logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Mentoring

Integračná pomoc po udelení azylu

 

Čo je integrácia?

Pod integráciou azylantov chápeme osvojenie si slovenského jazyka a základných znalostí o miestnej kultúre, zachovanie a rozvíjanie vlastnej kultúry v nových podmienkach, zapojenie sa do trhu práce ako aj vytvorenie resp. zapojenie do fungujúcej sociálnej siete. Konečným cieľom integrácie by ale mala byť SAMOSTATNOSŤ. 

 

Východisková situácia

Migranti aj po udelení azylu bojujú s nasledovnými problémami:

         strata rodinných väzieb

         viazanosť na umelé systémy podpory

         nedostatok príležitostí na vytváranie vzťahov s miestnou komunitou

         jazyková bariéra

 

K bariéram integrácie patria aj:

         obmedzená jazyková príprava

         nerovnocenný prístup na trh práce

         spoločenská exklúzia

         absencia systematického psychologického poradenstva

         xenofóbia a rasizmus

 

Zámerom projektu je prekonávať uvedené problémy prostredníctvom rozvojovej služby – mentoringu.

 

Čo je mentoring?

Mentor bol učiteľom Oddyseovho syna Telemacha, ktorý mal na starosti celkový rozvoj osobnosti mladého Telemacha, v neprítomnosti jeho otca. Situácia, v ktorej sa ocitol mladý Telemachos sa veľmi podobá situácii väčšiny migrantov. A tak je v súčasnosti mentorom nazývaný pracovník, ktorého úlohou je sprevádzať klientov pri dosahovaní konkrétnych cieľov a to tak, aby ich osobnosť rástla a aby smerovali k samostatnosti. Mentoring pritom nie je len činnosť, ale hlavne vzťah – vzťah založený na vzájomnej dôvere, úcte a rovnocennosti.

 

Čo robí mentor?

         Pomáha pri bežných úkonoch (návšteva lekára, príprava na skúšky, varenie, doučovanie, atď.)

         Znižuje závislosť azylantov na umelých systémoch podpory

         v prípade potreby sprostredkúva komunikáciu v slovenskom jazyku

         Kontaktuje azylanta s členmi miestnej komunity

         Sprostredkuje informácie o pracovných ponukách v komunite

 

Cieľom je

         Eliminácia spoločenskej exklúzie

         Samostatnosť a nezávislosť azylantov

         Budovanie stabilnej sociálnej siete

         Znižovanie prejavov xenofóbie a diskriminácie

         Budovanie mostov medzi azylantami a majoritnou spoločnosťou

 

späť na God´s care

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR