logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - júl 2007


Ekuména vo svete 30/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 25. júla 2007 o 19:35

 

Ekumenický Inštitút Bossey, ktorý sa nachádza neďaleko Ženevy vo Švajčiarsku, je unikátnym miestom pre prípravu budúcich teológov, laických i ordinovaných čelných predstaviteľov cirkví z celého sveta. Je vzdelávacím inštitútom Svetovej rady cirkví a akademicky spadá pod Ženevskú univerzitu. Prednášajú na ňom špičkoví odborníci na rôzne oblasti ekumenickej spolupráce a dialógu cirkví, pochádzajúci z rôznych končín sveta a z rôznych denominácií. Tento rok na Ekumenickom Inštitúte počas obidvoch semestrov prednášal profesor doktor Konrad Raiser, evanjelický teológ z Nemecka, bývalý generálny tajomník Svetovej rady cirkví. Rozhovor s ním pripravila Eva Guldanová, tohtoročná študentka inštitútu.

Profesor Raiser, čo podľa Vás robí Ekumenický Inštitút Bossey zvláštnym a výnimočným miestom pre prípravu a formáciu odborníkov na ekuménu?

V priebehu rokov som mal možnosť vidieť mnoho ekumenických inštitútov. Videl som univerzitné ústavy a iné miesta, kde prichádza k ekumenickej formácii. To, čím je Bossey výnimočným v porovnaní s inými inštitúciami, je skutočnosť, že tu sa ľudia z rôznych cirkví, z rôznych kultúr, hovoriaci rozličnými jazykmi, nielen spolu učia, ale aj spoločne žijú po dobu takmer 5 mesiacov. A ja mám pocit, že toto vzájomné spolužitie je aspoň tak dôležité ako samotná výučba a štúdium. Bossey, samozrejme, poskytuje vzdelanie v oblasti ekumény, ale je veľký rozdiel, či človek študuje a vedie diskusie so spolužiakmi, ktorí v podstate prichádzajú z rovnakého prostredia, z rovnakej cirkvi ako on sám, alebo či je sústavne pozývaný zahľadieť sa na seba a na to, čo vo svojom prostredí považuje za samozrejmé, očami iných. A keďže je veľké množstvo rôznych pohľadov, tento proces pozerania na seba očami iných sa opakuje znovu a znovu a znovu. A ja si myslím, že toto je pravdepodobne najlepší spôsob, ako si osvojiť to, o čom celé ekumenické hnutie vlastne je: vstúpenie do zmysluplnej komunikácie, kde začneme oceňovať jeden druhého, pričom rešpektujeme vzájomné rozdiely. Nikto z nás totiž odrazu nezačne myslieť a rozprávať ako Afričan alebo ako niekto z pravoslávneho prostredia. V tomto procese zostaneme samými sebou, ba viac, človek si začne viac vážiť to, čo je jeho, pretože to teraz smie vidieť vo vzájomnom pôsobení s ostatnými. To vedie k tomu, že sa každý z nás stáva čím ďalej viac presvedčený, že ja môžem prispieť tým, čím som a odkiaľ prichádzam a zároveň oceniť to, čím prispievajú iní.

Počas niekoľkých desiatok rokov Vášho pôsobenia v Svetovej rade cirkví ste mnohokrát navštívili Bossey a prednášali tam ako hosť na rozličné témy z oblasti ekumény. Tento rok bol však výnimočným. Pre Ekumenický Inštitút to bola veľká česť, že ste prijali ponuku zostať počas celého akademického roka ako hosťujúci profesor. Bolo to po prvýkrát, kedy ste tu spolu so študentmi bývali po dobu celého semestra. Popri spoločných prednáškach z histórie ekumenického hnutia ste viedli dva semináre – jeden z oblasti ekumenickej sociálnej etiky a druhý s tematikou vzťahu náboženstva a politiky. V druhom semestri ste boli školiteľom niektorých študentov pri písaní ich záverečnej práce a zároveň ste opätovne viedli seminár, tentokrát pod názvom „Chudoba a bohatstvo – biblické, etické a ekumenické perspektívy“. Ako hodnotíte akademický rok 2006/2007, ktorý sa na Ekumenickom Inštitúte v Bossey práve skončil? Aké boli jeho najsvetlejšie stránky a čo bolo možno trochu sklamaním?

Predovšetkým musím povedať, že som bol veľmi rád, že som mal túto príležitosť, zostať raz v Bossey so študentami počas celého akademického roka, alebo presnejšie počas jeho prvej časti a potom v druhom semestri v týždňových blokoch. Dalo mi to možnosť nanovo si uvedomiť a oceniť potenciál Bossey.

Veľmi som sa tešil dynamike vzťahov v skupine študentov, či už to bolo počas prvého semestra v rámci Bakalárskej školy ekumenizmu alebo neskôr v pokračujúcom kurze magisterského štúdia. Myslím, že v porovnaní s predchádzajúcimi tento ročník bol v mnohých ohľadoch najharmonickejšou skupinou, akú sme v Bossey mali. Nemali sme žiadne výraznejšie konflikty či už s autoritami alebo konflikty vzájomných vzťahov. Mal som veľmi dobrý dojem z toho, ako sa darilo riešiť veľmi zrelým a zodpovedným spôsobom vnútorné napätia a ťažkosti v rámci skupiny. Toto tiež poukazuje na bohatý potenciál, ktorý Bossey ponúka.

Na druhej strane, nie som celkom presvedčený, že sme už našli ten najlepší a najprimeranejší spôsob, akým v tomto prostredí poskytovať formálnu časť výučby a vzdelávania. Myslím, že by sme mali hľadať metódy, ktoré by dali študentom väčšiu možnosť vlastnej iniciatívy. V prvom rade by sme nemali uplatňovať len klasický model vzdelávania, aký sa používa predovšetkým na Európskych univerzitách, pri ktorom študent najmä pasívne prijíma. Myslím, že nový tím pedagógov v Bossey, ktorý teraz začína svoje pôsobenie, bude musieť na tomto starostlivo popracovať, tak, aby pripravil a vytvoril nový prístup k vyučovaniu, k voľbe preberaných tém, ako tiež prístup k  vedeniu študentov počas celého ich pobytu a nie len na konci, kedy vypracovávajú záverečné práce. Samotný výskum a proces prípravy záverečných referátov by mal poskytovať možnosť využiť predovšetkým silné stránky jednotlivých študentov a nebyť iba úsilím naplniť úroveň požiadaviek predkladaných Ženevskou Univerzitou. V týchto oblastiach, myslím, musíme ešte stále popracovať.

11 rokov ste pôsobili vo funkcii generálneho tajomníka Svetovej Rady Cirkví, takmer tri desaťročia ste v Rade zastávali rozličné pozície. V medziobdobí Vášho pôsobenia v tejto najväčšej medzinárodnej ekumenickej organizácii ste 10 rokov pracovali ako profesor systematiky a ekumeniky na Univerzite v Bochume v Nemecku. Počas celého obdobia Vášho pôsobenia ste zároveň zastávali mnohé iné funkcie a posty. Po tomto nesmierne plodnom období života ste teraz na zaslúženom dôchodku. Ani napriek tomu však zďaleka nezaháľate. Minulý rok ste prednášali na Harvardskej univerzite v Spojených štátoch, tento akademický rok ste svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávali študentom v Bossey. Aké sú Vaše plány pre nasledujúce roky? Máte ešte nejaký sen, ktorý by ste si priali naplniť, alebo nejaký projekt, ktorý chcete dokončiť?

Po tejto kariére, ktorú ste pripomenuli, môžem povedať, že som dosiahol, o čom možno len snívať, že sa dá dosiahnu. Bol som na vrchole, mohol by som povedať, že som zahliadol zasľúbenú zem, i keď som do nej nemohol vstúpiť, lebo sme ešte stále ďaleko od naplnenia cieľov ekumenického hnutia. Ale prinajmenšom som z nej smel okúsiť veľmi veľký podiel. Preto, čo sa týka mojich snov pre roky, kedy ešte budem schopný pracovať, sú oveľa menej v rovine konkrétnych cielených aktivít. Chcel by som skôr využiť čas na úzko zameranú tichú reflexiu a snáď písanie, prerušené občas pozvaniami prednášať alebo viesť seminár. Len pred krátkym časom som bol na týždeň vyučovať v Arménsku a na takýto typ ponúk by som rád naďalej reflektoval. Pravdepodobne však už viac nebudem prijímať pozvania ako boli tie v posledných dvoch akademických rokoch, kedy som dlhšie obdobie vyučoval mimo miesta svojho pobytu v Berlíne. Ak mám byť konkrétny, tieto dve posledné úlohy som využil na to aby som mohol viac do hĺbky preštudovať a zamyslieť sa nad vzťahom medzi náboženstvom a politikou, v čom by som chcel aj ďalej pokračovať. Či to nakoniec bude viesť k niečomu – či už knihe alebo jednému či viacerým článkom, ktoré budem chcieť publikovať, ešte uvidím. Popri tom sa pokúsim spísať moje spomienky na významné ekumenické stretnutia a skúsenosti. Až sa vzdialenosť od môjho aktívneho pôsobenia a podieľania sa na zodpovednosti zväčší, budem môcť pozbierať a dať na papier niektoré z týchto spomienok a úvah. Neplánujem spisovať memoáre v  klasickom slova zmysle, chcel by som však pre seba urobiť nejaké zhodnotenie. A keďže mi bolo dopriate stáť na čele mnohých ekumenických procesov, je toto niečím, čo by som chcel vrátiť pre tých, ktorí teraz pokračujú v práci. Takže sa teším na obdobie, ktoré bude snáď naplnené plodnou a intenzívnou, ale najmä viac uvoľnenou a pokojnou prácou, predovšetkým v Berlíne.

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem ešte veľa síl a plodnosti pre nasledujúce roky.

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 29/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 18. júla 2007 o 19:35

 

Reakcie na dokument Kongregácie pre náuku viery Rímsko-katolíckej cirkvi „Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov učenia o cirkvi“ zverejnený 10. júla 2007

 

Svetový luteránsky zväz: „My sami seba chápeme ako cirkev v plnom význame ...“

(Ženeva, 11.júl 2007 - LWI)  Svetový luteránsky zväz vyjadril ohromenie a sklamanie nad skutočnosťou, že dokument, ktorý minulý týždeň vydala Vatikánska Kongregácia pre náuku viery, nanovo potvrdzuje z hľadiska Rímsko-katolíckych teológov, že pomenovanie „cirkev“ sa nevzťahuje na kresťanské spoločenstvá ako je Svetový luteránsky zväz a jeho členské cirkvi. Vo vyjadrení vydanom 11.júla ako reakciu na Vatikánsky dokument generálny tajomník Svetového zväzu Luteránov prehlásil: „Evanjelické cirkvi neprijímajú chápanie cirkvi alebo popis žitej reality viery tak, ako sa nachádza v dokumente.“ V súvislosti s predchádzajúcim dokumentom Dominus Jesus zo septembra 2000 Noko poznamenal, že hoci súčasná pozícia Vatikánu nie je pre spoločenstvo evanjelických cirkví nová, „sme zarmútení a sklamaní, že je nanovo vyslovená v našom dnešnom kontexte, kedy ekumenický partnerský vzťah priniesol také významné výsledky.“ „My sami seba chápeme ako cirkev v plnom význame, kde je evanjelium čistotne zvestované a sviatosti správne prisluhované. S týmto presvedčením zostávame verní ekumenickému dialógu, vrátane pokračujúcej konverzácie s našimi partnermi z Rímsko-katolíckej cirkvi. Budeme sa naďalej snažiť o dosiahnutie našej vízie kresťanskej jednoty, ako si to želal a ako sa o to modlil sám Kristus.“, zdôraznil generálny tajomník reverend Ishmael Noko.  Svetový Luteránsky zväz je spoločenstvo cirkví, ktoré tvorí 140 členských cirkví v 78 krajinách celého sveta. Reprezentuje takmer 67 miliónov evanjelikov.

 

Svetový Reformovaný zväz: „Exkluzívne vyjadrenie smeruje proti duchu kresťanského povolania k jednote ...“

(Ženeva, 10. júl 2007, WARC)  Generálny tajomník Svetového Reformovaného zväzu, reverend Setri Nyomi poslal 10.júla v reakcii na dokument vydaný Vatikánom v súvislosti s učením o cirkvi, list kardinálovi Kasperovi, predsedovi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. V liste sa uvádza že Reformovaný zväz je zmätený vydaním takéhoto prehlásenia, zvlášť v tomto období histórie cirkvi. „V čase fragmentácie spoločnosti na celom svete by jedna cirkev Ježiša Krista, na ktorej máme všetci podiel, mala posiľňovať spoločné svedectvo a potvrdzovať našu jednotu v Kristovi. Vyhlásenie Katolíckej cirkvi, vydané 10. júla, žiaľ, prináša interpretáciu dokumentu Lumen Gentium, ktorá nás prenáša naspäť do obdobia myslenia a do atmosféry, aká prevládala pred 2. Vatikánskym koncilom. Toto neprospieva vzájomnej dôvere, ktorú sa snažíme budovať prostredníctvom bilaterálnych dialógov.“, uviedol Setri Nyomi.

„Exkluzívne vyjadrenie, ktoré identifikuje Rímsko-katolícku cirkev ako jedinú cirkev Ježiša Krista, smeruje proti duchu nášho kresťanského povolania k jednote v Kristu.“ hovorí sa ďalej v liste. Vydanie dokumentu bolo nešťastne načasované aj vzhľadom k tomu, že práve v tomto čase uverejňuje Svetový Reformovaný zväz spoločne s Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov výsledky tretieho kola spoločných rozhovorov. Tieto pokračovali v rozoberaní otázky cirkvi a hľadaní styčných bodov, pričom sa podarilo dosiahnuť značný pokrok.

„V tejto chvíli sme vďační Bohu, že naše povolanie byť súčasťou cirkvi Ježiša Krista nezávisí na interpretácii Vatikánu. Ono je Božím darom. Prijatie tohto daru zároveň znamená, že si vážime Rímsko-katolícku cirkev ako súčasť tejto rodiny.“ napísal v závere listu reverend Nyomi.  Svetový Reformovaný zväz reprezentuje 75 miliónov Reformovaných kresťanov v 214 cirkvách v 107 krajinách sveta.

 

Ruská pravoslávna cirkev: „Kristova cirkev existuje, je prítomná a účinná v Pravoslávnej cirkvi.“

(Viedeň, 11.júl 2007 – ENI)  Ruský pravoslávny biskup Hilarion Alfejev, ktorý pôsobí na území Rakúska, sa vyjadril o dokumente vydanom minulý utorok Kongregáciou pre náuku viery. Dokument podľa biskupa neprináša nič nové v porovnaní s predchádzajúcimi dokumentami podobného druhu, ako bol napríklad „Dominus Iesus“. Ďalej povedal, že vysvetlenie náuky o cirkvi, ako ho predkladá dokument a zvlášť vysvetlenie vyjadrenia, že cirkev Kristova existuje – „subsistit in“ v Katolíckej cirkvi, je myšlienkou, ktorú pravoslávni neprijímajú. „Rozdiel medzi „existuje – subsistit in“ a „je prítomná a účinná“ má pravdepodobne význam z hľadiska Latinskej teologickej tradície, nemá však taký zmysel pre pravoslávneho teológa.“, vyslovil sa biskup. „V našom ponímaní „existuje“ vyjadruje presne to isté ako „je prítomná a účinná“ a my veríme, že Kristova cirkev existuje, je prítomná a účinná v Pravoslávnej cirkvi.“ Prelát však potvrdil, že Pravoslávna cirkev zdieľa s Katolíckou chápanie ostatných cirkevných spoločenstiev. „Aj Pravoslávna cirkev verí, že apoštolská postupnosť a sviatosti sú podstatnými známkami Cirkvi. Z tohto dôvodu pravoslávni súhlasia, že tie cirkevné spoločenstvá, ktoré nemajú apoštolskú postupnosť a nezachovali pôvodné pochopenie Eucharistie a ostatných sviatostí, nemôžu byť pomenované „cirkvami“ v pravom zmysle slova.“ Čo sa týka cesty k jednote medzi pravoslávnymi a katolíkmi, biskup Hilarion pripomenul, že hlavnou prekážkou zostáva úloha Rímskeho biskupa. Vyjadril však nádej, že v spoločnom hľadaní cesty bude a zostane pre obe cirkvi prioritou jednota. „Prerušenie Eucharistického spoločenstva medzi východom a západom je spoločnou tragédiou, ktorá zasahuje obe – Katolícku i Pravoslávnu cirkev. Hľadanie jednoty by preto malo byť rovnako dôležité pre obe cirkvi.“

Metropolita Cyril, hlava oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu, sa v Moskve vyjadril pre novinárov, že dokument Kongregácie pre náuku viery môže napomôcť dosiahnuť k dosiahnutiu jednoty. „Ak máme mať úprimný teologický dialóg, mali by sme mať jasnú predstavu o tom, aké je stanovisko tých druhých, pretože to nám pomôže porozumieť, do akej miery sa odlišujeme,“ povedal metropolita Cyril.

Ruská pravoslávna cirkev je najväčšou zo všetkých lokálnych cirkví východného obradu a druhou najväčšou cirkvou na svete hneď po Rímskokatolíckej cirkvi.

 

Svetová rada cirkví: „Každá cirkev je katolíckou, keď je v spoločenstve s ostatnými cirkvami.”

(Ženeva, 10. júl 2007 – ENI)  “Každá cirkev je cirkvou katolíckou, v zmysle všeobecnou, a nie len jej súčasťou. Každá cirkev je cirkvou katolíckou, nie je však ňou celou. Každá cirkev napĺňa svoju katolicitu, keď je v spoločenstve s ostatnými cirkvami.” Tento citát z dokumentu Svetovej rady cirkví nazvaného „Povolaní byť jednou cirkvou“ pripomenul zástupca generálneho tajomníka Rady Georges Lemopoulos, v reakcii na dokument o náuke o cirkvi vydaný Vatikánom. Citované slová odrážajú spoločný zápas 347 členských cirkví Rady v ich úsilí urobiť viditeľnou jednotu, ktorá je v Kristu. Dokument vydalo spoločenstvo cirkví na svojom 9. Valnom zhromaždení v brazílskom Porto Alegre vo februári minulého roku. Valné zhromaždenie potvrdilo „pokrok v ekumenickom hnutí“ a povzbudilo cirkvi k „pokračovaniu na namáhavej, ale radostnej ceste, dôverujúc Bohu Otcovi, Synovi, i Duchu Svätému, ktorého milosť premieňa naše zápasy za jednotu na ovocie spoločenstva“. Podľa Valného zhromaždenia „čestné zdieľanie toho, čo nás spája a čo nás rozdeľuje a rozlišuje, pomôže všetkým cirkvám presadzovať veci, ktoré vedú k pokoju a budujú spoločný život.“

Slovami prehlásenia Valného zhromaždenia v Porto Alegre komentoval posledné vyhlásenie Vatikánu Georges Lemopoulos, ktorý účinkuje na mieste generálneho tajomníka Rady, v čase, keď je tento na cestách mimo sídla Rady v Ženeve. Súčasným generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví je reverend Samuel Kobia.

 

Evanjelici a Katolíci spoločne o apoštolicite

(Ženeva, 13. júl 2007 – LWI) Iba niekoľko dní po vydaní dokumentu „Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov učenia o cirkvi“ Rímsko-katolíckou cirkvou, vyšlo júnové číslo Stručných správ zo Svetového Luteránskeho zväzu. Prvý článok sa zaoberá publikáciou, ktorá bola prvýkrát predstavená na zasadnutí Rady Svetového Luteránskeho zväzu v marci tohto roku vo Švédskom meste Lund. Publikácia s názvom „Apoštolicita cirkvi: Dokument Luteránsko-Rímskokatolíckej Komisie“ je dielom Ekumenického oddelenia Svetového Luteránskeho zväzu a Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Dokument uzaviera štvrtú fázu evanjelicko-katolíckeho dialógu na svetovej úrovni. Táto fáza prebehla v rokoch 1995-2006. Študijný dokument si kladie za cieľ prispieť k prehĺbeniu spoločenstva medzi Rímsko-katolíckou cirkvou a evanjelickými cirkvami. Ako v úvode spoločne hovoria dvaja predsedovia komisie – evanjelický biskup z Maďarska Béla Harmati a Rímsko-katolícky poľský arcibiskup Alfons Nossol, komisia dúfa, že štúdia „otvorí nové perspektívy v oblasti ekumenickej ekleziológie a vrhne lúč svetla na cestu, ktorej kroky by mohli viesť k cieľu, ktorým je úplné spoločenstvo medzi katolíckou cirkvou a evanjelickými cirkvami vo svete.“ Dokument sa zaoberá štyrmi základnými témami: Novozmluvné svedectvo ako základ apoštolicity cirkvi; apoštolské evanjelium a prvky apoštolicity cirkvi; apoštolicita ordinovaných služobníkov; a spôsoby, ako je viera a cirkevné učenie zachovávané v pravde apoštolského evanjelia.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, LWI a WARC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 28/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 11. júla 2007 o 19:35

 

Jamajský pastor novým generálnym tajomníkom Svetovej Baptistickej Aliancie

(New York, 9. júl 2007 – ENI)  Reverend Neville Callam, teológ a pastor z Jamajky, ktorý bol dlhé roky aktívnym pracovníkom v hnutí za jednotu kresťanskej cirkvi, bol zvolený za nového generálneho tajomníka Svetovej Aliancie Baptistov. Callam bude prvým predstaviteľom na čele Aliancie, ktorý nepochádza z Európy alebo Severnej Ameriky. „Svetová Baptistická Aliancia sa stala spoločenstvom, ktoré má naozaj globálny dosah“, povedal Callam po svojom zvolení 6. júla na zasadnutí generálnej rady Aliancie, ktorá sa stretla v Accre v africkej Ghane. Najvýznamnejším príspevkom Callamovej práce na poli ekumény je jeho členstvo a činnosť v Komisii pre vieru a cirkevné zriadenie Svetovej rady cirkví, ktorá sa snaží o zblíženie medzi cirkvami v otázkach cirkevného učenia.

 

Britský premiér už nebude vyberať anglikánskych biskupov

(Londýn, 4. júl 2007 – ENI)  Anglikánska cirkev Anglicka privítala návrh premiéra Gordona Browna parlamentu, v ktorom odporúča do budúcna vyradiť premiéra z procesu vyberania biskupov anglikánskej cirkvi. „S potešením som prijal túto vyhliadku, že sa cirkev stane rozhodujúcou v procese menovania biskupov. Generálna synoda našej cirkvi volala po tejto zmene už pred 33 rokmi.“, povedal arcibiskup Yorku John Sentamu. Anglikánska cirkev Anglicka je štátnou cirkvou, čo znamená, že Britský panovník – v tomto prípade kráľovná, je jej „najvyšším správcom“ a menuje diecéznych biskupov podľa odporúčania premiéra.

 

Zábery katedrály v násilnej videohre

(Londýn, 9. júl 2007 – ENI)  Dekan Manchesterskej katedrály nie je spokojný s ospravedlnením, ktoré vyslovila spoločnosť Sony v súvislosti s použitím vyobrazenia interiéru katedrály v násilnej videohre. „Žiadali sme firmu Sony, aby stiahla hru z predaja. Odmietli to urobiť. Žiadali sme ich, aby venovali finančný dar pre skupiny, ktoré navrhlo cirkevné spoločenstvo, ktoré sa schádza v katedrále. Aj toto odmietli.“, uviedol vo vyhlásení reverend Rogers Govender, dekan katedrály. Vo svojom ospravedlnení sa uvedená firma vyjadrila, že katedrálu už nikdy viac nepoužijú vo video-hrách. Tým považovali záležitosť za uzavretú. „Je jasné, že vzťah medzi cirkevným spoločenstvom a katedrálou je veľmi hlbokým osobným a duchovným vzťahom. Je zrejmé, že sme sa dotkli niektorých členov spoločenstva tým, že sme použili katedrálu v našej science-fiction hre.“ povedal David Reeves, riaditeľ Európskeho oddelenia pre počítačovú zábavu firmy Sony.

 

Cirkvi na Filipínach bojujú proti drogám a alkoholu

(Baguio City, 3. júl 2007 – ENI)  Vodcovia cirkví a cirkevných organizácií na severe Filipín spojili sily v boji proti zneužívaniu drog, alkoholu a cigariet, ktoré rozbíjajú rodiny a ohrozujú mladých ľudí. „Závislosť od alkoholu a drog sa šíri tak rýchlo, že vláda nedokáže sama zastaviť toto rastúce nebezpečenstvo.“, povedal reverend Simplicio Dang-awan junior zo Spojenej Kristovej cirkvi na Filipínach. Dang-awan bol sám kedysi alkoholikom a ťažkým fajčiarom, zo závislosti sa však vyliečil a neskôr získal doktorát v oblasti pastorálneho poradenstva ľuďom s problémami závislostí.

 

Kresťania v Ázii opätovne prenasledovaní

(Hong Kong, 2. júl 2007 – ENI) Odstupujúci vodca pravoslávnych kresťanov v Hong-Kongu a juhovýchodnej Ázii oznámil, že kresťanov v tomto regióne postihla séria prenasledovaní. Zároveň navrhol, aby Čína povolila praktizovať svoju vieru viacerým náboženstvám. „Kresťania v mnohých ázijských krajinách čelia vážnemu prenasledovaniu“, povedal Metropolita Nikitas. Ako konkrétny príklad uviedol dve krajiny, keď povedal: „Zvlášť situácia v Indii a Indonézii je komplikovaná. Kresťania boli zbití, kostoly vypálené. Musíme stáť v modlitbách.“

 

Americkí protestanti sa opätovne ozývajú proti vojne v Iraku

(New York, 3. júl 2007 – ENI)  Spojená Kristova Cirkev v Amerike zopakovala vo svojom pastorálnom liste zo dňa 3.júla, adresovanom americkej vláde, výzvu na zastavenie vojny v Iraku. Vyzvala k pokániu za deštruktívne dôsledky, ktoré spôsobili uvalené sankcie a vojenské akcie. „V našom mene boli porušované ľudské práva, zneužívanie a týranie tolerované, občianske slobody rozdupané, infraštruktúra Iraku a životy Iračanov zničené.“, uvádza sa v spomenutom liste.

 

Anglikáni hľadajú cesty riešenia vnútorných konfliktov

(Londýn, 9. júl 2007 – ENI)  Všeobecná synoda, ktorá je vládnucim orgánom anglikánskej cirkvi v Anglicku, sa uzniesla, že podporí vypracovanie návrhu kódexu – zbierky pravidiel, ktorú by celosvetové anglikánske spoločenstvo odporučilo na schválenie všetkým 38 cirkvám, ktoré patria k nemu patria. Zámerom tejto zbierky, nesúcej honosný názov „Zmluva“, bude poskytnúť pravidlá pre urovnanie vnútorných rozporov v rámci spoločenstva. Kódex ukotví spoločné presvedčenia anglikánskych cirkví a predstaví proces riešenia problémov medzi členskými cirkvami. Arcibiskup Západnej Indie, Drexel Gomez, vyjadril na stretnutí synody v Yorku presvedčenie, že takáto zmluva je potrebná, zvlášť v súvislosti s rozpormi ohľadom otázky homosexuality, ktoré otriasajú anglikánskym spoločenstvom.

 

Evanjelici a Mennoniti hľadajú cesty k zblíženiu a vyliečeniu spomienok

(Ženeva, 27. jún 2007 - LWF) Koncom júna sa na Ekumenickom inštitúte pre výskum v Štrasburgu uskutočnilo tretie stretnutie Evanjelicko-Mennonistickej medzinárodnej študijnej komisie. Komisia, ktorú sponzoruje Svetový Luteránsky zväz a Svetová konferencia Mennonitov, má mandát viesť teologický dialóg, ktorý skúma zavrhnutia anabaptistov v evanjelických vyznavačských spisoch, a to, ako a či sa tieto zavrhnutia vzťahujú na členské cirkvi Svetovej konferencie Mennonitov dnes. Najvýraznejšie rozdiely v učení týchto dvoch svetových kresťanských spoločenstiev sú v otázkach krstu a vzťahu medzi cirkvou a civilnými autoritami. Komisia sa tiež zaoberá otázkou, čo to pre evanjelikov znamená mať vo svojich spisoch vyjadrenia, ktoré prispeli k prenasledovaniu a i zabíjaniu anabaptistov v období reformácie. Hľadá citlivé cesty, ako by mohlo postupne prísť k vyliečeniu spomienok oboch spoločenstiev.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI a LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 27/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 4. júla 2007 o 19:35

 

Reformovaní vyzývajú na prehodnotenie misijnej stratégie cirkvi

(Ženeva, 12. jún 2007 – ENI ) Cirkvi musia prehodnotiť svoje doterajšie misijné stratégie a prispôsobiť ich podmienkam 21. storočia. Takto vníma situáciu v oblasti misijnej práce generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu Setri Nyomi. „Riešenie tohto problému je rozhodujúce pre ďalší vývoj vzťahov medzi našimi cirkvami“, povedal Nyomi na misijnej konferencii kresťanských reformovaných cirkví v Spojených štátoch amerických začiatkom júna. Poukázal najmä na to, že predstava, podľa ktorej misia znamená pôsobenie severoamerických a európskych misijných agentúr v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, je prekonaná a patrí minulosti. V súčasnosti je stále viac misionárov, ktorí prichádzajú z južnej pologule na severnú. Nyomi sa však nazdáva, že prioritnou oblasťou misie sa pre cirkvi má stať tá oblasť, v ktorej žijú a pôsobia.

 

Kresťania v Jeruzaleme volajú Fatah a Hamas k zmiereniu

(Jeruzalem, 14. jún 2007 – ENI) Predstavitelia cirkví v Jeruzaleme sa obrátili s naliehavou výzvou na znepriatelené strany najnovšieho Palestínskeho konfliktu a požiadali ich o ukončenie bojov. „Bratovražedný boj, ktorý vypukol v Palestíne oslabuje akékoľvek nádeje na dosiahnutie skorého mierového riešenia a stability v tejto oblasti“, hovorí sa v stanovisku, ktoré vydali patriarchovia a predstavitelia cirkví v Jeruzaleme 14. júna. Počas piatich dní konfliktu medzi stranami Fatah a Hamas zahynulo 80 Palestíncov, medzi nimi mnoho detí a civilistov.  „V mene jediného a nášho spoločného Boha vás vyzývame, naši bratia v stranách Fatah a Hamas, aby ste načúvali hlasu svedomia, pravdy a rozumu.“, uzatvára stanovisko predstaviteľov cirkví.

 

Cirkvi v Hong Kongu kritizujú nedostatky v čínskom volebnom zákone

(Hong Kong, 22. jún 2007 – ENI) Koalícia kresťanských cirkví v Hong Kongu vyzvala veriacich, aby sa zúčastnili na pochode ulicami, v ktorom budú žiadať zavedenie všeobecného volebného práva. Pochod sa má konať pri príležitosti 10. výročia pripojenia Hong Kongu späť pod čínsku správu. „Pokiaľ ide o politické podmienky, za toto obdobie sme sa vôbec neposunuli vpred. Vôbec nie je jasné, kedy vláda uvažuje so zavedením všeobecného volebného práva. V súčasnosti je zvolenie hlavného predstaviteľa Hong Kongu len v rukách 800 členného volebného výboru a nemá nič spoločné s voľbou ľudu“, uviedol v rozhovore pre agentúru ENI generálny tajomník zduženia kresťanských cirkví v Hong Kongu Grace Lam.

 

Veriaci chorí na AIDS žiadajú od vlády USA viac pomoci pre Afriku

(Nairobi, 14. jún 2007 – ENI) Skupina náboženských predstaviteľov, ktorí sú postihnutí chorobou AIDS, privítala kampaň za zvýšenie výdavkov na boj proti šíreniu AIDS. Vláda Spojených štátov amerických uvažuje o zvýšení rozpočtu na globálny boj proti AIDS v období 2009 – 2013 na 50 miliárd amerických dolárov. „Potešilo nás, keď sme sa dozvedeli, že prezident Bush prisľúbil zvýšenie pomoci najmä pre Afriku. Zároveň si však uvedomujeme, že to stále nie je dosť na to, aby sme mohli splniť miléniové rozvojové ciele“, povedal J.P. Heath, ktorý je generálnym tajomníkom medzinárodnej siete náboženských predstaviteľov žijúcich s chorobou AIDS. Predstavitelia siete sa zišli na konferencii v kenskom hlavnom meste Nairobi a pripojili sa k podpore globálnej aliancie vyvíjajúcej tlak na americkú vládu. Podľa členov aliancie môže totiž práve americká vláda v rozhodujúcej miere prispieť k pokoreniu hrozby plynúcej z choroby AIDS.

 

Desmod Tutu vidí v Rade OSN pre ľudské práva dobrý nástroj

(Ženeva, 14. jún 2007 – ENI) Napriek námietkam voči nestrannosti Rady OSN pre ľudské práva, sa arcibiskup Desmod Tutu nazdáva, že Rada bude významným strážcom dodržiavania ľudských práv vo svete. „Myslím, že Rada postupne zlepší svoju dôveryhodnosť a potvrdí univerzálnosť ľudských práv“, povedal bývalý anglikánsky arcibiskup a nositeľ Nobelovej ceny mieru Desmod Tutu. Arcibiskup viedol vyšetrovací tím Rady, ktorý zisťoval skutočnosti okolo zavraždenia 19 palestínskych civilistov v pásme Gazy v novembri 2006. Začiatkom júna predložil Tutu správu zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve. Rada sa stala terčom kritiky najmä zo strany Spojených štátov amerických, ktoré poukazovali na jej zaujatosť voči Izraelu. Podľa Američanov sa dôveryhodnosť Rady potvrdí až vtedy, keď zakročí proti porušovaniu ľudských práv v Darfure alebo v Severnej Kórei.

 

Cirkvi v Afrike žiadajú medzinárodné organizácie o pomoc v Zimbabwe

(Kolín, 13. jún 2007 – ENI) Generálny tajomník Celoafrickej rady cirkví Mvume Dandala ostro odsúdil porušovanie ľudských práv v africkom štáte Zimbabwe. „To, čo sa deje v tejto krajine je hanbou pre všetkých Afričanov“, povedal v prejave na festivale evanjelickej cirkvi v nemeckom Kolíne. „Boli by sme radi, keby nám medzinárodné organizácie pomohli pri riešení problémov, ktoré máme v Zimbabwe“ dodal vo svojom prejave Dandala. Zimbabwe zápasí s vážnymi problémami a prezident Mugabe, ktorý je pri moci od roku 1980, odmieta urobiť reformy. Ročná miera inflácie tam dosahuje 2200 percent, v krajine je vysoká nezamestnanosť a extrémna chudoba. „Mnohí naši západní partneri pri hľadaní riešení v Zimbabwe stále prehliadajú, že hlavnou príčinou zlej situácie sú krivdy, ku ktorým došlo pri vyvlastňovaní pôdy“, povedal Dandala. Vyvlastnením pôdy, ktorá bola v rukách koloniálnych farmárov, sa Mugabe pokúšal nastoliť spravodlivosť po získaní nezávislosti. Prerozdeľovanie pôdy však viedlo k poklesu výroby a k neskôr k hladomoru.

 

Cirkevné univerzity v Malawi pôsobia aj bez podpory štátu

(Blantyre, Malawi, 20. jún 2007  - ENI) Dve cirkevné univerzity v Malawi sa rozhodli vydať svojim absolventom diplomy pri ukončení štúdia. Univerzita Livingstonia a Malawijská adventistická univerzita to urobia aj napriek tomu, že im štátne úrady doteraz odmietajú vydať doklady o akreditácii. Spor medzi univerzitami a štátom sa ťahá už niekoľko rokov. Obe vysoké školy úspešne pôsobia aj napriek tomu, že im štát odoprel akúkoľvek finančnú pomoc. Prieťahy v akreditačnom konaní hodnotia predstavitelia škôl ako porušovanie ich práv a obmedzovanie rozvoja školstva v Malawi. Táto africká krajina ešte stále zápasí s vysokou mierou analfabetizmu a kritickým nedostatkom vysokoškolsky vzdelaných ľudí, najmä učiteľov.

 

Riaditeľa anglikánskeho seminára v Oxforde obviňujú z konzervativizmu

(Londýn, 20. jún 2007 – ENI) Súčasného riaditeľa anglikánskeho teologického seminára v Oxforde, Richarda Turnbulla obvinili jeho traja predchodcovia z toho, že ohrozuje ďalšiu existenciu tejto významnej teologickej inštitúcie. Svoje obvinenia spísali v liste biskupovi v Liverpoole, ktorý je predsedom správnej rady seminára. Hlavnou činnosťou seminára je teologická príprava kandidátov na kňazský úrad v anglikánskej cirkvi. Turnbull sa stal riaditeľom seminára v roku 2005 a obviňujú ho zo zlého riadenia a prílišného konzervativizmu. Turnbull odmietol obvinenia, podľa ktorých sa škola pod jeho vedením stala nepriateľskou voči ordinácii žien. List svojich predchodcov označil za súkromný a údajné dôkazy v ňom označil za vymyslené.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI  vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR