Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

 

 

 

Vás týmto žiada o podporu svojej činnosti prostredníctvom poukázania 2% zaplatenej dane. Identifikačné údaje a formulár nájdete nižšie.

V minulom roku sme okrem iného pomáhali v týchto oblastiach sociálnej práce:

 

Vzdelávanie,

reaguje na rast potrieb na trhu sociálnych služieb v občianskej spoločnosti. Našim cieľom je poskytovať priestor pre vzdelávacie programy v tematických oblastiach slúžiacich pre napĺňanie hodnôt, ktoré sú blízke kresťanským cirkvám. Takými sú najmä úcta voči ľudskej dôstojnosti, nezištná pomoc ľuďom v rozličnej núdzi, budovanie a posilňovanie spoločenských zväzkov zmysluplným využívaním voľného času, zmierenie a odpustenie. Tieto hodnoty sa napĺňajú najmä v oblasti sociálnej práce, pri napĺňaní voľného času detí, mládeže a dospelých ako aj predchádzaním konfliktov a ich riešením. Takúto vzdelávaciu činnosť chápu cirkvi zúčastnené na tomto programe ako priestor pre vzájomnú spoluprácu a posilňovanie dôveryhodnosti kresťanského svedectva službou. Program vzdelávania ponúka pravidelné školenia a doškoľovanie pre pracovníkov sociálnych zariadení, organizácií a združení pre prácu s deťmi a mládežou a pre pracovníkov cirkví; prednáškovú činnosť a  poskytovanie informácií o možnostiach a spôsoboch ako nadobudnúť alebo si zvýšiť kvalifikáciu v jednotlivých oblastiach pôsobenia programu EDUCA; poskytovanie štipendií pre cirkevných pracovníkov. Ročný rozpočet programu je cca 1 milión SKK.

 

 

 

 

Dobrovoľníctvo,

je program založený na dvoch úrovniach: vysielanie mladých ľudí do zahraničia - je určený tým, ktorí chcú vykonávať dobrovoľnícku činnosť v inej krajine a chcú ponúknuť svoje schopnosti, znalosti a zručnosti iným, ktorí to potrebujú a hosťovanie zahraničných dobrovoľníkov v rôznych hostiteľských organizáciách na Slovensku. Vysielanie dobrovoľníkov - otvára možnosti pre mladých ľudí z prostredia slovenských cirkví konať dobrovoľnícku službu v zahraničí - dobrovoľníctvo ako služba. Je možné vycestovať na dlhodobú dobrovoľnícku službu na dobu 10-12 mesiacov, v závislosti od projektu.  Umiestňovanie dobrovoľníkov, či už na Slovensku alebo v zahraničí je v rôznych organizáciách, cirkevných zboroch a zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálnu prácu. Tieto aktivity by mali slúžiť na prehlbovanie medzikultúrneho poznávania, oboznamovania sa s novým prostredím, adaptovanie sa v neznámych podmienkach a na seba objavovanie samotných dobrovoľníkov. Ročný rozpočet programu je 1.500 000 SKK v závislosti od počtu dobrovoľníkov.

 

 

 

 

Utečenci

Ekumenická rada cirkví v SR prostredníctvom tímu dobrovoľníkov pomáha žiadateľom o azyl v Gabčíkove a priznaným azylantom.  Utečenci, ktorí prichádzajú na Slovensko, stratili svoj domov, mnohí prišli o rodinných príslušníkov,  v krajine pôvodu musia čeliť prenasledovaniu z politických, etnických, alebo náboženských dôvodov. Prostredníctvom tvorivých dielní,  aktivít vo voľnom čase, vzdelávacích programov a poskytovaním materiálnej pomoci  sa snažíme prispieť k znižovaniu ich spoločenskej izolovanosti,  pocitov depresie a bezmocnosti a k pozitívnemu využitiu ich zručností počas azylovej procedúry. Zapájaním dobrovoľníkov z mládeží, cirkevných spoločenstiev, a škôl do týchto aktivít sa usilujeme o odstraňovanie xenofóbnych prejavov zo strany majoritnej spoločnosti a vytváranie príležitostí na pozitívnu integráciu azylantov, založenú na vzájomnom rešpekte a porozumení.  Poukázané prostriedky z 2 percent budú použité na zabezpečenie vzdelávacích materiálov a materiálov na tvorivé dielne (ručné práce so ženami, jedlo na etnické dni, hudobné nástroje) v utečeneckom tábore v Gabčíkove.

 

 

 


 

 

 

 

Ďalšie informácie vám radi poskytneme na týchto telefónnych číslach alebo e-mailových adresách:

 

Vzdelávanie:     hovorkova@ekumena.sk,    0903 195884, 02/54649483

Dobrovoľníctvo:  pavlikova@ekumena.sk,     0911 418119, 02/54649484

Utečenci:          palaga@ekumena.sk,        0911 996272, 02/54649485

 

 

 

 

Ekumenická rada cirkví v SR, Palisády 48, 811 06 Bratislava, IČO 30806631

 

 

Ďakujeme!