logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Realizované aktivity projektu Európskeho zboru solidarity

Logo Dobro

Hlavným cieľom nášho posledného realizovaného projektu Európskeho zboru solidarity realizovanom v roku 2021/2022 Formovanie Európy s otvorenou mysľou, súcitným srdcom a sociálnymi a praktickými zručnosťami bolo zbližovanie ľudí, vytváranie pocitu spolupatričnosti k spoločnému ľudstvu bez ohľadu na pôvod, kultúru, i náboženstvo, sexuálnu orientáciu, vzdelanie a / alebo sociálno-ekonomického zázemia.
Všetky zainteresované strany si mali možnosť uvedomiť a precvičiť, že rozdiely medzi ľuďmi slúžia ako dobrá príležitosť na ich zdieľanie či obohatenie a že napriek rozdielom majú jednotlivci veľa podobností, ktoré z nich robia súčasť spoločnosti, súčasť toho istého sveta. Projekt tiež zdôraznil silu spolupráce pri dosahovaní cieľa, kládol veľký dôraz na empatiu, akceptovanie rozdielov, budovanie charakteru, rozširovanie tvrdých a mäkkých zručností a nakoniec na vytvorenie globálneho spoločenského vedomia.

Activities

Projekt zahŕňal 10 dobrovoľníkov zo 6 krajín (Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Grécko, Nemecko a Slovensko) umiestnených v 5 mestách a 7 rôznych hostiteľských organizáciách .
Aktivity v hostiteľských organizáciách boli zamerané na prácu s rôznymi skupinami. Dobrovoľníci sa zapájali do práce s ľuďmi so zdravotným postihnutím a/alebo staršími, pomáhali im pri rôznych činnostiach v centrách. Dobrovoľníci tiež pracovali s deťmi, pomáhali sociálnym pracovníkom a učiteľom pri plnení úloh v oblasti vzdelávania, výchovy a znižovania nerovností medzi nimi tým, že im poskytovali bezpečné miesto pre rozvoj (hry, pomoc s domácimi úlohami, kultúrne objavy, workshopy atď). Okrem týchto aktivít sme organizovali podporné semináre pre dobrovoľníkov, kurzy slovenského jazyka a hostiteľské centrá ponúkali podporné stretnutia pre ich dobrovoľníkov.

On arrival seminar
Midterm seminar
 Evaluacny seminar

Partnerské hosťujúce organizácie a vykonávané aktivity:

  • Relevant n.o. , Prešov: práca s deťmi a mládežou, práca s minoritnou skupinou

  • Nadácia Krajina harmónie, Žilina: práca s mentálne a fyzicky postihnutími; práca s mládežou

  • IN Network Slovakia, Lučenec: práca s deťmi a mládežou; s minoritnou skupinou

  • Betánia, Senec: práca s mentálne a fyzicky postihnutími;

  • Sibírka, Bratislava: práca s mentálne a fyzicky postihnutími;;

  • Rafael dom, Bratislava: práca s mentálne a fyzicky postihnutími; práca so seniormi

  • Ekumenická rada cirkví v SR, Bratislava: práca s deťmi a mládežou; práca so seniormi

Súčasťou programu boli aj ďalší 2 dobrovoľníci z Nemecka hosťované cez program Diakonisches Jahr im Ausland

  • DSB Deutsche Schule Bratislava: práca s deťmi


Skupinova foto 1 

Skupinova foto 2 

Hlavným cieľom realizovaného projektu bolo stimulovať osobnostný rast mladých ľudí; rozvoj komunikačných a praktických zručností všetkých zúčastnených; podpora európskych hodnôt, akými sú kultúrna rozmanitosť a otvorenosť medzi rôznymi skupinami ľudí vrátane dobrovoľníkov.
Ďalším cieľom bolo prispieť k lepšej integrácii mladých ľudí z krajín Európskej únie do Európskej únie osvojením si jej hodnôt, bohatstva a rozmanitosti a zapojiť ich do vlastných aktivít a aktivít svojich projektových partnerov. Zamerali sme sa na osobnostný rast dobrovoľníkov, ich jedinečné skúsenosti, ktoré získali počas služby; a prínos pre príjemcov (tvorený širokým spektrom od detí a mládeže až po seniorov; zamestnanci hostiteľských organizácií; supervízori a mentori, miestni dobrovoľníci atď.). Dôležitým prvkom projektu bol aj príspevok k novej vízii poslania Európskej únie o solidarite s inými, mnohokrát „skrytými“ sociálnymi skupinami; zvýšenie povedomia a záujem mladých ľudí o iné krajiny a kultúry - povzbudiť ich, aby im porozumeli a prijali ich. Mladí ľudia mali možnosť zažiť spôsob života v inej krajine Európskej únie, ponoriť sa do multikultúrnej spoločnosti, naučiť sa byť tolerantný k iným postojom a zmýšľaniu a akceptovať kultúrnu rozmanitosť, pochopiť dôležitosť solidarity.
Všetky tieto ciele boli zahrnuté do činnosti dobrovoľníkov a realizované súčasne so získavaním nových informácií, nových pracovných zručností, s budovaním nových vzťahov a v neposlednom rade so zdokonaľovaním sa v cudzích jazykoch. Pri napĺňaní všetkých týchto cieľov a počas procesu neformálneho vzdelávania s našou pomocou a vedením sme si všimli, že dobrovoľníci si zvýšili svoje všeobecné vedomosti a využili množstvo príležitostí na svoj rozvoj, ktoré využijú vo svojom budúcom profesionálnom i osobnom živote.
Cieľom projektu s ohľadom na príjemcov bolo aj zvýšenie sociálnej integrácie zraniteľných skupín, ako sú ľudia so zdravotným postihnutím, starší ľudia alebo mladí ľudia, či už žijú alebo sú v ťažkej lokalite/situácii. V rámci aktivít sme vybudovali most medzi mladou generáciou a týmito skupinami, vybudovali ich vzťah a otvorenosť komunikovať a pomáhať, zmenšovať rozdiely, ktoré ľudia pociťujú/majú (vek, zdravotné postihnutie, sociálne/ekonomické bariéry a pod.).
Príjemcovia a ostatné zainteresované strany (v rámci aktivít alebo mimo nich) boli tiež osobne obohatení vzájomným zdieľaním svojej kultúry s dobrovoľníkmi. Dúfame, že týmto projektom boli obohatení všetci prijímatelia, účastníci a dobrovoľníci, ba aj partneri projektu a že všetok jeho prínos priniesol pozitívny postoj k životu. V zásade všetky zainteresované skupiny po tejto skúsenosti nadobudli viaceré zručnosti, osobné aj praktické, čo im (a umožňuje aj nám všetkým) ľahšie sa integrovať do našej súčasnej internacionalizovanej spoločnosti.

Projekt Formovanie Európy s otvorenou mysľou, súcitným srdcom a sociálnymi a praktickými zručnosťamibol podporený programom Európskej Únie v rámci Európskeho zboru solidarity realizovanom v roku 20
21/22.

V rámci projektu dobrovolníci vytvorili prezentáciu v EN PDF o svojom pôsobení.

ESC logo

Hosťovanie dobrovoľníčiek z Nemecka bolo realizované vďaka našemu partnerovi  Evangelische Freiwilligendienste gGmbH ich programu Diakonische Jahr im Ausland a podpore nemeckej vlády

   Logo DJiA                                Logo MNS

späť >program Dobrovoľníctvo<

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR