logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Aktuality

 •  :: 9.júla 2019:: Ekumenická rada cirkví SR program DOBRO ponúka od 1.septembra 2019 jedno miesto v Bratislave v 12- mesačnom dobrovoľníckom programe (Európsky zbor solidarity) zameranom na sociálnu pomoc znevýhodneným skupinám ľudí. Projekt je dostupný mladým od 18-30 rokov, kresťanské zázemie je výhodou. Viac sa môžete dočítať v nasledovnom ozname.


  EVS DOBRO


  :: 27.marec 2019:: V priestoroch Evanjelickej cirkvi Metodistickej na Panenskej ulici v Bratislave  sa 27. marca 2019 konalo 14. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktoré sa koná každé dva roky.
  Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR (ERC v SR) viedol emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda ERC v SR, spolu s podpredsedom ERC v SR Lászlóm Fazekasom, biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR. Rokovanie zahájil  predseda ERC v SR Miloš Klátik prečítaním z Písma svätého zo Žalmu 25, 15-16; a 34, 16-23 a modlitbou vyprosil Božie požehnanie podpredseda ERC v SR László Fazekas.

  Súčasťou tohto stretnutia bola aj prednáška Daniely Veselej, tajomníčky pre školy a náboženskú výchovu z Generálneho biskupského úradu ECAV, na tému „Evanjelické školstvo po Nežnej revolúcii“.
  Jedným z bodov programu VZ bola správa o činnosti a hospodárení ERC v SR,  ktorú vypracovali pracovníci kancelárie ERC v SR.  Ďalším bodom programu boli voľby predsedníctva a členov revíznej komisie ERC v SR. Kandidáti do predsedníctva v krátkosti predstavili svoju víziu ďalšieho smerovania ERC v SR. Za predsedu ERCSR bol zvolený generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko a za podpredsedu podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR Ján Szöllös. Do revíznej komisie boli zvolení Marta Stašiniaková z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Juraj Klementovič z Cirkvi bratskej v SR a Barbora Antalíková Bratskej jednoty baptistov v SR.
  Valné zhromaždenie taktiež prijalo doplnenie štatútu ERC v SR.
  Na VZ sa zúčastnili zástupcovia 6 cirkví s riadnym členstvom v ERC v SR (2 delegáti) a zástupcovia pozorovateľských cirkví (1 delegát), členovia jednotlivých komisií ERC v SR i zástupcovia spolupracujúcich ekumenických organizácií, ktorí mali možnosť v krátkosti predstaviť svoju činnosť. Na VZ boli prítomní  aj pracovníci Ekumenickej rady cirkví v SR a zástupcovia Evanjelickej diakonie. Pozvanie prijal aj riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR JUDr. Ján Juran. Valné zhromaždenie ERC v SR bolo ukončené spoločnou modlitbou.

  Nata Hovorková poverená zastupovaním generálneho tajomníka ERC v SR


  VZ ERC 2019

                        VZ ERC 2019

                    VZ ERC 2019


  Foto ERC v SR  :: 06.marec 2019:: Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Badíne
  Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne  sa v pondelok 4. marca 2019, stal dejiskom historicky druhého stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Zúčastnil sa na ňom aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. Najvyšší predstavitelia cirkví na stretnutí prijali vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení. (Prevzaté TK KBS).

  Slovensko patrí ku krajinám, kde si mnoho ľudí dobre uvedomuje význam manželstva a rodiny a zároveň vie rozpoznať škody, ktoré spoločnosti spôsobuje genderová ideológia. Oceňujeme všetky kroky, ktoré napomáhajú dobru rodín a manželstiev.
  My, predstavitelia kresťanských cirkví, chceme pripomenúť, že genderová ideológia je pseudovedeckou „náukou“, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna. Pohlavie a rod sú v nej úplne oddelené, rod v ponímaní tejto ideológie je len kultúrnym konštruktom. Z tohto hľadiska je sexuálna identita ľudskej osoby v spoločnosti vyhlasovaná iba za kultúrny produkt, ktorý vraj nemá nijaký základ v ľudskej prirodzenosti.
  Upozorňujeme na úlohu, ktorú pri šírení genderovej ideológie zohráva manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a mamy hovoríme o rodičovi jedna a rodičovi dva; ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy; keď namiesto jednoznačného pojmu „násilie v rodinách“ hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali.
  Zavedením danej ideológie do legislatívy tieto snahy nekončia. Ich cieľom je ovplyvniť vzdelávací proces, aby občania považovali za normálne tvrdenia, ktoré genderová ideológia hlása. Sme presvedčení, že z etickej a náboženskej výchovy nemožno vylúčiť výchovu k zodpovednému manželstvu, rodičovstvu a duchovným hodnotám, na ktorých naša spoločnosť bola historicky vybudovaná.
  Genderovú ideológiu prekonáme len jej jednoznačným odmietnutím, návratom ku kresťanskej antropológii a účinnej rodinnej politike. V Kristovom evanjeliu a kresťanskej teológii nachádzame pravdu o ľudskej láske. Máme vážne obavy, že sa v našej krajine nedostatočne prihliada na spoločenskú hodnotu manželstva, rodičovstva a rodiny. V manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou, ktoré smeruje ku vzniku rodiny, by sme mali byť schopní rozpoznať najdôležitejšie hodnoty pre spoločnosť: nenahraditeľný dar ľudského života, rovnosť v dôstojnosti muža a ženy - a chápať ich odlišnosť ako dobro.
  Z týchto dôvodov sa obraciame na predstaviteľov verejného života a na všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme tak v legislatíve, ako aj vo vzdelávacom procese odmietli každý prejav genderovej ideológie. Zároveň potvrdzujeme stanovisko spred roka, v ktorom sme vyjadrili naše presvedčenie o nevyhnutnosti odmietnuť Istanbulský dohovor, ktorý zneužíva tému násilia na šírenie genderovej ideológie.
  Slovenská republika by si mala nielenže zachovať zvrchovanosť v ústavnom definovaní hodnôt rodiny, manželstva a rovnosti medzi mužmi a ženami, ale svojimi stanoviskami aktívne ovplyvňovať smerovanie vývoja celej Európskej únie. Žiadame teda, aby na rokovania v inštitúciách Európskej únie alebo v iných orgánoch medzinárodných organizácií boli za Slovensko vysielaní delegáti a zástupcovia schopní jasne deklarovať nesúhlas Slovenskej republiky s takto chápanou genderovou ideológiou a nepripustiť zasahovanie do týchto hodnôt, potvrdených našou ústavou.


  V Badíne, 4. marca 2019

   

  :: 22.januára 2019::  Vyhlásenie ERCSR na záver Ekumenických bohoslužieb v rámci  Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov  2019

  Milí bratia a sestry, vážení televízni diváci - občania Slovenska!
  Minulý rok sme prežili viaceré dôležité jubileá. Médiá nám v súvislosti s nimi ponúkali mnohé dokumenty, ktoré nám priblížili naše dejiny a významné osobnosti, hotové obetovať všetko za slobodu nášho národa. Múdrosť hovorí, že kto nemá záujem o minulosť, nezaslúži si budúcnosť. Asi preto, že zo skúseností minulosti sa možno mnoho naučiť pre dobro budúcnosti.
  Aj tento rok nás čakajú veľké výročia. Napr. jedno smutné - 100. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika a jedno radostné (pre tých čo slobodu považujú za najcennejší dar pre život) - 30. výročie tzv. Nežnej revolúcie. Obe nám pripomínajú, že život v slobode nie je samozrejmosť, že za slobodu máme byť vďační, máme si ju vážiť a chrániť. K tomu nás vedie aj tohtoročná téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov i týchto Ekumenických služieb Božích – znejúca skoro ako prikázanie „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať!“ Áno, sloboda a spravodlivosť spolu úzko súvisia. Čím viacerí ľudia v spoločnosti sa cítia  diskriminovaní, vykorisťovaní, prenasledovaní, podceňovaní, sklamaní, či podvedení, čím menej ich verí na právo a spravodlivosť, tým krehkejšia je naša sloboda. Nespravodlivá deľba bohatstva Zeme a výsledkov ľudskej práce vzbudzuje nespokojnosť. Čím väčší je rozdiel medzi bohatými a chudobnými, tým viac je ohrozený pokoj v krajine i mier vo svete. Nedostatok základných životných potrieb, strach a závisť ľahko prerastajú v nenávisť a od nej je už len krôčik k násiliu, ktoré môže prerásť až do vojen, koncentrovaného zla. A ľudstvo je, zdá sa, nepoučiteľné. Vzrastajúci nacionalizmus, strach z cudzincov, snaha ohradiť sa múrmi, vyhnať, či zničiť všetkých, ktorí nie sú ako my, spolu s túžbou po moci a majetku vedú k totalitám aké sme už zažili. To všetko môže spôsobiť koniec našej slobody, pokoja, ba i života. Dá sa proti tomu niečo robiť?  5. kniha Mojžišova má dnes pre nás celkom jednoduchú radu: Usilovať sa o spravodlivosť
  Ale vieme my, hriešni ľudia, čo je spravodlivosť? Starodávne „oko za oko, zub za zub, smrť za smrť“? História národov i jednotlivcov nás však učí, že násilie vyvoláva násilie a že je to bludný kruh. Áno, zlo má byť potrestané a dobro odmenené. Príde však na to, kto určuje čo je dobro a čo zlo. Kde je pravda?! Nevieme. Sami si neporadíme. Potrebujeme vzor, radcu, vodcu. Lenže nie takého, ktorý si vydobyje moc silou, ľsťou, alebo si ju kúpi za peniaze. Takých vodcov sme tu už mali. Ich vláda vždy viedla k strate slobody, do otroctva.
  My, ktorí sme pred pár dňami oslávili narodeniny Božieho Syna, Ježiša Krista, veríme, že On je tým pravým vzorom a vodcom, Slnkom spravodlivosti. On, ktorý sa narodil preto, aby vyslobodil človeka z otroctva hriechu a  ponúkol mu slobodu Božieho dieťaťa. On, ktorý prežil ťažký ľudský údel a obetoval vlastný život, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Za svojho pozemského života nikoho neodsúdil, ale príde súdiť svet na konci vekov. On, ktorý bol stelesnené Božie Slovo, stelesnená Láska. Veď Boh je láska. A láska je tá najdokonalejšia spravodlivosť. Ak On je naším Pánom, Kráľom nášho života, tak stačí nasledovať Jeho. S pomocou Ducha Svätého spoznávať Jeho vôľu a plniť ju. To znamená v láske sa vzájomne rešpektovať a pomáhať si – v rodinách, medzi generáciami, v cirkvách, v národe, v spoločnosti. To je skutočne bohatý a dôležitý program pre tento i pre budúce roky.
  Tak nám Pán Boh pomáhaj!

   

 • :: 24.novembra  2018::  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2019 Materiál PDF   Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (Deuteronómium 16, 18 – 20)

 • :: 24.november 2018 :: Ak sa chcete zúčastniť programu Európsky zbor solidarity  – dobrovoľnícke aktivity pre obdobie 2019/20 začínajúce septembrom 2019 po dobu 10-12 mesiacov, prihlášku je potrebné poslať do 15. januára 2019. Sú možnosti aj mimo siete EDYN. Viac sa dočítate PDF  a pod programom "DOBROVOĽNÍCTVO" viď tiež leták PDF . Prihláška a postup tu.  

  LetakLetak b          Logo Erasmus+ SK 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR