťanskú jednotu. Počas posledných 100 rokov však vznikli konkrétnejšie iniciatívy s cieľom zachovávať týždeň, v ktorom sa budeme modliť za zmierenie medzi kresťanmi. Jednou takou významnou iniciatívou bolo práve zavedenie oktávy – ôsmich dní modlitieb reverendom Paulom Watsonom v roku 1908. Ďalší ľudia sa v nasledujúcich desaťročiach podujali k podobným aktivitám a rozšírili túto myšlienku. Jedným z nich bol abbé Paul Cuturier, ktorý v roku 1935 myšlienku podporil a vyzval k tomu, aby bol tento týždeň univerzálnym týždňom modlitieb za jednotu – „jednotu, ktorú chce Kristus, nástrojmi, akými chce On“.  Je to teda týždeň, počas ktorého sa kresťania z rozličných cirkví na rozličných miestach sveta spolu stretávajú a modlia sa za prácu súvisiacu so zmierením medzi kresťanskými cirkvami.

Ako sa Týždeň modlitieb za jednotu pripravuje?

Pripravuje sa zaujímavým ekumenickým spôsobom. Počas posledných 40 rokov Svetová rada cirkví a Vatikánsky Sekretariát, neskôr Rada pre napomáhanie jednoty kresťanov, pracujú spolu na príprave materiálov pre Týždeň modlitieb. Predstavitelia týchto dvoch telies – Svetovej rady cirkví a Katolíckej cirkvi – obyčajne pozvú miestnu ekumenickú skupinu v určitej zvolenej krajine a táto vyberie centrálny biblický text, pripraví biblické zamyslenia a modlitby na jeden týždeň. Tieto potom prepracuje spojená komisia Svetovej rady cirkví a Katolíckej cirkvi, a rozpošle ich do všetkých kútov sveta. Materiály si miestne skupiny a spoločenstvá upravia podľa rozličných kontextov, v ktorých sa ľudia zhromažďujú k spoločným modlitbám za jednotu.

Ako prebiehala príprava materiálov pre tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov?

Materiál pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2009 pripravila ekumenická skupina z Kórei. Materiály teda pripravili kresťania žijúci v rozdelenej krajine. Za hlavné motto tohtoročného Týždňa modlitieb si vybrali text z proroka Ezechiela, ktorý hovoril do ich vlastného kontextu. V tomto texte Boh žiada Ezechiela, aby spojil dva kusy dreva, predstavujúce dve časti rozdelenej Izraelskej krajiny, tak, aby boli jedno v prorokových rukách. Tento obraz dvoch kusov dreva, ktoré sa stanú jedno v rukách proroka, vedie, a poskytuje inšpiráciu pre celý Týždeň modlitieb 2009. Vedie nás, aby sme sa modlili nielen za kresťanskú jednotu vo všeobecnosti, ale aj za zmierenie kresťanov v Kórei a za zmierenie týchto dvoch rozdelených krajín.

Doktor Mateus, ste dekanom Ekumenického Inštitútu v Bossey. Ako oslavujete Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov?

Ekumenický Inštitút Svetovej rady cirkví je multikulturálna a multikonfesionálna inštitúcia – privádza na jedno miesto ľudí z rozličných končín sveta, z rozličných kultúr a z rozličných kresťanských cirkví. Pravoslávni, katolíci, protestanti, letniční, a kresťania z Afrických nezávislých cirkví zažívajú spolu skúsenosť spoločného života, štúdia a spoločnej modlitby. Týmto spôsobom skúmame a študujeme ekumenizmus v rámci Ženevskej univerzity. Každodenne sa spolu modlíme za jednotu a počas tohto týždňa na tieto modlitby kladieme zvláštny dôraz. Používame pri tom materiály, ktoré pripravila Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Katolícka cirkev.

Na záver zostáva dodať, že pripravovatelia každoročných materiálov pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov si želajú, aby modlitby za jednotu s ukončením Týždňa modlitieb neprestali. Povzbudzujú k vnímaniu tohto týždňa ako pozvania „hľadať počas celého roka príležitosti na vyjadrenie miery dosiahnutého spoločenstva medzi cirkvami a na spoločnú modlitbu za úplnú jednotu podľa želania samého Krista.“  Svetová rada cirkví k tejto príležitosti pred niekoľkými rokmi pripravila Ekumenický cyklus modlitieb. V rámci tohto ročného cyklu sú kresťania pozvaní každý týždeň sa modliť za vybrané krajiny sveta, ďakovať za ich bohatstvá a dary, a prosiť o ich požehnanie a vedenie v situáciách rozličných ťažkosti, kríz a konfliktov. Cyklus je naplánovaný tak, že za rok sa prejdú všetky krajiny sveta.

Milí priatelia, toto je vynikajúca príležitosť prejaviť našu bratsko-sesterskú spolupatričnosť a lásku, ktoré presahujú hranice našej krajiny a našich jednotlivých cirkví, a preto pozývame aj Vás k týmto modlitbám počas celého roka. Nájdete ich na internetovej stránke Svetovej rady cirkví www.oikoumene.org a Ekumenickej rady cirkví na Slovensku www.ekumena.sk .

 

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 03/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 21. januára 2009 o 19:20

 

Kresťania na celom svete sa tento týždeň modlia za jednotu

Ženeva, 8. januára 2009 – WCC

V nedeľu 18. januára sa slávnostnými ekumenickými bohoslužbami po celom svete začal už 101. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Potrvá do 25. januára. Iniciatívu ekumenického stretávania sa pri modlitbách zaviedol v roku 1908 reverend Paul Watson, člen rehoľnej komunity Františkánskych bratov zadosťučinenia. Od roku 1966 koordinuje prípravu materiálov pre Týždeň modlitieb Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov. Tento rok sú modlitby a zamyslenia inšpirované svedectvom cirkví v rozdelenej krajine – Kórei. Kresťania na celom svete sa modlia „aby boli jedno v Božej ruke“. Základ zamyslení počas ôsmich dní spoločných modlitieb tvorí vízia proroka Ezechiela o dvoch kusoch dreva, symbolizujúcich dve kráľovstvá, na ktoré bol Izrael v čase prorokovho života rozdelený. Kresťania v Kórei, ktorí pripravovali tohtoročné materiály, našli v situácii proroka a jeho svedectve množstvo oslovujúcich paralel s vlastnou situáciou aj situáciou rozdeleného kresťanstva v dnešnej dobe.

Armáda spásy prijíma pre svoju misijnú prácu moderné prostriedky

Toronto, 7. januára 2009 – ENI

Obraz dobrovoľníka, ako zvoní na zvonček, alebo skupiny vyhrávajúcej na plechových nástrojoch známe melódie, stojacej pri obrovskom kotlíku, do ktorého zbierali príspevky od okoloidúcich na pomoc chudobným – to boli v minulom storočí typické scény pre Armádu spásy – Salvation Army – alebo ako ju zvyknú v Kanade familiárne nazývať Sally Ann.

Aj táto kresťanská evanjelikálna cirkev sa mení a dovoľuje modernej technológii vstupovať do svojho života. Počas Vianočných zbierok vyšla Armáda spásy darcom v ústrety tým, že okoloidúci mohli dobrovoľníckym skupinám prispieť pomocou kreditnej karty. Skupiny boli vybavené nielen hudobnými nástrojmi, veľkým kotlíkom, ale aj prenosným prístrojom na príjem príspevkov bankomatovými kartami. K tomuto kroku viedlo Armádu spásy uvedomenie si, že v dnešnej dobe mnohí ľudia, zvlášť mladí, nenosia pri sebe peniaze v hotovosti.

Cirkev takisto uviedla takzvané internetové kotlíky, pomocou ktorých sa jednotlivci alebo skupiny mohli stať dobrovoľníkmi so zvončekom v kybernetickom priestore a prijímať on-line finančné dary. Internetové kotlíky vyzbierali počas kampane viac ako 100 000 dolárov. 

Novinky v kampani pritiahli pozornosť nielen ľudí, ale i médií. Pre Armádu spásy to bol podľa jej hovorcu, kapitána Johna Murraya, okrem iného „spôsob, ako zvýšiť povedomie o chudobe, priviesť ľudí k tomu, aby mysleli na 350 000 ľudí, medzi nimi 80 000 detí, ktorí žijú v Kanade v podmienkach chudoby.  

Zaujímavé bolo aj zistenie, že umožnenie okoloidúcim darcom prispieť pomocou platobnej karty, nezvýšilo síce počet prijatých darov, ale darcovia platiaci kartou boli obyčajne štedrejší. Typický okoloidúci, napríklad v nákupnom centre, ktorý dobrovoľníkom prispel hotovosťou, daroval v priemere 2 – 10 dolárov, darca prispievajúci pomocou bankomatovej karty často venoval 20 alebo 50 dolárov.  

Armáda spásy sa sústredí na misionársku a sociálno-charitatívnu činnosť. Jej kanadská pobočka, ktorá prišla s inováciami, pomohla v roku 2007 prostredníctvom jedla a útulkov pre bezdomovcov, rehabilitačných centier, či letných táborov 1,5 miliónu ľudí.  Armáda spásy vychádza z učenia metodistov a teológie Johna Wesleyho. V súčasnosti pôsobí vo vyše 100 krajinách sveta a má viac ako milión členov.

Na výstave o 1000-ročnej vláde Byzantskej ríše majú možno kalich Svätého grálu

Londýn, 6. januára 2009 – ENI

Kalich z Antiochie, ktorý niektorí považujú za Svätý Grál, čiže nádobu, ktorú Kristus použil počas Poslednej Večere, priťahuje každodenne pozornosť okolo 6000 návštevníkov výstavy v Londýne zobrazujúcej 1000 rokov Byzantskej ríše. Výstava „Byzantium 330-1453“ potrvá v Britskej kráľovskej akadémii umení do 22. marca.

Ponúka ikony, slonovinové, zlaté, a strieborné výrobky, nástenné maľby a ďalšie artefakty, ktoré do Londýna priviezli z celej Európy, Spojených štátov, Ruska, Ukrajiny a Egypta.

Rozprávajú príbeh Byzantskej ríše od založenia Konštantínopola v roku 330 n.l. Konštantínom, prvým rímskym cisárom, ktorý sa obrátil na kresťanstvo, až po jeho dobytie armádou sultána Mehmeda II. v roku 1453. Konštantínopol pokorila Osmanská ríša, predchodkyňa dnešného Turecka, ktorá bola v mnohých aspektoch Islamskou nástupkyňou Byzantskej ríše.

Jedna celá výstavná miestnosť je venovaná ikonám a obsahuje i zbierku z pokladu Kláštora Sv. Kataríny na Sínajskej púšti. 

Kalich z Antiochie má na výstave špeciálne miesto. Je to nádoba z čistého striebra, ktorej pôvod nevedia vedci datovať. Bol objavený v roku 1911 v Antiochii, meste, kde si nasledovníci Krista dali podľa Biblie prvýkrát meno kresťania. S Antiochiou sa spájajú mnohé kresťanské relikvie. Kalich je vložený do držiaku dekorovaného rytinami zo 6. storočia zobrazujúcimi Krista a 10 učeníkov.

Internetová stránka výstavy: www.royalacademy.org.uk/exhibitions/byzantium/about/

Nové dôkazy nálezu Herodesovho hrobu

Jeruzalem, 16. decembra 2008 – ENI

Izraelskí archeológovia na Jeruzalemskej Hebrejskej Univerzite pracujú na ďalších dôkazoch, že miesto, odkryté v roku 2007, je hrobom Judského kráľa Herodesa. O Herodesovi a jeho skutkoch sa Biblia zmieňuje na viacerých miestach v Novej Zmluve. Na základe architektonických elementov odhalených v mauzóleu asi 15 kilometrov na juh od Jeruzalema, bádatelia zistili, že odkrytá štruktúra bola prepychovou dvojposchodovou budovou s vydutou kužeľovitou strechou. Mauzóleá boli typickými hrobmi vladárov z obdobia Rímskej ríše.

Kresťania v Malajzii žiadajú povolenie Biblie a časopisu v ich jazyku

Singapur, 5. januára 2009 – ENI

Kresťania v Malajzii prostredníctvom Malajskej kresťanskej federácie naliehali na vládu, aby uvoľnila reštrikcie zamedzujúce rozdávanie Biblií v miestnom jazyku Bhasa. Rovnako žiadali o zmiernenie obmedzení, ktoré viedli k zastaveniu vydávania Rímsko-katolíckeho časopisu v materinskom jazyku väčšiny domorodého obyvateľstva. Malajský zákon o vnútornej bezpečnosti považuje Biblie v jazyku Bhasa za škodiace národnému záujmu a bezpečnosti krajiny.

Odpadlícky anglikánsky biskup v Zimbabwe ordinoval vlastnch duchovných

Harare, 17. decembra 2008 – ENI

Bývalý anglikánsky biskup Zimbabwe Nolbert Kunonga, ktorý začiatkom minulého roku pretrhol putá so svojou cirkvou a vytvoril si vlastnú Anglikánsku provinciu Zimbabwe, ordinoval pre službu v nej koncom minulého roka 33 diakonov a kňazov. Kunonga, ktorý bol veľkým zástancom Zimbabwianskeho prezidenta Roberta Mugabeho, bol v máji 2008 z Anglikánskej cirkvi exkomunikovaný pre odštiepenie sa od regiónu Centrálnej Afriky v štruktúre Anglikánskeho spoločenstva. S cirkvou sa rozišiel údajne kvôli jej sympatizujúcemu postoju voči homosexuálom.

V parlamente indického štátu, ktorý je centrom hinduistov, budú 3 kresťania

Bangalore, India, 17. decembra 2008 – ENI

V decembrových voľbách v Indickom štáte Madhjapradéš síce jasne zvíťazila strana, ktorú protivníci obviňujú, že propaguje Hinduistickú nacionalistickú agendu, predstavitelia maličkej kresťanskej komunity v regióne však tvrdia, že je dôvod na radosť. Podľa výsledkov volieb získala víťazná strana 143 z 230 stoličiek v zákonodarnom orgáne. Medzi zvolenými do zákonodarného zboru sú však aj traja kresťania, a to je pre kresťanov úspech, keďže tvoria v tomto 80-miliónovom indickom štáte menej ako 1% obyvateľstva.

Stretol sa medzinárodný Výbor pre ekumenizmus v 21. storočí

Ženeva, 10. januára 2009 – WCC

Pokračujúci výbor pre ekumenizmus v 21. storočí, ktorý začal svoju činnosť v roku 2007 s cieľom zhromažďovať (tvorivé) nápady pre pokračovanie cesty ekumenického hnutia v meniacom sa kontexte tak, aby sa ono otváralo novým horizontom, sa stretol 10. – 17. januára v Beléme v Brazílii.

Tohtoročného stretnutia sa zúčastnili aj šiesti mladí teológovia, víťazi minuloročnej súťaže o najlepšiu esej na tému „Spolu robíme rozdiel – Vyhliadky pre ekumenizmus v 21. storočí“. Na stretnutí mali možnosť predstaviť svoje myšlienky a nápady pre novú vzpruhu pre hnutie usilujúce o jednotu kresťanskej Cirkvi.

Výbor pre ekumenizmus v 21. storočí je iniciatívou Svetovej rady cirkví. Tvoria ho 15 členovia, ktorí reprezentujú členské cirkvi Svetovej rady, Rímskokatolícku cirkev, Letničné cirkvi, Svetové kresťanské spoločenstvá, ekumenické mládežnícke organizácie, regionálne ekumenické organizácie, národné rady cirkví a ďalšie ekumenické organizácie.

 

Zo zdrojov agentúry ENI a tlačových správ organizácie WCC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 02/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 14. januára 2009 o 19:20

 

Veriaci na celom svete vyzývajú k okamžitému zastaveniu násilia v Gaze

Ženeva, 9. januára 2009 – WCC/ENI/LWI

Cirkvi a kresťanské i medzináboženské organizácie po celom svete bijú na poplach a vyzývajú na okamžité zastavenie paľby a útokov na území Palestíny a Izraela. Svetová rada cirkví dostala od vypuknutia násilnosti v Gaze pred dvoma týždňami správy o stovkách iniciatív kresťanov vo viac než 20 krajinách sveta apelujúcich na skoré ukončenie kritickej situácie.  

Od Kene na juhu po Švédsko na severe, od Spojených štátov amerických na západe po Austráliu na východnom konci sveta, kresťania prostredníctvom verejných prehlásení, listov adresovaných vládnym a politickým predstaviteľom, a demonštrácii, ktoré sú sprevádzané nespočetným množstvom modlitebných stretnutí a zbierkami pre humanitárnu pomoc, žiadajú okamžité zastavenie násilia na oboch stranách palestínsko-izraelských hraníc, umožnenie slobodného prístupu humanitárnej pomoci trpiacim, zastavenie blokády Gazy, a nastolenie dialógu a vyjednávaní za asistencie medzinárodného spoločenstva. 

„Násilie neprinesie mier, splodí iba ďalšie násilie a utrpenie“, opakuje sa vo výzvach organizácií ako Svetová rada cirkví, Svetový luteránsky zväz, Svetová konferencia náboženstiev za mier, či v spoločnom vyhlásení patriarchov, biskupov a vedúcich predstaviteľov cirkví v Jeruzaleme.

Pápež Benedikt XVI. vo výročnom príhovore k diplomatickým predstaviteľom pre Svätú Zem vo štvrtok 8. januára vo Vatikáne povedal „Vojenské možnosti nie sú riešením a násilie, odkiaľkoľvek pochádza a akúkoľvek má formu, musí byť jednoznačne odsúdené.“

7. januára vyzval reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, „kresťanov kdekoľvek na svete k modlitbám za mier, a kde je to len možné inšpirovať a povzbudzovať svojich vodcov ku konštruktívnemu úsiliu, ktoré by viedlo k prekonaniu nepriateľstva a k zmiereniu.“

Reverend Ishmael Noko, generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu vo vyhlásení zo 6. januára naliehavo zdôraznil potrebu zaoberať sa s koreňmi konfliktu na Blízkom východe: „Interpretácia Božieho zasľúbenia Abrahámovi a rozličné pochopenia toho, kto má oprávnený nárok na dedičstvo [Svätej Zeme], ktoré sú v srdci tohto konfliktu, možno rozriešiť iba prostredníctvom dialógu a zmierenia medzi všetkými jeho [Abrahámovými] deťmi.“

Americkí evanjelickí biskupi navštívili konfliktom zmietanú Svätú Zem

Ammán, Jordánsko/Ženeva, 6. Januára 2009 – LWI

Napriek neutíchajúcemu konfliktu v Gaze navštívilo 36 biskupov, spolu s ďalšími cirkevnými predstaviteľmi Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) a Evanjelickej luteránskej cirkvi v Kanade (ELCIC) 6. – 13. januára Blízky východ. 

Delegácia, na čele s prezidentom Svetového luteránskeho zväzu biskupom Markom Hansonom, sa stretla s Izraelskými, Jordánskymi, a Palestínskymi náboženskými, ale aj spoločenskými a politickými vodcami, navštívila cirkevné zbory, školy a nábožensky významné miesta. Navštívili takisto územie Západného pobrežia Jordánu. 

Návšteva bola plánovaná niekoľko mesiacov dopredu so zámerom podporiť Evanjelickú cirkev vo Svätej zemi, naučiť sa viac o realite života na Blízkom východe a zasadiť sa v úsilí o mier.

„Je to tragická, ale i jedinečná príležitosť pre severoamerických evanjelikov navštíviť ich partnerov v Palestíne“, povedal biskup Evanjelickej cirkvi v Jordánsku a Svätej Zemi, Munib Younan, ktorý je zároveň viceprezidentom Svetového luteránskeho zväzu pre Áziu. „S bombami, ktoré ako dážď dopadajú na Gazu, budú mať ojedinelú príležitosť stať sa svedkami výziev života v zemi, ktorá sa nazýva svätou.“

Mark Hanson napísal v pastorálnom liste členom ELCA 31. decembra, pred odchodom delegácie biskupov do Svätej Zeme: „V tomto nesmierne ťažkom období biskupi dúfajú, že ich prítomnosť bude zdrojom útechy týmto bratom a sestrám a vyjadrením podpory pre ich službu.“

„Mali sme veľkú diskusiu o tom, či by sme vzhľadom k vypuknutiu násilia v regióne, mali ísť na tento výlet“, poznamenala Susan Johnson, národná biskupka Evanjelickej luteránskej cirkvi v Kanade. „Ak však chceme byť misijnou cirkvou pre druhých, ak naozaj chceme pracovať pre spravodlivosť so súcitom, tak teraz viac ako kedykoľvek predtým je čas, aby sme oblasť navštívili a čo najlepšie splnili ciele pobytu – uvedomenie si situácie, sprevádzanie, a lobovanie za vyriešenie situácie“, doplnila.

Konferencia európskych cirkví vyzýva k ochrane jedného z najstarších kláštorov na svete

Brusel, 19. decembra 2008 – CEC/ENI

Konferencia európskych cirkví kritizovala Turecko za nedostatok zákonnej ochrany pre cirkvi. Vyzvala Európske inštitúcie, aby sa zasadili za ochranu kláštora Mor Gabriel na juhovýchode Turecka, ktorý patrí Sýrskej pravoslávnej cirkvi. 

Kláštor bol založený v roku 397 n.l. a je jedným z najstarších stále fungujúcich kláštorov na svete. Žije v ňom okolo 60 mníchov, rehoľných sestier a študentov navštevujúcich okolité školy. Ročne navštívi kláštor okolo 70.000 hostí. 

Od leta dostáva Konferencia európskych cirkví správy o tom, že kurdskí a arabskí obyvatelia okolitých dedín zaberajú pozemok patriaci kláštoru. Nové katastrálne záznamy neberú ohľad na historické vlastnícke práva kláštora a jeho spoločenstva. Obyvateľov kláštora navyše obviňujú, že praktizovaním svojho náboženského života porušujú národné zákony Turecka. 

„Konferencia európskych cirkví je hlboko znepokojená ohrozením prežitia kláštora“, povedal reverend Rüdiger Noll, predseda Komisie „Cirkev a spoločnosť“ a zástupca generálneho tajomníka Konferencie. „Konferencia európskych cirkví vyzýva politických vodcov, aby urobili všetko, čo je v ich moci, aby zachránili pokračovanie existencie kláštora.“

Evanjelikálni kresťania na celom svete spustili Modlitebný týždeň

Bad Blankenburg, 12. januára 2009 – EPD

Pod heslom „Cez vieru“ odštartoval 11. januára už 163. Modlitebný týždeň pod záštitou Svetovej evanjelickej aliancie. Len v Nemecku sa poas týždňa, ktorý skončí 18. januára, očakáva účasť 350.000 veriacich, ktorí sa stretnú na pobožnostiach pripravených 1100 miestnymi aliančnými skupinami – zverejnila pobočka evanjelikálneho hnutia v Bad Blankenburgu v Durínsku. Po celej Európe sa podujatia konajú vo viac ako 25 krajinách. 

Svetová evanjelická aliancia vznikla v roku 1846 a združuje kresťanov rozličných vierovyznaní v 123 národných zväzkoch a alianciách. Medzi jej najznámejšie aktivity patrí napríklad evanjelizácia „ProChrist“, ktorá sa už viackrát konala i na Slovensku, a takisto program „WillowCreek“. V Nemecku vedie Evanjelická aliancia vlastné evanjeliové rádio.

Evanjelické cirkvi na území Luterovho rodného kraja sa zjednotili

Erfurt/Magdeburg, 6. januára 2009 – ENI

Dve krajinské nemecké protestantské cirkvi, pôsobiace na území, kde sa nachádza veľké množstvo historických miest spojených s Reformáciou 16. storočia a s reformátorom Martinom Luterom, sa 1. januára spojili a vytvorili Evanjelickú cirkev Centrálneho Nemecka. K zjednoteniu prišlo medzi Durínskou evanjelickou luteránskou cirkvou a Evanjelickou cirkvou provincie Sasko, ktorá bola pôvodne zjednotenou luteránsko-kalvínskou cirkvou. „Svedectvo Cirkvi získa na svojej príťažlivosti, ak veci, ktoré môžeme spolu robiť lepšie, budeme robiť spolu“, povedal pri príležitosti zjednotenia biskup Wolfgang Huber, predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi Nemecka – spoločenstva združujúceho protestantské cirkvi v krajine.

Prvá synoda kedysi výhradne belošskej cirkvi s bratmi a sestrami farebnej pleti

Johannesburg, 7. januára 2009 – ENI

Delegáti bielej a čiernej pleti Reformovanej cirkvi Južnej Afriky sa po prvý raz zúčastnili spoločnej Generálnej synody. Cirkev, ktorá kedysi obhajovala apartheid a podporovala teologické ospravedlnenie rasovej separácie, kvôli čomu bola vylúčená z viacerých medzinárodných ekumenických organizácií, zavŕšila proces zjednotenia černošských a belošských cirkevných zborov. 

Generálna synoda sa konala v mestečku Potchefstroom asi 150 kilometrov od Johannesburgu v dňoch 4. – 14. januára. Hoci väčšina hovorcov na zhromaždení bola bielych, a iba približne 20 z 240 delegátov zastupovalo čiernu časť cirkvi, väčšina černošských cirkevných zborov poslala na stretnutie svojich delegátov. V súčasnosti je minimálne v jednom z dištriktov cirkvi menšina cirkevných zborov bielych. Cirkev vyrástla z holandskej reformovanej tradície. Vo februári oslávi 150. výročie svojho založenia v Južnej Afrike.

Americkí ateisti bojujú proti fráze „Tak mi pomáhaj Boh!“ v prezidentskej inauguračnej prísahe

New York, 5. januára 2009 – ENI

Podporovatelia striktnej interpretácie oddelenia cirkvi od štátu začali v Spojených štátoch amerických súdny proces s cieľom zamedziť používanie frázy „Tak mi pomáhaj Boh!“ počas inauguračnej ceremónie amerických prezidentov. Použitiu frázy by chceli zabrániť aj počas inaugurácie nastávajúceho prezidenta Baracka Obamu 20. januára. Skupina amerických ateistov a humanistov, ktorí stoja za týmto súdnym procesom, chce takisto dosiahnuť koniec praktizovania modlitieb a prosieb počas verejných udalostí. Začatie súdneho procesu oznámili 29. decembra. Frázu „Tak mi pomáhaj Boh!“ vyslovujú pri slávnostnej prísahe americkí prezidenti už minimálne od čias prezidenta Franklina D. Roosevelta (1882-1945).

Ukrajinskí biskupi chcú za nového ruského patriarchu metropolitu Vladimíra

Moskva, 23. decembra 2008 – ENI

Biskupi Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu sa vyjadrili, že podporujú Kyjevského metropolitu Vladimíra ako kandidáta na budúceho patriarchu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Rada zložená z hierarchov, kňazov a laikov reprezentujúcich každú diecézu Ruskej pravoslávnej cirkvi sa stretne v Moskve 27. – 29. januára, aby rozhodla o svojom novom vodcovi, nástupcovi patriarchu Alexeja II., ktorý zosnul 5. decembra minulého roku.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, LWI, CEC, a EPD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 01/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 7. januára 2009 o 19:20

 

Dnes Vám priblížime koncoročné stretnutie Púte dôvery na zemi, organizované komunitou bratov z Taizé, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň v Bruseli, a ktoré pritiahlo desiatky tisícov mladých kresťanov z celej Európy i spoza jej hraníc.

40 000 mladých ľudí z rozličných cirkví a krajín najmä z Európy sa zišlo od 29. decembra do 2. januára v Bruseli v Belgicku. Prišli na už 31. európske stretnutie mladých, ktoré každoročne pripravuje ekumenická komunita bratov z Taizé. Stretnutia „Púte dôvery na Zemi“, ako sa tieto stretnutia nazývajú, sa vždy na prelome starého a nového roka konajú v niektorom z Európskych miest. Mladí ľudia sú obyčajne prijatí do rodín, kde sú ubytovaní. Tak tomu bolo i tento rok. Rodiny z cirkevných zborov a farností v Bruseli a v širokom okolí prijali mladých ľudí s otvorenou náručou a vrelým srdcom.

Niektorí mladí prišli na takéto stretnutie po prvýkrát, mnohí sa však každoročne vracajú, aby prežili koniec starého roka a príchod nového v jedinečnej atmosfére ekumenického stretnutia. V jeho centre sú trikrát denne spoločné modlitby, každodenné biblické štúdium a rozhovory v malých skupinkách, ale aj spoločná práca a vzájomná služba.  V ponúknutom programe bolo aj množstvo zaujímavých workšopov, ktoré pripravili bratia z Taizé v spolupráci s miestnymi komunitami a organizáciami. Mladí kresťania si mohli zvoliť stráviť čas v tichu alebo v duchovnom rozhovore s niektorým z bratov; alebo sa vybrať spoznať mesto.

Adriany z Báhoňa pri Bratislave, ktorá sa už zúčastnila mnohých takýchto koncoročných stretnutí Taizé, sme sa spýtali, čím sú tieto stretnutia príťažlivé a zaujímavé a čo sa tam odohráva.

„Myslím, že Taizé stretnutia sú takým vyvrcholením celého roka. Tento rok som sa na takom stretnutí zúčastnila už 9. krát. Sú takou vzpruhou do ďalších nastávajúcich dní, takým žriedlom, kde načerpám pokoj; a stretnem sa s mnohými ľuďmi, s ktorými som sa možno rok nevidela, spoznám nových, a objavujeme spolu so známymi aj s tými novými priateľmi nové krajiny a spoznávame vlastne kultúru tej krajiny, kde sa to stretnutie odohráva.  Tie stretnutia prebiehajú tak, že si môžeme na začiatku vybrať, kam chceme byť zaradení. Tento rok sme sa rozhodli, že trošku priložíme ruku k dielu a pôjdeme do pracovnej skupiny; tak sme pomáhali pri večeri, udržovať trošku poriadok, naberať jedlo, a bolo to úžasné. Bolo to trošku náročné vydržať tú disciplínu, ktorá sa musí dodržiavať, ale určite to bola obeta z našej strany a taká nová skúsenosť.“

Taizé je ekumenická komunita bratov, ktorí žijú spolu rehoľným spôsobom života. V samotnom Taizé, dedinke na juhu Francúzska, žije v komunite viac ako 100 bratov z 25 rôznych kresťanských cirkví z približne 30 národov. Aj stretnutia „Púte dôvery na zemi“ sú medzinárodné a ekumenické. Tento rok sa stretnutia v Belgicku zúčastnili dokonca aj mladí z iných náboženských komunít. Spýtali sme sa Adriany, či takáto ekumenická, či dokonca aj medzináboženská skúsenosť nejako zmenila alebo ovplyvnila jej osobný duchovný život.

„Priznám sa, že ja Taizé v takom malom rozsahu prežívam každý pondelok v Bratislave na našich Taizé modlitbách, kde sa stretávame ľudia z rôznych denominácií – katolíci, evanjelici, dokonca z Cirkvi bratskej tam chodia ľudia ..

– na stretnutí Taizé na Silvestra alebo na prelome rokov je pre mňa už takou samozrejmosťou, že vedľa mňa sedí človek tmavej pleti alebo pravoslávny, a dokážeme si podať ruky pri znaku pokoja, nezazeráme na seba, tvoríme tam jednu veľkú rodinu, ktorá sa spoločne modlí k jednému Bohu. A je to úžasný zážitok byť na tomto mieste spolu s tými ostatnými ľuďmi a zažívať takú pravú jednotu.“

Keďže v Bruseli sídlia inštitúcie Európskej Únie, mladí kresťania mali možnosť navštíviť ich a na workšopoch sa stretnúť aj s niektorými ich predstaviteľmi, i s tými slovenskými.  Ešte pred začatím stretnutia prijal brata Aloisa, predstaveného komunity bratov z Taizé, osobne vo svojej kancelárii prezident Európskej komisie, José Manuel Barroso, aby mu odovzdal svoj odkaz sympatie a podpory. V posolstve mladým povedal: „Je zvlášť dôležité, že toto stretnutie sa odohráva v Bruseli práve na konci Európskeho roku dialógu medzi kultúrami, prežitého v rozšírenejšej Európe, „zjednotenej v rôznorodosti“ a otvorenej svetu.“

Súčasťou spoločných večerných modlitieb boli i modlitby za Európu, Európsku Úniu a jej inštitúcie a predstaviteľov.  Pri príležitosti stretnutia v Bruseli vydala komunita Taizé „Posolstvo Európskej Únii“. V mene mladých v ňom vyzýva, „aby ekonomická globalizácia bola sprevádzaná globalizáciou solidarity.“  „Budovanie zjednotenej Európy nadobudne svoj plný zmysel len vtedy, ak sa Európa prejaví ako solidárna s najchudobnejšími národmi.  ... Evanjelium povzbudzuje k jednoduchosti života. Vyzýva veriaceho, aby ovládal vlastné túžby, a tak sa dokázal obmedziť, nie nútene, ale voľbou. Slobodne zvolená jednoduchosť robí tých, čo sú zvýhodnení, schopnými odolávať honbe za nadbytkom a prispieva k boju proti chudobe, ktorá je vnútená tým najbiednejším.  Napomáhanie krokov odpustenia je druhý prínos kresťanov. Tieto kroky zahŕňajú odmietnutie prenášať na nasledujúce generácie nenávisť spojenú so zraneniami, ktoré ešte bolia.“

Mladým ľuďom do Bruselu poslali posolstvo viacerí poprední predstavitelia kresťanských cirkví i občianskeho života.  Pápež Benedikt XVI. vyzval mladých zamyslieť sa nad otázkou „Z akého prameňa žijeme?“ a pozval ich „Hľadať zdroj nádeje pre seba a pre svet otvárajúc sa Kristovi cez modlitbu alebo čítanie Písma.“  Ekumenický patriarcha Bartolomej I., najvyšší predstaviteľ pravoslávnych kresťanov, pozval v posolstve mladých „Nech hľadajú Boha praktizovaním jeho prikázaní vyslovených v Evanjeliu, nech sa delia vo sviatostiach, ... nech s dôverou vložia svoju ruku do Kristovej ruky a nech bojujú, ako svätí - dávni i noví, o nadobudnutie Ducha Svätého“.  Najvyšší svetový predstaviteľ Anglikánov arcibiskup z Canterbury Rowan Williams i generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu sa v posolstve dotkli aktuálnej otázky finančnej krízy a hľadania cesty vpred. Reverend Ishmael Noko mladým odkázal: „Týmto posolstvom vám chcem vyjadriť solidaritu Svetového luteránskeho zväzu a uistiť vás, že nie ste sami. Vaše úsilie o lepšiu spoločnosť je aj našim úsilím. Vaša modlitba je aj našou modlitbou.“  Mladým ľuďom, ktorí sa zúčastnili stretnutia v Bruseli, poslal posolstvo i generálny tajomník Organizácie spojených národov Ban Ki-mon.

31.decembra počas večernej modlitby brat Alois, prior Taizé, oznámil, že budúce Európske stretnutie mladých sa bude konať v Poznani, v Poľsku, a to od 28.decembra 2009 do 1.januára 2010.  Na stretnutí v Bruseli sa zúčastnilo 9000 mladých Poliakov. Túto správu prijali s dlhým potleskom.  Brat Alois taktiež oznámil, že nasledujúce medzinárodné stretnutie mladých v Ázii bude od 3. do 7.februára 2010 na Filipínach v metropole Manila.

Na záver nášho rozhovoru o stretnutí v Bruseli s jednou z účastníčok sme sa jej opýtali, čo jej tak najviac utkvelo v pamäti a ostane v jej srdci. Adriana nám povedala:

Myslím, že najkrajším zážitkom bolo, že sme to prežívali naozaj ako „púť dôvery“. Vedeli sme, že máme v Bruseli kamaráta, ktorý tam pracuje a žije so svojou rodinou a veľmi sme sa s ním chceli stretnúť a nakoniec - určite to bolo Božie riadenie - sme sa dostali do farnosti, kde v kostole sídli Slovenská katolícka misia. Keď sme sa s ním stretli pri rannej modlitbe, dozvedeli sme sa, že bývame na tej istej ulici ako on a vôbec sme nepredpokladali, že takto to dopadne. A bolo to úžasné zase stretnúť takýchto úžasných ľudí, ktorí reprezentujú vlastne Slovensko a žijú tú vieru a rozširujú ju tam. Vlastne sme sa stretli potom aj s komisárom Figeľom a bol nadšený, že toľko Slovákov prišlo na toto stretnutie.  A ešte o jednu vec by som sa chcela podeliť, že keď sme odchádzali, tak v autobuse nám šofér povedal, že to bol pre nich úžasný zážitok, že videl, ako môžu mladí prežívať svoju vieru a povedal, že je to nezabudnuteľné. Až nás to hrialo pri srdci, že sme mohli prispieť k tomu, aby sme priniesli pokoj do tých sŕdc a radosť u ľudí, ktorí tam boli.

 

S použitím informácií dostupných na web-stránke komunity Taizé: www.taize.fr

zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR