Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s Vydavateľstvom Michala Vaška v Prešove a za finančnej podpory Svetovej rady cirkví, vydala dokument SRC - oddelenia pre Vieru a poriadok:

 

Účasť na Božom diele zmierenia

Pomôcka pre cirkvi nachádzajúce sa v konfliktných situáciách

 

 

Charakteristika knižky:

Z úvodu

1.   Ako kresťania patríme všetci Kristovi. Spolu so všetkými ostatnými kresťanmi máme podiel na prvotnej krstnej identite ako členovia jedného tela Kristovho. ... Každý z nás je príslušníkom národa, členom etnickej skupiny. ... Vyjadrenie takéhoto stotožnenia a spojenia spôsobom, ktorý by nebol trieštiaci a protirečivý Božiemu daru jednoty, je veľkou výzvou.

 

2.   Čiastkové a limitované stotožnenie sa napríklad s národom, etnickou príslušnosťou, či jazykom nás spája s inými ľuďmi, ... prinášajúc stabilnú kultúrnu základňu .... Dejiny nás však učia, že rovnako ako iné ľudské charakteristiky, takéto stotožnenie môže byť zneužité, môže sa stať modlárstvom a slúžiť ako ospravedlnenie obáv z tých druhých ...

 

3.   Na miestach, kde sú napätia a konflikty, sú cirkvi vyzývané, aby boli nositeľmi Kristovej prítomnosti, sprostredkovateľmi zmierenia a spravodlivosti. Niekedy sa však natoľko tesne identifikujú s určitými ... inštitúciami, národmi a ich záujmami, že nemôžu mať zmierovaciu úlohu.... Ak rozdelenie medzi cirkvami odráža a upevňuje rozdelenie v spoločnosti, dôsledky sú často zničujúce...

 

4.   Táto štúdia pozýva cirkvi, aby spolu zvážili a preskúmali úlohu, ktorú zohrávajú v situáciách napätia alebo konfliktov, v ktorých je etnická a národná identita dôležitým faktorom. Ciele tejto štúdie sú:

 

 

1.           Umožniť cirkvám pochopiť úlohu etnickej a národnej identity v ich vlastnom živote, v ich vzájomných vzťahoch a v spoločnosti, v ktorej žijú.

2.           Obnoviť cirkvi prostredníctvom nepretržitého hľadania Božieho daru jednoty...

3.           Vyzbrojiť cirkvi k tomu, aby sa stali účinným prorockým znamením jednoty a obrody ľudského spoločenstva.

4.           Pomôcť cirkvám, aby pôsobili ako sprostredkovatelia zmierenia v situáciách miestnych napätí a konfliktov.

5.           I keď je táto štúdia v prvom rade určená cirkvám, nachádzajúcim sa v situácii napätia a otvoreného konfliktu, každá cirkev môže mať úžitok z nového pohľadu na problémy, na ktoré táto štúdia upozorňuje. ...

6.           Cirkev alebo miestny cirkevný zbor môže začať svoj vlastný proces analýzy, avšak hneď ako je to prakticky možné, mali by cirkvi konať takýto proces ekumenicky. Samotný proces sa stane vyjadrením vzájomnej zodpovednosti cirkví a svedectvom o ich spoločnom Pánovi ...

7.           Tento študijný dokument vznikol ako pomôcka pre cirkvi a miestne cirkevné zbory pri plánovaní a uskutočňovaní procesu ekumenickej sebareflexie. Metóda, použitá pri medzinárodnom procese je opísaná v časti II. Časť III. posudzuje výsledky štyroch rozborov, ktoré prebehli na miestnej úrovni. V častiach IV., V. a VI. sú predostreté názory na etnickú identitu, národnostnú identitu a kresťanskú jednotu z pohľadu spoločenských vied, biblického štúdia a teológie. Časť VII. nabáda cirkvi, nachádzajúce sa v situáciách napätia a konfliktu, v ktorých sú hlavným faktorom etnické a národnostné identity, aby sa spolupodieľali na Božom poslaní zmierenia. ...

8.           Časť VIII. predkladá „Pozvanie cirkvám“, v ktorom im navrhuje spoločné štúdium a konanie obsiahnuté v troch stupňoch: analýza miestnej situácie, identifikácia zdrojov konfliktu a spoločné kroky napomáhajúce uzdraveniu a zmiereniu. ...

Z doslovu

Táto štúdia čerpá z vedeckého biblického poznania, teologickej reflexie a výskumu v oblasti spoločenských vied ako aj zo skúseností cirkví v rôznych krajinách....

Publikácia vytvára vzťah medzi hľadaním jednoty kresťanov a prácou cirkví v prospech spravodlivého zmierenia a uzdravenia. Stáva sa tak cenným nástrojom pre cirkvi, ekumenické študijné skupiny a miestne cirkevné zbory – pre všetkých, čo chcú ponúknuť kresťanské svedectvo uprostred konfliktov.

 

Z anglického originálu dokument preložila Edita Prostredníková.

Odbornú redakciu vykonal Ondrej Prostredník.