Ekumenizmus nachádza úrodnú pôdu aj na Slovensku

 

 

Dňa 12. júla 2009 sa uskutočnilo stretnutie Slovákov pri Pamätníku slovenského cyrilometodejského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skalách. Podujatie je každoročne organizované  miestnym odborom Matice slovenskej v Dolnom Kubíne v spolupráci s mestským zastúpením v Dolnom Kubíne, Maticou slovenskou a Žilinským samosprávnym krajom. Tohtoročného stretnutia sa zúčastnil podpredseda vlády SR, Dušan Čaplovič, ktorý v úvode programu predniesol krátky príhovor. Za Ministerstvo kultúry SR prijal účasť riaditeľ cirkevného odboru Ján Juran. Maticu slovenskú reprezentoval jej predseda Jozef Markuš, ktorý sa taktiež prihovoril účastníkom stretnutia. Príhovor a pozdrav predsedu Žilinského samosprávneho kraja predniesol v jeho neprítomnosti zástupca kraja. Pozdravy a požehnania predstaviteľov rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej cirkvi prečítal predseda miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne Vladimír Mišala. Ekumenickú radu cirkví v SR zastupoval jej generálny tajomník Ladislav Krpala. Potešujúce bolo silné zastúpenie ECAV na Slovensku. Prítomní boli dozorca Východného dištriktu Ján Brozman, riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský, konsenior Liptovsko-oravského seniorátu Marek Cingeľ ako aj námestná farárka CZ Dolný Kubín Andrea Žuchová. Príhovory oficiálnych hostí a sprievodný kultúrny program stretnutia sa niesli v duchu hrdosti Slovákov na svoj pôvod, históriu a kresťanské tradície v súvislosti s príchodom solúnskych bratov Cyrila a Metoda v roku 863 na Veľkú Moravu, ktorí na jej území šírili kresťanstvo a slovanské písmo ako aj v duchu myšlienky ekumenizmu a jej realizáciou na ceste zbližovania sa bratských kresťanských cirkví. 

 

ekumenik