logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Pravidlá používania a rozdeľovania Operatívneho štipendijného fondu

 

Operatívny štipendijný fond (OŠF ERCSR) je založený na základe schválenia RV ERCSR v rámci Strategického plánu 2004-2005 a funguje od roku 2005. Jeho úlohou je  flexibilne reagovať na aktuálne potreby pre oblasť vzdelávania – rozvoj ľudských zdrojov, resp. podporu študijných aktivít. Operatívny štipendijný fond spadá pod vzdelávací program v oblasti rozvoja ľudských zdrojov EDUCA.

 

Účel fondu:

Finančná podpora slúži pre študijné aktivity v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Týka sa čiastočnej alebo plnej refundácie výdavkov na účasti:

·    tretích organizácií

  • účasť na školeniach, tréningoch, konferenciách; stáže vo vybraných tretích organizáciách, výmenné pobyty a pod.

  • úhrada honorárov na vypracovanie štúdií v záujmových oblastiach cirkví  /teologická, sociálna a pod./

·   organizovaných alebo podporovaných aktivít ERCSR

  • účasť na školeniach, tréningoch, konferenciách – účastnícky poplatok, cestovné náklady

 

Plnenie fondu:

Príspevky členských cirkví ERCSR vo výške 64 € na cirkev a príslušný a rok.

Finančné dary.

 

Podmienky pre udelenie podpory:

Žiadateľ musí byť členom cirkvi združenej v ERCSR, ktorá v príslušnom roku podporila štipendijný fond.

Žiadateľ musí mať súhlas od ústredia členskej cirkvi.

Žiadosť o udelenie podpory sa podáva na predpísanom formulári doporučenou poštou do kancelárie ERCSR.

Žiadosť o udelenie podpory musí obsahovať rozpočet predpokladaných nákladov.

Žiadosť o udelenie podpory sa môže predkladať počas celého kalendárneho roka.

Maximálna čiastka podpory môže činiť 332 €.

Podpora sa poskytuje len do vyčerpania finančných prostriedkov fondu.

Žiadateľ môže požiadať o finančnú podporu v tom istom kalendárnom roku len raz.

 

Nakladanie s fondom:

O udelení podpory rozhoduje predseda ERCSR /v prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda/ na návrh programového tajomníka pre rozvoj ľudských zdrojov po konzultácii s generálnym tajomníkom.

Programový tajomník informuje Riadiaci výbor /RV/ ERCSR o udelených podporách raz za ¼ rok na jeho zasadnutí

Programový tajomník predkladá 1x do roka správu RV ERCSR o nakladaní s prostriedkami fondu.

Žiadatelia, ktorí dostali podporu z fondu sú povinní do 30 dní po ukončení aktivity predložiť programovému tajomníkovi písomnú správu o obsahu aktivity, na ktorú získali podporu.

Nevyčerpané finančné prostriedky v príslušnom roku budú presunuté do nasledujúceho roka až do ich úplného vyčerpania

 

Platba:

Financie budú poskytnuté bankovým prevodom len na základe predloženia príslušného dokladu na stanovenom formulári, v súlade so schváleným rozpočtom alebo na základe zmluvy o poskytovaní štipendia alebo dohody o vykonaní práce.

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR