logo ERC







Ekumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - marec 2007


Ekuména vo svete 13/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 28. marca 2007 o 19:35

 

V dňoch 22. a 23. marca navštívila Slovensko generálna tajomníčka Komisie cirkví pre migrantov v Európe Doris Peschke. Na seminári, ktorý zorganizovala Ekumenická rada cirkví, predstavila organizáciám pracujúcim s migrantmi a žiadateľmi o azyl na Slovensku predbežné výsledky výskumného projektu Politis. Rozhovor s Doris Peschke pri tejto príležitosti pre našu reláciu pripravil  Ondrej Prostredník. 

 

Počas svojej návštevy Slovenska ste predstavili projekt „Budujeme Európu s novými občanmi“. Čo je cieľom tohto projektu?

 

Projekt má za úlohu zistiť, aký potenciál pre angažovanosť v spoločnosti prinášajú migranti v Európe. Pri tom sa vychádza z toho, že občianska angažovanosť v spoločnosti je dôležitým základom pre súdržnosť každej spoločnosti v Európe. Keď teraz do Európy prichádza stále viac migrantov, je na mieste pýtať sa, či sa tento potenciál dá využiť aj pre spoločnosť v jednotlivých štátoch Európy. To sú východiskové otázky pre náš projekt. Pri koncipovaní projektu sme sa najprv snažili zmapovať situáciu migrantov v členských štátoch Európskej únie. Vtedy ich bolo 25. V priebehu výskumu sa ukázalo, že situácia je veľmi rozdielna. Pre niektoré štáty je prílev prisťahovalcov celkom novou skúsenosťou. Takým štátom je napríklad aj Slovensko, ale aj Fínsko a Írsko. Zatiaľ čo iné štáty, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, sú už dlhé roky prisťahovaleckými krajinami, aj keď to samy možno takto nevnímajú – ale to je už iná otázka. Preto je dôležité všímať si jednotlivé rozdiely: Či ide o migráciu za prácou, alebo ide o utečencov a žiadateľov o azyl. Pretože to znamená aj rozdielnu východiskovú situáciu a rozdielne predpoklady pre spoločenskú angažovanosť migrantov. Podľa týchto východísk sme potom vyhľadali študentov v každej z členských krajín Európskej únie, ktorí sú z rodín migrantov. Spolu ich bolo 75. Títo potom vo svojich etnických spoločenstvách robili rozhovory s migrantmi o ich spoločenskej angažovanosti. Boli to rozhovory v ich materinskom jazyku, ktoré prepísali a preložili. V tretej fáze projektu, minulý rok, sme začali s analýzou obsahu týchto rozhovorov. Zamerali sme sa na označenie mechanizmov, ktoré podporujú angažovanosť migrantov, čo ich vedie k tomu, aby boli v spoločnosti aktívni, aké formy angažovanosti si vyberajú?; ide skôr o politické alebo skôr spoločenské aktivity?; angažujú sa viac v etnických spolkoch migrantov, alebo sa zapájajú do práce organizácií na celospoločenskej úrovni? To je samozrejme veľmi obsiahla analýza a v súčasnosti ešte ani nie je ukončená. Napriek tomu už teraz vidíme, že projekt prinesie veľmi mnoho zaujímavých výsledkov.

 

Povedali ste, že práca na projekte ešte nie je ukončená. Predsa však, dá sa už teraz z tých čiastkových výsledkov vidieť čo vlastne pomáha migrantom, aby sa angažovali v spoločnosti?

 

Jedno, čo sa pomerne zreteľne ukazuje už teraz je to, že väčšia časť aktívnych migrantov má vzdelanie, ktoré im uľahčuje aktívne zapájanie sa do spoločnosti. Ľahšie sa vedia naučiť reč krajiny, do ktorej prichádzajú a rečové znalosti vôbec zohrávajú dôležitú úlohu pre spoločenskú angažovanosť. To sú dva dôležité faktory a je dôležité, aby sa tieto predpoklady aj rozvíjali, ak chceme podporovať spoločenskú angažovanosť migrantov. Ďalšia zaujímavá vec je to, že mnohí si ochotu aktívne sa zapájať do života spoločnosti prinášajú už z rodinného prostredia. Už v rodine totiž videli, že sa ich rodičia starajú napríklad o znevýhodnené skupiny ľudí, či už z náboženských alebo iných, humanitárnych dôvodov. Alebo iní zasa vo svojich rodinách videli tradíciu angažovanosti v politických stranách. Často takáto angažovanosť viedla aj k samotnému rozhodnutiu utiecť z vlastnej krajiny. To všetko sú faktory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu a vedú ľudí k tomu, aby boli jednoducho aktívni. V mnohých prípadoch sa migranti angažujú aj preto, lebo v spoločnosti okolo seba vidia núdzu a chcú prispieť k jej zmierneniu alebo jej vyriešeniu. Aj to je veľmi dôležitý faktor pre spoločenskú angažovanosť.

 

V mnohých spoločnostiach v Európe žiaľ často vidíme aj to, že migranti nie sú vítaní. Zohráva aj táto skutočnosť istú úlohu pre spoločenskú angažovanosť? Dá sa na základe výsledku projektu povedať, že xenofóbia motivuje migrantov k tomu, aby boli v spoločnosti aktívnejší?

 

Áno, aj to zohráva veľkú úlohu. Niektorých to vedie k tomu, že sú aktívni a snažia sa prekonávať predsudky v spoločnosti, do ktorej prichádzajú. Často sú to predsudky o tom, že napríklad Afričania sú nevzdelaní. Silným motívom k angažovanosti je aj neznalosť prijímajúcej spoločnosti o vlasti migrantov. Mnohí sa potom snažia o to, aby tieto veci prekonali, aby informovali o svojej kultúre, o svojej vlasti a tým odstraňovali predsudky v spoločnosti, do ktorej prichádzajú. Zároveň to býva aj tak, že ak migranti v niektorých organizáciách pocítia diskrimináciu, tak stratia ochotu angažovať sa. Napríklad, ak je miestna organizácia dobrovoľných požiarnikov ľahostajná voči prejavom diskriminácie vo svojich radoch, ak má také štruktúry, že migranti vôbec nemajú šancu sa do nich zapojiť, tak záujemcovia z radov migrantov o prácu v takejto organizácii prirodzene stratia pôvodnú motiváciu. A to je veľmi poľutovania hodné. Preto je dôležité, aby takéto organizácie v spoločnosti boli otvorené, aby aj pre cudzincov vytvorili podmienky na zapojenie sa. Je to dôležitá otázka.

 

Pracujete pre Komisiu cirkví pre migrantov v Európe. Aké je vlastne prepojenie cirkví s týmto projektom a témou utečencov vôbec?

 

Cirkvi v Európe založili túto komisiu už pred viac než 40-timi rokmi. V tej dobe sa venovali najmä otázke pocestných robotníkov v západnej Európe, ktorí migrovali predovšetkým z juhu na sever. Išlo aj o tureckých robotníkov v Nemecku a Holandsku. Komisia si všímala dodržiavanie práv migrantov ale aj ich duchovné, náboženské potreby. Zabezpečovala poradenstvo a prirodzene aj komunikáciu medzi rozličnými vierovyznaniami. Vaka migrácii sa tieto témy oveľa silnejšie stavali do centra pozornosti ekumenického hnutia. Tak ako narastala migrácia, tak sa rozširovala aj práca našej komisie. Neskôr, od roku 1999 sa Komisia stala súčasťou Konferencie európskych cirkví a venuje sa otázkam utečencov, žiadateľov o azyl, otázkam migrácie a integrácie a tiež prekonávaniu rasizmu a diskriminácie. To znemená, že otázky, ktoré zohrávajú úlohu pri projekte Politis, ktorý sme tu teraz na Slovensku predstavovali, - teda to, čo podporuje a čo obmedzuje angažovanosť, ako môžeme spolunažívať a podieľať sa na budovaní spoločnosti spoločnými silami – to všetko sú otázky, ktoré úzko súvisia s poslaním cirkví, totiž aby prispeli k vytvoreniu zdravých spoločenstiev ľudí, z ktorých nik nie je vyháňaný a vylučovaný; spoločenstiev, ktoré prichádzajúcim migrantom dávajú príležitosť na to, aby sa do nich zapojili v cirkevnom a náboženskom živote, ale aj v spoločenskom živote. Ide aj o budovanie úcty k rôznosti zo strany úradov a ďalších subjektov v spoločnosti – to všetko sú úlohy našej komisie. Cirkvi to vnímajú ako svoje biblické poslanie. Cirkev totiž nekončí tam, kde končia hranice našich štátov.

 

Zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 12/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 21. marca 2007 o 19:35

 

Noko obvinil vládu Zimbabwe z brutality

(Ženeva, 19. marec 2007 – ENI)  Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu Ishmael Noko, ktorý pochádza zo Zimbabwe, obvinil vládu prezidenta Roberta Mugabeho z brutality a útlaku. Ako uviedol, vláda Zimbabwe odpovedá na všetky hlasy volajúce po politických zmenách len násilnosťami a porušovaním ľudských práv. Noko zároveň vyzval africké národy, aby sa zmobilizovali a pomohli zachrániť Zimbabwe. Podľa neho táto krajina bola v minulosti zdrojom inšpirácie a modelom pre ostatné africké národy a pomáhala Afričanom získať dôveru v schopnosť vlastnými silami politicky spravovať svoje krajiny. V liste adresovanom predsedovi Africkej únie a prezidentovi Ghany Johnovi Kufuorovi upozornil Noko aj na to, že v Zimbabwe sa každým dňom zvyšuje počet útokov proti predstaviteľom opozície, aktivistom na ochranu ľudských práv a novinárom.

 

Cirkvi na juhu Afriky vyzývajú svoje vlády k záchrane demokracie v Zimbabwe

(Johannesburg, 14. marec 2007 –ENI) Predstavitelia cirkví v Juhoafrickej republike obvinili svoju vládu z pasivity voči zhoršujúcej sa situácii v susednom Zimbabwe. „Prizeranie sa okolitých štátov len zhoršuje situáciu a prehlbuje utrpenie všetkých, ktorí sa v Zimbabwe usilujú o demokraciu“, uviedli zástupcovia ekumenickej rady cirkví v Johannesburgu. Zároveň odsúdili uväznenie viacerých predstaviteľov cirkví v Zimbabwe, ktorí sa pridali na stranu boja proti režimu prezidenta Roberta Mugabeho. Cirkvi v Zimbabwe zorganizovali veľkú manifestáciu a modlitebné stretnutie, ktoré sa konalo 11. marca v Harare. Bezpečnostné sily stretnutie rozohnali brutálnym spôsobom a viacerých aktivistov uväznili. 

 

Vraždy na Filipínach zostávajú nepotrestané

(Ženeva, 19. marec 2007 – ENI) Predstavitelia cirkví na Filipínach vyzvali Organizáciu spojených národov, aby vyšetrila viac než 830 prípadov vrážd a nelegálnych popráv, ktoré sa v krajine udiali od roku 2001. „Sme obeťou začarovaného kruhu, v ktorom dochádza k porušovaniu ľudských práv, keď vláda netrestá zločiny svojich bezpečnostných síl. Korene tohto stavu sú v diktatúre zo 70-tych rokov, na čele ktorej stál Marcos“, píšu predstavitelia cirkví v 90 stránkovej správe, ktorú minulý týždeň predložili Organizácii spojených národov v Ženeve.

 

Cirkvi v Keni sa pripojili k boju proti detskej prostitúcii

(Nairobi, 19. marec 2007 – ENI) Cirkvi v Keni sa pripojili k hlasom, ktoré bojujú proti rastúcemu obchodu s detskou prostitúciou vo vlastnej krajine. Aktivisti si dali za cieľ zozbierať jeden milión podpisov pod petíciu, ktorou žiadajú vládu o rázne kroky proti tomuto javu. „Trh s detskou prostitúciou sa rozmáha veľmi rýchle a my sa proti tomu musíme postaviť“, hovorí anglikánsky biskup Benjamin Nzimbi z Nairobi. „Musíme o tom hovoriť a zistiť, prečo sa tento obchod tak rozmáha“, dodal biskup v rozhovore pre agentúru ENI. Podľa správy UNICEF až 30% dievčat vo veku od 12 do 18 rokov žijúcich v prímorských oblastiach Kene príležitostne poskytlo turistom sexuálne služby za peniaze.

 

Spory anglikánov o homosexualite môžu byť zneužité politicky

(Hong Kong, 19. marec 2007 – ENI) Nový predstaviteľ anglikánskej cirkvi v Hong Kongu arcibiskup Paul Kwong sa prihovára za umiernený spôsob riešenia krízy v celosvetovom anglikánskom spoločenstve. Jednotlivé cirkvi spoločenstva už dlhší čas zaujímajú radikálne odlišné pozície k otázke homosexuality. „Nesúhlasíme s biskupskou vysviackou homosexuálov a požehnávaním spolužitia týchto ľudí. Ale táto otázka sa nesmie zneužiť ako nástroj mocenského boja vo vnútri celosvetového anglikánskeho spoločenstva“, povedal arcibiskup Kwong. Zároveň vyslovil názor, že anglikánske cirkvi v Ázii by mohli zohrať pozitívnu úlohu pri zmierňovaní napätia vo vnútri spoločenstva. Podľa neho je to možné preto, lebo prostredie náboženskej plurality v Ázii naučilo tamojších kresťanov umiernenosti a väčšej otvorenosti.

 

Evanjelici v Nemecku opäť žiadajú zmienku o Bohu v ústave EÚ

(Drážďany, 16. marec 2007  - EPD) Predseda Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku biskup Wolfgang Huber požaduje, aby sa do revidovaného návrhu ústavy pre Európsku úniu vložila aj zmienka o Bohu. Podľa Hubera by to bolo vyjadrením spoločnej vôle k pokojnému riešeniu spolužitia národov v Európe. Terajší odkaz na židovsko-kresťanské korene európskej kultúry považuje Huber za nedostatočný a požaduje jasnejšie vyjadrenie. „Boh je Bohom pokoja“, zdôraznil Huber. „Ak to zdôrazníme v našej spoločnej ústave, posilníme tým identitu Európskej únie, ktorá je založená na pokojnom spolužití národov“, dodal Huber. Zmienku o Bohu v ústave Európskej únie podporujú aj rímskokatolícki biskupi v Nemecku.

 

Dokument evanjelickej cirkvi o islame hranice zdôrazňuje ale neprekonáva

(Speyer, 16. marec 2007 – EPD) Poverenec Evanjelickej cirkvi v Pfalcku Georg Wenz zaujal kritické stanovisko k novému dokumentu nemeckej evanjelickej cirkvi o dialógu s Islamom. Pomôcka s názvom „Jasné vzťahy a dobrí susedia“ má podľa neho príliš striktný a vymedzujúci štýl. „Môže vzniknúť dojem, že táto pomôcka má poslúžiť skôr na vymedzenie hraníc, než na ich prekonávanie“, povedal Wenz v rozhovore pre agentúru EPD. Napriek tomu sa však neobáva trvalého zhoršenia vzťahov medzi kresťanmi a moslimami v Nemecku. Začiatkom februára ohlásili štyri hlavné náboženské zväzy moslimov v Nemecku svoju ochotu viesť dialóg s Evanjelickou cirkvou v Nemecku na najvyššej úrovni. Impulzom k tomuto kroku je nedávno zverejnená pomôcka pre evanjelikov.

 

Vatikán odsúdil knihy Jona Sobrina

(Rím, 16. marec 2007 – ENI) Vatikán odsúdil omyly obsiahnuté v dvoch knihách o Ježišovi, ktoré napísal rímskokatolícky kňaz Jon Sobrino. Práce tohto latinskoamerického teológa sú dobre známe v teologickom svete a radí sa k prúdu označovanému ako teológia oslobodenia. Napriek kritickým vyjadreniam však Vatikán nezakázal jezuitovi Sobrinovi jeho teologickú činnosť, nedal jeho knihy na index a radových katolíkov nevaroval pred ich čítaním. Britské združenie Ekklesia uviedlo, že vyjadrenia Vatikánu na adresu Sobrina sú potvrdením oprávnenosti kritiky, ktorá Vatikán vníma ako priveľmi autoritárske centrum. Talianska tlač však naopak zdôrazňovala, že Vatikán siahol len po veľmi miernych prostriedkoch a išlo „len“ o odsúdenie.

 

Japonské ženy žiadajú vládu o odškodnenie za hrôzy z vojny

(Tokio, 16. marec 2007 – ENI) Japonské ženy v kresťanských cirkvách sa pridali k aktivistkám, ktoré požadujú náhradu a ospravedlnenie japonskej vlády za to ako zaobchádzala so ženami počas druhej svetovej vojny. Na bojiskách Ázie a Pacifiku vtedajšia vláda robila zo žien sexuálne otrokyne pre vojakov. Predsedníčka komisie žien pri japonskej ekumenickej rade cirkví Junko Matsuura pripomenula, že japonská vláda sa doteraz vyhýba riešeniu tejto boľavej otázky a ešte v roku 1993 zľahčovala svoju zodpovednosť za takéto ponižovanie vlastných občanov.

 

Templetonovu cenu udelili za prácu o duchovných aspektoch násilia

(New York, 14. marec 2007 – ENI) Kanadský filozof Charles Taylor získal Templetonovu cenu za rok 2007. Komisia ocenila jeho prácu, v ktorej sa zameriava na duchovné aspekty násilia. Taylor už v minulosti zverejnil viacero prác z oblasti náboženstva a sekularizácie. Cenu vo výške 1,5 milióna amerických dolárov mu udelila Templetonova nadácia za to, že už viac než 40 rokov úspešne poukazuje na to ako výlučná závislosť  na sekulárnych hľadiskách vedie k nesprávnym a fragmentárnym výsledkom.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI a EPD  vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 11/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 14. marca 2007 o 19:35

 

V Indii pokračujú protesty proti zákazu zmeny náboženského vyznania

(Bangalore, India, 12. marec 2007 – ENI) Kresťanské skupiny odsúdili stranu Indického národného kongresu, ktorá vedie indickú koaličnú vládu. Dôvodom odsúdenia je schválenie dlhšie pripravovaného zákona, ktorý zakazuje občanom Indie zmeniť náboženské vyznanie. Predstavitelia kresťanských cirkví a ďalších zoskupení poslali protestný list predsedníčke strany národného kongresu a predsedníčke federálnej vládnej koalície Soni Gandhiovej. Protesty nasledovali po tom, čo zákonodarné orgány v Indii schválili zákon o zákaze zmeny náboženského vyznania v decembri minulého roka. Vo februári vstúpil zákon do platnosti v Indickom štáte Himachal Pradesh na severe Indie.

 

Republika Srbska vráti umelecké diela františkánskemu kláštoru

(Varšava, 12. marec 2007 – ENI) Predstavitelia Republiky Srbskej dali súhlas na vrátenie stoviek hodnotných umeleckých diel späť do františkánskeho kláštora v Plehane na severe Bosny. Diela odcudzili z kláštora v rokoch 1992 až 1995 srbské vojská. Vo svojom stanovisku uviedol bosniansky minister vzdelávania Anton Kasipovič, že 365 malieb a sôch od októbra 1992 uchovával miestny štátny archív. Na znak dobrej vôle diela teraz zreštaurujú a vrátia na ich pôvodné miesta do františkánskeho kláštora.

 

Cirkvi v Británii sa zastávajú migrujúcich robotníkov

(Canterbury, 12. marec 2007 – ENI) Británia sa ľahko môže stať morálne najchudobnejšou krajinou Európy. Dôvodom je ignorovanie sociálnych potrieb migrujúcich robotníkov, ktorí pracujú za veľmi nízke mzdy. Podľa viacerých odborníkov si takto britské hospodárstvo pomáha udržať nízku mieru inflácie. Vyplýva to zo správy ktorú nedávno zverejnil inštitút Von Huegela pri Cambridgskej univerzite. „Ak migranti, najmä z východnej Európy, tvoria jadro britskej ekonomiky, tak je na čase, aby sa stali aj centrom pozornosti novej sociálnej stratégie našej krajiny,“ hovorí spoluautor správy Francis Davis, ktorú zverejnili 7. marca. Správa vznikla na podnet kresťanských organizácií zaoberajúcich sa problematikou migrujúcich robotníkov a má názov „Európa a chudoba – postoj kresťanov“.

 

Cirkvi v Keni odsúdili dokument o Ježišovom živote z dielne Hollywoodu

(Nairobi, 12. marec 2007 – ENI) Predstavitelia cirkví v Keni sa pripojili k hlasom odsudzujúcim najnovší hollywoodsky dokumentárny film o Ježišovom živote. Film zastáva názor, že vzkriesenia Ježiša sa nikdy neudialo a Ježiš mal syna. „Tvorcovia filmu sú ľudia plní zvláštnych predstáv a predsudkov“, povedal katolícky arcibiskup Mwana Nzeki v Mombasse. Film už odvysielala jedna z kenských televízií a prieskumy zaznamenali mimoriadne vysokú sledovanosť. Tvorcovia filmu už v minulosti nakrútili dokumenty spochybňujúce viaceré základné tvrdenia kresťanskej cirkvi. Podľa kritikov sú však ich argumenty povrchné a neprinášajú nič nové.

 

Konferencia náboženských lídrov vo Washingtone kritizuje filipínsku vládu

(Manila, 9. marec 2007 – ENI) Ekumenická rada cirkví na Filipínach sa obrátila na cirkvi po celom svete, aby podporili pripravovanú ekumenickú konferenciu, ktorá bude v nasledujúcich dňoch vo Washingtone. Jej cieľom je hľadanie spoločnej medzinárodnej reakcie cirkví na pokračujúce svojvoľné vraždenie nepohodlných ľudí na Filipínach. „Tento stav len prehlbuje kultúru beztrestnosti na Filipínach“, hovorí sa v tlačovej správe organizátorov. Usporiadaním konferencie chcú vyzvať predstaviteľov všetkých náboženstiev, aby vyvíjali tlak na svoje vlády a odsúdili neschopnosť filipínskej vlády zastaviť porušovanie ľudských práv svojich občanov.

 

Kresťanskí študenti v Zimbabwe odsudzujú vládu Roberta Mugabeho

(Harare, 9. marec 2007 – ENI) Hnutie kresťanských študentov v Zimbabwe verejne odsúdilo pokračujúce porušovanie zákona a represálie zo strany štátu voči študentom. Vyhlásenie prichádza po tom, čo vládne sily v Zimbabwe s použitím brutálneho násilia uväznili 21 študentov v meste Bulawayo minulý týždeň. Združenia aktivistov na ochranu ľudských práv podávajú správy aj o ďalších násilnostiach voči odborárom a predstaviteľom opozície. V krajne pod vedením prezidenta Roberta Mugabeho sa postupne rúca hospodársky systém, miera inflácie dosahuje 1600 percent a nezamestnaných je 80 percent obyvateľov.

 

Vo Viedni otvorili interrupčnú ambulanciu v nákupnom stredisku

(Varšava, 9. marec 2007 – ENI) Rakúski predstavitelia cirkví odsúdili pokračujúce znižovanie hodnoty ľudského života v ich krajine. Dôvodom protestu je otvorenie interrupčnej ambulancie v jednom z viedenských nákupných centier. „Môžete si ísť dať kávu, pozrieť najnovší film v kine, nakupovať šaty a potom si dať spraviť interrupciu“, povedal v ironickom vyjadrení hovorca viedenskej diecézy Erich Leitenberger. „Takéto ponúkanie interrupcie znamená bagatelizovanie rozhodnutí o živote a smrti“, dodal hovorca.

 

Kresťanské médiá v Ázii vyzývajú ku kritike vlády USA

(Hong Kong, 9. marec 2007 – ENI) Zástupcovia kresťanských médií vyzvali novinárov, aby neprestali podrobovať kritike vyhlásenia vlády prezidenta Busha o Iráne. „Ide tu o pravdu a o to, aby sme urobili všetko pre zamedzenie možnej vojenskej invázie do Iránu“, hovorí sa v stanovisku kresťanských mediálnych pracovníkov v Ázii. „Médiá majú byť strážnym psom v spoločnosti a zachovať si kritický odstup od vlád. Napriek tomu sa však niekedy stanú obeťou propagandistických metód vlády,“ povedala podpredsedníčka asociácie kresťanských žurnalistov v Ázii Liza Leung Yuk-mingová.

 

V Británii organizujú cirkvi kampaň na zatraktívnenie manželstva

(Londýn, 9. marec 2007 – ENI) Cirkvi v Anglicku a Škótsku podporujú organizovanie kampaní, ktoré majú povzbudiť ľudí k vstupu do manželstva. Súčasťou kampaní sú aj verejné pochody snúbencov po uliciach cestou na sobáš a hromadné sobáše. Škótsky kňaz z Glasgowu Stephen Blakey, ktorý zorganizoval jednu z takýchto kampaní povedal: „Manželstvo je celoživotná cesta a dúfame, že naše podujatie pomôže na nej zotrvať všetkým zúčastneným“.

 

Biskup v Keni sa zaručil za pokoj počas majstrovstiev sveta v bežeckom krose.

(Nairobi, 8. marec 2007 – ENI) Kenský anglikánsky biskup Julius Kalu z Mombassy vyslovil nádej, že blížiace sa majstrovstvá sveta v bežeckom krose, ktoré sa začnú 24. marca, prebehnú pokojne. Niektoré moslimské zoskupenia totiž vyslali hrozby, že toto medzinárodné podujatie narušia teroristickými útokmi. Útoky majú byť odvetou za preventívne uväznenie viacerých moslimov v súvislosti so zvýšením bezpečnosti počas majstrovstiev. Majstrovstvá organizuje Medzinárodná asociácia atletických zväzov. „Náboženskí predstavitelia našej krajiny sú v kontakte s moslimskými predstaviteľmi a môžem vás ubezpečiť, že všetko prebehne pokojne“, povedal biskup pre agentúru ENI (í-en-áj).

 

Anglikánsky biskup v Zimbabwe je málo kritický voči Mugabemu

(Johannesburg, 8. marec 2007 – ENI) Najvyšší predstaviteľ anglikánskeho spoločenstva vyzval anglikánskeho biskupa z Harare, aby sa otvorene postavil proti porušovaniu ľudských práv v Zimbabwe. Biskup Nolbert Kunonga totiž patrí k zástancom režimu prezidenta Roberta Mugabeho, ktorý stále viac využíva metódu represálií a násilia na udržanie poriadku v krajine. Arcibiskup Rowan Williams sa so svojim africkým kolegom stretol počas konferencie v Johannesburgu.

 

Cirkvi v Británii varujú pred neuváženou výmenou obranného systému

(Londýn, 8. marec 2007  - ENI) Tri britsk cirkvi opakovane vyzvali vládu Veľkej Británie, aby neprikročila k výmene jadrového obranného systému Trident prv, než neprebehne parlamentná diskusia a hlasovanie. Vyhlásenie spoločne podpísali zástupcovia baptistov, metodistov a spojenej reformovanej cirkvi. Británia totiž zvažuje vybudovanie nového systému raketových striel, ktorý by mal stáť 20 miliárd libier a jeho realizácia je rozvrhnutá na 30 rokov.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)


Ekuména vo svete 10/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 7. marca 2007 o 19:40

 

Svetový deň modlitieb žien organizoval pomoc pre Paraguaj

(Mainz, 2. marec 2007 – EPD) Juhoamerická krajina Paraguaj sa v piatok minulý týždeň stala stredobodom Svetového dňa modlitieb žien. Organizačný výbor tohto tradičného laického ekumenického podujatia  oznámil, že v Nemecku sa na ňom na rozličných miestach zišiel 1 milión návštevníkov. Modlitebné podujatia pri príležitosti Svetového dňa modlitieb žien organizujú v 170 štátoch sveta. Cieľom podujatí je vyjadrenie solidarity s ľuďmi v Paraguaji prostredníctvom modlitieb. 40 – 50% obyvateľov tejto juhoamerickej krajiny žije v podmienkach extrémnej chudoby. Hlavnou príčinou chudoby je nespravodlivé rozdelenie pôdy a pretrvávajúca diskriminácia pôvodného indiánskeho obyvateľstva. Počas podujatí svetového dňa modlitieb žien sa konajú aj zbierky na podporu projektov v jednotlivých krajinách. Minulý rok sa len v Nemecku vyzbierali takmer 3 milióny Eur.

 

Cirkvi v Latinskej Amerike pokračujú v sociálnej angažovanosti

(Buenos Aires, 5. marec 2007 – ENI) Cirkvi v Latinskej Amerike zostávajú verné tradícii svojej sociálnej angažovanosti. Záverečný dokument valného zhromaždenia Latinskoamerickej rady cirkví, ktoré sa skončilo v minulých dňoch potvrdzuje, že aj naďalej budú cirkvi vo svojom prostredí odsudzovať nespravodlivosť a porušovanie ľudských práv ako aj to, že, budú sa zasadzovať za hospodársku spravodlivosť a ochranu životného prostredia. Valné zhromaždenie tohto regionálneho združenia cirkví sa konalo v dňoch 19. – 25. februára v Buenos Aires a zúčastnilo sa na ňom 550 delegátov z celého kontinentu. Pôsobenie Latinskoamerickej rady cirkví je úzko prepojené s rozvojom teológie oslobodenia, ktorá zdôrazňuje skutočnosť, že oslobodenie z otroctva hriechu, ktoré pre ľudí získal Ježiš Kristus sa musí prejaviť aj v oslobodení od hriechom ovládaných spoločenských vzťahov a ich náprave.

 

V Hnog Kongu je pôst príležitosťou pre solidaritu s chudobnými

(Hong Kong, 5. marec 2007 – ENI) Obdobie pôstu je zvláštnou príležitosťou pre intenzívne pokánie, ktoré sprevádza aj odriekanie sa. Kresťanský aktivisti v Hong Kongu tento dôraz pôstu aplikujú zaujímavým spôsobom. Vyzývajú ľudí, aby aspoň na chvíľu dokázali žiť ako chudobní ľudia v ich blízkosti a tak prejavili svoju solidaritu s nimi. Iniciatíva cirkvi „staň sa chudobným na týždeň“ je pôstnou kampaňou, v ktorej jej organizátori žiadajú ľudí, aby počas 25. – 31. marca na svoje živobytie nespotrebovali viac než 45 amerických dolárov. Budú mať tak príležitosť pochopiť ako žijú mnohé rodiny v ich meste. Ušetrené prostriedky môžu venovať na dobročinné projekty cirkvi.

 

Ázijská konferencia cirkví oslávila 50. rokov činnosti

(Prapat, Indonézia, 5. marec 2007 – ENI) Ázijská kresťanská konferencia, ktorá je združením cirkví na tomto kontinente oslavuje v tomto roku 50. výročie svojho vzniku. V roku 1957 ju založili v meste Prapat v blízkosti sopky na severe indonézskeho ostrova Sumatra. V tomto meste členské cirkvi zorganizovali aj jubilejné stretnutie, na ktorom si pripomenuli históriu spolupráce cirkví v Ázii. Pri tejto príležitosti pozdravil účastníkov stretnutia aj generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia. Poukázal na podporu, ktorú pri vzniku združenia cirkví v Ázii poskytla Svetová rada cirkví a zdôraznil, že pôsobenie združenia znamenalo novú kapitolu v dejinách svetového ekumenického hnutia.

Terorizmus nemožno poraziť vojnou, hovorí biskupka Kässmannová

(Weimar, 4. marec 2007 – EPD ) Hannoverská evanjelická biskupka Margot Kässmannová vyzvala ekumenické hnutie k zaujatiu dôrazného stanoviska proti vojne a násiliu. „Musíme akceptovať skutočnosť, že terorizmus nemožno poraziť prostredníctvom vojny“, povedala Kässmannová v nedeľu v nemeckom meste Weimar. „Kresťania na celom svete musia odsúdiť armády, ktoré vedú vojny a pri tom sa neštítia používať také prostriedky ako je mučenie, ponižovanie a znásilňovanie“, dodala Kässmannová. Vychádzajúc z rozhovorov s predstaviteľmi rôznych náboženstiev zdôraznila Kässmannová, že každé náboženstvo má v sebe jadro, ktoré nabáda k mieru a pokoju. Preto je pre ňu dôležitá diskusia o tom, či náboženstvo je zlučiteľné s demokraciu. Ak náboženstvá v súlade so svojimi zásadami dokážu rešpektovať a viesť ľudí k zachovávaniu ústavných slobôd, je, podľa biskupky, spolužitie rôznych náboženstiev možné aj na území Nemecka.

 

Biskup Huber kritizuje byrokraciu EÚ

(Berlín, 4. marec 2007 – EPD) Predseda Rady evanjelických cirkví v Nemecku biskup Wolfgang Huber vyzval európskych politikov, aby sa pri tvorbe politiky Európskej únie usilovali viac o blízkosť tejto politiky k občanom a o jej transparentnosť. „Nie je možné, aby sa Bruselské úrady stále viac obklopovali hrubou a nepriestrelnou vrstvou predpisov a vzďaľovali sa od reality života ako vesmírna loď“, povedal biskup Huber v rozhovore pre rozhlasovú stanicu SWR. Upozornil aj na to, že európska vzdelávacia politika sa pod vplyvom takzvanej lisabonskej stratégie nesmie stavať len do služieb hospodárskeho rastu. Pri vzdelávaní musí ísť v prvom rade o prípravu odborne a morálne zdatných jednotlivcov. Huber sa v rozhovore vyjadril aj k otázke budúcej európskej ústavy a zdôraznil, že predchádzajúci návrh je potrebné zlepšiť. V otázke zmienky o Bohu poukázal na riešenie nemeckej ústavy.

 

Diakonia v Nemecku sa prihovára za veľkorysosť voči cudzincom

(Berlín, 2. marca 2007 – EPD) Predseda nemeckej evanjelickej diakonie Klaus-Dieter Kottnik sa zasadzuje za takú úpravu nemeckých zákonov, ktorá by dlhodobo tolerovaným utečencom umožnila získať právo k pobytu. Východiskom pre takúto požiadavku je pre neho zásada lásky k blížnemu. Privítal tak politickú dohodu nemeckej vládnej koalície, ktorá predpokladá veľkorysejšie a voľnejšie postupy pri priznávaní práva na pobyt pre cudzincov. Zároveň však kritizoval tie ustanovenia v návrhu zákona, ktoré priznanie práva na pobyt podmieňujú doložením vážneho úsilia o získanie pracovného miesta zo strany uchádzača. Vzhľadom na situáciu na nemeckom trhu práce je, podľa neho, takáto požiadavka nereálna. Návrh zákona, ktorý v novembri minulého roka získal politickú podporu znamená vyriešenie osudov 190.000 tolerovaných cudzincov, ktorí budú mať po schválení zákona v parlamente právo na pobyt v Nemecku.

 

Svetová rada cirkví podporuje vznik medzináboženskej komisie pre Somálsko

(Ženeva, 2. marca 2007 – ENI) Svetová rada cirkví v Ženeve vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby čím skôr ustanovilo spoločný kresťansko – moslimský mierový výbor na riešenie krízy v Somálsku. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví na svojom nedávnom zasadnutí zároveň vyslovil obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ľudských práv v krajinách susediacich so Somálskom, v Etiópii a Eritrei. Exekutívny výbor Svetovej rady cirkví je najvyšším riadiacim orgánom tejto organizácie a ku svojim zasadnutiam sa schádza dva krát do roka. Na zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 27. februára až 2. marca v Ženeve členovia výboru upozornili, že región v okolí Somálska je v súčasnosti najťažšie skúšanou oblasťou sveta.

 

Arcibiskup Rowan Williams sa prihovoril za oslobodenie väzňa

(Londýn, 2. marec 2007 – ENI) Anglikánsky arcibiskup z Canterbury Rowan Williams sa pripojil k hlasom, ktoré vyzývajú úrady Rovníkovej Guiney k prepusteniu protestantského farára Bienvenida Samba Momessoriho. „Náboženskí predstavitelia sa často stávajú obeťou napätí medzi etnickými skupinami a doplácajú na svojvoľné rozhodnutia úradov“, povedal Williams, ktorý je hlavným predstaviteľom celosvetového anglikánskeho spoločenstva. Momessosiho zadržiavajú úrady bez udania dôvodu a bez riadneho vyšetrovania.

 

Švédsky evanjelický arcibiskup sa stretol s pápežom

(Uppsala, 2. marec 2007  - ENI) Najvyšší predstaviteľ evanjelickej cirkvi vo Švédsku, arcibiskup Anders Wejryd navštívil 5. marca Vatikán a stretol sa s pápežom Benediktom XVI. na súkromnej audiencii. „Je dôležité, aby sa nový arcibiskup stretol s predstaviteľmi iných cirkví tak skoro ako je to len možné a sme radi, že je tu aj možnosť stretnúť sa s pápežom“, povedal pred cestou osobný kaplán arcibiskupa Michael Persson.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI a EPD vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR