logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - september 2008


Ekuména vo svete 39/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 24. septembra 2008 o 19:20

 

V dnešnej relácii sa budeme venovať Stretnutiu vedúcich predstaviteľov členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu z Európskeho kontinentu, ktoré sa skončilo minulý týždeň v severozápadnej časti Nemecka.

Prinášame Vám aj rozhovor so slovenským účastníkom stretnutia generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Milošom Klátikom.

Greifswald, Nemecko/Ženeva, 13. septembra 2008 – LWI

11. – 16. septembra sa v Nemeckom meste Greifswald na pozvanie Pomoranskej evanjelickej cirkvi a Nemeckého národného výboru Svetového luteránskeho zväzu konalo stretnutie vedúcich predstaviteľov európskych členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu. Nosnou témou podujatia bolo „Povolaní rásť, viesť, a starať sa“. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 90 biskupov a iných vedúcich predstaviteľov zo 44 členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu z Európy. Stretnutie zorganizovala Sekcia pre Európu Oddelenia pre misiu a rozvoj Svetového luteránskeho zväzu.

Účastníci stretnutia hovorili o spoločných výzvach a ťažkostiach, ale aj príležitostiach života cirkví v Európe, medzi ktoré patrí globalizácia a sekularizácia, ale tiež rastúci záujem o spiritualitu a duchovno.

Reverend doktor Ishmael Noko na tlačovej konferencii zdôraznil význam takýchto regionálnych stretnutí pre činnosť celej organizácie. Zatiaľ čo regionálne stretnutia členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike majú už mnohoročnú tradíciu, v Európe sa prvé takéto stretnutie konalo v roku 1988, povedal Noko. Vyzdvihol tiež význam stretnutia v súvislosti s prípravami 11. Valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sa bude konať v júli roku 2010 v Štutgarte v Nemecku. Naposledy bolo Valné zhromaždenie zväzu v Nemecku v roku 1952 v Hanoveri. Noko takisto poukázal na význam stretnutia v súvislosti so v súčasnosti prebiehajúcim procesom obnovy Svetového luteránskeho zväzu. Ďalšími centrálnymi témami diskusie boli dva dokumenty prijaté na zasadnutí Centrálneho výboru zväzu minulý rok vo švédskom Lunde – dokument o biskupskej službe a dokument na tému „Rodina, manželstvo, a ľudská sexualita“.

Európsky región tvorí najväčšiu skupinu medzi členskými cirkvami Svetového luteránskeho zväzu. Zo 68,3 miliónov veriacich evanjelikov združených v Svetovom luteránskom zväze viac ako 37 miliónov patrí do členských cirkví v Európe. „Čokoľvek sa udeje v tej časti zemegule, ktorú nazývame Európa, má obrovský vplyv na všetky svetové udalosti. Nech nás Boh vedie v našom úsilí odpovedať na závažné otázky, ktorým čelia cirkvi i spoločnosť v Európe.“, povedal reverend Ishmael Noko počas slávnostných služieb Božích v Greifswalde na úvod stretnutia. Pomoranský biskup doktor Hans-Jürgen Abromeit vyjadril veľkú radosť hostiteľskej cirkvi, keď vítal prítomných biskupov z európskych evanjelických cirkví. Zdôraznil, že všetkých evanjelikov sveta spája jeden krst. Z toho dôvodu bol súčasťou úvodnej bohoslužby aj liturgický akt pripomenutia si krstu.

Účastníkov stretnutia prijal na slávnostnej recepcii aj premiér nemeckého kraja Meklenburgsko-Západné Pomoransko doktor Harald Ringstorff.

Evanjelickú cirkev Augsburského vyznania na Slovensku na stretnutí reprezentoval generálny biskup Miloš Klátik. O stretnutí, jeho hlavných témach, i o dojmoch, ktoré si z Greifswaldu priniesol, sa s ním zhovárala Eva Guldanová.

Brat biskup, nedávno ste sa zúčastnili stretnutia biskupov a iných vedúcich predstaviteľov Európskych evanjelických cirkví Augsburského vyznania v Greifswalde v Nemecku. Čo bolo cieľom tohto stretnutia? A kto boli jeho účastníci?

Cieľom tohto stretnutia bolo, že sa všetci vedúci biskupi a iní vedúci predstavitelia európskych cirkví stretli po troch rokoch osobne. Je predsa iné vyjadrovať sa oficiálne k nejakým veciam písomne a iné prediskutovávať tieto veci, myslím závažného, aj etického významu, spoločne. Takže toto, myslím si, že bolo veľmi dôležité. A potom na programe boli dôležité témy, o ktorých sa tiež zmienim.  Účastníkmi boli všetci vedúci biskupi evanjelických luteránskych cirkví v Európe alebo iní významní predstavitelia týchto cirkví.

Čo sa na stretnutí odohrávalo? Aká tam bola atmosféra?

Na stretnutí odzneli diskusné príspevky, či to už bolo v rámci plenárneho zasadnutia alebo v rámci dvojakých skupín, ktoré boli organizované funkčne – to znamená biskupi sa stretli s biskupmi, a iní predstavitelia, napríklad predstavitelia synody alebo vedúci kancelárií biskupských úradov, sa stretli na iných stretnutiach; alebo boli skupiny zmiešané a potom skôr na geografickom princípe. A to si myslím, že bolo dosť podnetné.

Atmosféra bola srdečná, boli tam, možno povedať bratsko-sesterské vzťahy, a dokonca toto stretnutie vzbudilo záujem aj médií a takisto aj najvyšších štátnych predstaviteľov.

Vedúci predstavitelia cirkví a ostatní prítomní mali na stretnutí možnosť i duchovne sa občerstviť. Vy sám ste viedli jedny ranné bohoslužby. Aké duchovné aktivity boli súčasťou stretnutia?

Tak boli to predovšetkým ranné a večerné služby Božie ako aj slávnostné služby Božie pri 450. výročí úmrtia Johannesa Bugenhagena, ktorého označujeme ako reformátora severného Nemecka. Mimochodom, bol to ten farár, ktorý pôsobil vo Wittenbergu, ktorý aj sobášil Lutera, a nakoniec ho aj pochovával. K tomu zaznela aj veľmi významná prednáška vedúceho biskupa Spojených evanjelických luteránskych cirkví v Nemecku Johannesa Friedricha z Mníchova. Kázal brat biskup Hans-Jürgen Abromeit z Greifswaldu z Pomoranskej evanjelickej cirkvi.

Aké sú hlavné výsledky stretnutia? Čo si odtiaľ odnášate domov? Čo zo stretnutia v Greifswalde vyplýva pre Evanjelickú cirkev na Slovensku, a bude mať stretnutie aj nejaké ovocie pre ekumenické dianie na Slovensku a v Európe?

Tak výsledkami sú aj určité stanoviská k hlavným témam. Hlavná téma bolo episkopé, teda o biskupskom úrade, ako aj o význame manželstva. Takisto, čo je pre nás veľmi dôležité a významné je, že v Bratislave v roku 2010 privítame najvyšších predstaviteľov týchto európskych evanjelických cirkví ako delegátov na Valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu, ktoré bude v Štutgarte, tiež v roku 2010 v lete. Myslím si, že aj týmto prispejeme ku komunikácii medzi jednotlivými európskymi cirkvami a zároveň si myslím, že aj stanoviská, ktoré potom sú aj v písomnej forme, sú podnetom na ďalšie diskusie, teda inými slovami sme čitateľnejší aj pre iných kresťanov, aké máme stanoviská v určitých veciach.

Ďakujeme za rozhovor.

S použitím zdrojov agentúry LWI zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 38/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 17. septembra 2008 o 19:20

 

Svetová rada cirkví oslávila svoje 60. narodeniny

Ženeva, 22. augusta 2008 – ENI/WCC

23. augusta v roku 1948 počas Prvého valného zhromaždenia v Amsterdame v Holandsku bola založená najväčšia svetová ekumenická organizácia Svetová rada cirkví. „Prehlásením, že hľadaním Krista našli jedni druhých sa 147 cirkví, ktoré sa pred 60 rokmi zišli v Amsterdame, nanovo odovzdalo Kristu a zaviazalo jedni druhým“, povedal pri príležitosti osláv 60. výročia súčasný generálny tajomník rady reverend Samuel Kobia. „Je významné, že keď sa na tomto istom mieste zhromažďujeme o 60 rokov neskôr, môžeme povedať, že cirkvi boli verné svojmu záväzku. Nielen že zostali spolu, ale prehĺbili a rozšírili svoje bratstvo“. Svetovú radu cirkví dnes tvorí 349 členských cirkví z viac ako 110 krajín sveta. Reprezentuje tak okolo 560 miliónov kresťanov. „Dnes sa výzvy pri hľadaní viditeľnej jednoty zdajú byť ešte ťažšie, ale my napriek tomu hľadíme do budúcich 60 rokov s nádejou a dôverou“, dodal reverend Kobia.

Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Gruzínsko a Rusko

Ženeva, 12. augusta – 10. septembra 2008 – ENI/WCC/CEC

„Sme tu, aby sme Vám vyjadrili solidaritu svetovej cirkvi a informovali naše cirkvi o tunajšej situácii“ povedal reverend Jean-Arnold de Clermont z Francúzskej protestantskej cirkvi, prezident Konferencie Európskych cirkví, miestnym predstaviteľom počas návštevy delegácie Svetovej rady cirkví v Rusku a Gruzínsku, vrátane vojnou zničených oblastí na území Južného Osetska.

Návšteva, ktorá sa uskutočnila 3. – 7. septembra mala za cieľ „povzbudiť kresťanov v oboch krajinách, aby pokračovali vo vzájomnej komunikácii a modlitbách jedných za druhých“. „Ak kresťania v Gruzínsku a v Rusku dokážu, aby ich rozkol medzi ich krajinami nerozdelil, budú môcť pomôcť svojim vládam pohnúť sa smerom k pokojnému vyriešeniu konfliktu“, povedala Elenora Giddings Ivory vedúca programu verejného svedectva a svetovej obhajoby Svetovej rady cirkví.

Delegácia sa počas návštevy stretla s vysokými predstaviteľmi Ruskej pravoslávnej cirkvi, Gruzínskej pravoslávnej cirkvi i ďalších miestnych cirkví, takisto s miestnymi politickými autoritami a s ľuďmi, ktorí sa stali obeťou vojnového násilia, ako tiež s poskytovateľmi humanitárnej pomoci.

Členovia delegácie SRC po návrate z návštevy Ruska a Gruzínska hovorili o hrozných obrazoch dom po dome zničených vyhladených dedín - zdemolovaných a vypálených, o situácii nezákonnosti na území Južného Osetska ako tiež o veľkých problémoch humanitárnej pomoci dostať sa k ľudom zasiahnutým konfliktom. Hovorili však takisto o spolupráci pravoslávnych cirkví Ruska a Gruzínska pri pomoci obetiam násilia.

Návšteva SRC nadväzovala na krátku návštevu predstaviteľov Konferencie európskych cirkví v Gruzínsku koncom augusta. Obe ekumenické organizácie v spoločnom liste z 12. augusta, len 5 dní po vypuknutí konfliktu, vyzvali k modlitbám a pomoci ľudom zasiahnutým konfliktom na Kaukaze. Ekumenické organizácie potvrdili apely Ruskej i Gruzínskej pravoslávnej cirkvi a Evanjelickej baptistickej cirkvi v Gruzínsku, ktoré jednohlasne vyzývali k zastaveniu konfliktu, vyjednávaniu mierového riešenia a naliehavej pomoci postihnutým.

Spojené štáty si pripomenuli tragické udalosti 11. septembra

New York, 12. septembra 2008 – ENI

11. september, deň výročia teroristických útokov v Spojených štátoch amerických v roku 2001, sa v krajine stal neoficiálnym dňom smútku, kedy si národ pripomína takmer 3000 obetí útokov. „Uvedomujeme si, že tento deň je o rodinách“, povedal pre agentúru ENI Peter Drakoulias, člen rady Chrámu Svätého Mikuláša, patriaceho gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorý bol zničený, keď sa dvojičky Svetového obchodného centra v New Yorku zrútili. „Na konci dňa si vždy uvedomíme, že náš kostol bol len tehly a malta“. Na rozdiel od neho, „ľudský život je ľudským životom, a to je niečo úplne iné“ - dodal Drakoulias.

Generálny tajomník africkej ekumenickej rady verejne podstúpil HIV test

Nairobi, 8. septembra 2008 – ENI

Generálny tajomník Celoafrickej konferencie cirkví – ekvivalentu Konferencie Európskych cirkví na Africkom kontinente – reverend Mvume Dandala išiel príkladom a dal sa otestovať na HIV, aby povzbudil dobrovoľné masové testovanie sa na prítomnosť vírusu v tele. K rovnakému kroku vyzval aj ďalších náboženských vodcov. „Myslím, že viac pastorov by malo prísť na test a neskrývať to“, povedal Dandala, keď 5. septembra vystúpil z malého bieleho stanu, ktorý slúži ako dobrovoľné poradenské a testovacie centrum v tábore pre vyhnancov v slumoch Mathare v Nairobi.

Evanjelická cirkev v Bolívii oslávila 70. výročie svojej existencie ordináciou prvých dvoch žien

La Paz, Bolívia/Ženeva, 7. septembra 2008 – LWI

Evanjelická luteránska cirkev v Bolívii oslávila 7. septembra 70. výročie svojej existencie. Počas špeciálnej slávnostnej liturgie pri príležitosti tejto udalosti bolo ordinovaných za kňazov niekoľko mužov a žien. Bolo to po prvýkrát v histórii tejto cirkvi, že do kňazského úradu boli vysvätené aj ženy. Medzi ordinujúcimi vysokými cirkevnými predstaviteľmi bol i generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu, reverend doktor Ishmael Noko.

„Je to veľmi povzbudivé znamenie a silný signál, že 15 zo 16 členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Latinskej Amerike a Karibiku v súčasnosti ordinuje ženy. Svetový luteránsky zväz sprevádzal evanjelickú cirkev v Bolívii v posledných desaťročiach v procese rozhodovania o tejto otázke. Hodnoty plného zapojenia sa a účasti mužov i žien na živote a službe cirkvi boli takto veľmi mocne vyjadrené“, poznamenal reverend Noko. Berta Uturunco, viceprezidentka cirkvi a národná koordinátorka práce so ženami v cirkvi, ktorá bola počas bohoslužby jednou z troch žien poverených vykonávať určité cirkevné funkcie, nazvala prvú ordináciu žien v bolívijskej evanjelickej cirkvi „historickým momentom v budovaní inkluzívneho spoločenstva“.

Začiatky Bolívijskej evanjelickej luteránskej cirkvi siahajú do obdobia misionárskych aktivít v roku 1938 v Andskej vysočine a na území obývanom domorodým Aymarským ľudom. Cirkev bola oficiálne založená v roku 1972. V tom istom roku opustili Bolíviu misionári zo Spojených štátov amerických. V roku 1975 sa cirkev stala členom Svetového luteránskeho zväzu. V súčasnosti má cirkev okolo 22 000 členov, z ktorých väčšina sú domorodí obyvatelia. Cirkev má 130 cirkevných zborov, plus 35 kazateľských staníc. Slúži v nej 12 ordinovaných kňazov a okolo 100 kazateľov.

Turecko musí rešpektovať nariadenie Európskeho súdu vo vzťahu k zabratému cirkevnému majetku

Oxford, Ohio, 11. septembra 2008 – ENI

Komisia pre medzinárodnú náboženskú slobodu Spojených štátov amerických vyzvala vládu Turecka, aby s okamžitou platnosťou implementovala nariadenie Európskeho súdu pre ľudské práva vrátiť alebo finančne nahradiť skonfiškovanú zem, ktorú pred viac ako desiatimi rokmi vláda Turecka vzala pravoslávnej cirkvi. V polovici roku 2008 sa Európsky súd jednohlasne uzniesol, že Turecko v tejto veci porušilo protokol o majetkových právach Európskej dohody o ľudských právach. Konfiškácia sa týka sirotinca na tureckom ostrove Buyukada, ktorý patrí Ekumenickému patriarchátu v Konštantínopole.

Zvitky od Mŕtveho mora budú čoskoro na internete

Jeruzalem, 9. septembra 2008 – ENI

Izraelský úrad pre staroveké historické pamiatky vyjadril potešenie z výsledkov pilotného projektu digitalizácie Zvitkov od Mŕtveho mora. Tieto staroveké rukopisy obsahujú najstaršie vzorky doteraz nájdených spisov zo židovskej Biblie, kresťanmi nazývanej Stará zmluva alebo Starý zákon. „Dúfame, že v priebehu piatich rokov si ľudia budú môcť pomocou jedného kliknutia na počítači prehliadať najlepšie zobrazenia Zvitkov od Mŕtveho mora“, povedala Pnina Shor, vedúca oddelenia starostlivosti o zachovanie historických artefaktov Izraelského úradu pre staroveké historické pamiatky v nadväznosti na testovanie, ktoré prebehlo koncom augusta.

Súostroviu Tuvalu hrozí kvôli klimatickým zmenám zánik

Funafuti, Tuvalu, 4. – 8. septembra 2008 – ENI

Funafuti je hlavným ostrovom súostrovia Tuvalu ležiaceho na sever od Fiji v pokojných hlbokých vodách južného Pacifiku. Súostrovie 9 ostrovov je štvrtou najmenšou krajinou sveta, má len 12 000 obyvateľov, a je zároveň krajinou najnižšie položenou.

Naša zemeguľa sa však v dôsledku zvyšujúceho sa skleníkového efektu a súvisejúcej klimatickej zmeny možno onedlho rozlúči s týmto súostrovím plným nádherných atolov. Dôkazy klimatickej zmeny sú tu doslova hmatateľné: čoraz väčšie prílivové vlny, pobrežná erózia, slané a špinavé rybníky a jazierka, ktoré kedysi plnila priezračná sladká voda, ktorá bývala zdrojom životne dôležitej tekutiny – pitnej vody.

Minister životného prostredia Tuvalu Tavau Teii hovorí: „posledné výskumy Univerzity Južného Pacifiku teraz vravia, že nám (súostroviu) zostáva 30 rokov. Situácia je hrozná.“

Cirkev je na Tuvalu najväčšou mimovládnou organizáciou. Reverend Tofina Falani, najvyšší predstaviteľ cirkvi, rozpráva: „Je to naša krajina, nazývame ju „fanua“ – náš domov... Milujeme Tuvalu, ... zem, ktorú nám Boh dal.“

Zbožní Tuvalčania majú okrem strachu zo zaplavenia oceánom obavy i z paralyzujúcej takzvanej „teológie potopy“, ktorú k nim importujú fundamentalistickí kresťania zo Spojených štátov. Krajinu totiž v poslednom období zaplavuje bizarná teológia, ktorá na základe biblického príbehu o Noachovi a potope popiera klimatickú zmenu.

„Nevzdávajte sa nás“, tak znie v tejto situácii výzva a prosba svetu z Kresťanskej cirkvi v Tuvalu, ústami jej prezidenta reverenda Falaniho. Vládni predstavitelia, opozícia, cirkev, i mestská rada, všetci si prajú, aby sa svet k nim pridal pre záchranu ich národa a tak zachránil svet samotný od najhorších dôsledkov klimatickej zmeny. Boj o Tuvalu je bojom o záchranu tejto zeme.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, CEC, a LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 38/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 17. septembra 2008 o 19:20

 

Svetová rada cirkví oslávila svoje 60. narodeniny

Ženeva, 22. augusta 2008 – ENI/WCC

23. augusta v roku 1948 počas Prvého valného zhromaždenia v Amsterdame v Holandsku bola založená najväčšia svetová ekumenická organizácia Svetová rada cirkví. „Prehlásením, že hľadaním Krista našli jedni druhých sa 147 cirkví, ktoré sa pred 60 rokmi zišli v Amsterdame, nanovo odovzdalo Kristu a zaviazalo jedni druhým“, povedal pri príležitosti osláv 60. výročia súčasný generálny tajomník rady reverend Samuel Kobia. „Je významné, že keď sa na tomto istom mieste zhromažďujeme o 60 rokov neskôr, môžeme povedať, že cirkvi boli verné svojmu záväzku. Nielen že zostali spolu, ale prehĺbili a rozšírili svoje bratstvo“. Svetovú radu cirkví dnes tvorí 349 členských cirkví z viac ako 110 krajín sveta. Reprezentuje tak okolo 560 miliónov kresťanov. „Dnes sa výzvy pri hľadaní viditeľnej jednoty zdajú byť ešte ťažšie, ale my napriek tomu hľadíme do budúcich 60 rokov s nádejou a dôverou“, dodal reverend Kobia.

Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Gruzínsko a Rusko

Ženeva, 12. augusta – 10. septembra 2008 – ENI/WCC/CEC

„Sme tu, aby sme Vám vyjadrili solidaritu svetovej cirkvi a informovali naše cirkvi o tunajšej situácii“ povedal reverend Jean-Arnold de Clermont z Francúzskej protestantskej cirkvi, prezident Konferencie Európskych cirkví, miestnym predstaviteľom počas návštevy delegácie Svetovej rady cirkví v Rusku a Gruzínsku, vrátane vojnou zničených oblastí na území Južného Osetska.

Návšteva, ktorá sa uskutočnila 3. – 7. septembra mala za cieľ „povzbudiť kresťanov v oboch krajinách, aby pokračovali vo vzájomnej komunikácii a modlitbách jedných za druhých“. „Ak kresťania v Gruzínsku a v Rusku dokážu, aby ich rozkol medzi ich krajinami nerozdelil, budú môcť pomôcť svojim vládam pohnúť sa smerom k pokojnému vyriešeniu konfliktu“, povedala Elenora Giddings Ivory vedúca programu verejného svedectva a svetovej obhajoby Svetovej rady cirkví.

Delegácia sa počas návštevy stretla s vysokými predstaviteľmi Ruskej pravoslávnej cirkvi, Gruzínskej pravoslávnej cirkvi i ďalších miestnych cirkví, takisto s miestnymi politickými autoritami a s ľuďmi, ktorí sa stali obeťou vojnového násilia, ako tiež s poskytovateľmi humanitárnej pomoci.

Členovia delegácie SRC po návrate z návštevy Ruska a Gruzínska hovorili o hrozných obrazoch dom po dome zničených vyhladených dedín - zdemolovaných a vypálených, o situácii nezákonnosti na území Južného Osetska ako tiež o veľkých problémoch humanitárnej pomoci dostať sa k ľudom zasiahnutým konfliktom. Hovorili však takisto o spolupráci pravoslávnych cirkví Ruska a Gruzínska pri pomoci obetiam násilia.

Návšteva SRC nadväzovala na krátku návštevu predstaviteľov Konferencie európskych cirkví v Gruzínsku koncom augusta. Obe ekumenické organizácie v spoločnom liste z 12. augusta, len 5 dní po vypuknutí konfliktu, vyzvali k modlitbám a pomoci ľudom zasiahnutým konfliktom na Kaukaze. Ekumenické organizácie potvrdili apely Ruskej i Gruzínskej pravoslávnej cirkvi a Evanjelickej baptistickej cirkvi v Gruzínsku, ktoré jednohlasne vyzývali k zastaveniu konfliktu, vyjednávaniu mierového riešenia a naliehavej pomoci postihnutým.

Spojené štáty si pripomenuli tragické udalosti 11. septembra

New York, 12. septembra 2008 – ENI

11. september, deň výročia teroristických útokov v Spojených štátoch amerických v roku 2001, sa v krajine stal neoficiálnym dňom smútku, kedy si národ pripomína takmer 3000 obetí útokov. „Uvedomujeme si, že tento deň je o rodinách“, povedal pre agentúru ENI Peter Drakoulias, člen rady Chrámu Svätého Mikuláša, patriaceho gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorý bol zničený, keď sa dvojičky Svetového obchodného centra v New Yorku zrútili. „Na konci dňa si vždy uvedomíme, že náš kostol bol len tehly a malta“. Na rozdiel od neho, „ľudský život je ľudským životom, a to je niečo úplne iné“ - dodal Drakoulias.

Generálny tajomník africkej ekumenickej rady verejne podstúpil HIV test

Nairobi, 8. septembra 2008 – ENI

Generálny tajomník Celoafrickej konferencie cirkví – ekvivalentu Konferencie Európskych cirkví na Africkom kontinente – reverend Mvume Dandala išiel príkladom a dal sa otestovať na HIV, aby povzbudil dobrovoľné masové testovanie sa na prítomnosť vírusu v tele. K rovnakému kroku vyzval aj ďalších náboženských vodcov. „Myslím, že viac pastorov by malo prísť na test a neskrývať to“, povedal Dandala, keď 5. septembra vystúpil z malého bieleho stanu, ktorý slúži ako dobrovoľné poradenské a testovacie centrum v tábore pre vyhnancov v slumoch Mathare v Nairobi.

Evanjelická cirkev v Bolívii oslávila 70. výročie svojej existencie ordináciou prvých dvoch žien

La Paz, Bolívia/Ženeva, 7. septembra 2008 – LWI

Evanjelická luteránska cirkev v Bolívii oslávila 7. septembra 70. výročie svojej existencie. Počas špeciálnej slávnostnej liturgie pri príležitosti tejto udalosti bolo ordinovaných za kňazov niekoľko mužov a žien. Bolo to po prvýkrát v histórii tejto cirkvi, že do kňazského úradu boli vysvätené aj ženy. Medzi ordinujúcimi vysokými cirkevnými predstaviteľmi bol i generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu, reverend doktor Ishmael Noko.

„Je to veľmi povzbudivé znamenie a silný signál, že 15 zo 16 členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Latinskej Amerike a Karibiku v súčasnosti ordinuje ženy. Svetový luteránsky zväz sprevádzal evanjelickú cirkev v Bolívii v posledných desaťročiach v procese rozhodovania o tejto otázke. Hodnoty plného zapojenia sa a účasti mužov i žien na živote a službe cirkvi boli takto veľmi mocne vyjadrené“, poznamenal reverend Noko. Berta Uturunco, viceprezidentka cirkvi a národná koordinátorka práce so ženami v cirkvi, ktorá bola počas bohoslužby jednou z troch žien poverených vykonávať určité cirkevné funkcie, nazvala prvú ordináciu žien v bolívijskej evanjelickej cirkvi „historickým momentom v budovaní inkluzívneho spoločenstva“.

Začiatky Bolívijskej evanjelickej luteránskej cirkvi siahajú do obdobia misionárskych aktivít v roku 1938 v Andskej vysočine a na území obývanom domorodým Aymarským ľudom. Cirkev bola oficiálne založená v roku 1972. V tom istom roku opustili Bolíviu misionári zo Spojených štátov amerických. V roku 1975 sa cirkev stala členom Svetového luteránskeho zväzu. V súčasnosti má cirkev okolo 22 000 členov, z ktorých väčšina sú domorodí obyvatelia. Cirkev má 130 cirkevných zborov, plus 35 kazateľských staníc. Slúži v nej 12 ordinovaných kňazov a okolo 100 kazateľov.

Turecko musí rešpektovať nariadenie Európskeho súdu vo vzťahu k zabratému cirkevnému majetku

Oxford, Ohio, 11. septembra 2008 – ENI

Komisia pre medzinárodnú náboženskú slobodu Spojených štátov amerických vyzvala vládu Turecka, aby s okamžitou platnosťou implementovala nariadenie Európskeho súdu pre ľudské práva vrátiť alebo finančne nahradiť skonfiškovanú zem, ktorú pred viac ako desiatimi rokmi vláda Turecka vzala pravoslávnej cirkvi. V polovici roku 2008 sa Európsky súd jednohlasne uzniesol, že Turecko v tejto veci porušilo protokol o majetkových právach Európskej dohody o ľudských právach. Konfiškácia sa týka sirotinca na tureckom ostrove Buyukada, ktorý patrí Ekumenickému patriarchátu v Konštantínopole.

Zvitky od Mŕtveho mora budú čoskoro na internete

Jeruzalem, 9. septembra 2008 – ENI

Izraelský úrad pre staroveké historické pamiatky vyjadril potešenie z výsledkov pilotného projektu digitalizácie Zvitkov od Mŕtveho mora. Tieto staroveké rukopisy obsahujú najstaršie vzorky doteraz nájdených spisov zo židovskej Biblie, kresťanmi nazývanej Stará zmluva alebo Starý zákon. „Dúfame, že v priebehu piatich rokov si ľudia budú môcť pomocou jedného kliknutia na počítači prehliadať najlepšie zobrazenia Zvitkov od Mŕtveho mora“, povedala Pnina Shor, vedúca oddelenia starostlivosti o zachovanie historických artefaktov Izraelského úradu pre staroveké historické pamiatky v nadväznosti na testovanie, ktoré prebehlo koncom augusta.

Súostroviu Tuvalu hrozí kvôli klimatickým zmenám zánik

Funafuti, Tuvalu, 4. – 8. septembra 2008 – ENI

Funafuti je hlavným ostrovom súostrovia Tuvalu ležiaceho na sever od Fiji v pokojných hlbokých vodách južného Pacifiku. Súostrovie 9 ostrovov je štvrtou najmenšou krajinou sveta, má len 12 000 obyvateľov, a je zároveň krajinou najnižšie položenou.

Naša zemeguľa sa však v dôsledku zvyšujúceho sa skleníkového efektu a súvisejúcej klimatickej zmeny možno onedlho rozlúči s týmto súostrovím plným nádherných atolov. Dôkazy klimatickej zmeny sú tu doslova hmatateľné: čoraz väčšie prílivové vlny, pobrežná erózia, slané a špinavé rybníky a jazierka, ktoré kedysi plnila priezračná sladká voda, ktorá bývala zdrojom životne dôležitej tekutiny – pitnej vody.

Minister životného prostredia Tuvalu Tavau Teii hovorí: „posledné výskumy Univerzity Južného Pacifiku teraz vravia, že nám (súostroviu) zostáva 30 rokov. Situácia je hrozná.“

Cirkev je na Tuvalu najväčšou mimovládnou organizáciou. Reverend Tofina Falani, najvyšší predstaviteľ cirkvi, rozpráva: „Je to naša krajina, nazývame ju „fanua“ – náš domov... Milujeme Tuvalu, ... zem, ktorú nám Boh dal.“

Zbožní Tuvalčania majú okrem strachu zo zaplavenia oceánom obavy i z paralyzujúcej takzvanej „teológie potopy“, ktorú k nim importujú fundamentalistickí kresťania zo Spojených štátov. Krajinu totiž v poslednom období zaplavuje bizarná teológia, ktorá na základe biblického príbehu o Noachovi a potope popiera klimatickú zmenu.

„Nevzdávajte sa nás“, tak znie v tejto situácii výzva a prosba svetu z Kresťanskej cirkvi v Tuvalu, ústami jej prezidenta reverenda Falaniho. Vládni predstavitelia, opozícia, cirkev, i mestská rada, všetci si prajú, aby sa svet k nim pridal pre záchranu ich národa a tak zachránil svet samotný od najhorších dôsledkov klimatickej zmeny. Boj o Tuvalu je bojom o záchranu tejto zeme.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, CEC, a LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


  

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR