logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - september 2007


Ekuména vo svete 39/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 26. septembra 2007 o 19:35

 

Posvätenie priestorov protestantského centra v Ríme

(Rím, 19. septembra 2007)  

Evanjelická Luteránska cirkev v Taliansku a Nemecký historický inštitút v Ríme v utorok 18. septembra slávnostne posvätili nové spoločné priestory. Vo vynovených priestoroch bude sídliť knižnica inštitútu, ústredie a archív cirkvi a protestantské študijné Centrum Melanchton. Centrum už niekoľko rokov poskytuje študijné programy v Ríme pre pastorov a teológov zaujímajúcich sa o otázky ekumény. Slávnostného posvätenia, ktorého súčasťou bola i ekumenická bohoslužba a diskusia okolo okrúhleho stola na tému „Viera a história“, sa zúčastnili politickí zástupcovia Nemecka i Talianska, a predstavitelia cirkví v oboch krajín, medzi nimi i Evanjelický krajinský biskup Bavorska Johannes Friedrich a kardinál Karl Lehmann - predseda Konferencie Biskupov Nemecka.

Kardinál Lehmann v diskusii okolo okrúhleho stola na oslavách posvätenia nových priestorov, ktoré budú slúžiť dialógu ako medzikultúrnemu tak i ekumenickému, potvrdil slová evanjelického biskupa Friedricha v súvislosti s Vatikánskym dokumentom o chápaní cirkvi z júla tohto roku. Povedal, že sme v ekumenickej diskusii dosiahli už veľký pokrok a vyriešili mnoho otázok. Problémy, ktoré teraz pred nami ležia, patria medzi tie najťažšie. Je preto nevyhnutné čestné vyjasnenie si vzájomných pozícií. Zároveň však povedal, že dokument mohol byť formulovaný citlivejším spôsobom.

Centrum Melanchton sa nachádza v Ríme, je teda vynikajúcou príležitosťou pre tých, ktorí chcú preniknúť a porozumieť do hĺbky fungovaniu Katolíckej cirkvi. Je súčasťou Valdeziánskej fakulty. Valdeziánska cirkev je menšinovou protestantskou cirkvou v Taliansku, ktorej korene siahajú do obdobia takmer 400 rokov ešte pred Reformáciou 16. storočia. Centrum Melanchton je teda zároveň príležitosťou zoznámiť sa podrobne zo životom a zápasmi protestantskej cirkvi v krajine, kde sa k Rímsko-katolíckej cirkvi hlási viac ako 94% obyvateľstva.

 

Vzostupy a pády úrovne náboženskej slobody vo svete

Obmedzovanie náboženskej slobody v Ázii

(Oxford, 17. septembra 2007 – ENI)

Prieskum vedený vládou Spojených štátov Amerických o náboženskej slobode ukázal zhoršovanie sa podmienok na Blízkom východe a v strednej Ázii.

V čase, keď sa Čína pripravuje na Olympijské hry 2008 v Pekingu, v krajine dochádza k tvrdým zákrokom voči zahraničným misionárom. Ministerstvo zahraničia USA publikovalo tieto informácie vo Výročnej správe o medzinárodnej náboženskej slobode uverejnenej 14.septembra. Správa ďalej uvádza „pokračujúce zhoršovanie extrémne nízkej úrovne dodržiavania náboženskej slobody“ v Iráne a zdôrazňuje seriózne problémy v Pakistane. Podmienky slobody vierovyznania sa zhoršili i vo vojnou zmietanom Iraku, kde pokračujúce boje významne obmedzujú možnosti obyvateľov praktizovať svoju vieru.

 

V Lýbii náboženská sloboda rastie

(Tripolis, 18. septembra 2007 – ENI)

Nová vlna náboženskej slobody zaplavila Lýbiu, hlásia kresťania tejto severo-africkej krajiny. Situácia sa mení po troch desaťročiach, počas ktorých, podľa pozorovateľov, nepatrné menšinové spoločenstvo kresťanov muselo čeliť obmedzeniam. Drvivá väčšina obyvateľov krajiny sa totiž hlási k Islamu a zastáva nepriateľský postoj voči západu.  Dnes sa situácia mení. „Ľudia nás rešpektujú. Akceptujú nás. Sme slobodní.“ hovorí Rímsko-katolícky biskup Giovanni Martinelli, ktorého biskupstvo sídli v hlavnom meste Tripoli. Revolúcia v roku 1969, pri ktorej sa dostal k moci Lýbijský vodca Muammar Qadhafi, viedla ku konfiškácii a zatváraniu cirkevných budov. Napríklad Katolíckej cirkvi bolo povolené ponechať si len 2 kostoly, jeden v Tripolise a druhý v Bengázi. Oficiálny názov krajiny znie „Veľká Arabská Jamahiriya socialistického ľudu Lýbie“ a mnohé organizácie pre ľudské práva uvádzajú, že v krajine vládne je absolutizmus vodcu.

 

Zasadnutie Rady Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe

Európski Protestanti chcú pokračovať v ekumenických dialógoch

(Brusel/Viedeň, 20. septembra 2007 – CPCE)

Rada Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe zasadala 17. – 19. septembra v Bruseli. Program rokovania sa zaoberal ekumenickým dialógom a súčasnými teologickými konverzáciami medzi cirkvami spoločenstva, známeho aj pod názvom Leuenbergské spoločenstvo. Riadiaci orgán spoločenstva 105-tich členských cirkví rokoval o budúcom teologickom a organizačnom smerovaní spoločenstva. Leuenbergské spoločenstvo cirkví vedie dialóg s pravoslávnymi a anglikánskymi cirkvami a s Baptistickou federáciou. V týchto dialógoch bude naďalej pokračovať. Zároveň sa bude usilovať o zlepšenie výmeny informácií o ekumenických dialógoch na národných a na Európskej úrovni. Plánom je tiež iniciovať Protestantsko-Katolícky dialóg. Na stretnutí boli prezentované aj prvé výsledky súčasnej doktrinálno-teologickej konverzácie v rámci spoločenstva cirkví, ktorá sa zaoberá témou „Písmo, Vyznanie, Cirkev“.

Členovia Rady Leuenbergského spoločenstva sa stretli s predsedom Európskeho parlamentu Pötteringom

(Brusel/Bern, 20. septembra 2007- CPCE)

Zástupcovia Rady Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe sa v rámci svojho zasadnutia v Bruseli stretli s predsedom Európskeho parlamentu Hans-Gert Pötteringom. Témou konverzácie bol medzikultúrny dialóg a vzťahy medzi cirkvami a rozhodujúcimi politickými orgánmi. Podľa vyjadrenia reverenda Thomasa Wipfa, prezidenta Leuenbergského spoločenstva, princíp slobody a zodpovednosti je základom pre úprimnú a otvorenú koexistenciu náboženstiev a kultúr. Zdôraznil tiež dôležitosť poskytovania podpory náboženským a sociálnym menšinám. Predseda parlamentu Pöttering vyjadril podporu tomuto základnému prístupu Spoločenstva a zdôraznil potrebu vyváženého vzťahu medzi slobodou a zodpovednosťou. Dialóg medzi Európskymi cirkvami a politickými silami je dôležitý pre obidve strany. Pöttering povedal, že princíp jednoty v zmierenej rôznosti, ktorý je jednou zo základných vízií Spoločenstva Protestantských cirkví, korešponduje so základným myslením Európskej Únie. 

Najbližšie stretnutie Rady Leuenbergského spoločenstva sa uskutoční 30. mája – 1. júna 2008 v Paríži.

 

Ťažká situácia obyvateľov Zimbabwe

Anglikánsky arcibiskup sa prihovára u Britskej vlády 

(Londýn, 17. septembra 2007 – ENI)

Anglikánsky arcibiskup Yorku, John Sentamu, pochádzajúci pôvodne z Africkej Ugandy, vyzval Britániu, aby viedla kampaň s cielenými sankciami proti vláde prezidenta Roberta Mugabeho v Zimbabwe. „Mugabe je najhorším typom rasistického diktátora“, povedal Sentamu. Arcibiskup Yorku, ktorý je druhým najdôležitejším predstaviteľom Anglikánskeho spoločenstva, sa takto vyjadril v článku v Britských novinách „The Observer“. „Prišiel čas, aby rovnaká kampaň a sankcie, aké umožnili skoncovať s apartheidom v Južnej Afrike, boli použité na Mugabeho režim.“, vyzval arcibiskup Sentamu.

 

Cirkvi v Zimbabwe poskytujú obyvateľom vodu

(Harare, 20. septembra 2007 – ENI)

Cirkvi v Bulawayo, druhom najväčšom meste Zimbabwe, začali s poskytovaním vody obyvateľom na domáce použitie. Je to pokus zmierniť nedostatok tejto základnej životnej tekutiny. Prístup k vode sa sústavne sťažuje v dôsledku bojov o prevzatie kontroly nad jej zdrojmi. „Keďže sa situácia so zdrojmi vody zhoršuje, začali sme umiestňovať cisterny s vodou v našich kostoloch a tiež na miestach ako sú policajné stanice a úrady mestského zastupiteľstva, ku ktorým má mnoho ľudí prístup“, povedal pastor Ray Motsi, koordinátor ekumenickej skupiny „Cirkvi v Bulawayo“. Mestské autority uvalili na obyvateľov prídelový systém vody, ktorý povoľuje prístup k vodným zdrojom iba počas niekoľkých hodín raz za 3 dni.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI a CPCE  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 38/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 19. septembra 2007 o 19:35

 

Vyvrcholenie 3. Európskeho ekumenického zhromaždenia v Sibiu

(Sibiu (Rumunsko), 8. septembra 2007 – CEC) 

V Rumunskom meste Sibiu vyvrcholilo 8. a 9. septembra 3. Európske ekumenické zhromaždenie. Podujatie sa nieslo pod témou „Svetlo Kristovo osvecuje všetkých - Nádej pre obnovu a jednotu v Európe“.

V sobotu večer sa mesto premenilo na dejisko oslavy „Kristovho Svetla“. Po doobedňajších nedeľných bohoslužbách v kostoloch Sibiu nasledoval akt spoločného svedectva na Veľkom námestí. 

Okrem osláv, na poslednom rokovacom zasadnutí prijali delegáti 4-stranové Posolstvo Zhromaždenia cirkvám, Európe a svetu. Posolstvo obsahuje 10 odporúčaní pre budúcnosť.

Zhromaždenie v ňom apeluje na cirkvi, aby podporovali imigrantov a ostatné etnické menšiny. Zvláštnu pozornosť venuje Rómskym obyvateľom. Povzbudzuje cirkvi, aby ponúkali lepšiu pastorálnu starostlivosť migrantom, žiadateľom o azyl a utečencom.  

V snahe o dosiahnutie jednoty kresťanov odporúča cirkvám obnoviť ich spoločnú misiu „zvestovať Krista ako svetlo a Spasiteľa sveta“. Ďalej vyzýva k pokračovaniu dialógov medzi kresťanskými cirkvami s cieľom „vzájomného uznania krstu“. Apeluje na vytváranie viacerých príležitostí k spoločným modlitbám, púťam, teologickému vzdelávaniu a štúdiu. Pozýva cirkvi k tomu, aby umožnili úplné podieľanie sa na živote Tela Kristovho celému ľudu Božiemu, vrátane mladých, starších, ľudí z národnostných menšín i handicapovaných obyvateľov.  

Zhromaždenie ďalej povzbudzuje európske cirkvi a európske inštitúcie k odvážnemu prístupu zoči-voči potrebám celého sveta. Odporúča podporiť Miléniové rozvojové ciele Spoločenstva Spojených národov a vytvoriť platformu pre cirkevné organizácie na diskusiu otázok ekologickej spravodlivosti, ľudských práv, otázok globalizácie a podporovania iniciatív na zrušenie dlžôb a takzvaný fair-trade – spravodlivý obchod. Najkonkrétnejším odporúčaním je návrh zasvätiť obdobie 1. septembra až 4. októbra modlitbám za ochranu Stvorenia a podpore trvalo-udržateľného životného štýlu, ktorý by umožnil zvrátiť náš príspevok ku klimatickým zmenám.

 

Valné zhromaždenie Konferencie cirkví Pacifiku

(Pago Pago (Americká Samoa), 5. septembra 2007 – ENI) 

Ako ľudia „z regiónu, ktorý zakúsil a zakusuje dôsledky všetkých hlavných problémov, s ktorými zápasí dnešný svet“, predstavitelia Pacifiku musia byť sebavedomí a priebojní „pri prinášaní Pacifických perspektív a skúseností do medzinárodného fóra“, povedal John Taroanui Doom, prezident Svetovej Rady cirkví za Pacifický región v ústrednom príhovore na 9. Valnom zhromaždení Pacifickej Konferencie cirkví. Príhovor adresoval 200 delegátom a ďalším účastníkom z 25 cirkví a 7 národných ekumenických rád. Zhromaždenie sa odohralo na Kanana Fou Teologickom Seminári v Pago Pago v Americkej Samoe 2. – 8. septembra. John Doom sa v príhovore zameral na otázku Pacifickej identity. Vyzval účastníkov k zmene postoja, podľa ktorého sa zástupcovia krajín Tichého oceánu cítia na medzinárodných ekumenických stretnutiach „mladí a neskúsení“. Medzi hlavnými otázkami dotýkajúcimi sa regiónu Pacifiku a sveta, pomenoval kolonializmus, problémy migrácie, odvrátenú stránku turizmu, otázky demokracie a dobrej vlády, ničivé a dlhodobé dôsledky klimatických zmien, geo-politické napätia v regióne spôsobené vplyvom veľkých národov. Tieto otázky vytvárajú kontext pre náhľady Pacifickej teológie, označovanej pomenovaním „teológia kokosových orechov“.

 

Pokračovanie teologického dialógu medzi evanjelikmi a reformovanými

(Windhoek (Namíbia)/Ženeva, 29. augusta 2007 – LWI)

V dňoch 11. – 17. augusta sa vo Windhoeku v Namíbii uskutočnilo druhé stretnutie Spoločnej Evanjelicko – Reformovanej Komisie. Teológovia zo Svetového Luteránskeho zväzu a Svetového Reformovaného zväzu sa dohodli na potrebe ďalšieho štúdia chápania Cirkvi z pohľadu oboch tradícií. Na stretnutí v Namíbii Komisia prijala referáty o význame a autorite vierovyznaní v evanjelickej a reformovanej tradícii. Na budúcom stretnutí, ktoré sa uskutoční v októbri 2008, komisia preskúma existujúce dohody medzi týmito dvoma rodinami cirkví v rôznych krajinách a kontinentoch. Dúfa, že bude môcť odporučiť cirkvám ďalšie spôsoby ako deklarovať a žiť spoločenstvo, ktoré už medzi nimi existuje. Komisii spoločne predsedajú emeritný biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Július Filo a profesorka Anna Case-Winters z Presbyteriánskej cirkvi USA. Svetový Luteránsky zväz a Svetový Reformovaný zväz vedú oficiálny dialóg na medzinárodnej úrovni od roku 1980.

 

V Etiópii začalo nové milénium

(Ženeva, 11. septembra 2007 – ENI)

Napriek napätej politickej situácii v severo-západnom rohu Afriky, obyvatelia Etiópie si pri príležitosti príchodu nového milénia želajú navzájom pokoj, zmierenie a zmenu. Etiópia je domovom jednej z najstarších kresťanských komunít na svete. Krajina sa riadi vlastným kalendárom, ktorý datuje narodenie Ježiša Krista o sedem rokov neskôr ako Gregoriánsky kalendár. V stredu 12. septembra 2007 oslávili prvý deň roku 2000. Etiópska pravoslávna cirkev Tewahedo a Etiópska Evanjelická cirkev Mekane Yesus používajú takzvaný Ge-ez kalendár aj na určenie sviatkov liturgického roku.

 

Rumunská Pravoslávna cirkev zvolila nového patriarchu

(Sibiu (Rumunsko), 13. septembra 2007 – ENI/CEC)

Svätá synoda Rumunskej pravoslávnej cirkvi zvolila 12.septembra nového patriarchu. Stal sa ním Metropolita Daniel, metropolita Moldavska a Bukoviny, ktorý je v súčasnosti zároveň členom Centrálneho výboru a Prezídia Konferencie Európskych cirkví. Nahradil tak patriarchu Teoktista, ktorý 30. júla umrel na zlyhanie srdca.
56-ročný metropolita Daniel má bohaté teologické i ekumenické skúsenosti. Ešte počas doby, keď v jeho krajine vládol komunizmus, študoval na západe a neskôr vyučoval na Ekumenickom Inštitúte Bossey neďaleko Ženevy. „Tešíme sa, že pod Vaším vedením zostane Rumunská pravoslávna cirkev oddaným partnerom ostatných európskych cirkví“, povedal v blahoprajnom liste novozvolenému patriarchovi Danielovi arcidiakon Colin Williams, generálny tajomník Konferencie Európskych cirkví.

 

Patriarcha Bartolomej súdne stíhaný za používanie titulu „Ekumenický“

(Ženeva, 30. augusta 2007 – ENI/CEC)

Svetové ekumenické spoločenstvo vyjadrilo podporu a solidaritu jeho svätosti Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi.

26. júna uznesenie Tureckého Najvyššieho odvolacieho súdu napadlo ekumenické postavenie patriarchátu. Súd rozhodol, že patriarchát je náboženská ustanovizeň oprávnená jedine na poskytovanie náboženských služieb pre grécku pravoslávnu menšinu v krajine. Súd ďalej zakázal patriarchovi používať titul „ekumenický“. Rozhodnutie súdu stanovuje, že patriarchát podlieha v oblasti titulov a činnosti tureckému zakonníctvu. Následne na to 21. augusta bol patriarcha Bartolomej obvinený na súde v Istambule z dôvodu použitia titulu „ekumenický“.

27. augusta vyjadrila Konferencia Európskych cirkví patriarchovi svoju „silnú podporu“ na právo používať titul „Ekumenický“: „Titul „ekumenický patriarcha“ má viac ako 1000 ročnú históriu. Počas celého tohto obdobia nebol len prázdnym slovným spojením. Označoval skutočnú odovzdanosť spolupráci s cirkvami iných tradícií v celej Európe “, píše v liste generálny tajomník konferencie Colin Williams.

29. augusta v podobnom liste adresovanom patriarchovi Bartolomejovi generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia vyjadril hlboké a úprimné uznanie autenticity a dôležitosti Ekumenického Patriarchátu. V liste zároveň vyzval takmer 350 členských cirkví Svetovej rady k modlitbám za Ekumenického patriarchu a pozval ich k vyjadreniu solidarity s neľahkou situáciou.

Cengiz Aktar, profesor Európskych štúdií na Bahcesirskej Univerzite v Turecku, kritizoval absurdné rozhodnutie súdu v denníku Turkish Daily News, ktorý vychádza v anglickom jazyku. Vyhlásil, že dnešní Turkovia sa majú ešte mnoho čo učiť od svojich predkov z Ottomanskej ríše. Bolo to za vlády Ottomana, keď bola na ostrove Halki v roku 1884 založená Teologická škola Patriarchátu. Školu zavreli v roku 1971.

Titul „Ekumenický“ nesie iba patriarcha Konštantinopolu, ktorý je „prvý medzi rovnými“ v kruhu svetových vodcov Pravoslávia. Hoci počet gréckych pravoslávnych kresťanov v Turecku je pomerne malý, pod priamu cirkevnú autoritu patriarchátu spadá na celom svete okolo 5 miliónov veriacich. Ekumenický patriarcha je navyše uznávaný ako duchovný vodca 300 miliónov pravoslávnych veriacich na celom svete.

 

Spomienková slávnosť pri 10. výročí úmrtia matky Terezy

(Kalkata (India), 5. septembra 2007 – ENI)

Ľudia rozličných vierovyznaní a spôsobov života sa spojili na farebnej mierovej procesii ku hrobu Matky Terezy pri príležitosti 10. výročia jej smrti. Matka Tereza, nazývaná tiež „svätá bedárov“ pôsobila medzi najchudobnejšími vrstvami v Indickej Kalkate. Počas pietnej spomienky sa nad jej hrobom spoločne modlili a spievali oslavné piesne vodcovia Budhistických, Hinduistických, Džainistických, Sikhských, Moslimských a Kresťanských spoločenstiev. Matka Tereza, katolícka rehoľná sestra, umrela vo veku 87 rokov 5. septembra 1997.

 

Prezident Malawi promoval prvých absolventov kresťanskej univerzity

(Blantyre, 13. septembra 2007 – ENI)

15. septembra udelil prezident Malawi Bingu wa Mutharika tituly prvým absolventom náboženskej Univerzity Livingstonia. Univerzita patrí Presbyteriánskej cirkvi. Generálny tajomník Synody Livingstonia Presbyteriánskej cirkvi Centrálnej Afriky Howard Matiya Nkhoma povedal, že slávnosť promócie prvých absolventov za účasti prezidenta krajiny bola pre synodu snom, ktorý sa stal skutočnosťou. Presbyteriánska univerzita je pionierom medzi súkromnými univerzitami v krajine. Škola trpí nedostatkom finančných zdrojov, ale nie nedostatkom nadšenia a húževnatosti v práci. „Ďakujeme Bohu, že naša vízia založiť a viesť túto vysokú školu sa mohla uskutočniť“, povedal Nkhoma pre denník The Daily Times.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, CEC a LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 37/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 12. septembra 2007 o 19:35

3. Európske ekumenické zhromaždenie, Sibiu, Rumunsko 4.-9. 9. 2007

3. Európske ekumenické zhromaždenie je iniciatívou, na ktorú sa európske cirkvi pripravovali posledné dva roky.  Stretnutiu v rumunskom meste Sibiu predchádzal proces duchovnej púte so zastávkami v Ríme, Wittenbergu a Stuttgarte, a s aktivitami na miestnej úrovni po celej Európe. Minulý týždeň sa proces zavŕšil. O tom, čo sa v Sibiu odohrávalo, referujú nasledujúce správy.

 

Európske ekumenické zhromaždenia – od Bazileja po Sibiu

V dňoch 4. až 9. septembra sa v Rumunskom meste Sibiu uskutočnilo v poradí už 3. Európske ekumenické zhromaždenie. Stretnutie, na ktorom sa zišlo vyše 3000 delegátov, pozvaných hostí a ďalších účastníkov zo všetkých krajín Európy a širokého spektra kresťanských tradícií, je spoločnou iniciatívou Konferencie Európskych cirkví a Rady Európskych biskupských konferencií. Prvé takéto zhromaždenie sa uskutočnilo v júni 1989 v Bazileji vo Švajčiarsku. Úspech stretnutia v Bazileji inšpiroval zorganizovanie 2.Európskeho ekumenického zhromaždenia v roku 1997 v Grazi v Rakúsku. Minulotýždňové stretnutie sa nieslo pod ústrednou témou „Svetlo Kristovo osvecuje všetkých - Nádej pre obnovu a jednotu v Európe.“

 

Hlavné témy zhromaždenia v Sibiu

(Sibiu, 4. septembra 2007 – CEC)  “Sibiu je pomerne malé mesto, a predsa musí čeliť všetkým výzvam modernej doby.”, povedal Monsignor Aldo Giordano, generálny tajomník Rady Európskych biskupských konferencií na tlačovej konferencii v utorok poobede.

Giordano identifikoval hlavné témy zhromaždenia: stretnutie medzi západom a východom, dopad sekularizácie na Európu, sebapochopenie cirkví uprostred ich rozdelenia. „Niekedy to, čo nazývame kresťanstvom v Európe, je veľmi povrchné a len púhou kultúrou. V Sibiu vydávame svedectvo o hlbšom rozmere našej viery.“ Reverend Jean-Arnold de Clermont, prezident Konferencie Európskych cirkví vyslovil na tlačovej konferencii nádej, že výsledky zhromaždenia budú „natoľko konkrétne, ako je to len možné“. Hovoril o širokom spektre oblastí od emisií oxidu uhličitého, cez svedectvo o evanjeliu v pluralistickom svete až po európsky postoj k otázke migrácie. De Clermont zdôraznil, že ekumenizmus musí byť zakorenený v spiritualite, spoločnej modlitbe, štúdiu Biblie, bohoslužbe a skutkoch. „Všetko toto už spolu robíme, ale nerobíme to v dostatočnej miere.“, dodal. Colin Wiliams, generálny tajomník Konferencie Európskych cirkví, vyjadril nádej, že po návrate zo Sibiu, kresťania budú klopať na dvere politických vodcov a trvať na postoji: „Cirkev je tu a máme čo povedať k záležitostiam dnešnej doby.“

 

Sibiu – Európske hlavné mesto kultúry

(Sibiu, 4. septembra 2007 – CEC)  Rumunské mesto Sibiu, kde sa minulý týždeň konalo 3. Európske ekumenické zhromaždenie, bolo len niekoľko dní pred začatím stretnutia vyhlásené, spoločne s Luxemburgom, za Európske hlavné mesto kultúry. Ekumenické stretnutie potvrdilo tento profil mesta. V rámci zhromaždenia sa v meste uskutočnilo viac ako desať rozličných koncertov – od spevu pravoslávnych mníchov, gregoriánskeho chorálu, cez inštrumentálnu hudbu z obdobia baroka a klasicizmu až po modernú kompozíciu Francesca Agnella založenú na spise svätého Františka z Assisi „Kvietky“. V rámci programu zhromaždenia boli predstavené ocenené filmy podporujúce ľudské hodnoty a vyjadrujúce Evanjelium prostredníctvom kinematografie. V priamej súvislosti s európskym ekumenickým zhromaždením bolo v meste 14 umeleckých výstav.

 

Vedúci predstavitelia cirkví sa prihovorili zhromaždeniu v Sibiu

(Sibiu, 5. septembra 2007 – CEC/ENI)  Viacerí významní kresťanskí vodcovia sa počas prvého zasadnutia 3.Európskeho ekumenického zhromaždenia v stredu 5.septembra ráno prihovorili plénu. Ekumenický patriarcha Konštantinopolu Bartolomej povedal na tému klimatických zmien: „Pre kresťanov ekologický problém je problémom morálnym a teologickým.“ Metropolita Cyril, predstaviteľ Moskovského patriarchátu, vyhlásil, že nastal čas na kritické zhodnotenie ekumenického hnutia. “Približujeme sa ku kríze ekumenizmu. Pokúšame sa túto krízu prekonať, ale ocitáme sa pred novými rozdeleniami medzi kresťanmi z dôvodu rozličného pochopenia morálnych noriem”.  Metropolita Cyril ďalej pripomenul, že ekumenické hnutie už má takmer 100 rokov. „Dnes je čas na seba-skúmanie, čas, kedy by sme mali byť veľmi kritickí.“ V otázke etiky „mali kresťania až doteraz jednotný pohľad na človeka a morálne normy jeho života, dnes je však aj táto jednota porušená“.

Predsedajúci biskup nemeckej evanjelickej cirkvi Wolfgang Huber vyzval k zintenzívneniu snáh kresťanov všetkých cirkví o možnosť spoločnej účasti na Večeri Pánovej. Zhromaždenie pozdravil aj kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

 

Jednotu cirkví je dnes treba viac ako kedykoľvek predtým

(Sibiu/Ženeva, 5. septembra 2007 – ENI)  „Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je cítiť potrebu jednoty cirkví v Európe. Zjednotené cirkvi musia prinášať svedectvo o budúcnosti, ktorá presahuje víziu spoločnej ekonomickej a politickej budúcnosti. Ich jednota musí byť svedectvom o budúcnosti, v ktorej hojnosť života v Ježišovi Kristovi je nádejou pre všetkých ľudí všade na svete“, povedal reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví na otváracom plenárnom zasadnutí 3. Európskeho Ekumenického zhromaždenia v Sibiu v Rumunsku. Vo svojom príhovore k 2500 delegátom a ostatným oficiálnym účastníkom z takmer všetkých európskych cirkví ďalej zdôraznil, že „cirkvi na celom svete sú pripravené stáť po boku cirkví Európy“, zvlášť v ich neľahkej úlohe tvárou v tvár sekularizácii.

 

Európske protestantské cirkvi potvrdili záujem o dialóg s Rímskymi katolíkmi

(Sibiu, 6. septembra 2007 – CPCE)  Na svojom valnom zhromaždení na jeseň minulého roku delegáti 105 európskych protestantských cirkví združených v Spoločenstve Protestantských cirkví Európy, známom pod menom Leuenbergské spoločenstvo, podporili zahájenie dialógu Spoločenstva s Rímsko-katolíckou cirkvou. Posledné týždne však ukázali, že partneri vnímajú základy ekumenického dialógu rozdielne. Tvárou v tvár tejto situácii zdôraznil prezident Spoločenstva protestantských cirkví Thomas Wipf nevyhnutnosť dialógu a nanovo potvrdil pozvanie k spoločným rozhovorom. Urobil tak vo svojom príhovore k delegátom zhromaždenia v Sibiu v duchu ústredného motta stretnutia „Svetlo Kristovo osvecuje všetkých“.

 

Politickí predstavitelia Európskej Únie na ekumenickom zhromaždení v Sibiu

(Sibiu, 6. septembra 2007 – CEC)  Vo štvrtok ráno plenárne zhromaždenie oslovili poprední predstavitelia Európskej Únie – predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy René van der Linden. Obaja ocenili úlohu cirkví pri definovaní európskych hodnôt a napomáhaní vytvárania atmosféry vzájomnej úcty medzi rozličnými náboženstvami a svetonázormi. Prezident Barroso opísal ekumenické hnutie ako „hnutie otvorenosti voči celému svetu“. Vrcholní predstavitelia jednotlivých národov sa môžu poučiť z ekumenického cieľa „jednoty v zmierenej rôznosti“, dodal. Predseda Van der Linden verí, že medzikultúrny a medzináboženský dialóg je „jednou z najväčších nádejí na pokrok v otázkach mieru“.

 

Spoločná modlitba je silou ekumenizmu

(Sibiu, 6. septembra 2007 – CEC)  Spoločná modlitba má nenahraditeľný význam pre posilňovanie ekumenického hnutia. Túto myšlienku, ktorá bola zdôraznená v mnohých príhovoroch počas prvých dní ekumenického zhromaždenia v Sibiu, široko podporili miestne spoločenstvá kresťanov. Pozývali účastníkov a hostí zhromaždenia k modlitbám a na bohoslužby. „Neviete si ani predstaviť, ako dlho sme očakávali týchto hostí a akí sme šťastní, že vás tu vidíme“, povedala cirkevníčka z farnosti v Sibiu. Počas otváracej ceremónie si účastníci 3. Európskeho ekumenického zhromaždenia chvíľou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého patriarchu Rumunska – Teoktista. Vo štvrtok a v piatok viedli ranné biblické zamyslenia vynikajúci duchovní vodcovia – katolícky arcibiskup Milána kardinál Dionigi Tettamanzi a Metodistická biskupka z Nemecka Rosemary Wenner. „Kým sa spolu modlíme, ekumenizmus je živý“, povedal po rannej modlitbe vo štvrtok delegát zhromaždenia z Litvy. Večerné modlitby a záverečné bohoslužby sa odohrávali v pravoslávnych, evanjelických, rímsko-katolíckych, grécko-katolíckych, reformovaných a baptistických kostoloch Sibiu.

 

Z tlačových správ CEC, CPCE a ENI vybrala a zostavila: Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 36/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 5. septembra 2007 o 19:35

 

Komisia pre vieru a cirkevné zriadenie Svetovej rady cirkví

Poslanie a história Komisie pre vieru a cirkevné zriadenie

Komisia pre vieru a cirkevné zriadenie sa venuje jednej z najhlavnejších oblastí práce Svetovej rady cirkví na poli ekumény. Snaží sa o teologické zblíženie cirkví a kresťanských spoločenstiev v základných otázkach cirkevného učenia. Jej cieľom je viditeľná jednota Cirkvi. Korene Komisie siahajú do roku 1927, kedy sa v švajčiarskom meste Lausanne uskutočnila prvá medzinárodná konferencia Hnutia pre vieru a cirkevné zriadenie. Hnutie sa v roku 1948 spojilo s Hnutím pre Život a prácu. Spojením týchto dvoch hnutí na prvom Valnom zhromaždení v Amsterdame vznikla Svetová rada cirkví. V jej rámci sa hnutie pretransformovalo na Komisiu. V roku 1968 sa do jej činnosti naplno zapojil i Vatikán. Rímsko-katolícka cirkev nie je síce členskou cirkvou Svetovej rady cirkví, je však riadnym členom v Komisii pre vieru a cirkevné zriadenie.

 

Organizačná štruktúra a fungovanie Komisie

Komisiu pre vieru a cirkevné zriadenie organizačne spravuje stály výbor. Má 30 členov a stretáva sa minimálne raz za 1 a pol roka. Stály výbor zvoláva stretnutia plenárnej komisie. 120-členná plenárna komisia je najrozmanitejším teologickým fórom na svete. Predstavuje bohatstvo konfesionálnych svetonázorov celého kresťanského spektra a zároveň reprezentuje perspektívy a pohľady všetkých svetových regiónov. Jej členmi sú i zástupcovia cirkví, ktoré nie sú členskými cirkvami Svetovej rady cirkví. Najbližšie stretnutie plenárnej komisie sa, podľa rozhodnutia stáleho výboru z júna tohto roku, uskutoční v októbri 2009.  Komisia pre vieru a cirkevné zriadenie okrem pravidelných stretnutí a prebiehajúcich študijných procesov organizuje pri významných príležitostiach i svetové konferencie. Tieto sú vždy medzníkom v jej úsilí o dosiahnutie viditeľnej jednoty všetkých kresťanov. Posledná – 5.celosvetová konferencia sa uskutočnila v roku 1993 v Santiago de Compostela v Španielsku. Jej ústrednou témou bolo „Smerom ku Koinónii – spoločenstvu vo viere, živote a v svedectve“.

 

Súčasné dôrazy činnosti Komisie pre vieru a cirkevné zriadenie

(Ženeva, 10. júl 2007 – ENI)  Stály výbor komisie pre vieru a cirkevné zriadenie na svojom poslednom plánovacom stretnutí potvrdil základné témy, ktorým sa Komisia bude venovať v nasledujúcich rokoch. Naďalej bude pokračovať v ekumenickom dialógu o cirkvi, jej hlavných znakoch, krokoch na ceste k jednote, a tiež o misijnej úlohe cirkvi vo svete. Komisia bude prehlbovať spoločné štúdium cirkví na tému krstu. Toto teologické štúdium sa usiluje o prehĺbenie konsenzu, ku ktorému cirkvi dospeli v dokumente „Krst, Eucharistia, a duchový úrad“, prijatom v roku 1982 v Lime v Peru. Vyvrcholením stretnutia Stáleho výboru Komisie pre vieru a cirkevné zriadenie v júni tohto roku boli oslavy 25. výročia publikácie tohto prelomového ekumenického dokumentu. Oslavy sa niesli v duchu modlitby a vďaky.

 

Ďalšie kľúčové témy ekumenického hnutia dnes

(Ženeva, 10. júl 2007 – ENI)  Ďalšími témami, ktorým sa Komisia bude v nasledujúcich rokoch venovať je otázka procesu tvorby rozhodnutí o etických otázkach v rôznych cirkvách. To súvisí s chápaním autority cirkvi a spôsobom jej uplatňovania v jednotlivých spoločenstvách.  Komisia bude ďalej pokračovať v úzkej spolupráci a koordinácii pravidelných stretnutí zjednotených cirkví. Cirkvi, ktoré vznikli zjednotením viacerých denominácií sa pravidelne stretávajú na konferenciách pripravovaných Komisiou pre vieru a cirkevné zriadenie. Na týchto stretnutiach si vymieňajú skúsenosti, navzájom sa podporujú a hľadajú riešenia problémov špecifických pre život v spoločenstve, ktoré vzniklo zjednotením viacerých prúdov kresťanstva.  Prostredníctvom multilaterálnych stretnutí a dialógov komisia naďalej pokračuje tiež v rozvíjaní spolupráce so Svetovými kresťanskými spoločenstvami. V rámci Svetovej rady cirkví vedie v spolupráci s Komisiou pre svetovú misiu a evanjelizáciu program medzináboženského dialógu.

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

(Ženeva, 7. augusta – ENI)  Komisia pre vieru a cirkevné zriadenie pripravuje každoročne v spolupráci a Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Týždeň modlitieb za jednotu oslávi budúci rok sté výročie. Prvýkrát sa kresťania spojili v modlitbe za jednotu v roku 1908 v Graymoore v New Yorku v Spojených štátoch Amerických. Modlitby trvali týždeň a odohrali sa symbolicky medzi sviatkami svätého Petra a svätého Pavla. Na severnej pologuli vymedzujú dni týchto sviatkov - 18. až 25. január - dodnes dátum Týždňa modlitieb. Témou Týždňa modlitieb pre rok 2008 je citát z prvého listu apoštola Pavla Tesaloničanom „Neprestajne sa modlite“. Táto apoštolova výzva zdôrazňuje, že modlitba je neodlučiteľnou súčasťou života kresťanov. Má byť prítomná práve vtedy, keď sa usilujú urobiť viditeľnou jednotu, ktorá im bola darovaná v Kristu. Modlitby a zamyslenia pre Týždeň modlitieb, uverejňované každoročne v brožúrke, prichádzajú vždy z inej krajiny. Pre rok 2008 ich pripravili cirkvi v USA, odkiaľ prvé impulzy k modlitbe za jednotu kresťanov vyšli. Brožúrka v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku je už dostupná na stiahnutie na internetovej stránke Svetovej rady cirkví www.oikoumene.org .

 

Snaha o zmierenie

(Ženeva, 31. júla 2007 – ENI)  Jednou z ďalších veľmi významných oblastí, v ktorých sa Svetová rada cirkví angažuje, je úsilie o zmierenie medzi ľuďmi, cirkvami a národmi. V rámci tohto úsilia sa snaží napomáhať mierovým procesom v oblastiach postihnutých konfliktmi po celom svete. Zároveň sprostredkúva humanitárnu pomoc obetiam konfliktov. Novou aktivitou v tejto oblasti je iniciatíva ekumenickej solidarity nazvaná „živé listy“. Vojnou rozbitá Sri Lanka prijala v dňoch 4.-12. augusta prvú zo série misijných návštev v rámci tejto iniciatívy. Tímy „živých listov“ navštívia kresťanské komunity na rôznych miestach sveta, ktoré čelia situáciám násilia. Stretnú sa s významnými cirkevnými i občianskymi predstaviteľmi regiónu ako i s obyčajnými obyvateľmi na územiach zasiahnutých bojmi. O reálnom obraze situácie budú následne informovať medzinárodnú ekumenickú rodinu. Iniciatíva „živé listy“ chce viesť k vážnej mobilizácii cirkví za mier. Potrvá do roku 2011, kedy vyvrcholí na Medzinárodnom ekumenickom mierovom zhromaždení, ktoré zavŕši Dekádu za prekonanie násilia vyhlásenú Svetovou radou cirkví.

 

Podpora občianskej spoločnosti v mierových procesoch

(Ženeva,14. augusta – ENI)  Reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, navrhol v príhovore na konferencii v Soule v Južnej Kórei, paralelné stretnutie cirkví z krajín, ktoré sú súčasťou procesu „Rozhovorov šiestich strán o Kórejskom polostrove“. Návrh sa stretol so širokou podporou cirkví. Kobia navrhol cirkvám v Spojených štátoch Amerických, Rusku, Číne, Japonsku a Severnej i Južnej Kórei vyvíjať tlak na svoje vlády, aby zaistili pokračovanie týchto rozhovorov. Ich cieľom je uvoľniť napätie a vyriešiť konflikt na polostrove, aby ľudia mohli žiť spolu v mieri. Reverend Kobia navrhol cirkvám z týchto krajín, spolu s cirkvami krajín Škandinávie, Európskej Únie a Kanady, aby sa počas budúceho kola Rozhovorov šiestich strán pokúsili zorganizovať paralelné stretnutie cirkví. Kórejské cirkvi požiadali Svetovú radu cirkví, aby stretnutie pomohla pripraviť. Kobia ďalej v návrhu vyzval cirkvi oboch kórejských republík, aby sa navzájom za seba modlili, pracovali na jasnej predstave zjednotenia polostrova a zároveň prehlbovali vzájomné vzťahy.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI a informácií dostupných na webovej stránke Svetovej rady cirkví vybrala a zostavila: Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR