logo ERCEkumenická rada cirkví v SRProgram: Dobrovoľníctvo 

  

logo dobro

Ako sa prihlásiť do programu Dobrovoľníctvo do zahraničia

 

Vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia

 

Realizované aktivity projektu Európskeho zboru solidarity

 

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike od 1. decembra 2004 spustila novú aktivitu „program Dobrovoľníctvo ERCSR“. Jeho vytvorenie je odpoveďou na aktuálny trend rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom výmeny dobrovoľníkov. brovoľníctvo svojím významom prekračuje hranice štátov, náboženských a sociálnych skupín a poukazuje na formu spolužitia založenú na vzájomnej pomoci a solidarite. Hlavne mladým ľuďom poskytuje neformálnu medzi kultúrnu skúsenosť a prehlbuje vzájomné poznávanie a medziľudské vzťahy.

Pod pojmom dobrovoľnícka služba sa rozumie vo všeobecnosti:

 • pomoc nezamestnaným, osobám sociálne slabým, zdravotne postihnutým, dôchodcom, príslušníkom národnostných menšín, osobám po vykonaní trestu odňatia slobody, osobám drogovo závislým, osobám trpiacim domácim násilím, ako aj pomoc pri starostlivosti o deti a mládež v rámci ich voľného času

 • pomoc pri prírodných, ekologických alebo humanitných katastrofách, pri ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, pri starostlivosti o zachovanie kultúrneho dedičstva

V centre záujmu tohto programu stojí samotný osobný rozvoj dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňujú dobrovoľníckeho programu cez ich sociálnu prácu či už vo svojej krajine, alebo v zahraničí. Dobrovoľník sa bez nátlaku, sám z vlastnej vôle rozhoduje venovať svoj čas a skúsenosti v určitej konkrétnej oblasti, ktorú považuje za zmysluplnú a prospešnú a v konečnom dôsledku z tejto činnosti prosperuje aj organizácia, ktorá dobrovoľníka prijíma.

Čo program ponúka

V rámci hosťovania dobrovoľníkov je možné prijať dobrovoľníka na obdobie 10-11-12 mesiacov. O hosťovanie sa môže uchádzať organizácia alebo cirkevný zbor, ktorá sa zaoberá sociálnou činnosťou alebo voľno časovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov. Viac-menej sa to týka všetkých hore vymenovaných činností. Každá hosťujúca organizácia alebo cirkevný zbor musí mať akreditáciu programu Erasmus plus Európskej dobrovoľníckej služby. Akreditáciu je možné získať vyplnením príslušného formulára v anglickom jazyku od národnej agentúry. Veľká časť nákladov na hosťovanie dobrovoľníka je hradená z projektov EU. Je však potrebné zabezpečiť dobrovoľníkovi prácu, supervízora a ubytovanie (v spolupráci s koordinujúcou organizáciou). Detailnejšie informácie je možné získať u programového tajomníka programu DOBRO.

V rámci vysielania dobrovoľníkov program otvára možnosti pre mladých ľudí zúčastniť sa dobrovoľníckej služby v zahraničí. Program je otvorený pre všetkých vo veku od 17 – 30 rokov, ktorí chcú vykonávať dobrovoľnícku činnosť v inej krajine a chcú ponúknuť svoje schopnosti, znalosti a zručnosti iným, ktorí to potrebujú a naopak. Rovnako ide aj o hosťovanie dobrovoľníkov zo zahraničia na Slovensku a ich umiestnenie v organizáciách, cirkevných zboroch a zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálnu prácu. Tieto aktivity by mali poslúžiť na prehlbovanie medzi kultúrneho poznávania, oboznamovanie sa s novým prostredím, adaptovanie sa v neznámych podmienkach a objavovanie samých seba.

Uchádzači, ktorí sa chcú stať dobrovoľníkmi pochádzajú z rôznych prostredí, denominácií a pod. Asi rovnaká u všetkých je túžba pohnúť sa vpred v kresťanskej viere, či v sociálnej oblasti; byť otvorení komunikovať o tom, čo je dobré alebo zlé, čo je ľahké alebo ťažké na tejto ceste služby blížnemu, ale zároveň hľadať odpovede na tieto otázky vo viere. Pre každého je tu príležitosť venovať svoj čas, schopnosti a zručnosti v niektorej z oblastí pomoci druhým.

Ekumenická rada cirkví v SR je členom siete Ecumenical Diaconal Year Network – EDYN spolu s ďalšími 17 kresťanskými organizáciami, ktoré vzájomne spolupracujú na výmene dobrovoľníkov.

Ciele členských organizácii:

 • Ponúknuť príležitosť pre dobrovoľníkov zúčastniť sa dlhodobej dobrovoľníckej   služby v cirkevných, sociálnych a vzdelávacích inštitúciách v EU

 • Organizovať vzájomnú výmenu dobrovoľníkov medzi jednotlivými členskými krajinami

 • Koordinovať a podporovať prácu členských organizácií

 • Zvýšiť záujem o medzi kultúrne a celoživotné vzdelávanie

 • Vytvárať spoločné štandardy a ciele kresťanskej dobrovoľníckej služby

EDYN logo

 

Základné informácie o dobrovoľníctve

Vo vyspelých demokratických krajinách je zapájanie sa občanov do dobrovoľníctva každodennou praxou a má svoju dlhodobú tradíciu. Dobrovoľník (latinsky voluntarius – ochotný, naklonený; anglicky volunteer – dobrovoľník) má viacero charakteristík, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že je to človek, ktorý ponúka organizácii svoje znalosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti za dohodnutých podmienok a nie je za túto činnosť finančne odmenený formou platu.

Vo Všeobecnej deklarácii o dobrovoľníctve, ktorá bola prijatá Medzinárodnou asociáciou pre dobrovoľnícke úsilie (International Association for Volunteer Effort – IAVE) na 11. svetovej konferencii v Paríži v roku 1990.sa hovorí, že dobrovoľníctvo:

 • je založené na osobnej motivácii a osobnom rozhodnutí

 • je to spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj komunity

 • má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie

 • zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu

 • poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej spoločnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta

 • prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií

Mladí ľudia sú jedným z najdôležitejších a veľmi hodnotných zdrojov. Majú chuť a vôľu čeliť novým výzvam, entuziazmus učiť sa nové schopnosti a zručnosti a záväzok budovať nové spojenectvá a spoločenstvá. Mladí dobrovoľníci vytvárajú pozitívny prínos do životov druhým na celom svete a práve tak dôležitá je aj skutočnosť, že mladí dobrovoľníci sa učia hodnotným skúsenostiam a nachádzajú novú odolnosť a zdatnosť vo svojich aktivitách, ktoré vykonávajú.

Štúdia o dobrovoľníctve  pdf

Účelom tohto konzultačného dokumentu sú dve úrovne:

 1. Oboznámenie sa s dobrovoľníctvom a jeho systémom na Slovensku a v krajinách Európskej Únie a pripraviť správu o najlepších praktikách a skúsenostiach

 2. Oboznámiť sa so systémom vysielania dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta a dozvedieť sa informácie o integrácii dobrovoľníctva do systému rozvojovej a humanitárnej pomoci a organizáciách zabezpečujúcich túto činnosť.

Definícia dobrovoľníctva:

DOBROVOĽNÍCTVO: hovorí o všetkých formách dobrovoľníckych aktivít, či už formálneho alebo neformálneho charakteru, dlhodobé, alebo krátkodobé, vo svojej krajine, alebo v zahraničí. Vykonáva sa na základe osobnej, slobodnej vôle, možnosti a motivácie a je bez nároku na finančný zisk či odmenu. Prospech z toho majú všetky strany, samotný dobrovoľník, komunita v ktorej pôsobí a spoločnosť ako celok. Taktiež je to prostriedok pre jednotlivcov a asociácie adresovať ľudské, sociálne a environmentálne potreby. Formálne dobrovoľnícke aktivity pridávajú na hodnote, ale nenahrádzajú profesionálnych, platených zamestnancov.

DOBROVOĽNÍCTVO AKO SLUŽBA: nastáva neformálne (napr. susedská pomoc), alebo prostredníctvom štruktúry neziskovej organizácie. Je to často (ale nie zakaždým) dobrovoľníctvo neformálneho charakteru a môže byť vykonávané jeden deň, alebo viac rokov v rôznych oblastiach. Je všeobecne zaužívané, že pre formálnych dobrovoľníkov je zaistené adekvátne zdravotné a úrazové poistenie a poistenie za škody spôsobené treťou stranou, zabezpečený potrebný výcvik a manažment a takisto refundácia výdavkov spojených s aktivitami.


Niektoré projekty programu sú podporované Európskym zborom solidarity /European Solidarity Corps (ESC)/ prostredníctvom národnej agentúry IUVENTA.

 

ESC logoIuventa

 

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR