logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - október  2008


Ekuména vo svete 44/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 29. októbra 2008 o 19:20

 

Medzi evanjelikmi a reformovanými neexistujú viac rozdiely, ktoré by boli dôvodom rozdelenia

Buenos Aires, Argentína, 22. októbra 2008 – WARC

3. – 9. októbra sa v Buenos Aires v Argentíne konalo už tretie stretnutie Spoločnej Luteránsko-Reformovanej komisie. Komisiu vymenovali Svetový luteránsky zväz a Svetový reformovaný zväz s cieľom hľadať spôsoby ako povzbudzovať väčšiu viditeľnú jednotu medzi reformovanými a evanjelickými cirkvami vo svete.

Komisia sa zaoberala blížiacim sa zlúčením Svetového reformovaného zväzu s Reformovanou ekumenickou radou, ktoré sa má zavŕšiť v roku 2010. Zlúčenie dvoch reformovaných telies bude mať priamy vplyv na činnosť komisie.

Hlavnou témou stretnutia bola otázka chápania Cirkvi. Ako vodítko pre diskusiu poslúžil ekleziologický dokument Spoločenstva protestantských cirkví v Európe s titulom „Cirkev Ježiša Krista“. Účastníci sa zaoberali otázkou, či môže byť európske spoločenstvo založené na Leuenbergskej dohode modelom pre univerzálnu zmluvu medzi cirkvami Reformácie.

Komisia potvrdila závery predchádzajúcich regionálnych a medzinárodných dialógov, že neexistujú rozdiely medzi týmito dvoma tradíciami, ktoré by boli dôvodom rozdelenia cirkví. V mnohých prípadoch zložité problémy prebiehajú naprieč oboma tradíciami skôr ako medzi nimi. V iných oblastiach existujú medzi tradíciami rozdiely, ktoré sú skôr obohatením, a ktoré si zasluhujú nielen akceptáciu ale dokonca ocenenie.

Spolupredsedom komisie za evanjelickú stranu je profesor Július Filo, emeritný biskup ECAV na Slovensku.

Ruská pravoslávna cirkev vystupuje z Konferencie európskych cirkví

Ženeva, 13. októbra 2008 – CEC

11. októbra, krátko pred skončením zasadnutia Centrálneho výboru Konferencie európskych cirkví na Cypre (6. – 11. októbra 2008), oznámil predstaviteľ Ruskej pravoslávnej cirkvi reverend Vševolod Čaplin rozhodnutie jeho cirkvi prerušiť členstvo v a tak i účasť na živote Konferencie európskych cirkví. Príčinou je, že Centrálny výbor Konferencie nebol schopný prijať uznesenie o členstve Estónskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu v ekumenickej organizácii.  

V súčasnosti sú v Estónsku dve pravoslávne cirkvi, jedna je zviazaná s Ekumenickým patriarchátom Konštantínopolu, druhá spadá pod Moskovský patriarchát.  Prvá z nich bola prijatá za člena Konferencie európskych cirkví v roku 2007, Centrálny výbor mal rozhodnúť o žiadosti o členstvo druhej z nich v ďalších krokoch.

Prezident Konferencie európskych cirkví, reverend Jean-Arnold de Clermont komentoval rozhodnutie Ruskej pravoslávnej cirkvi takto: „Konferencia európskych cirkví je hlboko zarmútená rozhodnutím Moskovského patriarchátu pozastaviť svoju účasť na živote a činnosti Konferencie. Centrálny výbor jasne vyjadril želanie napomáhať ekumenickému spoločenstvu v Estónsku a zblíženiu dvoch pravoslávnych cirkví, ktoré sú obe už členmi Estónskej rady cirkví.  

Výbor však nemohol pokročiť ďalej, ako zaznamenať potrebu oboch patriarchátov – Moskovského a Konštantínopolského – dospieť k dohode pred tým, než by bolo možné prijať riešenie prijateľné pre všetky strany. Centrálny výbor preto musel odložiť rozhodnutie, s vrúcnou túžbou môcť dať odpoveď na žiadosť Estónskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu ešte pred Valným zhromaždením Konferencie v Lyone v júli 2009.  Prezídium Konferencie európskych cirkví sa bude zaoberať pokračovaním v hľadaní riešenia na svojom najbližšom stretnutí vo februári.“

Pravoslávni patriarchovia sú odhodlaní prekonať vzájomné napätia

15. októbra 2008 – WCC

Patriarchovia, primáti, a vedúci predstavitelia východných (t.j. nie orientálnych) pravoslávnych cirkví sa nanovo zaviazali prekonať vnútorné konflikty medzi sebou, ktoré majú korene v nacionalistických, etnických a ideologických tendenciách a extrémoch minulosti. 

V záverečnej správe zo stretnutia, ktoré sa konalo 10. – 12. októbra v tureckom Istanbule, 14 hierarchovia potvrdili „túžbu pokračovať, napriek ťažkostiam, v teologických dialógoch s ostatnými kresťanmi, ako i v medzináboženských dialógoch, najmä so Židovstvom a Islamom“.  

Stretnutie, ktoré sa konalo v Phanare, sídle Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole, zvolal, a predsedal mu „prvý medzi nimi“, Ekumenický patriarcha Bartolomej I. 

Záverečná správa sa okrem iného dotýka aj aktuálnych spoločensko-politických tém ako je finančná kríza, nedávny konflikt v Gruzínsku, či „nespravodlivá nerovnosť v rozdeľovaní ‘darov Stvorenstva‘ “.

Účastníci stretnutia uvítali návrh Ekumenického patriarchátu zvolať v rámci nasledujúceho roka Konzultáciu všetkých pravoslávnych cirkví, ktorá by sa zaoberala otázkami jurisdikcie a ďalšími záležitosťami, ktoré sa vynorili ako výsledok historických okolností, a ich pastorálnymi požiadavkami.

Pravoslávni vodcovia takisto privítali „pokračovanie príprav Svätého a Veľkého koncilu“. Tieto prípravy začali v 70-tych rokoch minulého storočia, spomalili sa však, keď prišlo k zmenám vo východnej Európe. 

Správu podpísali patriarchovia Konštantínopola, Alexandrie, Antiochie, Jeruzalema a Moskvy, primáti cirkví na Cypre, v Grécku, Poľsku, Českých zemiach a na Slovensku, a predstavitelia cirkví v Srbsku, Rumunsku, Bulharsku a Gruzínsku.

Najchudobnejší pocítia dôsledky finančnej krízy najdrastickejšie

Ženeva, 17. októbra 2008 – ENI/WCC

Vodcovia cirkví a s nimi spojených organizácií varovali 16. októbra pri príležitosti Svetového dňa potravy, že globálna finančná kríza môže mať pre najchudobnejších ľudí sveta ešte drastickejšie dôsledky ako pre hlavné svetové ekonomické centrá. „Globálna kríza bude mať dramatický dopad na najchudobnejších preto, lebo tí, ktorí ich podporujú, sú zasiahnutí kolapsom“, vyjadril sa John Nduna, riaditeľ svetovej humanitárnej organizácie Medzinárodná Akcia cirkvi spolu, ktorá má centrálu v Ženeve a pôsobí vo vyše 75 krajinách. 

Reverend Samuel Kobia pri príležitosti Svetového dňa potravy upozornil na to, že svetová potravinová kríza „nie je v prvom rade krízou produkcie, ale distribúcie a dostupnosti“ a „vyrastá z a odráža neschopnosť presadiť spravodlivosť a udržateľnosť v rámci ekonomického systému, ktorý poháňajú hodnoty chamtivosti a materializmu“. V tejto perspektíve „sú cirkvi povolané ukazovať opätovne na základné prepojenia medzi potravou, komunitou, ekológiou, a životom“.

Diakonia odráža prepojenosť kresťanskej identity a služby

Addis Abeba, Etiópia/Ženeva, 19. októbra 2008 – LWI

Globálna konzultácia o „prorockej diakonii“ pred 6 rokmi v Južnej Afrike zadefinovala diakoniu ako „centrálnu zložku evanjelia“ a „neodmysliteľnú súčasť učeníctva“. 
Na tieto myšlienky nadviazala aj posledná globálna konzultácia o diakonii, ktorej sa zúčastnilo 60 ľudí, pracujúcich väčšinou v kontexte diakonie. Zorganizovalo ju 13. – 17. októbra v Addis Abebe v Etiópii Oddelenie pre misiu a rozvoj Svetového luteránskeho zväzu. 

„Cirkvi na celom svete sú zapojené v diakonickej práci, dokonca i vtedy, ak nepoužívajú pojem „diakonia“. Výhoda tohto konceptu spočíva v tom, že zakladá pevné putá medzi tým, kto my ako kresťania sme a čo robíme, medzi našou identitou a službou vo svete.“, povedal reverend Dr. Kjell Nordstokke, riaditeľ Oddelenia pre misiu a rozvoj.  Účastníci konzultácie zdôrazňovali potrebu holistického prístupu k diakonii a hľadali odpovede na otázky vzťahu medzi diakoniou a misijným pôsobením aj z perspektívy mnohonáboženského kontextu.

Konzultácia zároveň položila dôraz v rozvojových úsiliach na prístup zameraný na ľudí: „Ľudia samotní by nemali byť objektmi charity. Mali by byť v centre ako aktívni účastníci svojho vlastného rozvoja. Neexistuje rozvoj a mier, ktorý prichádza z vonku, len taký, ktorý je zvnútornený. Nikto nemôže rozvinúť ľudí, len ľudia a spoločenstvá sa môžu sami rozvinúť“, povedal počas stretnutia reverend Eberhard Hitzler, riaditeľ Oddelenia pre službu svetu Svetového luteránskeho zväzu.  Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že niet pochybností, že materiálne, duševné, sociálne, kultúrne a duchovné potreby a rozvoj patria k sebe a musia byť napĺňané súbežne.

Rusko poprelo informáciu o nespravodlivom zaobchádzaní s menšinami

Varšava, 7. októbra 2008 – ENI

Ruské Ministerstvo zahraničia odmietlo správu Americkej vlády o náboženskej slobode, v ktorej sa píše, že ich krajina sa nespravodlivo správa k menšinám. „Posledná správa uverejnená na ich webovej stránke predstavuje tradične tendenčný prístup k Rusku“, povedalo ministerstvo vo vyhlásení k výročnej správe za rok 2008, ktorú Ministerstvo zahraničia v USA vydalo v septembri. „Tvrdenie o privilegovanom postavení Ruskej pravoslávnej cirkvi je v správe opätovne zveličené. Ako dôkaz uvádzajú skutočnosť, že pravoslávne Vianoce sú v Rusku štátnym sviatkom. Ako keby v multinárodnostnom USA neboli katolícke Vianoce považované za oficiálny sviatok“, napísalo v reakcii na správu Americkej vlády o medzinárodnej náboženskej slobode Ministerstvo zahraničných vecí Ruska.

Na Kube otvorili prvú ruskú pravoslávnu katedrálu

Moskva, 21. októbra 2008 – ENI

Vzťahy medzi Ruskom a Kubou sa otepľujú. Poslednými znakmi toho bola prítomnosť kubánskeho prezidenta Raula Castra na slávnostiach posvätenia prvého ruského pravoslávneho kostola na Kube. Biely „Chrám našej panny z Kazanu“, ktorý zdobí zlatá kupola, posvätili 19. októbra v Havane. Potenciálne by do spoločenstva veriacich navštevujúcich chrám mohlo patriť až 10 000 duší ruského, ukrajinského a moldavského pôvodu.  

Ďalším znamením obnovy dobrých vzťahov medzi dvoma krajinami je skutočnosť, že metropolita Smolenska a Kaliningradu, Cyril, ktorý viedol Moskovskú delegáciu, navštívil chorľavejúceho vodcu Kubánskej revolúcie, ktorý bol prezidentom a neobmedzeným vládcom ostrova takmer pol storočia, Fidela Castra. Metropolita Cyril sa s Fidelom Castrom stretol 20. októbra a odovzdal mu pozdravy patriarchu Ruskej pravoslávnej cirkvi Alexeja II. 

Návšteva Kuby je súčasťou „Dní Ruska v Latinskej Amerike“, počas ktorých navštívia ruskí vládni, náboženskí, kultúrni, a obchodní čelní predstavitelia sedem latinskoamerických krajín.

Sikhovia prosia o podporu v boji za zrušenie zákazu nosiť turbany

Amritsar, India, 24. októbra 2008 – ENI

Vedúci predstavitelia Sikhského náboženstva, ktoré má svoje hlavné sídlo v Indii, naliehavo prosili reverenda Samuela Kobiu, generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví, aby podporil požiadavku sikhov na zrušenie zákazu nosiť turbany v školách vo Francúzsku. „Nosenie turbanu je neoddeliteľnou súčasťou našej viery. Cítime sa zranení tým, že francúzska vláda nedokáže rešpektovať náš posvätný zvyk“, apeloval na Samuela Kobiu počas jeho návštevy Indie a Srí Lanky Gurbachan Singh, tlačový tajomník Zlatého chrámu v Amritsare na severe Indie – hlavnej svätyne vyznávačov sikhizmu. 

Sikhovia sú stúpenci najmladšieho svetového náboženstva. Sikhizmus vznikol v 15. storočí. Je pokusom o syntézu dvoch dominantných náboženstiev Indie – hinduizmu a islamu. Zakladateľom tejto viery bol guru Nának a podľa jeho ustanovení si muži neskracujú vlasy ani bradu. Pravý sikh za každých okolností nosí na hlave turban a pri páse má priviazaný nôž. Dnes je na svete asi 20 miliónov sikhov. 

Kobia spolu s delegáciou Svetovej rady cirkví navštívil Indiu a Srí Lanku 19. – 23. októbra na pozvanie zjednotenej Cirkvi Severnej Indie. Cirkev Severnej Indie vznikla v roku 1970 zjednotením 6 cirkví: anglikánskej, baptistickej, a metodistickej tradície, bratskej cirkvi, Učeníkov Kristových, a reformovaného zjednoteného spoločenstva.

Počas návštevy sa Kobia prihovoril zasadnutiu Synody Cirkvi Severnej Indie. Stretol sa aj s indickým premiérom Manmohanom Singhom, ktorý potvrdil, že „kresťanstvo je súčasťou národného dedičstva“ Indie. Podľa tradície kresťanskú vieru priniesol do Indie už apoštol Tomáš v polovici 1. storočia. Premiér Singh takisto prisľúbil Kobiovi finančnú výpomoc federálnej vlády na znovuvybudovanie zruinovaných kostolov a kresťanských budov, ktoré hinduistickí extrémisti zničili počas násilných útokov namierených proti kresťanom v štáte Orissa na východe Indie. Singh povedal, že vláda podporí kresťanské rodiny, ktoré prišli počas násilností o strechu nad hlavou a iné vlastníctvo. Zároveň sa zaručil, že federálna vláda zaistí slobodu náboženského uctievania a bohoslužieb pre kresťanov v južnom štáte Karnataka.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, CEC, WARC a LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 42/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 15. októbra 2008 o 19:20

 

Kalvín listom pozdravil Lutera pri príležitosti osláv dedičstva Reformácie

19. septembra 2008 – WARC

V nedávno objavenom liste, údajne z roku 1536, ktorého autenticitu zatiaľ nebolo možné potvrdiť J, zdraví švajčiarsky reformátor Ján Kalvín svojho nemeckého kolegu Martina Lutera pri príležitosti Luterovej dekády, ktorá začala v nemeckom Wittenbergu 21. septembra. „Aj keď nemáme vždy ten istý názor, obaja bojujeme za tú istú vec“, zdôraznil Kalvín v hereckom stvárnení.

„Dnes, rovnako ako počas 500 rokov“ je dôležité, aby sa cirkvi Reformácie zišli. V roku 2008 sa vybrali tým istým smerom: podobne ako luteráni 21. septembra vo Wittenbergu otvorili Luterovu dekádu vedúcu k 500. výročiu Reformácie, tak kalvíni v Ženeve onedlho spustia Kalvínov rok pri príležitosti osláv 500. narodenín svojho veľkého reformátora.

Ján Kalvín sa narodil v roku 1509. V citovanom liste J zdôrazňuje „spoločné úsilie o obnovu cirkvi“. Čo Luter začal pribitím 95 téz na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu, v tom Kalvín pokračoval v Ženeve. 

O 500 rokov neskôr prezident Svetového reformovaného zväzu reverend Clifton Kirkpatrick pozýva luteránske cirkvi k účasti na Kalvínovom roku 2009. „Kalvín a Luter sa nikdy osobne nestretli. My však máme príležitosť osláviť ich dedičstvo spoločne.“ Reverend Kirkpatrick zároveň poprial luteránom pri príležitosti otvorenia Luterovej dekády „Božie požehnanie a nikdy nekončiacu horlivosť pre reformu a jednotu cirkvi“. Svetový reformovaný zväz a Federácia švajčiarskych protestantských cirkví otvoria medzinárodný Kalvínov rok 2. novembra 2008.

De facto: Kalvín a Luter hovorili jeden o druhom. V roku 1544 opísal Kalvín Lutera ako „veľkého muža“, ktorý „vynikal svojimi mimoriadnymi duchovnými darmi; odvážny a neochvejný, nadaný a vzdelaný“. Luter takisto oceňoval Kalvína. Povedal o ňom: „Úsudok tohto muža skutočne nie je zlý. Súhlasím s ním prinajmenšom v tom, čo hovorí o mne.“  J

V Amerike sa stretli Baptisti Siedmeho dňa

Kenosha, Wisconsin, 2. októbra 2008 – BWA

Tristopätnásť delegátov reprezentujúcich 54 cirkví z mnohých krajín a niekoľko stoviek hostí, vrátane veľkého množstva mladých ľudí, sa stretlo v Kenoshi, v Americkom štáte Wisconsin na Generálnej konferencii Baptistov Siedmeho dňa, aby oslávili, čo Boh robí možným medzi nimi. Stretnutie svojou návštevou poctil aj generálny tajomník Svetovej baptistickej aliancie Neville Callam. Témou konferencie bolo „Bezhraničný Boh pre hladných ľudí“.

Baptisti Siedmeho dňa sa sami opisujú ako „evanjelikálni baptisti, ktorí sa držia zachovávania biblického šabbátu – soboty ako posvätného času“. Ich spoločenstvá sa nachádzajú vo viacerých krajinách vrátane Spojených štátov amerických, Kanandy, Jamajky, Guyany, Austrálie a Nového Zélandu, Anglicka, Brazílie a Filipín.

V bývalom protestantskom kostole v Nemecku otvorili židovskú synagógu

Utrecht, 24. septembra 2008 – ENI

Po prvýkrát sa v Nemecku z pôvodne Protestantského kostola stala synagóga. Synagógu v meste Bielefeld nazvali Bét Tikva, čo po hebrejsky znamená „Dom nádeje“. Posvätili ju 21. septembra. Reverend Alfred Buss, prezident Evanjelickej cirkvi vo Westfálsku, kde sa Bielefeld nachádza, povedal, že nové miesto bohoslužby je aj pre protestantských kresťanov „domom nádeje“.

So „žiaľom a hlbokým zahanbením“ pripomenul, že bývalá Bielefeldská synagóga bola zničená pred takmer 70 rokmi 9.novembra 1938 počas Krištáľovej noci, nazývanej aj „Nocou rozbitých skiel“, kedy nacisti prepadli synagógy a iné židovské budovy po celom Nemecku.  Evanjelická cirkev Westfálska zlyhala tvárou v tvár holokaustu, počas ktorého bolo zabitých 6 miliónov Židov, povedal reverend Buss.

Židovská komunita v Bielefelde má dnes 300 členov a je jednou z 19 židovských náboženských obcí v Severnom Porýní – Westfálsku. Spolu majú 32 000 členov.  

Židovská obec v Bielefelde kúpila v roku 2007 bývalý kostol Paula Gerharda, lebo miesto, kde sa veriaci stretávali od 50-tych rokov minulého storočia, sa stalo príliš malým. Charlotte Knobloch, prezidentka Ústrednej židovskej rady v Nemecku povedala, že nová synagóga je znamením „obnovy židovského života v Bielefelde“.  

Židovská komunita v tomto regióne vzrástla v posledných rokoch najmä z dôvodu príchodu imigrantov z východnej Európy, informovala Európska židovská tlačová agentúra.

Najvyšší pravoslávny patriarcha podporuje vstup Turecka do Európskej únie

Brusel/Ženeva, 29. septembra 2008 – ENI

Ekumenický patriarcha Bartolomej I., ktorý sídli v tureckom meste Istanbul, kedysi nazývanom Konštantínopol, povedal, že fandí snahám Turecka o vstup do Európskej únie. Svoju podporu však podmieňuje dodržiavaním štandardov ľudských práv v krajine.

Ekumenický patriarcha, považovaný za najvyššieho duchovného predstaviteľa pravoslávnych kresťanov na svete, žije v zemi, kde sa prevládajúca väčšina obyvateľov hlási k islamskému náboženstvu. „Európa potrebuje priviesť Turecko do tohto svojho projektu.“, povedal Bartolomej I. v príhovore v Európskom parlamente v Bruseli. „Turecko musí rozvíjať medzikultúrny dialóg a toleranciu, aby sa mohlo stať súčasťou Európskeho projektu.“, dodal.

Poukázal tiež na rezervovanosť niektorých krajín EÚ v otázke možného členstva Turecka v Únii z toho dôvodu, že krajina je prevažne moslimská. „Európa je pritom plná miliónov moslimov, prichádzajúcich z najrozličnejších pozadí“, povedal patriarcha poslucháčom.

Stretol sa Centrálny výbor Konferencie európskych cirkví

Ženeva, 14. októbra 2008 – CEC

Minulý týždeň 6. – 11. októbra sa v Paralimni-Protaras na Cypre konalo výročné zasadnutie Centrálneho výboru Konferencie európskych cirkví. 40 členný Centrálny výbor je najvyšším rozhodovacím orgánom Konferencie medzi jej valnými zhromaždeniami.

Najbližšie valné zhromaždenie sa bude konať v júli 2009 v Lyone vo Francúzsku. Jeho hlavnou témou bude „Povolaní k jednej nádeji v Kristu“ a bude zároveň oslavou 50. výročia založenia tejto ústrednej európskej ekumenickej organizácie. Centrálny výbor zhodnotil prebiehajúce prípravy Valného zhromaždenia a činnosť Konferencie a jej komisií. 

Výbor vydal vyhlásenie k súčasnej medzinárodnej finančnej a ekonomickej kríze; vyjadril potešenie z obnovenia dialógu medzi gréckou a tureckou časťou obyvateľstva na Cypre, zároveň však prejavil zármutok nad pokračujúcim znesväcovaním kostolov na tomto ostrove vo východnej časti Stredozemného mora. Centrálny výbor takisto uvítal vo svojich radoch Federáciu Evanjelických Luteránskych cirkví vo Švajčiarsku a Lichtenštajnskom kniežatstve, ktorá sa stala pridruženou organizáciou Konferencie európskych cirkví.

Paralelne so stretnutím Centrálneho výboru Konferencie európskych cirkví sa konalo 17. zhromaždenie Komisie cirkví pre migrantov v Európe, ktorá je pridruženou organizáciou Konferencie európskych cirkví. Obe organizácie mali niekoľko spoločných rokovaní. Koncom tohto roku by malo prísť k ich definitívnemu zlúčeniu. Účastníkov oboch stretnutí prijal 8. októbra jeho blaženosť Chrysostomos II., arcibiskup Cypru. 

Konferencia európskych cirkví je spoločenstvo 120 pravoslávnych, protestantských, anglikánskych a starokatolíckych cirkví zo všetkých krajín Európy a 40 pridružených organizácií. Bola založená v roku 1959. Jej ústredné orgány sídlia v Ženeve, Bruseli, a Štrasburgu.

India si pripomenula bojovníka o pokoj Mahatmu Gándího uprostred násilia voči kresťanom

Bangalore, India, 1. októbra 2008/Bhubaneswar, India, 3. októbra 2008 – ENI

Kresťania spoločne so sekulárnymi skupinami si 2. októbra v Indii pripomenuli 139. výročie narodenia Mahatmu Gandího. Násilné útoky proti kresťanom však pokračovali aj v deň spomienky na bojovníka za indickú nezávislosť, ktorý hlásal posolstvo nenásilného odporu.

Len deň predtým sa kresťanskí a hinduistickí vodcovia stretli v štáte Kerala pri prvom spoločnom dialógu od vypuknutia násilia s cieľom prehĺbiť vzájomné porozumenie. Na stretnutí v Kerale v spoločnom vyhlásení potvrdili: „Násilie nie je súčasťou žiadneho náboženstva“.

Viac ako 100 kostolov a kresťanských inštitúcií a okolo 4000 domov kresťanov bolo zničených, desiatky kresťanov zahynuli počas násilia, ktoré sa rozpútalo po zavraždení radikálneho hinduistického vodcu Lakshmananandu Saraswatiho a 5 mladých hinduistických mníchov 23. augusta tohto roku v indickom štáte Orissa v dištrikte Kandhamal.  

Hoci Národná rada cirkví v Indii vražedné činy okamžite odsúdila a k zodpovednosti za ne sa prihlásila skupina maoistických rebelov, radikálni hinduistickí militanti obviňujú zo zločinu kresťanov.  

Nie je to po prvýkrát, čo kresťania v Orisse zažívajú násilie. V decembri minulého roku tam militantní hinduisti vypálili 90 kostolov a 600 domov. O život vtedy prišlo okolo 10 ľudí.

Kresťanskí vodcovia vo východnej Afrike vyzývajú k boju s pirátstvom

Nairobi, 3. októbra 2008 – ENI

Východoafrický kresťanský vodca vyzval k dôraznej reakcii voči somálskym morským pirátom, ktorí zintenzívnili unášanie lodí v Adenskom zálive na hlavnej námornej trase spájajúcej Afriku, Európu, a Áziu. „Toto pirátstvo vyžaduje jasný a koordinovaný prístup medzinárodného spoločenstva“, povedal reverend Fred Nyabera, výkonný riaditeľ Spoločenstva kresťanských rád a cirkví vo Veľkých jazerách a rohu Afriky. Doplnil, že tento prístup by mal zahŕňať riešenie neistoty v Somálsku, krajine, kde majú piráti svoju základňu. Somálsko nemá od roku 1991 ústrednú vládu.

Návšteva bohoslužieb pomáha tínedžerom získavať dobré známky v škole

Oxford, Ohio. 22. augusta 2008 – ENI

Americkí tínedžeri, ktorí sa pravidelne zúčastňujú bohoslužieb, dosahujú v škole lepšie výsledky ako je priemer, cítia hlbší vzťah ku svojej škole ako k spoločenstvu, a pravdepodobnosť, že školu úspešne skončia je významne vyššia než u tých, ktorí do kostola nechodia – ukazuje to štúdia Univerzity v Iowe. Výskumní pracovníci odhalili, že navštevovanie kostola malo väčší dopad na priemerné známky a úspešnosť ukončenia školy ako fakt či rodičia majú vysokoškolský titul.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, CEC, WARC a BWA  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 41/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 8. októbra 2008 o 19:20

 

V dňoch 28. augusta až 6.septembra t.r. sa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konal 20. medzinárodný seminár pre medzikultúrnu duchovno-pastiersku starostlivosť a poradenstvo na tému: Identita v časoch zmien. Prišlo 76 účastníkov z toho 59 zo zahraničia. Spolu zastupovali 17 krajín 5 svetadielov.

V dnešnom vydaní relácie Ekuména vo svete vám prinášame rozhovor s vybranými reprezentantmi prednášateľov a organizátorov. Sú nimi:

Profesor Dr. Július Filo zo Slovenska – prodekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave;

Reverend Helmut Weis z Nemecka - evanjelický farár v Düsseldorfe - zakladateľ a predseda Spoločnosti pre interkultúrnu pastorálnu starostlivosť a poradenstvo;

Dr. Uri Bloch z Izraela – židovský rabín z Haify – odborník na skupinovú dynamiku a prevenciu samovrážd – poradca a vzdelávateľ Izraelskej krízovej telefónnej služby;

Profesorka Brenda Consuelo Ruiz z Nikaraguy – prednášala na baptistickom teologickom seminári – riaditeľka Inštitútu pre štúdium vzťahov medzi mužmi a ženami na Polytechickej univerzite v Manague;

Reverend Archiboldi Lyimo z Tanzánie – evanjelický farár pracujúci v misii medzi Masajmi – vedúci vzdelávania v oblasti pastorálnej starostlivosti v nemocniciach.

Zhovárala sa s nimi Daniela Horínková.

Pán prodekan Filo, vy ste zo slovenskej strany hlavným organizátorom medzinárodnej konferencie o identite, ktorá prebieha v Bratislave na Evanjelickej bohosloveckej fakulte. Povedzte nám, prosím, kto sú organizátori konferencie, aký je jej cieľ, a odkiaľ prichádzajú jej účastníci?

Profesor Dr. Július Filo: U nás na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského sa v týchto dňoch, teda medzi 1. a 6. septembrom koná, myslím že významné medzinárodné podujatie. Má to názov Medzinárodný seminár Spoločnosti pre interkulturálnu pastorálku a poradenstvo so sídlom v Düsseldorfe a táto spoločnosť spolu s našou fakultou je organizátorom tohto nového podujatia. Každý rok má toto podujatie vlastne nový focus, v tomto prípade je cieľom hovoriť o identite v čase zmien a ako výzva pre pastorálnu službu pre cirkvi a náboženstvá. Táto téma bola volená zrejme vedome vo vzťahu tiež ku kontextu, teda k nášmu stredoeurópskemu kontextu.  Všetci zažívame množstvo dramatických zmien, ktoré sa nakoniec týkajú ľudí v ich osobnom živote a sú aj výzvou pre ich vieru. A tak je tu úloha pre pastorálnych pracovníkov, teda tých, čo sa usilujú osobne slúžiť ľuďom v ich životných úlohách a v ich výzvach viery, aby im pomohli. 

Účastníkmi sú vlastne všetko ľudia, ktorí sa špecializujú na osobnú pastorálnu pomoc; vo väčšine prípadov sú to tiež ľudia, ktorí majú naozaj vytvorené podmienky vo svojej krajine pre takúto službu, teda sú na špecializovaných miestach pastorálnych pracovníkov, či už v nemocnici, alebo v nejakých rôznych zložkách alebo jednoducho v mestách pre cirkev medzi mládežou. 

Cieľom tejto konferencie teda je rozpoznať charakter, vybrať možno také typické výzvy, ktoré v tomto regióne platia, a reagovať na ne, pomôcť ľuďom; aby tí, ktorí v tejto službe stoja, vedeli lepšie reagovať. 

Povedal by som ešte jednu vec, že vlastne táto konferencia mala také dve predohry: jedna bezprostredná – to bol predseminár, na ktorom prednášal tiež americký profesor; zároveň jeho prednáška bola prednáškou v kontexte programu Excelentnej univerzity Univerzity Komenského v Bratislave ako verejné prednášky pre slovenské publikum. Tento profesor Daniel Schipani, menonita, hovoril veľmi zaujímavo o možnostiach pastorálnej služby v medzináboženskom vzťahu, teda vtedy, keď jedna či druhá strana v tomto vzťahu pochádza z iného náboženstva, v tomto prípade myslíme nie na vnútrokresťanské prostredie, ale na vzťah ponad hranice kresťanstva. Tá druhá predkonferencia bola na Slovensku v máji a my sme ju tu urobili ako národnú prípravu pre túto konferenciu s témou „Identita v čase zmien – hodnoty, ktoré nás nesú“.

Pán farár Helmut Weiss, vy ste predsedom Spoločnosti pre interkultúrnu pastorálnu starostlivosť a poradenstvo (skratka SIPCC), ktorá je hlavnou organizátorkou tejto konferencie. Môžete nám ju bližšie predstaviť?

Reverend Helmut Weis: Áno, rád. Máme, tak povediac v našej hlave tri pojmy, ktoré by nás mali vyjadrovať: sme medzinárodní, medzikultúrni a medzináboženskí. Chceme byť medzinárodní, medzikultúrni a medzináboženskí pre pastorálnu starostlivosť o dušu. Zaoberáme sa teda otázkou, ako môžeme pomáhať ľuďom v ich súčasnej situácii z hľadiska našej viery. To je takpovediac naše ťažisko.  Naša organizácia má členov približne v 30 krajinách – je nás okolo 200 ľudí, ktorí pracujú v oblasti pastorálnej starostlivosti. Každý rok poriadame podujatia, na ktorých sa ľudia stretnú. To je totiž jeden z našich hlavných cieľov: chceme sa spolu učiť, preto sa stretávame; chceme sa učiť od ľudí, ktorí prichádzajú z iných krajín. A chceme ponúknuť našu skúsenosť. Robíme tak od roku 1986, ale predovšetkým odvtedy, ako sme v roku 1995 založili túto spoločnosť. Naša práca sa stále rozširuje. Darí sa nám to s Božou pomocou, hoci máme málo peňazí. Máme však mnoho dobrých ľudí. A to je pre nás to hlavné.

Pán doktor Bloch, čo považujete za najdôležitejší prínos tejto konferencie?

Dr. Uri Bloch:   V prvom rade sú to priatelia. Stretol som tu ľudí, s ktorými som nadviazal skutočne hlboké priateľské puto a po každý krát si prajem znovu ich vidieť. Na oficiálnejšej rovine: to, že tu ide naozaj o medzikultúrne stretnutia. Možno tu nájsť ľudí z piatich rôznych kontinentov, z celkom rozdielnych kultúr, navzájom sa zoznámiť a poopraviť si vlastné predsudky, v prvom rade z hľadiska medzi-kultúrneho, ale aj medzinárodného, a keď na budúci rok pripravíme stretnutie v Haife v Izraeli, tak aj z medzináboženského. Tam sa spolu stretneme ako predstavitelia hneď 5 rozličných náboženstiev.

Pani profesorka Consuelo Ruiz, čím Vás táto konferencia obohatila, čo sa Vám tu najviac páčilo? A čo by malo byť obsahom pripravovaného záverečného dokumentu z konferencie?

Profesorka Brenda Consuelo Ruiz:      Myslím, že bohatosť tohto seminára s príspevkami tak mnohých ľudí z celého sveta.  Počas našich rozhovorov sme objavili, že máme mnoho podobných potrieb. Existujú nejaké rozdiely, ale takisto veľa zhodností. Tým, že máme podiel na kresťanskej motivácii urobiť niečo pre zlepšenie sveta, snažíme sa skutočne prinášať ľuďom evanjelium. Myslím, - keďže toto je spoločenstvo pastorálnych poradcov, spoločenstvo ľudí, ktorí sú zapojení do práce v cirkvi, - prinášaním evanjelia vlievajú svetlo do temnoty dnešného sveta.

Práve pre chvíľou som mala príležitosť počas workšopu sa navzájom zdieľať. Našli sme mnoho podobností a bolo to veľmi užitočné, že sme sa stretli a podelili s tým, aké máme potreby a aké sú naše životné pomery. Hoci žijeme v rozdielnych kontextoch, práca, ktorú treba vykonať, je veľmi podobná. To je niečo, čo by sme si mali odniesť ako účastníci z cirkví z mnohých končín sveta. Je dôležité počuť, čo ľudia v rozličných kontextoch robia, poučiť sa z toho, a takisto priniesť vlastnú skúsenosť. Keď sa o takéto skúsenosti podelíme, všetci budeme obohatení. Toto by malo byť obsahom aj záverečného dokumentu.

Reverend Archiboldi Lyimo, čo si z konferencie v Bratislave prinesiete domov, aký zmysel majú výsledky konferencie pre vašu krajinu a cirkev?

Reverend Archiboldi Lyimo:    Nuž, moje nové pochopenie dôležitosti identity pre mňa samého, pre môj národ a pre moju cirkev. Zvlášť v dnešnej dobe, keď sa svet stáva globálnou dedinou a ľudia z rozličných kultúr sa schádzajú a žijú spolu.  Mám pocit, že pochopenie mojej vlastnej identity a identity môjho ľudu a to ako ich treba vyjadriť, bolo pre mňa tak nesmierne dôležité, že si to odnášam domov. A tiež dôležitosť zmierenia a odpustenia.  Táto konferencia má dôležitý význam pre moju cirkev, pretože aj cirkev v Tanzánii prechádza rôznymi zmenami, ktoré zasahujú našich ľudí. Bude preto dôležité začať vyučovať našich ľudí, aby poznali svoju vlastnú identitu: odkiaľ prichádzajú, kde stoja, a kam chcú ísť, čiže duchovnú identitu, sociálnu identitu a identitu vo všeobecnosti. Mali by sa vedieť radšej definovať z hľadiska globálneho, než aby rozmýšľali len v pojmoch svojej národnej identity, lebo svet sa dnes stáva globálnou dedinou.

 

Zostavili:

Daniela Horínková a Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 40/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 1. októbra 2008 o 19:20

 

Valné zhromaždenie Európskej kresťanskej environmentálnej siete

Ženeva, september 2008 – CEC

„Riziká súvisiace s klimatickou zmenou od roku 2001 dramaticky vzrástli. ... cirkvi môžu prispieť k riešeniam tým, že prinesú zmeny v životnom štýle a vo vzoroch správania“, povedal účastníkom 7. Valného zhromaždenia Európskej kresťanskej environmentálnej siete (ECEN) profesor Jean-Pascal van Ypersele, laureát Nobelovej ceny z roku 2007.  

Valné zhromaždenie kresťanskej environmentálnej siete, ktorá je napojená na Konferenciu európskych cirkví, sa konalo 24. – 28. septembra neďaleko Milána v Taliansku. Bolo zároveň oslavou 10. výročia existencie environmentálnej siete a jej služby pre činnosť cirkví v starostlivosti o Božie stvorenstvo v Európe.  

Témou zhromaždenia, ktorého sa zúčastnilo 100 delegátov z 27 európskych krajín, bolo „Skutočná výzva klimatickej zmeny“.  Záverečné vyhlásenie podčiarklo, že „korene ľudského ničenia životného prostredia treba hľadať nie len v samotných skutkoch, ale v postojoch zakorenených hlboko v nás. Ľudské bytosti si potrebujú vybudovať vzťah s okolitým svetom, ktorý nie je založený len na čisto využívajúcom a trhovom princípe.“

Konferencia o budúcnosti ekumenického hnutia v Európe

Ženeva, 15. septembra 2008 – CEC

Uvažovať nad minulosťou, analyzovať prítomnosť, a vytvoriť víziu pre ekumenickú budúcnosť Európy, bolo cieľom „Konferencie o budúcnosti“, ktorá sa konala 10. – 12. septembra v Lyone vo Francúzsku, v meste kde sa v júli 2009 uskutoční 13. valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví. „Konferencia o budúcnosti“ bola krokom pri príprave tohto valného zhromaždenia. 

Zúčastnilo sa jej 80 zástupcov všetkých kresťanských denominácií z 23 krajín Európy, ktoré sú zapojené do života Konferencie európskych cirkví. Účastníci sa zamýšľali nad víziami európskej ekumenickej scény v roku 2029 a miestom Konferencie európskych cirkví na tejto scéne v roku, keď Konferencia bude sláviť svoje 70. narodeniny.

Predstavy o budúcnosti zahrňovali jedno ekumenické teleso pre celú Európu, uznanie krstu a spoločenstvo Večere Pánovej medzi všetkými cirkvami, podpora väčšinových cirkví menšinovým, a dobré mosty so spoločenstvami Moslimov. Ako nástroje na dosiahnutie týchto vízií a na postavenie sa výzvam odzneli: široká ekumenická formácia, zapojenie všetkých cirkví, vrátane Rímsko-katolíckej a evanjelikálnych, do práce ekumenických telies, zapojenie veriacich na úrovni farností a cirkevných zborov do ekumenického diania, a vytvorenie prepojení solidarity so všetkými regiónmi sveta.

„Bola to pre Konferenciu európskych cirkví nová a kreatívna skúsenosť“, povedala tajomníčka pre valné zhromaždenie Konferencie, Smaranda Dochia.

Kardinál Kasper pozýva katolíkov, aby študovali Lutera

Frankfurt/Wittenberg, 19. septembra 2008 – ENI

Rímski katolíci sa môžu poučiť od protestantského reformátora 16. storočia Martina Lutera, odporúča najvyšší predstaviteľ Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinál Walter Kasper. Vyjadril sa tak v interview pre noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung krátko pred zahájením 10-ročnej série podujatí, ktoré vyvrcholia v roku 2017 päťstým výročím evanjelickej Reformácie.

Kardinál Kasper povzbudil v interview katolíkov k čítaniu Luterových komentárov k Biblii a jeho „piesní plných duchovnej sily“. Kardinál takisto povedal, že dúfa, že sa protestanti vrátia k viere Martina Lutera, ktorému by sa určite nepáčili dnešné liberálne tendencie. 

Evanjelická cirkev Nemecka (EKD) zahájila 21. septembra Luterovu dekádu slávnostnými službami Božími v zámockom kostole vo Wittenbergu, kam Luter prišiel po prvýkrát pred 500 rokmi v roku 1508, a kde podľa tradície 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí proti odpustkom, čo sa považuje za dátum začiatku Reformácie. Slávnostným kazateľom na Službách Božích bol biskup Mark Hanson, prezident Svetového luteránskeho zväzu.

Medzináboženský dialóg kresťanských a moslimských žien

Gothenburg, september 2008 – WCC

Môže žena zohrávať významnú úlohu pri zmierení a nastolení víťazstva tolerancie medzi spoločenstvami v konflikte? Ako môže náboženstvo, ktoré je často považované za príčinu násilia, viesť ľudí k mieru?  

Tieto otázky si položilo 25 kresťanských a moslimských žien 4. – 7. septembra na spoločnom stretnutí v Gothenburgu vo Švédsku. Zamýšľali sa nad úlohou žien v medzináboženskom dialógu.  

Iniciatívu spoločne zorganizovali Iránsky inštitút pre medzináboženský dialóg a Svetová rada cirkví. Nadviazala na podobné stretnutie minulý rok v novembri v Teheráne. Témou tohtoročného stretnutia bolo „Smerovať k pokoju prostredníctvom náboženstva“. 

„Kresťanské a moslimské ženy sú v mnohom smere tvoriteľkami mieru, či už je to na globálnej úrovni, v spoločnosti, alebo vo vlastnej komunite“, povedala Rima Barsoum, vedúca programu pre medzináboženský dialóg a spoluprácu Svetovej rady cirkví.

Účastníčky seminára prišli s rozličným pozadím vrátane umeleckého zamerania, médií, vzdelávania, a teológie, čím stretnutie obohatili rozličnosťou svojich perspektív.  

„Ak má mier nejakú nádej, majú ženy popri mužoch významné postavenie, aby ovplyvnili tento proces“, povedala Lily Habash, kresťanka z Palestíny, ktorá pracuje vo vládnych záležitostiach s palestínskymi autoritami v Ramalláhu na Západnom pobreží. Usiluje sa o etické politické prístupy vo svojej krajine. „Viera je v Palestíne inšpiráciou pre zápas o vyriešenie konfliktu“, dodala. 

Na otázku, čo by chceli ženy mierotvorkyne povedať svetu, zaznela jasná odpoveď: aby boli prelomené stereotypy, ktoré v súvislosti s náboženstvom prinášajú médiá.

Stretol sa Exekutívny výbor Svetovej rady cirkví

Ženeva, 17. septembra 2008 – WCC

Exekutívny výbor Svetovej rady cirkví sa stretol 23. – 26. septembra v nemeckom Lübecku. Zaoberal sa otázkami svetovej potravinovej krízy, správou o štúdii o genocíde v rámci konfliktu v Darfure a situáciou na Srí Lanke. Zhodnotil postup príprav novej rozšírenej formy valného zhromaždenia tejto najväčšej svetovej ekumenickej organizácie ako tiež jej programových plánov a rozpočtu, a rozhodol o funkcii generálneho tajomníka rady na rok 2009. Zaoberal sa aj potrebou revízie ústavy a stanov ekumenickej rady. 

Na slávnostnej bohoslužbe 24. septembra Exekutívny výbor ocenil jedného z bývalých generálnych tajomníkov Svetovej rady cirkví, metodistického pastora zo Západnej Indie Philipa Pottera. Potter viedol Svetovú radu cirkví v rokoch 1972 – 1984. 

25-členný Exekutívny výbor sa stretáva dva razy do roka a zaoberá sa záležitosťami, ktoré mu zverí Centrálny výbor. Ten je hlavným rozhodujúcim orgánom Svetovej rady cirkví medzi jej valnými zhromaždeniami. Popri monitorovaní činnosti rady a dohľade nad rozpočtom, schvaľovaným Centrálnym výborom, Exekutívny výbor napríklad menuje programových pracovníkov Svetovej rady.

Svetová rada cirkví predĺžila funkčné obdobie Samuela Kobiu

Ženeva, 25. septembra 2008 – WCC

Exekutívny výbor Svetovej rady cirkví na svojom stretnutí minulý týždeň v Lübecku oznámil svoje rozhodnutie predĺžiť zmluvu s reverendom Samuelom Kobiom, súčasným generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví, dovtedy, kým sa pozície neujme nový generálny tajomník. Nového generálneho tajomníka zvolí Centrálny výbor rady na stretnutí v septembri 2009 v Ženeve. Reverend Samuel Kobia oznámil vo februári tohto roku na stretnutí Centrálneho výboru, že sa nebude uchádzať o potvrdenie vo funkcii generálneho tajomníka v novom volebnom období.

Konferencia o vyučovaní ekumenizmu vo východnej a strednej Európe

Ženeva, 24. septembra 2008 – WCC/CEC

Okolo 40 vysokoškolských prednášateľov a profesorov teológie z rozličných cirkví v Strednej a Východnej Európe sa stretlo na seminári o „Budúcnosti ekumenického teologického vzdelávania vo Východnej a Strednej Európe“. Podujatie sa konalo 24. – 28. septembra v akadémii v kláštore Sambata de Sus v Rumunsku. Seminár odštartoval proces prípravy nových materiálov pre vyučovanie ekumenizmu, na ktorom budú spolupracovať rozličné teologické inštitúcie v tomto regióne Európy. 

Stretnutie zorganizovala Konferencia európskych cirkví a program ekumenického teologického vzdelávania Svetovej rady cirkví. Podľa doktora Viorela Ionitu zastupujúceho Konferenciu európskych cirkví a doktora Dietricha Wernera zo Svetovej rady cirkví v mnohých cirkvách východnej a strednej Európy ekumenizmus ešte stále nie je pevnou a pravidelnou súčasťou programov ich teologického vzdelávania.

Seminár nadviazal na úspešné pionierske projekty konzultácií teologických fakúlt z celej Európy, ktoré sa konali v rokoch 2002 a 2006.  Jedným z prednášajúcich na seminári v Rumunsku bol aj bývalý generálny tajomník Svetovej rady cirkví doktor Konrad Raiser.

Ruské zvony sa po viac ako trištvrte storočí vrátili Moskovskému patriarchátu

Moskva, 17. septembra 2008 – ENI

Ruský prezident Dmitrij Medvedev mal prvý tú česť zazvoniť na sade cenných zvonov po ich návrate z Harvardskej Univerzity v USA do kláštora Danilov, ktorý je sídlom Moskovského patriarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi. 18 zvonov strávilo v USA desiatky rokov. Po boľševickej revolúcii v roku 1917 ich sovietska vláda v roku 1930 predala ako staré odpadové železo americkému priemyselníkovi Charlesovi Cranemu. Crane zakúpil zvony, aby ich zachránil pred roztavením a daroval ich Harvardskej Univerzite v Cambridge v Americkom štáte Massachusetts. Tam sa zvuk ich zvonenia z veže stal jedným z najznámejších typických miestnych tónov.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, a CEC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR