logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - júl 2008


Ekuména vo svete 31/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 30. júla 2008 o 19:20

 

Baptisti prežívajú leto nabité stretnutiami:

·           Výročné zhromaždenie Svetovej baptistickej aliancie

18. júla 2008 – BWA

Minulý týždeň, 20. – 25. júla, sa v Prahe konalo Výročné zhromaždenie Svetovej baptistickej aliancie. Súčasťou stretnutia, ktoré sa po prvýkrát zišlo na území Českej republiky, bolo zasadnutie Generálnej rady, najvyššieho rozhodovacieho orgánu aliancie v období medzi Svetovými kongresmi baptistov. Tieto sa konajú každých 5 rokov. Na poslednom z nich, v roku 2005 v Birminghame, oslávila Svetová aliancia baptistov 100 rokov od svojho vzniku. Súčasťou tohtoročného stretnutia v Prahe bolo aj plánovanie budúceho Svetového kongresu, ktorý sa bude konať v roku 2010 v Honolulu na Havajských ostrovoch. Stretnutia Generálnej rady sa zúčastnilo 414 delegátov zo všetkých svetových kontinentov. V Prahe počas stretnutia zasadal takisto Výkonný výbor Baptistickej aliancie, rozličné sekcie, ako napríklad humanitárna organizácia Svetová baptistická pomoc; konali sa tiež stretnutia 6 regionálnych združení baptistov podľa jednotlivých kontinentov a stretnutia špecializovaných oddelení, napríklad pre mládež a pre ženy.

·           Práca komisií Svetovej baptistickej aliancie

22. júla 2008 – BWA

Na výročnom stretnutí v Prahe boli aj stretnutia 6 komisií Svetovej aliancie baptistov. Komisia pre cirkevné učenie a medzicirkevnú spoluprácu a Komisia pre slobodu a spravodlivosť asistovali aliancii pri formulovaní odpovede baptistov na list, ktorý kresťanským vodcom v októbri minulého roku poslali 138 moslimskí učenci ako pozvanie pre spoločný otvorený dialóg. Komisia pre slobodu a spravodlivosť sa na samostatnom stretnutí venovala otázke utečencov, migrácie a stratených ľudí. Tri z komisií (Komisia pre baptistické dedičstvo a identitu, Komisia pre cirkevné učenie a medzicirkevnú spoluprácu, a Komisia pre cirkevných vodcov) sa spoločne zaoberali otázkou „Ordinácie alebo poverovania služobníkov“ so zámerom objasniť pochopenie a prax ordinácie v baptistických spoločenstvách žijúcich v rozličných kontextoch po celom svete.  Členom Svetovej baptistickej aliancie je 214 baptistických jednôt vo viac ako 120 krajinách. Aliancia združuje asi 105 miliónov ľudí.  Zázemie pre stretnutie v Prahe vytvoril Medzinárodný baptistický teologický seminár, ktorý tam sídli.

·           Teologická konferencia a festival mladých

18. júla 2008 – BWA

26. – 29. júla pokračovalo stretnutie v Prahe na Medzinárodnom baptistickom teologickom seminári. Konala sa tam 7. baptistická medzinárodná konferencia o teologickom vzdelávaní. Stretlo sa na nej 125 baptistických učencov, profesorov a  autorov teologických kníh. Zamerali sa na tému „Skúmanie teologických hraníc: príbeh baptistov od Amsterdamu po dnes“. 

30. júla sa začína v nemeckom meste Lipsko 15. baptistická mládežnícka svetová konferencia. Očakáva sa na nej účasť viac ako 7000 mladých ľudí z vyše 80 krajín, väčšina vo veku od 13 do 35 rokov. Pod nosnou témou „Ponor sa hlbšie“ ich spoja bohoslužobné podujatia, neformálne stretnutia, kultúrne výmeny, nadväzovanie priateľstiev, ale aj evanjelizácia a misia.

Lambetská konferencia anglikánskych biskupov začala spoločnými dňami stíšenia

Canterbury, 18. júla 2008 – LCDaily

Od 16. júla do 3. augusta sa neďaleko sídla najvyššieho predstaviteľa Anglikánskeho spoločenstva, arcibiskupa z Canterbury, koná Lambetská konferencia – stretnutie biskupov a vysokých anglikánskych cirkevných predstaviteľov z celého sveta. Lambetská konferencia sa prvýkrát zišla v roku 1867 a odvtedy sa koná každých desať rokov. Tento rok sa na nej zišlo viac ako 600 biskupov spoločenstva, ktoré zahŕňa 77 miliónov veriacich.  Prvé tri dni sa biskupi stretli pri duchovných cvičeniach, naplnených meditáciou nad Svätým Písmom, spoločným zdieľaním, modlitbami a spevom. Dni spoločného stíšenia viedol arcibiskup Canterbury Rowan Williams. Biskup George Councell z New Jersey povedal, že tieto dni boli „obrovským zdrojom posilnenia“ pre prácu v nastávajúcich dňoch. Arcibiskup Harare, Sebastian Bakare, o spoločných dňoch duchovných zamyslení povedal: „Boli naplnené pokojom. Arcibiskup Williams sa dotýkal tém, ktoré nás všetkých spájajú.“  Samotná Lambetská konferencia bola slávnostne zahájená Eucharistickými službami Božími v Canterburskej katedrále 20. júla. Biblické zamyslenia v Canterburskej katedrále pokračujú počas celého trvania konferencie.

Rumunská pravoslávna cirkev odpustila arcibiskupovi, ktorý prijal eucharistiu na katolíckej omši

Varšava, 18. júla 2008 – ENI

Rumunská pravoslávna cirkev pripomenula svojim členom, aby neprijímali sviatosti v iných denomináciách. Stalo sa tak potom, ako udelila ospravedlnenie arcibiskupovi Banátu, ktorý v júni prijal Večeru Pánovu počas Katolíckej omše. „Žiadny biskup, kňaz, diakon, mních, rehoľná sestra, alebo laický veriaci Rumunskej pravoslávnej cirkvi nesmie prijať svätú eucharistiu v inej kresťanskej cirkvi“, povedal tlačový úrad patriarchátu v Bukurešti vo vyhlásení 9. júla. Súčasne doplnil, že tí, ktorí by toto ustanovenie neuposlúchli, stratia „spoločenstvo s pravoslávnou cirkvou“.

Spomienka na poslednú ruskú cársku dynastiu, ktorú pred 90 rokmi popravili boľševici

Moskva, 22. júla 2008/ Varšava, 23. júla 2008 – ENI

Rusko si pripomenulo 90 rokov od zavraždenia cára Mikuláša II., jeho manželky Alexandry a ich piatich detí boľševikmi 17. júla 1918, rok po začiatku revolúcie v Rusku. Pri príležitosti spomienky zorganizovali koncerty, výstavy, náboženské procesie a diskutovalo sa o pokání a rehabilitácii. „Rehabilitovanie diabolského skutku spáchaného v júli 1918 znamenalo začiatok tragických udalostí, ktoré náš národ pretrpel v 20. storočí“, povedal patriarcha Ruskej pravoslávnej cirkvi Alexej II. vo vyhlásení pri príležitosti spomienky.  Hovorca Ruskej pravoslávnej cirkvi reverend Vševolod Čaplin požadoval odsúdenie vraždy cára a jeho rodiny ako súčasť jasného zrieknutia sa komunistickej minulosti. „Rusko sa nemôže postaviť budúcnosti s čistým svedomím, kým si budeme myslieť, že to, čo boľševici urobili, bolo normálne“, povedal reverend Čaplin, ktorý je zástupcom vrchného predstaviteľa Oddelenia pre vonkajšie cirkevné záležitosti Moskovského patriarchátu.

Seminár SLZ o pohľade evanjelikov na letničné vplyvy v Afrike

Soweto, Južná Afrika/Ženeva, 17. júla 2008 – LWI

Existuje obrovská rôznorodosť medzi evanjelickými cirkvami v Afrike vo vzťahu k uzdravovaniam, exorcizmu, hovoreniu v jazykoch a iným skutočnostiam, ktoré sú obyčajne spojené s letničnými cirkvami. Existujú však evanjelické teologické presvedčenia, ako napríklad prvoradé miesto Božej milosti, ktoré sú kľúčové pre hodnotenie týchto praktík. 

Taký je výsledok teologického seminára, ktorý v Sowete v Juhoafrickej republike pripravilo Oddelenie pre teológiu a štúdium Svetového luteránskeho zväzu. 30 účastníci seminára z rozličných kútov Afriky i spoza jej hraníc sa na ňom zamýšľali nad témou „Kľúčové evanjelické presvedčenia a praktiky vo vzťahu k neo-pentekostalizmu“. Seminár bol šiestym v sérii štúdií na tému Teológia v živote Cirkvi.

V ústrednom príhovore rozlíšil profesor J. Kwabena Asomoah-Gyadu z Teologického seminára Svätej Trojice v Accre v Ghane medzi klasickými letničnými hnutiami a novšími neo-pentekostálnymi dôrazmi na teológiu prosperity a postupu nahor. Poukázal tiež na to, že cirkvi v Novej Zmluve boli „skrz-naskrz charizmatické“ v tom, ako zažívali Božiu zmocňujúcu prítomnosť. Zdôraznil i rozmanitú, mnohotvárnu povahu pentekostalizmu a charizmatických obnovujúcich hnutí.

Doktorka Sarojini Nadar z Univerzity Kwazulu-Natal v Pietermaritzburgu v Južnej Afrike upozornila, že sola Scriptura v chápaní mnohých neo-pentekostalistov vedie k prístupu, ktorý vníma Bibliu ako neomylnú, bezchybnú, inšpirovanú a bezprostrednú. Tento prístup je uprednostňovaný pred kristologickou hermeneutikou Lutera.

Účastníci seminára podčiarkli dôležitú úlohu cirkvi v odpovedaní na aktuálne potreby ľudí. Zdôraznili potrebu vytvárať bohoslužby, na ktorých by sa ľudia sami mohli viac zapojiť, a nutnosť ceniť si rozličné dary a ovocie Ducha Svätého. „Mnoho ľudí opustilo evanjelické kostoly, pretože mali pocit, že im nebola daná príležitosť, aby využili svoje duchovné dary“, poznamenal Grace Ufan Friday, evanjelizátor Luteránskej cirkvi v Nigérii. Všetci účastníci sa zhodli na tom, že vyučovaniu o Duchu Svätom a veľkom množstve darov Ducha by sa mala, najmä medzi laickými veriacimi, venovať väčšia pozornosť.

Saudsko-arabský kráľ zvolal Svetovú konferenciu o medzináboženskom dialógu

21. júla 2008 – WCC

Dialóg je „najlepšou cestou k vzájomnému porozumeniu a spolupráci ako v medziľudských vzťahoch tak i v mierovom spolužití medzi národmi“, hovorí sa v záverečnej správe, ktorú potvrdili delegáti Svetovej konferencie o dialógu v španielskom Madride. Konferencia prebehla v dňoch 16. – 18. júla. Zorganizovala ju Moslimská svetová liga, s iniciatívou prišiel kráľ Saudskej Arábie Abdullah bin Abdul Aziz.

„Dialóg je jednou zo základných vecí života. Je takisto jedným z najdôležitejších prostriedkov vzájomného poznávania, spolupráce, výmeny záujmov a nachádzania pravdy. Všetko toto prispieva k blahu ľudstva.“, pokračuje správa a vyzýva k neutíchajúcemu dialógu medzi náboženstvami, civilizáciami a kultúrami. Zároveň žiada valné zhromaždenie OSN, aby podporilo odporúčania tohto zhromaždenia.

Svetovú radu cirkví na stretnutí reprezentoval metropolita Francúzska Emmanuel, zastupujúci Ekumenický patriarchát. Metropolita potvrdil, že medzináboženský dialóg je dlhodobo jednou z hlavných priorít pastorálneho záujmu a práce Svetovej rady cirkví i pravoslávneho patriarchátu v Konštantinopole.

Kráľ Abdullah v otváracom príhovore povedal: „Musíme povedať svetu, že rozdiely nemusia viesť k sporom.“ 

„Táto udalosť je historickou nielen preto, že ju zvolal saudsko-arabský kráľ alebo moslimovia, ale aj preto, že medzi partnermi dialógu sú hinduisti, budhisti, a skihovia, ktorých konzervatívni moslimovia tradične nepovažujú za náboženstvá“, povedal reverend Shanta Premawardhana, riaditeľ programu medzináboženského dialógu a spolupráce Svetovej rady cirkví, ktorý sa konferencie tiež zúčastnil. Medzi prítomnými kresťanmi bol aj kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Na konferencii boli takisto židovskí náboženskí vodcovia. Celkovo sa Medzinárodnej konferencie pre dialóg v Španielsku v Madride zúčastnilo okolo 200 predstaviteľov rozličných náboženstiev.

Islam je oficiálnym štátnym náboženstvom v Saudskej Arábii. Nemoslimské náboženské obrady a symboly sú na území kráľovstva zakázané.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, LWI, BWA a LCDaily  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 30/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 23. júla 2008 o 19:20

Rozhovor so štyrmi mladými ľuďmi – protestantmi, ktorí strávili posledný rok štúdiom teológie v Ríme. Do Ríma sa dostali vďaka Centru Melanchton.

O tom, čo ich do večného mesta priviedlo a čo tam zažili, sa s nimi rozprávala jedna z nich – Eva Guldanová.

Centrum Melanchton je protestantské centrum ekumenických štúdií v Ríme. Založili a spravujú ho spoločne Evanjelická luteránska cirkev v Taliansku a Valdénska teologická fakulta v Ríme. Centrum pripravuje rozličné programy ako napríklad dvojtýždňový Kurz ekumenizmu v Ríme. Hlavným programom je však rok teologických štúdií vo večnom meste pre protestantských študentov teológie z celého sveta.

V akademickom roku 2007/2008 bolo „Melantonínov“, ako sa študenti žartovne prezývajú, 12. Deviati z nich prišli z Nemecka, zvyšní traja boli z Rumunska, Maďarska a Slovenska. Boli medzi nimi 4 mladí muži a 8 dievčat vo veku od 22 do 30 rokov. Jedna z nich bola z Metodistickej cirkvi, ostatní boli evanjelici Augsburského vyznania.

Štyria z nich sa s nami podelili o zážitky a skúsenosti:

 

Lilla Lakatos je z Dombovàru v Maďarsku a má 24 rokov. Je členkou Metodistickej cirkvi a študuje na Evanjelickej teologickej fakulte v Budapešti.

 

Susanne Spalteholz pochádza z Karlsruhe z Nemecka. Má 25 rokov a je evanjelička. Posledné 3 roky študovala teológiu v Tübingene.

 

Georg Bucher pochádza z Bavorska. Má 26 rokov a je ženatý. Patrí do Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania a teológiu študoval v Jene a Halle.

 

Claudia Tost je z bývalého východného Nemecka, z Krušných hôr. Má 23 rokov a je tiež evanjelička. Teológiu študuje v Lipsku.

 

 

 

Na čo ste sa počas tohto roka štúdií v Ríme zamerali? Aké kurzy a kde ste navštevovali? A ktoré z nich hodnotíte ako najlepšie?

Lilla Lakatos: Počas tohto roku v Ríme som navštevovala rozličné predmety na rôznych katolíckych fakultách a na Valdénskej teologickej fakulte. V centre môjho záujmu boli rozličné témy. Chcela som napríklad spoznať protestantov v Taliansku, v prvom rade Valdéncov – nevedela som o nich takmer nič, a takisto spoznať katolíkov. Pretože mať možnosť študovať katolícku teológiu v Ríme je veľmi jedinečná príležitosť. 

Navštevovala som teda kurzy na Valdénskej fakulte, všetky sa mi páčili. Snáď najviac čítanie z valdénskych prameňov. Bolo to totiž niečo naozaj jedinečné. So skupinou študentov ako by sme absolvovali cestu do minulosti a spoznávali valdéncov tak priamo zo spisov z ich počiatku, z prameňov, bolo to veľmi zaujímavé.

Ďalšia vec, ktorá bola pre mňa veľmi dôležitá, bol zasvätený život. Je to oblasť, ktorá ma nezaujímala len preto, že si myslím, že je jednoducho zaujímavá a chcela som o nej vedieť viac. Zaujíma ma celkom osobne, hlboko, pretože sa chcem stať diakonisou. A v Ríme som mohla spoznať mnohých rehoľných bratov a sestry ... ľudí, ktorí sa už rozhodli zasvätiť svoj život Bohu. Táto skúsenosť ma veľmi obohatila.

Na Univerzite Urbaniana som navštevovala jeden kurz o zasvätenom živote, kde som sa dozvedela trochu viac o cirkevnom učení o tejto tematike. Ďalší kurz som navštevovala na Františkánskej fakulte Antonianum, ktorý bol trochu viac o psychológii, o starostlivosti o dušu, o citlivosti ... Na Antonianum som chodila aj na kurz o Františkánskej spiritualite. Bolo to veľmi zaujímavé. Veľmi sa mi páčil nielen obsah vyučovania, ale celá atmosféra tejto školy. Na začiatku som bola ohromená z toho, že zrazu predo mnou stáli rehoľníci nielen z Talianska, ale zo Spojených štátov, z Afriky, z celého sveta ... Bol to krásny zážitok.   Všetky tieto kurzy a tiež hodiny strávené čítaním literatúry v rozličných knižniciach ma priviedli k momentu, kedy som pochopila, že najkrajšou vecou je to, že Ježiš zasvätil svoj život pre nás. .. A nie to má byť v centre, že my zasvätíme svoj život, to je dar. Ja však verím a vždy sa chcem držať toho, že to bol On, kto zasvätil svoj život.

Claudia Tost: Ja som chcela tento rok študovať predovšetkým ekuménu, preto som si zvolila kurzy hlavne v oblasti Novej Zmluvy a dogmatiky. Najviac som sa asi naučila na dogmatických predmetoch. Čo sa mi však najviac páčilo, bol jeden seminár o novej exegetickej metóde na novozmluvnom poli. Zaujímavé je, že sa hovorí, že exegéza, čiže výklad textu, je oblasť, kde sa môžu teológovia rozličných vierovyznaní stretnúť, lebo majú údajne rovnaké metódy. Ja by som o tom medzičasom trošku zapochybovala ...

Georg Bucher: Ja som sa sústredil na štúdium na univerzitách vedených mníšskymi rehoľami. Študoval som na Univerzite Svätého Anzelma (Benediktíni), navštevoval som Angelicum (Dominikáni), Augustinianum (Augustiniáni), a Gregoriánu (Jezuiti). Zameral som sa na štúdium stredoveku a na ekumenizmus. Najviac sa mi páčili kurzy o ekumenizme.

Susanne Spalteholz: Mojím záujmom bol určite ekumenizmus, kvôli tomuto som aj prišla sem do Ríma. Moje obľúbené predmety boli na Pápežskej univerzite Svätého Anzelma a na Gregoriánskej univerzite. Na Univerzite Svätého Anzelma som navštevovala jeden predmet o ekumenizme, ktorý vyučoval profesor Collins. Predmet sa mi veľmi páčil, lebo profesor nás priviedol k uvedomeniu si, že ekumenizmus nie je len s Katolíckou cirkvou, ale napríklad aj s pravoslávnymi cirkvami. Takisto som tam navštevovala kurz, ktorý viedol profesor Driscoll z Ameriky, o mníšstve. Veľmi sa mi páčilo, že som sa mohla niečo naučiť o tomto svete. Na Gregoriane som chodila na seminár s monsignorom Türkom, tiež o ekumenizme. V rámci seminára sme prečítali všetky dôležité dokumenty o ekumenickom dialógu medzi katolíkmi a evanjelikmi. Pre mňa to bola veľmi dôležitá skúsenosť.

Aký bol váš najlepší, možno najhlbší, alebo najnezabudnuteľnejší zážitok tento rok v Ríme a v Taliansku vôbec?

Lilla Lakatos: Ja som metodistka a musím povedať, že všetky najhlbšie zážitky boli tie, keď som mohla poznávať talianskych metodistov. S metodistickým cirkevným zborom v Ríme sme napríklad boli na výlete, navštívili sme dedinku Venosa a spoločenstvo, ktoré tam, tak trochu v skrytosti, žije. Išli sme autami a keď sme prišli a uvidela som metodistický kostol v tejto dedinke, bol to veľmi pekný pocit, také šťastie, radosť ...  zoznámila som sa s tými ľuďmi a videla som, že tak, ako u nás v Maďarsku, v podstate spoločenstvo je založené na jednej rodine – stará mama, všetky deti a vnúčatá, to ako nás prijali – bolo to veľmi veselé, radostné spoločenstvo ...

Nezabudnuteľným zážitkom bolo pre mňa i to, keď sme s našim metodistickým speváckym zborom spievali v Bazilike Svätého Pavla za hradbami na ekumenických bohoslužbách pri príležitosti výročia Charlesa Wesleyho. Spievali sme jednu jeho pieseň a bola to veľká pocta. Bol tam prítomný vysoký predstaviteľ Metodistickej cirkvi a zástupcovia ďalších cirkví ... Vedomie, že ja môžem spievať v tomto obrovskom preslávenom chráme, ktorý všetci poznajú - je myslím tretím najväčším v Ríme, - to sa skutočne nedá zabudnúť. 

Ale tiež všetky tie malé momenty – všetky tieto chvíle, ktoré som prežila tu v Ríme, budú pre mňa, verím, nezabudnuteľnými.

Susanne Spalteholz: Najlepším zážitkom pre mňa bolo určite to, že som mohla byť na všetkých týchto pápežských fakultách – ich rozmanitosť, to, že tu boli ľudia z celého sveta. A tiež, ako evanjelička som sa naučila o svojom uhle pohľadu, kde som, kde sa nachádzam ja sama.

Georg Bucher: Najdojímavejším a najlepším zážitkom boli stretnutia s ľuďmi z celého sveta, pretože ja som zatiaľ nebol v iných končinách sveta – bol som v Spojených štátoch, ale inak len v Európe, a tu som stretol ľudí z Južnej Ameriky a Afriky, z Ázie ... a to skutočne otvorilo moje oči, viete ... je to teraz úplne nový horizont.

Takisto som po prvýkrát stretol talianov, nadviazal som tu v Taliansku priateľstvá. A uvedomil som si, že hoci sú naše krajiny tak blízko, je to iná krajina, a je to skutočne iná vec byť tu v Taliansku a byť v Nemecku.

Claudia Tost: Získala som tu skúsenosť, čo sa týka teológie a síce, že ak sa chceme teológiu tých druhých nie len naučiť, ale jej skutočne porozumieť a vážne diskutovať na dobrých základoch, potom je vlastne nevyhnutné, aby „ten druhý“ bol naším priateľom. A to nejde inak ako spoločnou prácou na priateľstve. Na to, aby sme skutočne porozumeli druhému, potrebujeme poznať veci, ktoré sú pre neho veľmi osobné, mnoho, čo sa týka osobnej zbožnosti. Len na takomto základe, na priateľstve, alebo aspoň vzájomnej priazni je to možné.

Čo bolo najťažšie a čo vás najviac prekvapilo?

Lilla Lakatos: Keď som prišla do Ríma, najťažšie bolo, že všetko bolo nové, noví ľudia okolo mňa; zrazu tu neboli známe tváre, neboli tu moji priatelia a známi ... Na začiatku sme chodili do jazykovej školy, aby sme sa trochu zlepšili v jazyku, a keď už začali rozličné programy v našom centre a na školách, necítila som až tak veľmi, že mi chýba rodina a moja krajina. 

Veľkou výzvou však bolo hovoriť viacerými cudzími jazykmi. Bývala som totiž so študentmi, z ktorých väčšina bola z Nemecka, s mnohými Nemcami sme sa stretávali aj v rámci nášho programu; bolo to trochu náročné hovoriť jednu hodinu po nemecky, potom ďalšiu hodinu po taliansky, potom trochu po anglicky ...

Najväčším prekvapením pre mňa bola multikulturalita Ríma. Nemyslela som si, že toto mesto je tak, nazvime to, pestrofarebné. Človek tu stretne ľudí naozaj z celého sveta. Bola som na začiatku z tejto reality Ríma zmätená. Potom som si postupne zvykla a pochopila som, že hlavne cirkvi sa veľmi usilujú pomôcť imigrantom. To sa mi veľmi páčilo.

Susanne Spalteholz: Najťažšie bolo pre mňa určite, vybudovať taký správny vzťah, správne priateľstvo, s ľuďmi na pápežských univerzitách. Najväčším prekvapením pre mňa bolo, že je toľko študentov, ktorí nepoznajú svet za hranicami Katolíckej cirkvi. Naozaj niektorí nevedia napríklad ani to, že sa ženy v evanjelickej cirkvi môžu stať farárkami.

Georg Bucher: Na začiatku som nebol veľmi dobrý v taliančine, a tak bolo samozrejme zložité komunikovať. Ale po prvých 4-5 týždňoch to už bolo v poriadku.

Čo ma najviac prekvapilo? Možno rôzne odtiene katolicizmu, ktoré som si mohol uvedomiť. Viete, vždy som si myslel, že – je jedna Katolícka cirkev a majú jedno učenie. Ale existuje taká veľká rozmanitosť – je to naozaj cirkev celého sveta, existuje v nej taká veľká pluralita. Bolo to skutočne prekvapujúce, keď som to objavil.

Claudia Tost: Čo bolo pre mňa tento rok ťažké v rozličných kontextoch, bolo - pre mňa ako pre ženu, ktorá študuje teológiu, vôbec študovať na pápežských vysokých školách. Existujú totiž všelijaké rôzne problémy, ktoré som vôbec neočakávala. Nepredstavovala som si, že to bude ľahké, ale nemyslela som, že to bude tak komplikované. Takže sa mi podarilo sem a tam upadnúť do nemilosti, ale keď sa to človek postupne naučí, tak sa na to potom môže vopred pripraviť. Neznamená to automaticky, že to bude ľahšie, ale aspoň je človek pripravený.

Zvlášť prekvapujúcim pre mňa bolo zistenie, ako veľmi závisí ekumenický dialóg od osobných sympatií a od jednotlivých ľudí. Mnohokrát nemôže k dialógu vôbec prísť, lebo jedna zo strán nechce (nemá záujem) alebo si so sebou neprináša správne naladenie a tým pádom sa inak normálny teologický vedecký dialóg vlastne skončí skôr ako sa vôbec stihol začať.

Odporučili by ste iným protestantským študentom prísť na rok do Ríma? Prečo áno alebo prečo nie? Komu by ste to zvlášť odporučili?

Lilla Lakatos: Áno, určite áno. Prečo? Lebo keď človek žije a študuje v Ríme, vidí Vatikán zblízka. Nemyslela som si, že je to také dôležité, ale keď človek stojí na Námestí Svätého Petra, vníma to iným spôsobom ako z diaľky prostredníctvom televízie. A nejde iba o to cítiť atmosféru tohto mesta, ale práve študovať s katolíkmi, počúvať katolíckych profesorov, alebo si s katolíkmi len tak „pokecať“, je to skúsenosť, ktorá sa nedá nahradiť knihami. Možno si prečítať všetky dôležité doktríny, ale je treba tiež vidieť, ako veci fungujú ... A neverím, že toto nie je mesto pre protestantov. Naopak, je pekné vidieť, že práve i v tomto meste sú protestanti a ako reagujú na Rímsku cirkev, na rozličné veci, ktoré sa odohrávajú práve tu .. Áno, všetkým by som to odporučila.

Georg Bucher: Rozhodne by som odporučil ostatným protestantským študentom z Európy, aby sem prišli študovať. Zvlášť tým, ktorých zaujíma ekumenizmus, cirkevné dejiny a archeológia.

 

Susanne Spalteholz: Veľmi to odporúčam všetkým študentom teológie, lebo rok v Ríme je veľmi dôležitý na to, aby sme lepšie spoznali samých seba.  A takisto – človek si vyvinie veľkú toleranciu voči druhým a veľkú otvorenosť k druhým.

Claudia Tost: Ďalším evanjelickým študentom by som v každom prípade odporučila prísť do Ríma. Predovšetkým pre tých, ktorých zaujíma ekuména, alebo chcú študovať priamo katolícku teológiu, je to nesmierny zážitok, aký, podľa mňa, nemožno získať nikde inde na svete. Čo by som im však snáď odkázala na cestu je, že toto nie je jeden voľný rok, alebo štúdium v zahraničí ako každé iné. Na to sa treba pripraviť. Keď sem príde žena, ale i všeobecne keď príde niekto, ktorý je protestantom, príde s rozličnými teologickými predpokladmi, teologickými vplyvmi, ktoré ho formovali - toto všetko bude podrobené otázkam. A to je nesmierne zaujímavé, ale niekedy aj namáhavé. Vlastná teológia je podrobená skúmaniu a otázkam, lebo človek študuje v plnej miere v rámci iného vierovyznania. Niekedy je to možno trochu ťažké, je to však dobrá výzva.

Kam povedú vaše kroky odtiaľto? Vrátite sa ešte do Ríma?

Lilla Lakatos: Po tomto veľmi bohatom a veľmi peknom roku sa vraciam do Maďarska. Samozrejme dúfam, že sa sem budem môcť vrátiť, pretože je to nádherné mesto, aj keď som zo začiatku mala dojem, že je príliš veľké, príliš nebezpečné, špinavé ... má však svoje krásy. A nie len kultúra a atmosféra Ríma; stali sa mi stali veľmi drahými protestanti, ktorých som tu spoznala, spoločenstvo metodistov, pastor s jeho rodinou a ďalší členovia cirkevného zboru. Ak sa vrátim, možno navštívim fakultu, profesorov ... Bolo by veľmi milé, ak by som ich mohla znovu stretnúť.

Susanne Spalteholz: Teraz budem pokračovať v štúdiu v Heidelbergu, vraciam sa teda do Nemecka. Zaručene sa opäť vrátim do Ríma; nie kvôli štúdiu, žiaľ, viac nie; ale prídem na dovolenku a tiež navštíviť fakulty.

Georg Bucher: Najprv sa vrátim do Nemecka a dokončím štúdium; a potom sa, dúfam, stanem farárom. Do Ríma sa určite vrátim, nadviazal som tu priateľstvá – s talianmi, ale takisto s inými ľuďmi z celého sveta, ktorí tu pracujú alebo žijú v kláštore. Myslím, že človek sa vždy znovu vracia do Ríma, lebo, viete, s týmto mestom nikdy neskončíte, je neuveriteľné ...

Claudia Tost: Ja idem naspäť do Lipska, kde som začala študovať. Čaká ma záverečná skúška a potom dúfam, že budem ďalej pracovať a žiť v mojej cirkvi - Saskej krajinskej (evanjelickej) cirkvi. A samozrejme sa vrátim opäť do Ríma. Do Ríma sa predsa musí človek vždy nanovo vracať :-), aj keby som tu neštudovala. Jeden rok nestačí na to, aby človek spoznal čo i len 1% z Ríma ... toto mesto, teológia, ľudia, vrátane talianov, ... netuším zatiaľ ako a kedy a na ako dlho, ale do Ríma sa človek musí vrátiť.

Internetová stránka Centra Melanchton v Ríme: http://www.centromelantone.org/

 

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 29/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 16. júla 2008 o 19:20

 

Evanjelici chvália anglikánov za rozhodnutie vysväcovať ženy za biskupky

Oslo, 10. júla 2008 – ENI

7. júla na stretnutí v Yorku odhlasovala generálna synoda Anglikánskej cirkvi Anglicka viac ako dvojtretinovou väčšinou, že pripraví zmeny vo svojej legislatíve, ktoré umožnia vysväcovanie žien do úradu biskupa.  Evanjelická Cirkev Nórska sa o rozhodnutí vyjadrila veľmi pochvalne. Zdôraznila, že ordinovanú službu nemožno ohraničovať len na mužov. „Cirkev Anglicka urobila odvážne a zrelé rozhodnutie plne si vedomá toho, aká bude jeho bezprostredná cena“. Reakcie Rímsko-katolíckej cirkvi a pravoslávnych cirkví na rozhodnutie generálnej synody anglikánov vyjadrovali sklamanie a rozčarovanie.

Anglikáni rozdelení ohľadom Lambetskej konferencie

Blantyre, Malawi, 8. júla 2008 / Nairobi/Hong Kong, 11. júla 2008 – ENI

Anglikánska cirkev Kene sa rozhodla bojkotovať tohtoročnú Lambetskú konferenciu anglikánskych biskupov z celého sveta, ktorá sa začína dnes 16. júla. Dôvodom sú diskusie ohľadom otázky homosexuality. Oznámil to 10. júla v Nairobi vodca cirkvi arcibiskup Benjamin Nzimbi. „Nezúčastníme sa Lambetskej konferencie. Videli sme určité veci, spôsoby a vieru, ktoré sa nezhodujú s tým, ako sme Anglikánske spoločenstvo prijali.“  Anglikánska cirkev v Malawi naopak potvrdila, že sa Lambetskej konferencie zúčastní. A to napriek tomu, že mnohí vodcovia anglikánskych cirkví v Afrike už dlhodobejšie tvrdili, že sa stretnutiu vyhnú. Biskup južného Malawi James Tengatenga povedal, že neverí v bojkoty a uprednostňuje kontakt a dialóg. „Majú právo zvoliť si ísť na konferenciu alebo nie. .. Vždy je však dobré sedieť za stolom a zhovárať sa. Sami sa rozhodli.“  Nezávisle od oboch apeloval vodca Anglikánskej cirkvi v Hong-Kongu na anglikánov niekoľko dní pred otvorením konferencie, aby vyriešili svoje rozdiely prostredníctvom dialógu a tradičných mechanizmov Anglikánskeho spoločenstva.  Lambetská konferencia je najvyšším stretnutím anglikánskych vodcov, ktoré sa koná raz za 10 rokov.

Generálny tajomník Svetovej baptistickej aliancie sa stretol s ruským pravoslávnym patriarchom Alexejom II.

30. júna 2008 – BWA

Generálny tajomník Svetovej baptistickej aliancie Neville Callam navštívil v júni Rusko a Gruzínsko. Stretol sa s baptistickými vodcami z rozličných regiónov a kázal v Centrálnom baptistickom kostole v Moskve.  Okrem predstaviteľov baptistických cirkví sa stretol tiež s pravoslávnym patriarchom Moskvy a celého Ruska Alexejom II. Na stretnutí s patriarchom Alexejom reverend Callam povedal „Tešíme sa na pevné zväzky priateľstva medzi Vami a baptistami v tejto obrovskej krajine v našom úsilí verne nasledovať Boha tvárou v tvár monštru sekularizácie a teroru hriechu. Sme oddaní šíreniu dobrej zvesti o Ježišovi Kristovi, nádeji sveta.“  Alexej II., vodca najväčšej ruskej cirkvi, vyzval k pokračovaniu baptisticko-pravoslávnych rozhovorov o morálnych hodnotách. Posledné stretnutie tohto dialógu bolo vo februári 2007.

Z politických predstaviteľov reverenda Callama privítal Sergej Popov, ktorý má na starosť Výbor pre verejné združenia a náboženské organizácie Ruskej Dumy (dolná snemovňa), Alexander Toršin, podpredseda Rady Ruskej federácie (horná snemovňa), a Alexander Kudryavstev, predstaviteľ administratívneho kabinetu prezidenta Ruskej federácie. Toršin pri stretnutí povedal: „Musíme podporovať náboženské organizácie, inak naše úsilia nemôžu uspieť. Nič sa však nepodarí bez namáhavej práce – a baptisti vedia pracovať.“

V bývalej sovietskej republike Gruzínsku sa Neville Callam spoločne s rímsko-katolíckymi a pravoslávnymi predstaviteľmi a zahraničnými baptistickými delegátmi zúčastnil večernej ekumenickej pobožnosti v katedrále v Tbilisi. Bol takisto, spoločne so skupinou pozvaných baptistov z Veľkej Británie, USA a Nemecka hosťom svadby baptistického arcibiskupa Malkhaza Songulašviliho.

Luteráni požiadajú o odpustenie za prenasledovania Anabaptistov v 16. storočí

Aruša, Tanzánia, 10. júla 2008 – ENI

Centrálny výbor Svetového Luteránskeho zväzu odsúhlasil, že zväz pripraví vyhlásenie, v ktorom požiada o ospravedlnenie za to, že zástancovia evanjelických myšlienok v období Reformácie prenasledovali Anabaptistov. Mnohí z nich zomreli v Európe 16. storočia násilnou smrťou. Prenasledovatelia v tom čase násilie ospravedlňovali tvrdiac, že bolo odozvou na výzvy v teologických spisoch evanjelických reformátorov.  Centrálny výbor dospel k rozhodnutiu požiadať o odpustenie po prezentácii a na základe odporučení špeciálnej komisie pre ekumenické záležitosti. Hlavný rozhodujúci orgán svetového spoločenstva evanjelických cirkví – Centrálny výbor sa stretol 24. – 30. júna v Aruši, meste na severe Tanzánie. Centrálny výbor oznámil, že dúfa, že záverečná správa o tejto záležitosti uzrie svetlo sveta už na budúci rok.

Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu ohlásil termín odstupu z funkcie

Aruša, Tanzánia, 1. júla 2008 – ENI

Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu reverend Ishmael Noko povedal na stretnutí v Aruši najvyššiemu rozhodovaciemu orgánu spoločenstva - Centrálnemu výboru, že svoju službu na súčasnom poste tajomníka ukončí ku koncu októbra 2010. „Je mi cťou a zriedkavou výsadou predniesť toto ohlásenie v čase, keď sa Svetový luteránsky zväz stretáva na Africkej pôde. Tým viac, že sme sa stretli v Tanzánii, rodnej vlasti zosnulého biskupa Josiu Kibiru, ktorý bol prvým prezidentom Svetového luteránskeho zväzu z južnej pologule sveta“, povedal doktor Noko okolo 170 účastníkom výročného stretnutia Centrálneho výboru.

Stretnutie predstaviteľov svetových náboženstiev pred summitom krajín G8 v Japonsku

Tokio, 24. júna a 4. júla / Sapporo/Ženeva, 3. júla 2008 – ENI

Pred stretnutím politických predstaviteľov krajín G8 7. – 9. júla v Sapporo na severe Japonska sa v tom istom meste stretli vysokí predstavitelia svetových náboženstiev, aby spolu hovorili o chudobe vo svete, klimatickej zmene a násilí. „Globalizácia trhu vyžaduje globalizáciu zodpovednosti“, povedal predsedajúci biskup Nemeckej evanjelickej cirkvi Wolfgang Huber, ktorého cirkev zorganizovala podobné stretnutie pred summitom krajín G8 minulý rok v Kolíne.  Predstavitelia budhizmu, kresťanstva, židovstva, islamu a japonského šintoizmu naliehali vo vyhlásení zo stretnutia v Sapporo na politických vodcov G8, aby znížili výdavky na vojenské účely a použili peniaze na financovanie environmentálnych opatrení.  Arcibiskup Desmond Tutu pred stretnutím G8 vyhlásil, že „svetoví vodcovia sa musia usilovať o spravodlivosť pri riešení potravinovej krízy, ktorej teraz čelíme.“ Katolícka rada pre spravodlivosť a mier v Japonsku vyzvala pred stretnutím predstaviteľov ôsmich najpriemyselnejších krajín sveta k modlitbám za solidaritu a spravodlivosť.

Hinduistická žena vydala 900-stranovú poému o Ježišovi

Bangalore, India, 7. júla 2008 – ENI

Žena pochádzajúca z Hinduistického náboženstva vytvorila 900 strán dlhé epické poetické dielo o živote a posolstve Ježiša. Báseň je v štýle klasických hinduistických eposov ako Mahábhárata a Rámájana. „Je to ovocie mojej obrovskej zbožnosti voči Ježišovi Kristovi“, povedala pre agentúru ENI autorka Latha Rajasekhar v Mysore, asi 120 kilometrov od metropoly Bangalor, kde knihu 14. júna uviedli. Slávnostného uvedenia sa zúčastnili dvaja biskupi, niekoľko literárnych osobností a okolo 500 poslucháčov, prevažne z hinduistického prostredia.

Oslávte 500. výročie Kalvína tým, že zmeníte svet, - vyzýva Svetový reformovaný zväz

Ženeva, 10. júla 2008 – ENI

Korene členských cirkví Svetového reformovaného zväzu siahajú do Protestantskej reformácie Jána Kalvína v 16. storočí. Zväz vyzýva svoje cirkvi, aby na budúci rok oslávili 500. výročie narodenia reformátora prácou pre jednotu Cirkvi, napomáhaním sociálnej spravodlivosti, úctou voči stvoreniu a venovaním pozornosti otázkam vojny a násilia. Protestantský vodca Ján Kalvín sa narodil 10. júla 1509 v Noyone na severe Francúzska. Známym sa stal predovšetkým pre centrálnu úlohu, ktorú zohral v Protestantskej reformácii v Ženeve.  Nezávislý mestský štát Ženeva, ktorý mal za čias Kalvínovej reformácie svoje špecifické pravidlá, sa stal súčasťou Švajčiarskej konfederácie v roku 1815.

Poľskí katolíci sú opatrní s pomenovaním nového štadiónu po Jánovi Pavlovi II.

Varšava, 7. júla 2008 – ENI

Rímsko-katolícka cirkev v Poľsku zareagovala obozretne na návrh niekoľkých politikov pomenovať nový národný futbalový štadión po pápežovi Jánovi Pavlovi II. Štadión budujú pre Európske futbalové majstrovstvá v roku 2012. „Je to zaujímavý nápad. Tí, čo sú však blízki Jánovi Pavlovi II., sú opatrní, čo sa týka prepožičiavania jeho mena rozličným inštitúciám“, citovali 23. júna noviny Život Varšavy Varšavského arcibiskupa Kazimierza Nycza.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, LWI, a BWA  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 28/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 9. júla 2008 o 19:20

 

Rozhovor s Monsignorom Donaldom Bolenom členom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

Monsignor Bolen pochádza z Kanady a je Rímsko-katolíckym kňazom. Od roku 2001 pracuje v Ríme v Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov.
Má na starosti ekumenický dialóg so Svetovou Metodistickou radou a s Anglikánskym spoločenstvom. Katolícku cirkev reprezentuje takisto aj na medzinárodných stretnutiach, ktoré pripravujú materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  Popri činnosti v rámci Pápežskej rady pre jednotu prednáša ako asistent v rámci Ekumenickej sekcie na Pápežskej Univerzite Svätého Tomáša.

 

S monsignorom Bolenom sme sa rozprávali o ekumenickom dialógu s metodistami, o tom, ako sa pripravujú materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, a o tom, kam povedú jeho kroky z Ríma. Jeho práca v Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov sa totiž o niekoľko týždňov skončí.

Rozhovor pripravila Eva Guldanová.

Monsignor Bolen, v rámci Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov ste hlavnou zodpovednou osobnosťou za dialóg Katolíckej cirkvi s Metodistami. Čím sa dialóg zaoberal počas svojej histórie? Aké boli jeho hlavné témy?

Dialóg medzi metodistami a katolíkmi sa začal v roku 1967, veľmi krátko po skončení 2. Vatikánskeho koncilu. Katolícka cirkev vedie dialóg so Svetovou Metodistickou radou, ktorá združuje 76 rôznych metodistických cirkví z celého sveta. Každých 5 rokov vydávame spoločný dokument. Počas posledných štyroch cyklov týchto „päťročníc“ boli témy dialógu najmä z oblasti systematickej teológie: hovorili sme o apoštolskej viere, o zjavení a Božom Slove, o učiteľskej autorite cirkvi a potom o náuke o cirkvi – aká je podstata a misia cirkvi.

Čo považujete za najväčšie úspechy? V ktorej oblasti sa vám podarilo najviac priblížiť v rámci spolupráce s metodistickými veriacimi?

Jedným z hlavných úspechov vo vzťahu medzi metodistami a katolíkmi bolo, že v nedávnej dobe sa členské cirkvi Svetovej rady metodistov pripojili k Spoločnému vyhláseniu o učení o ospravedlnení, ktoré podpísala Katolícka cirkev a Svetový luteránsky zväz v roku 1999. Takže metodisti sú teraz naplno súčasťou jednotiacej dohody o ospravedlnení, ku ktorej sme dospeli.  Ďalšia oblasť zhody, kde sme pokročili, bol pohľad do minulosti v rámci liečenia spomienok. Rozpoznali sme a vidíme osobnosti z dejín druhého spoločenstva v novom svetle. V roku 2003 oslavovali metodisti 300. výročie narodenia Johna Wesleyho a minulý rok 300 rokov od narodenia Charlesa Wesleyho. Pri obidvoch príležitostiach kardinál Kasper v mene Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov vydal vyhlásenie alebo kázal na slávnostnej bohoslužbe. Poukázal na množstvo veľmi dobrých vlastností a darov pre celú Cirkev Kristovu, ktoré k nám prišli prostredníctvom života a učenia bratov Wesleyovcov, v prípade Charlesa aj prostredníctvom piesní, ktoré zložil.

Okrem dialógu so Svetovou Metodistickou radou, ste takisto zodpovedný za dialóg Katolíckej cirkvi s Anglikánskym spoločenstvom. Obidva spomenuté dialógy sa v niekoľkých posledných rokoch rozhodli posunúť trochu dôraz. Namiesto toho, aby začínali nové témy, spoločenstvá sa podujali k akejsi žatve predchádzajúcich výsledkov. Pápežská rada pre napomáhanie jednoty v tomto duchu pripravuje v týchto mesiacoch dokument o dialógoch, ktoré vedie s viacerými protestantskými spoločenstvami. Čo je cieľom týchto úsilí?

Áno, ako ste správne poznamenali, obidva dialógy – dialóg Katolíckej cirkvi so Svetovou Metodistickou radou aj dialóg s Anglikánskym spoločenstvom si vo svojich najnovších dokumentoch položili otázku, aké sú praktické podnety, ktoré prirodzene vyplývajú zo stupňa zhody vo viere, ktorý sa nám prostredníctvom dialógu podarilo dosiahnuť. Išlo nám v skutočnosti o prijatie výsledkov dialógov. Cieľom dokumentov, ktoré sú výsledkom dialógov, nie je aby sa na nich len hromadil prach v policiach knižníc, ale aby skutočne premenili cirkvi, ktoré sú v spoločnom dialógu zapojené. Je to však dlhý a pomalý proces. V mnohých prípadoch tieto dokumenty neprešli nejakým formálnym procesom prijatia. Napriek tomu dúfame, že cirkvi dokumenty študujú a vnášajú ich výsledky do svojho života. Naše úsilie, ako ste povedali - v istom zmysle zožať výsledky dialógov, je snahou identifikovať centrálne body, na ktorých sme sa zhodli v rámci rozhovorov s anglikánmi, metodistami, evanjelikmi a reformovanými, a povedať jasnejšie, ako to bolo povedané doteraz, čo sme v celom tomto súbore dvojstranných dialógov dosiahli.

Monsignor Bolen, boli ste tiež za Katolícku stranu zodpovedný za prípravu a dohliadanie nad materiálmi, ktoré sa každoročne pripravujú pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Materiály spoločne pripravuje Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov a Komisia Viera a poriadok Svetovej rady cirkví. Táto Vaša úloha Vás pred niekoľkými rokmi priviedla i do našej krajiny, na Slovensko. Povedzte nám, prosím, ako sa tieto materiály pripravujú a aká je úloha Pápežskej rady v tomto procese?

Áno, materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov koordinuje a pripravuje Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov v úzkej spolupráci s Komisiou Viera a poriadok Svetovej rady cirkví. Každý rok sa striedame v tom, že jeden z nás požiada určitú krajinu, presnejšie ekumenickú skupinu v nejakej krajine, aby pripravila prvý koncept materiálov. Ekumenická skupina v tejto krajine pripraví návrh bohoslužby a zamyslení na 8 dní – na každý deň oktávy modlitieb za jednotu kresťanov. Takisto pripravia text o ekumenickej situácii v ich krajine. Komisia pre vieru a poriadok alebo Pápežská rada pre napomáhanie jednoty potom zvolajú medzinárodné stretnutie, kde sa materiály zrevidujú a pripravia pre medzinárodné použitie. Po ich schválení ich potom Komisia pre vieru a poriadok pošle všetkým členským cirkvám Svetovej rady cirkví a Katolícka cirkev ich rozpošle všetkým biskupským konferenciám so žiadosťou, aby sa miestne ekumenické skupiny pozreli na tieto materiály a upravili ich podľa miestnej situácie a lokálnych možností a potrieb. Materiály teda prejdú niekoľkými štádiami úprav a korekcií, s nádejou, že sa potom na rôznych miestach po celom svete modlíme všetci za spoločné záujmy, a naše modlitby majú spoločné zameranie, ale každá s miestnym stredobodom, a s miestnym odtieňom podľa lokálnej ekumenickej situácie v každej krajine.

Vaša služba v Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov sa o niekoľko týždňov skončí. Kam povedú Vaše kroky z Ríma? Budete aj ďalej zapojený do práce pre jednotu kresťanov, a snáď naďalej i na medzinárodnej úrovni?

Ďakujem. Pracoval som v Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov 7 rokov, od leta 2001. Bolo veľkou výsadou môcť byť zapojený v medzinárodných dialógoch s anglikánmi a metodistami a spolupracovať na príprave textov pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  Vraciam sa do svojej diecézy v arcidiecéze Regina v Saskatchewane v Kanade. Teším sa na to, že budem doma. Som si istý, že budem pokračovať v práci na ekumenickom poli. Som hlboko presvedčený o dôležitosti práce pre zmierenie medzi kresťanmi. Som takisto presvedčený, že i vtedy, ak sú vzťahy zložité a výsledky dialógov sa zdajú byť skromné, je nesmierne dôležité, aby kresťania pokračovali v hľadaní spoločných ciest, aby spolu pracovali, spolu sa modlili, spolu študovali, aby spoločne vydávali svedectvo a pracovali na misii, a tiež, aby pokračovali v dialógu, ktorý smeruje k úplnému zmiereniu. Čo sa týka mojej vlastnej úlohy v tomto veľkom diele Ducha Svätého, to ponechávam v Božích rukách. Musím však zopakovať, že to bola úžasná skúsenosť pracovať v posledných rokoch tu na tomto mieste.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a želáme všetko najlepšie do Vašej budúcnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238,

fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 27/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 2. júla 2008 o 19:20

 

Stretol sa Centrálny výbor Svetového Luteránskeho zväzu

Aruša, Tanzánia, 23. júna 2008 – ENI/LWI

25. – 30. júna 2008 sa na severe Tanzánie, v Aruši konalo stretnutie Centrálneho výboru Svetového Luteránskeho zväzu. Členov Centrálneho výboru volí najvyšší rozhodovací orgán, Valné zhromaždenie zväzu, ktoré sa koná raz za sedem rokov. Výbor sa stretáva medzi valnými zhromaždeniami raz za 12-18 mesiacov.

Stretnutie v Aruši sa venovalo otázkam klimatických zmien, zmierňovania chudoby vo svete, ale aj postojom k sexualite, vrátane duchovných s homosexuálnou orientáciou a požehnávania partnerských zväzkov rovnakého pohlavia. Práve tieto otázky v posledných rokoch spôsobili hlbokú trhlinu v Anglikánskom spoločenstve a sú dôvodom vnútorných pnutí i v Metodistickej a Presbyteriánskej cirkvi v USA.

Vodcovia evanjelických cirkví ďalej vydali vyhlásenie k situácii v Zimbabwe, odkiaľ pochádza aj súčasný generálny tajomník Svetového Luteránskeho zväzu reverend doktor Ishmael Noko.

Zaoberali sa tiež rozpočtom a procesom obnovy tohto najväčšieho svetového spoločenstva evanjelických cirkví.

Na poli ekumenizmu bolo na programe schválenie evanjelických členov Luteránsko-Rímskokatolíckej komisie pre jednotu. Komisia, ktorá je nástrojom ekumenického dialógu medzi týmito dvoma cirkvami uzavrela minulý rok ostatnú fázu dialógu a pripravuje sa na začatie nového kola.

Konferencia európskych cirkví hodnotila Pravoslávno – Protestantské dialógy

Ženeva/Pullach, 27. júna 2008 – CEC

Minulý týždeň, 23. – 27. júna sa v Pullachu v Nemecku konalo výročné stretnutie Komisie „Cirkvi v dialógu“. Komisia je teologickou zložkou Konferencie európskych cirkví, skladá sa z 15 členov reprezentujúcich rôzne cirkevné tradície zhromaždené v Konferencii európskych cirkví a dvoch stálych pozorovateľov z Rímsko-katolíckej Rady európskych biskupských konferencií.

Prvé tri dni sa stretnutie venovalo rozličným minulým a súčasným bilaterálnym teologickým dialógom medzi pravoslávnymi cirkvami a cirkvami, ktoré vzišli z Reformácie v 16. storočí, alebo ňou boli formované. Správy z dialógov boli veľmi pozitívne. Zároveň sa jasne ukázalo, že zostávajúcim elementom rozdelenia medzi cirkvami je ekleziológia – náuka o Cirkvi. Účastníci zdôraznili potrebu lepšie sa oboznámiť s a porozumieť vlastnému cirkevnému sebapochopeniu partnerov v dialógu.

Takisto poznamenali, že napriek zhodám a zblíženiam dosiahnutým v rôznych oblastiach v ekumenických dialógoch, veriaci i duchovní na rozličných úrovniach cirkvi neboli dostatočne informovaní o týchto pozitívnych výsledkoch. Je preto dôležité nájsť primerané cesty a vhodné prostriedky na prijatie výsledkov dialógov v rámci cirkví.

Účastníci ďalej povedali, že cieľ hlbšieho vzájomného spoznania a pochopenia sa vyžaduje, aby sa dialógy sústredili nielen na tradičné teologické témy, ale obrátili svoju pozornosť aj na liturgický život a svedectvo cirkví v súčasnej spoločnosti.

Okrem vzťahov medzi pravoslávnymi a protestantmi výročné stretnutie Komisie „Cirkvi v dialógu“ prijalo vyhlásenie na tému „Teológia náboženstiev“ a venovalo sa tiež vzťahom medzi menšinovými a väčšinovými cirkvami.

Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila členské cirkvi Egypta

Ženeva, 26. júna 2008 – WCC

Výzvy, ktorým dnes čelia kresťania sú príliš mocné pre rozdelenú cirkev. - povedal generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia. Zároveň vyzval k jednote cirkvi na lokálnej i na globálnej úrovni.

Reverend Kobia vyslovil tieto myšlienky počas návštevy členských cirkví Svetovej rady cirkví v Egypte 16. – 21. júna. Delegáciu Svetovej rady na úvod privítal metropolita Bishoy z Damiettu z Koptskej pravoslávnej cirkvi. Následne sa stretli s vedúcimi predstaviteľmi Evanjelickej presbyteriánskej cirkvi v Egypte.  

Dôležitou súčasťou návštevy krajiny na rieke Níl bolo stretnutie s vysokými predstaviteľmi moslimov, s ktorými Samuel Kobia hovoril o perspektívach kresťansko-moslimského medzináboženského dialógu. „Správne vzájomné porozumenie medzi náboženstvami môžeme dosiahnuť len vtedy, ak sa kresťania i moslimovia budú pozerať jedni na druhých v prvom rade ako na ľudské bytosti a nie hlavne ako na predstaviteľov dvoch odlišných náboženských skupín.“- povedal reverend Kobia.

Generálny tajomník počas návštevy pozdravil i Stály výbor Komisie pre vieru a poriadok. Stretnutie členov výboru prebiehalo v Káhire v tom istom čase ako delegáti Svetovej rady navštívili Egypt. Obidve skupiny prijal i grécky pravoslávny patriarcha Alexandrie a celej Afriky Teodor II. Reverendovi Kobiovi na znak uznania a úcty zavesil na krk kríž patriarchu a zablahoželal mu k jeho príspevku k činnosti Svetovej rady cirkví.

Pravoslávne ženy hovorili o svojom postavení v cirkvi

Ženeva, 26. júna 2006 – WCC

Za posledných 10 rokov prišlo v účasti pravoslávnych žien na živote cirkvi k významným zmenám, avšak mnoho z toho, čo ich znepokojuje, pravoslávne autority zatiaľ stále nezobrali do úvahy. – Tak znie záver medzinárodného zhromaždenia pravoslávnych žien.

Posledná medzinárodná konzultácia žien v rámci pravoslávnych cirkví sa konala sa v Istanbule v Turecku v roku 1997. Odvtedy sa podiel pravoslávnych žien na živote cirkvi zlepšil: cirkevné štruktúry uznali potrebnosť zaoberať sa špecifickými potrebami žien; ženy dostali príležitosť slúžiť v niektorých pozíciách a tu a tam sa podieľať na rozhodovacích procesoch. Stále však nemajú takmer žiadny prístup k štipendiám pre teologické štúdium a s tým súvisiacimi možnosťami byť zamestnané v rámci cirkvi, k tréningom a možnostiam poskytovať pastorálnu starostlivosť a iné služby v cirkvi, veľmi zriedka sú členkami rozhodovacích orgánov v cirkvi.

Týmito témami sa zaoberala 5-dňová konzultácia vo Volose v Grécku, sponzorovaná Svetovou radou cirkví. Konala sa 8. – 12. júna a zúčastnilo sa jej 45 žien z východných a orientálnych pravoslávnych cirkví z Európy, Blízkeho východu, Ázie, Austrálie a Severnej Ameriky.

Pravoslávny metropolita sa bude zodpovedať synode za prijatie eucharistie na katolíckej omši

Varšava, 27.júna 2008 – ENI

Arcibiskup Rumunskej pravoslávnej cirkvi čelí pravdepodobnému zbaveniu hodnosti. Dôvodom je, že prijal eucharistiu na katolíckej omši. „Pravoslávne cirkvi a Rímsko-katolícka cirkev vedú spoločný teologický dialóg. Takéto správanie môže na pokrok dialógu pôsobiť len negatívne“, povedal Constantin Stoica, hovorca rumunského pravoslávneho patriarchátu v Bukurešti. Metropolita Nicolae Comeanu z Banátu sa bude musieť v júli postaviť pred svätú synodu, najvyšší orgán svojej cirkvi, aby vysvetlil, prečo počas posvätenia nového grécko-katolíckeho farského kostola v Rumunsku pristúpil k Večeri Pánovej.

Kresťanský aktivista vyzýva k zrušeniu pakistanského zákona o rúhaní

Bangalore, 26. júna 2006 – ENI

Aktivista za práva kresťanov v Pakistane povedal, že jedine zrušenie zákona o rúhaní, ktorý platí v jeho krajine, by mohlo zastaviť jeho porušovanie. Joseph Francis, zakladajúci riaditeľ kresťanského centra pre pomoc v otázkach zákona, to povedal pre agentúru ENI potom, ako v posledných týždňoch boli na základe zákona v troch prípadoch obvinení kresťania. Rúhanie sa prorokovi Mohamedovi sa v Pakistane, krajine, kde prevažná väčšina obyvateľov sú moslimovia, trestá smrťou. „Tento zákon je veľmi vítaným nástrojom pre fundamentalistov, ktorí ním týrajú menšiny a tých, ktorí sú iní.“, doplnil Francis.  Hoci nikto nebol zatiaľ na základe tohto zákona popravený a vyššie súdy vo viac než 100 prípadoch zbavili obvinených viny zrušením rozhodnutí nižších súdov, Francis poznamenal, že 10 ľudia, medzi nimi 4 kresťania, ktorých organizácia obhajovala, boli zabití počas čakania na súdny proces.

Európske cirkvi komentovali pripravovaný dokument o darcovstve orgánov

Štrasburg, 24. júna 2008 – CEC

Komisia Cirkev a spoločnosť Konferencie európskych cirkví predstavila svoj komentár k pripravovanému dokumentu Európskej komisie o darcovstve a transplantácii orgánov. Európske cirkvi uvítali iniciatívu ústredného orgánu Európskej únie, ktorá má za cieľ zvýšenie kvality a bezpečnosti zákonného rámca ohľadom transplantácií orgánov. Komentár Komisie Cirkev a spoločnosť na úvod hovorí: „Súčasťou kresťanskej viery a jej hlavnou charakteristikou je „láska k blížnym“. Táto sa môže prejaviť v slobodnej voľbe prinášať obete. Cirkvi podporujú darcovstvo orgánov a transplantáciu ako prejav solidarity medzi ľudskými bytosťami. Zastávajú však názor, že je rovnako dôležité rešpektovať ľudskú dôstojnosť a ľudské práva.“ Keďže aspekt solidarity je v pripravovanom dokumente dostatočne prítomný, cirkvi žiadajú posilniť ochranu ľudských práv a ľudskej dôstojnosti potenciálnych darcov najmä v súvislosti s nelegálnym obchodovaním s ľuďmi a ľudskými orgánmi.

Holandská rada cirkví hľadá radu u mladých

Utrecht, 26. júna 2008 – ENI

Počas celého jedného roka budú mladí ľudia, prezývaní „veľvyslanci ekumenizmu“, podrobne skúmať činnosť Holandskej rady cirkví. Ich služba začne v septembri. Oznámil to v Utrechte, na sympóziu pri príležitosti 40. výročia založenia tohto najdôležitejšieho ekumenického telesa v Holandsku, jeho predseda Henk van Hout. Marloes Keller, jedna z rečníčok na sympóziu, však poznamenala, že ak rada cirkví chce osloviť mladých ľudí, musí venovať viac pozornosti novým formám komunikácie. „Internetová generácia nerozmýšľa na spôsob dlhých stretnutí, podrobne pripravených dokumentov o vízii budúcnosti, a formálnych štruktúr. Uprednostňuje skôr priamy osobný kontakt, pohotové reagovanie na aktuálne záležitosti a neformálne siete kontaktov“, povedala Keller, internetová manažérka holandskej ekumenickej masmediálnej stanice IKON.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, LWI, a CEC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

  

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR